Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har nyss skild mig, min ex fru och jag var överens om att vor 2 barn skulle stå skriva hos hon fram tills jag fick en egen bostad, nu har jag långt om länge fått en bostad som jag kan flytta in i d 1/5 2020.Under tiden vi har varit separat har jag boet hos kompisar och har haft mina barn 2 gånger i mdr a 24 timmar pr gång, nu då jag var och lämnar mina barn så fråga hon mig hur jag hade tänkt med hänsyn till barnen när jag nu får min bostad och jag berätta att jag vill ha mina barn 14 dagar i mdr, vilket gjorde hon väldigt upprörd och säger till mig att hon och jag hade en överenskommelse om att dom skulle stå skriva hos hon, vilket jag förvisso säger är sant men att jag bara har sagt det så fram tills jag fick en egen bostad, jag önskar att ha mina barn på lika villkor som hon 14 dagar hos hon och 14 dagar hos mig men det vill hon inte, det ska sägas att min nya bostad ligger bara 300 m från var hon och barn bor nu detta innebär att vor barn här inte nöden att byta skola eller umgänge, det ska sägas att vor barn är 16 och 14 år gammal, hur säger loven om detta kan hon förhindrad mig i att ha mina barn 14 dagar i mdr och hur ska jag göra för att få mina barn 14 dagar i mdr, jag har fast jobb och inkomst hur gör jag nu?
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar hur du ska gå till väga för att få växelvist boende med dina barn. Jag antar även att ni har gemensam vårdnad till barnen. De relevanta bestämmelserna finns i 6 kap. föräldrabalken (FB)Ett barn står som utgångspunkt under båda föräldrarnas vårdnad (6 kap. 2 § första stycket FB). Detta förändras inte av en skilsmässa om inte en talan om ensam vårdnad förs i rättegång (6 kap 3 § andra stycket första meningen FB). Det betyder att du fortfarande har gemensam vårdnad rättsligt även om du inte utövar faktisk vårdnad. Vårdnadshavare bestämmer över barnens personliga angelägenheter, så som barnens boende (6 kap. 11 § FB). När vårdnadshavare inte kommer överens kan en av dem väcka talan i domstol där domstolen beslutar om var barnen ska bo (6 kap. 14 a § första stycket FB). Du kan alltså väcka talan om boendet i domstol för att få 14 dagar i månaden.Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om boende och vårdnad (6 kap. 2 a § första stycket FB). Detta innebär att domstolen ska se till barnens behov, levnadsstandard och villkor för utveckling vid bedömning en talan om boende. Barnets vilja har även betydelse efter ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). I ditt fall har barnens åsikter stor betydelse eftersom de är 14 och 16 år gamla. Därför borde du ta reda på barnens inställning innan du försöker fä växelvist boende genom en domstol.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående umgängesrätten mellan morföräldrar och barnbarnet,vad finns det för laglig rätt till umgänget? Modern till barnet har nyligen gått bort. Barnet är fyllda ett år och ha en mormor och morfar som barnet har tillbringat den störsra delen av sn tid under det första levnadsåret. Morföräldrarna vill gärna fortsätta träffa sitt barnbarn,något som just nu står oklart om fadern går med på och i vilken omfattning.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör barnets umgänge med någon annan än en förälder och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Jag kommer börja med att övergripande gå igenom regleringen på området för att sedan applicera omständigheterna på ditt fall. Barnets behov av umgänge med någon annan än en förälder Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon som står barnet särskilt nära men inte är en förälder så långt som möjligt tillgodoses, se 6 kap. 15 § 3 st. FB. Om en vårdnadshavare inte uppfyller detta kan umgängesfrågan bli föremål för domstolsprövning. Någon annan än en förälder, till exempel morföräldrar kan begära rätten att få träffa barnet. Talan förs då vid domstol av socialnämnden, se 6 kap. 15 a 2 st. FB. Det kan exempelvis finnas skäl för nämnden att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Socialnämnden bör i första hand verka för en överenskommelse med barnets vårdnadshavare.Domstolen kommer att bedöma om det föreligger en sådan nära anknytning till morföräldrarna att barnet anses ha ett behov av umgänge med morföräldrarna, därefter tar man beslut om i vilken utsträckning umgänget bör vara. Beslutet fattas utifrån vad som är förenligt med barnets bästa, se 6 kap. 2 a FB. Omständigheterna i ditt fall Min bedömning av ditt fall, med beaktande av att barnet i hela sitt liv har haft en nära och god kontakt med sina morföräldrar är att domstolen kan anse att det är förenligt med barnets bästa att även i fortsättningen kunna träffa morföräldrarna. Talan i domstol förs i sådana fall inte av morföräldrarna själva utan av socialnämden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke vid gemensam vårdnad?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Pappan och jag är gemensamma vårdnadshavare. Barn, 3 år, är boende med mig (umgänge med pappan 5 dagar varannan vecka). Vi måste flytta snart och jag har hittat en bra lägenhet på landet i densamma kommunen där vi bor nu (ochså där pappan bor). Det är 15-20 km från barnens skolan, från pappans villa och från där vi bor just nu. Jag har bil, och barnens schema med pappan kommer inte att förändras.Pappan och jag har en dålig relation. Han har advokat och jag är rädd att han kommer att använda det mot mig att vi flyttar 20 km bort.Enligt lagen, när måste jag berätta för honom om flytten - hur snart innan vi flyttar? (Eller hur snart ska jag registrera den nya adressen hos Skatteverket?)
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Val av bostadsort räknas som en beslut av ingripande karaktär och kräver därför båda vårdnadshavares samtycke. Kan inte vårdnadshavarna komma överens om var barnet ska bo får det bo kvar där det bor. Flyttar en förälder vid gemensam vårdnad med barnet utan samråd med den andra föräldern kan det vara ett skäl till att vårdnaden eller boendet bör ändras. Om endast en av vårdnadshavarna anmäler en flytt med ett barn måste den andra vårdnadshavaren underrättas och samtycka till flyttanmälan för barnet. Om du gör en flyttanmälan till Skatteverket utan samtycke från den andra vårdnadshavaren kommer Skatteverket att avvisa din flyttanmälan, se 30 § folkbokföringslagenSammanfattningsvis bör du komma överens med den andra vårdnadshavaren innan du flyttar med barnet. Gör du inte det kommer Skatteverket att avvisa din flyttanmälan. Vid en eventuell vårdnadstvist är det till din nackdel om du har försökt flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har en förälder med ensam vårdnad rätt att byta namn på sitt barn?

2020-03-29 i Barnrätt
FRÅGA |Jag blev av med vårdnaden om min son för ett år sedan i en tvist.Modern har nu ändrat barnets förnamn utan att jag tillfrågats.Vad kan jag göra juridiskt för att min som skall få tillbaka sitt namn igen?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagrum:Vårdnad om barn regleras i föräldrabalken (FB), och regler om namn regleras i lag om personnamn (NL).Vad vårdnaden om ett barn innebär:Enligt FB finns det två typer av vårdnad, ensam eller gemensam (FB 6 kap. 11 § och FB 6 kap. 5 §). FB 6 kap. 11 §, som aktualiseras i de fall endast en person vårdnadshavare, säger att vårdnadshavaren har rätt att och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Namnbyte hör till en sådan personlig angelägenhet, och modern till barnet har därmed rätt att byta barnets namn utan att tillfråga dig. Om barnet är över tolv år får dock namnbytet inte göras utan barnets samtycke enligt NL 46 §.Undantag vid namnbyte:De undantag som finns gällande namnbyten där samtycke krävs från den andra föräldern aktualiseras vid byte av efternamn. I ditt fall beskriver du att det gäller er sons förnamn, och då har modern rätt att byta namn på grund av att hon har ensam vårdnad.Vad du kan göra:För att kunna påverka din sons namnbyte så måste du och modern återgå till gemensam vårdnad. Det går att ändra ensam vårdnad till delad vårdnad i dom i de fall båda föräldrarna går med på ändringen. Om det däremot endast är du som vill att vårdnaden ska ändras från ensam till gemensam så kan du vända sig till domstol för att väcka talan. Det första steget är då att vända sig till ett juridiskt ombud för att skicka in en stämningsansökan som sedan behandlas av tingsrätten där barnet bor.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Hur avgörs det vem som blir boendeförälder vid en separation om föräldrarna inte är eniga?Min dotter ska gå isär från 2-åriga dotterns pappa pga han väljer sig själv före min dotter och deras barn. Han har tagit minimalt ansvar för uppfostran och i hushållet. Han har epilepsi som han använder till sin fördel gm att bla sova länge på morgonen, och att inte min dotter kan gå iväg utan sitt barn utan att han påpekar att han inte orkar vara själv med sin dotter el så kommer hans mamma dit.Finns flera händelser under deras tid, summan är att han har ett ansvarslöst beteende.Hon har valt att lämna honom eftersom hon får ta hand om allt och nu hävdar han att han ska vara boendeförälder. Detta känns inte alls bra eftersom han inte ens haft sin dotter ensam mer en ett fåtal ggr och hela tiden pratar om att han skulle kunna få anfallMvh orolig mormor
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att som att du undrar över på vilket sätt föräldrar som separerar bestämmer vem deras barn ska bo hos.Föräldrarna sinsemellan kan själva bestämma på vilket sätt boendefrågan ska lösas, men kan de inte komma överens finns det möjlighet att väcka talan i rätten (kap. 6 14a § FB). Domstolen kan då bestämma att barnet ska bo hos en av föräldrarna eller växelvis hos båda föräldrarna. Beslutet avgörs utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Vad som är att anse utgöra barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån de individuella omständigheterna. Hänsyn tas till relevanta omständigheter såsom risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen först bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vid domstolsprövningen läggs därutöver även särskilt vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga. Värt att komma ihåg är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med så länge det kan ske på ett tryggt sätt (6 kap. 15 § FB). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att detta umgänge ska komma till stånd. Med vänliga hälsningar,

Krävs samtycke från den andra föräldern vid gemensam vårdnad för att barnet ska kunna åka på en semesterresa?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag ska resa utomlands med mina två minderåriga barn, 12 och 9 år. Jag är boendeföräldrar och vi har delad vårdnad. Det handlar om en 2 veckors semester resa. Pappan till barnen är emot resan och vill förhindra att vi åker. Kan han det? Efter allt jag har kollat upp än så länge krävs det inte något medgivande av den andra föräldern om det handlar om en semester resa och en vårdnadshavare är själv med på resan.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Beslut som har en mer ingripande karaktär är till exempel val av skola. För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern. När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om barnet, utövas den vardagliga omsorgen om barnet av den föräldern som barnet vid tillfället bor hos.I den dagliga omsorgen ingår bland annat att bestämma hur barnet ska tillbringa sin fritid hos föräldern, så länge det inte kränker barnets umgänge med den andra föräldern. Detta innebär att den vårdnadshavare som barnet vid tillfället bor hos kan ta med barnet på kortvariga resor till utlandet. Du behöver således inte den andra vårdnadshavarens godkännande för att ta med ditt barn på en två veckors semester så länge inte semestern kränker barnets umgänge med den föräldern. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Dispens från särskild överförmyndarkontroll

2020-03-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vår son som är 15 år har fått ut försäkringspengar som ett engångsbelopp för diagnos cancer på 273 000kr. Han fick diagnosen för ett år sedan och behandling skall pågå i 1,5 år till. Pengar som är utbetalda på försäkring som jag tecknat när han föddes, är insatta på konto med överförmyndarspärr. Vi föräldrar har ansökt om att förvalta pengarna och får endast brevledes avslag på detta. Vår son har en funktionsnedsättning (Downs syndrom) vilket vi anser borde vara skäl för att vi föräldrar borde prövas för att vara lämpliga att förvalta pengarna för vår sons bästa.Behöver vi anlita jurist för detta? Mycket tacksam för svar!
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis att beröra olika anledningar till särskild överförmyndarkontroll för att sedan beskriva möjligheter till dispens.Särskild överförmyndarkontrollReglerna för ett barns tillgångar finns i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att föräldrar som är förmyndare förvaltar sina bards tillgångar (13 kap 1 § FB). Om ett barn har större tillgångar finns det särskilda regler. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (47 300*8=378 400) ska förvaltningen ske med överförmyndarens kontroll (13 kap 2 § FB). Tillgångarna ska då placeras på ett säkert sätt (13 kap 4–7 §§ FB). Syftet med reglerna är att skydda barnet från att missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.Det är också möjligt att föreskriva om särskild överförmyndarkontroll (13 kap 2 § st. 2 FB). I detta fall krävs det inte att värdet överstiger åtta prisbasbelopp men syftet med tillsynen är densamma.DispensDet framgår inte tydligt av din fråga varför pengarna är satta under överförmyndarkontroll. Om det är värdet som är avgörande kan överförmyndaren besluta om att beslutet ska upphöra i det fall beloppet understiger fyra prisbasbelopp (13 kap 9 § st. 1 FB). Om det föreligger särskilda skäl finns det i båda fallen en möjlighet till att besluta om undantag från restriktionerna i 13 kap 3–7 §§ FB (13 kap 9 § st. 3 FB). Dispens kan ges för 13 kap 3–7 §§ i sin helhet eller begränsas till vissa bestämmelser. Om dispens skulle ges från alla paragrafer skulle detta innebära att ni får förvalta egendomen under mycket begränsad kontroll av överförmyndaren. Bestämmelsen ska tyvärr tillämpas restriktivt och omständigheterna i varje enskilt fall ska noga beaktas innan dispens ges. Överförmyndaren kan också, när som helst, ändra ett beslut om dispens.SammanfattningI vissa fall kan ett beslut om särskild överförmyndarkontroll upphöra. Eftersom jag inte känner till orsaken till kontrollen i ert fall kan jag inte ge något konkret råd i det avseendet. Det finns också möjlighet till att begära dispens från särskild överförmyndarkontroll, oberoende av den bakomliggande orsaken. Dessvärre kan sådan dispens vara svår att få. Mot bakgrund av detta skulle jag råda dig till att ta hjälp av en jurist.Du kan boka tid med en jurist här: https://www.lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga!

Bestämmer mina föräldrar över mina pengar?

2020-03-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan! Jag behöver er hjälp och ska hålla mig kortfattat. Jag har fyllt 16 år och har sparat ihop tillräckligt med pengar för att köpa en snowboard till mig själv. Min mamma tycker att pengarna borde gå till presenter åt mina syskon och far/morföräldrarna. Har min mamma rätt att bestämma över var mina pengar skall gå till? Har det någon betydelse att jag har fyllt 16 år gammal?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått det som att du vill köpa en snowboard för pengar som du sparat ihop själv. Det framkommer dock inte av frågan om det är pengar som du har tjänat ihop genom eget arbete, men jag utgår ifrån att det är så. Pengar som du har tjänat ihop själv genom eget arbete bestämmer dina föräldrar över fram tills det att du har fyllt 16 år, detta enligt 9 kap. 3 § Föräldabalken. Detta innebär således att det har en betydande skillnad om du har fyllt 16 år eller inte. Pengar som du har tjänat ihop genom eget arbete efter du fyllt 16 år råder du således själv över, detta enligt ovanstående paragraf. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,