FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/01/2023

Vid gemensam vårdnad kan ett barn avsäga en av sina föräldrar såsom vårdnadshavare?

Kan man som barn (15 år) välja att inte ha kvar sin ena förälder som vårdnadshavare? Föräldern i fråga ska egentligen ha delad vårdnad, och då ha barnet varannan helg hos sig, men detta har inte uppfyllts på 6-7 år. Barnet vill inte ha kontakt med denna förälder (och har inte haft det på 6-7 år) utan ser sin styvförälder som sin mamma och vill att hon blir vårdnadshavare/adopterar hen. Kan 15 åringen själv driva detta, med hjälp av sin andra förälder + styvmamman? Eller måste föräldern själv avsäga sig vårdnaden?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.


Jag tolkar det såsom att ett barn på 15 år inte längre vill att dennes ena förälder ska vara barnets vårdnadshavare och du undrar om barnet kan avsäga sig sin förälder såsom vårdnadshavare samt om det är möjligt att barnets styvmamma adopterar barnet. I mitt svar kommer jag att hänvisa till föräldrabalken (FB) som reglerar frågor om vårdnad av barn samt adoption.


När kan en vårdnadshavare avsägas såsom vårdnadshavare eller förlora sin roll som vårdnadshavare?

Barnet kan inte själv bestämma sig för att avsäga en förälder såsom vårdnadshavare endast för att den vill det. Det finns dock andra sätt för en vårdnadshavare att förlora eller avsäga sin rätt såsom vårdnadshavare. Ett barn har vanligtvis två vårdnadshavare, dessa är vanligtvis barnets mamma och pappa ( 6 kap. 3 § FB).  Om det finns två vårdnadshavare till ett barn kan dessa ingå ett avtal där den ena vårdnadshavaren avsäger sig vårdnaden och den andra vårdnadshavaren därför får ensam vårdnad om barnet. För att denna typ av avtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och att socialnämnden har granskat och godkänt avtalet ( 6 kap. 6 § FB). Om båda vårdnadshavarna vill avtala om att den andra föräldern ska få ensam vårdnad bör dem kontakta familjerätten i deras kommun som kan hjälpa dem formulera avtalet så att det är skrivet på korrekt sätt. Efter att avtalet är skrivet ska socialnämnden i den kommun som barnet är bokfört i pröva om avtalet ska godkännas ( 6 kap. 17 a § FB).


Om vårdnadshavarna inte kan komma överens själva genom avtal har båda vårdnadshavarna rätt att föra en talan om ensam vårdnad ( 6 kap. 5 § FB). En domstol kan därför bevilja ensam vårdnad till en vårdnadshavare utan samtycke från den andra föräldern, denna talan förs då av vårdnadshavaren som vill få ensam vårdnad. Vid en talan om ensam vårdnad ska rätten bedöma föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och deras förmåga att gemensamt ta ansvar i frågor som rör barnet. Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge, det beaktas särskilt att det bästa för barnet anses vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna ( 6 kap. 2 a FB). Barnet ska även ha rätt att få information och möjlighet att framföra sina åsikter, åsikterna tillmäts betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad ( 6 kap. 2b § FB). Av din fråga framgår att barnet inte vill ha kontakt med sin ena vårdnadshavare samt att barnet är 15 år. Eftersom barnet är 15 år finns god möjlighet att rätten i en vårdnadstvist skulle beakta barnets åsikt angående ensam vårdnad. Dock behöver man beakta att rätten måste bedöma att föräldrarna inte har förmåga att sätta barnets behov främst och ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Att barnet inte träffat vårdnadshavaren under helgerna på 6-7 år kan till viss del tala för att denne inte sätter barnets behov främst.


Dock bör man beakta att rätten anser att gemensam vårdnad medför en god och nära kontakt med båda föräldrarna vilket anses utgöra barnets bästa. Därför beviljar inte alltid rätten ensam vårdnad i en vårdnadstvist. Jag kan inte uttala mig om eller hur rätten skulle bedöma i ert fall, eftersom utfallet i vårdnadstvister kan variera beroende på omständigheter. Att föräldern dock inte varit involverad under 6-7 år samt att barnet är 15 år gammal och kan uttrycka att hen inte vill träffa den ena vårdnadshavaren kan tala till den andra vårdnadshavarens fördel i en vårdnadstvist. Om vårdnadshavaren skulle välja att föra denna typ av talan i domstol skulle jag rekommendera att kontakta en jurist med erfarenhet inom familjerätt för att få ytterligare hjälp med detta ärende.


Kan barnet adopteras av sin styvmamma?

Vid en adoption krävs samtycke från den förälder som är vårdnadshavare ( 4 kap. 8 § FB), av din fråga framgår att föräldrarna har gemensam vårdnad och att båda föräldrarna därmed utgör barnets vårdnadshavare, därför krävs båda föräldrarnas samtycke för att styvmamman ska ha rätt att adoptera barnet. Det kan dock göras undantag om en av vårdnadshavarna är varaktigt förhindrad att samtycka pga. psykisk sjukdom, om föräldern vistas på okänd ort, om det finns synnerliga skäl, av din fråga framgår dock inte att något sådant förhållande skulle föreligga. Om föräldrarna däremot avtalat om att den andra föräldern ska ha ensam vårdnad eller denne beviljats ensamvårdnad i domstol krävs inte den andra förälderns samtycke då denne inte skulle vara vårdnadshavare till barnet. Om en vårdnadshavare beviljats ensam vårdnad och samtyckt till adoptionen eller om båda vårdnadshavarna har samtyckt till adoptionen gäller följande;


Den som fyllt 18 år får adoptera ( 4 kap. 5 § FB), jag utgår ifrån att styvmamman är över 18 år. Vid en adoption ska barnets bästa ges störst vikt ( 4 kap. 1 § FB). Barnet får endast adopteras om det kan anses lämpligt utifrån samtliga omständigheter och vid bedömningen om adoptionen är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet beaktas ( 4 kap. 2 § FB). Vid adoptionen ska barnet få möjligheten att framföra sina åsikter angående adoptionen, baserat på barnets ålder och mognad ( 4 kap. 3 § FB) och om barnet är 12 år eller äldre måste barnet själv ha samtyckt till adoptionen ( 4 kap. 7 § FB). Av din fråga framgår att barnet vill adopteras av styvmamman, vilket blir avgörande.


Det är även av vikt att beakta att makar eller sambor har rätt att adoptera dennes makes eller sambos barn ( 4 kap. 6 § FB). Det är viktigt att styvmamman är sambo eller gift med den andra vårdnadshavaren vid genomförandet av adoptionen. Om styvmamman ej är maka eller sambo till barnets vårdnadshavare skulle en “vanlig” adoption ske då styvmamman skulle anses utgöra en adoptivförälder och dem tidigare föräldrarna skulle inte längre rättsligt anses utgöra föräldrar. I nuläget är det inte möjligt för ett barn att adopteras av en adoptivförälder och även behålla sin rättsliga relation till dem tidigare föräldrarna, med undantag för om det är vårdnadshavarens sambo eller maka som ansöker om adoptionen. Då behåller barnet sin rättsliga relation med vårdnadshavaren samtidigt som dennes sambo eller maka också blir vårdnadshavare till barnet genom adoptionen.


Vad gäller sammanfattningsvis?

Sammanfattningsvis kan ett barn kan inte själv välja om en förälder ska vara vårdnadshavare eller inte. Som vårdnadshavare med gemensam vårdnad har man dock rätt att föra en talan i domstol om ensam vårdnad och det finns även möjlighet att gemensamt med den andra vårdnadshavaren avtala om att en av föräldrarna ska få ensam vårdnad. Eftersom en talan om ensam vårdnad kan föras i domstol krävs det inte att den ena föräldern själv avsäger sig vårdnaden, men det kan vara att föredra då en vårdnadstvist i domstol kan upplevas såsom krävande. När en förälder får ensam vårdnad blir denne ensam vårdnadshavare. Om en förälder har ensam vårdnad krävs endast dennes samtycke till adoptionen, vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas samtycke. Vid samtycke till adoptionen kommer barnet, styvmamman och vårdnadshavaren kunna driva adoptions ärendet vidare. Adoptionen kan då genomföras, förutsatt att adoptionen anses såsom lämplig för barnet och barnet gett sitt samtycke till adoptionen. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”