FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/01/2023

Kan en omyndig bli delägare i en bostadsrätt?

Får barn under 18 är vara delägare i en bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svaret kommer jag att anta att det rör sig om en förälder som vill ge bort en andel i en bostadsrätt till sitt barn. Regler om ett barns rättshandlingsförmåga m.m. hittar vi i föräldrabalken (FB).

Omyndigs rättshandlingsförmåga

Enligt 9 kap. 1 § FB är den som är under 18 år omyndig, och saknar därför rättshandlingsförmåga. Detta innebär att den omyndige inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (med vissa undantag). Barnet får alltså inte själv ingå avtal rörande förvärv av andel i bostadsrätten. Det finns dock möjlighet för barn att bli delägare i en bostadsrätt, vilket kommer redogöras för nedan.

Överförmyndares samtycke och god man

Det är en förmyndare som förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB). Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna så är enligt huvudregeln dessa barnets förmyndare (10 kap. 2 § FB).

Enligt 13 kap. 10 § p. 1 FB krävs överförmyndarens samtycke när en förälder som förmyndare, för den underåriges räkning, vill förvärva fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Med nyttjanderätt avses i paragrafen bland annat bostadsrätt och överförmyndarens samtycke krävs därmed i ett sådant fall.

Om det rör sig om ett fall där en förälder köper en bostadsrätt till sitt barn och sedan vill göra barnet till delägare i bostadsrätten uppstår en jävssituation, enligt 12 kap. 8 § FB. Detta eftersom det är föräldrarna som sköter förvaltningen av barnets tillgångar fram till dess att barnet blir myndigt. Om en förälder då ger andelar av bostadsrätten till sitt barn är det juridiskt sett föräldern som både ger och tar emot gåvan. När en sådan situation uppstår ska överförmyndaren utse en god man som ska företräda barnet (11 kap. 2 § andra stycket FB).

Medlem i bostadsrättsföreningen

För att överlåtelsen ska vara giltig måste barnet dessutom bli medlem i bostadsrättsföreningen (Bostadsrättslagen 6 kap. 5 §). Det är styrelsen som godkänner ansökan om medlemskap (Bostadsrättslagen 2 kap. 1 §).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det möjligt för barn under 18 år att vara delägare i bostadsrätt. För att det ska vara möjligt krävs samtycke från överförmyndaren. Om det rör sig om en sådan situation där föräldrar ska ge en andel av en bostadsrätt till sitt barn behövs en god man utses som kan företräda barnet. Utöver detta krävs även samtycke från bostadsrättsföreningen.

Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000