FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/09/2022

Måste båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående ADHD/ADD?

Hejsan! Jag är vårdnadshavare till en 11 årig flicka som känner sig annorlunda. Hon o även jag o andra funderar på om hon har någon typ av adhd alt add. Jag säger att de är okej att hon utreds för detta då hon själv vill de men pappan vill inte gå med på att göra någon utredning. Hur kan jag gå tillväga för att hon ska kunna få utredningen? Mvh "mamma"

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör beslut kopplade till vårdnaden av barn, vilket behandlas i 6 kap föräldrabalken (FB). 

Huvudregeln är att båda vårdnadshavare ska godkänna utredning

Utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna ska samtycka till en utredning av ett barns eventuella diagnoser. Enligt lag har vårdnadshavare både rätt och skyldighet att bestämma i dessa frågor som rör ett barn, 6 kap 11 § FB. Därför är det så att båda föräldrarna behöver godkänna beslutet, förutsatt att de båda är vådnadshavare till barnet, 6 kap 13 § 1 stycket FB. Det finns dock undantag till denna huvudregel. 

Det finns möjlighet att påbörja en utredning trots att ena föräldern motsätter sig det

Om en av vårdnadshavarna skulle vara förhindrad att godkänna utredningen på grund av sjukdom eller annan frånvaro får vissa beslut fattas av enbart ena vårdnadshavaren, 6 kap 13 § 2 stycket FB. Det måste dock vara fråga om beslut av mindre ingripande karaktär för barnets framtid och undantaget gäller enbart sådana beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Ett beslut om utredning av sådant slag som det är fråga om i ditt fall bedöms förmodligen inte som ett såpass skyndsamt beslut att detta undantag blir tillämpligt. 

Det finns också möjlighet för socialnämnden att gå in och besluta istället för en vårdnadshavare som motsätter sig ett beslut. Detta förutsätter att den andra vårdnadshavaren godkänner beslutet, 16 kap 13 a § 1 stycket 1 punkten FB. Detta undantag gäller enbart psykologiska eller psykiatriska utredningar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För att utreda om ditt barn har ADHD behöver en neuropsykiatrisk utredning göras. Utredningar för barn och unga upp till 18 år görs vanligtvis inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Barn- läkarmottagningar (BUMM). 

Vad som bör noteras är att detta är ett undantag som inte tillämpas i alla fallen där det är möjligt, då det är socialnämnden som gör en bedömning i det enskilda fallet. I förarbeten till bestämmelsen 16 kap 13 a § FB framgår att undantaget ska tillämpas restriktivt, alltså med försiktighet. Beslut som dessa ska fattas med hänsyn till barnets bästa, vilket framgår av rättspraxis så som HFD 2015:5.

Även om ingen utredning sker har skolan har en skyldighet att erbjuda stöd för att ditt barn ska uppnå skolans mål. Hur detta går till i praktiken ser olika ut på varje skola. Det finns dock en skyldighet för alla skolor att vidta allmänna åtgärder, 3 kap 2 § skollagen. Utöver det allmänna stödet finns det en skyldighet för skolan att vidta ytterligare anpassningar för elever som kan befaras att inte komma att uppnå de lägsta kunskapskraven som ställs, därmed så kan ditt barn få andra typer av stöd som inte kräver vårdnadshavares godkännande, 3 kap 5 § skollagen.

Sammanfattning

Utgångspunkten är att en utredning av ADHD eller ADD hos ett barn kräver båda vårdnadshavarnas godkännande. Undantagen till huvudregeln tillämpas med försiktighet och jag bedömer att de inte verkar vara aktuella här. Den andra vårdnadshavaren, pappan i ditt fall, måste alltså samtycka till utredningen. Det finns dock stöd att få genom skolan, om det är så att den problematik ditt barn känner av går ut över skolarbetet. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister. Det kan du göra här.

Vänligen, Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”