Får man lämna en fyraåring ensam hemma under natten?

2020-03-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej mitt ex lämnar sin 4åriga dotter sovandes på natten för att dra ut på krogen och dricka. Det är helt förfärligt men hon påstår att dottern aldrig vaknat på natten. Jag tänker nu koppla in soc men skulle vilja veta vad lagen säger.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag tillämpa föräldrabalken (FB) där bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras.Finns ingen stadgad lagDet finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan vara ensamma hemma. Det finns inte heller någon bestämmelse för hur uppsyn ska utövas över barn. Att ditt ex lämnar sin fyraåriga dotter ensam strider därför inte mot någon lag.Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att barnet får vara ensamt hemma, speciellt när hon är så ung och du skriver att han går ut för att dricka alkohol.Vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behovDock har dottern utifrån juridikens synvinkel rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, 6 kapitlet 1 § FB. Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs, enligt 6 kapitlet 2 § andra stycket FB.Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till vårdnadshavaren att bedöma hur denne på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.SammanfattningEftersom situationen som sagt inte är lagreglerad och du diskuterat med pappan utan resultat men du tycker att barnet far illa av det han gör, så är lösningen att kontakta socialtjänsten som du tänkt att göra dessutom. Socialtjänsten får då göra en egen bedömning utifrån omständigheterna.Utifrån dotterns ålder och att du skriver att pappan gått ut för att dricka som i sin tur kan leda till att han inte har full kontroll på läget när dottern är ensam hemma, kan det sannolikt anses som tillräckligt för att han ska anses brista i sin tillsyn och omsorg.Jag hoppas att du fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du undrar något mer! Vänligen,

Tillgång till sparkonto som startats som minderårig

2020-03-25 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har som liten (innan puberteten) gjort en hel del statistjobb med min mormor som har satt in det på ett sparkonto till mig. Mormor är nu bortgången och morsan undanhåller dessa pengar även fast jag är över 18. Har hon rätt till det?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Givetvis har du rätt till pengarna som är på kontot om de var avsedda för dig. Din mamma var din förmyndare fram till du fyllde 18, vilket innebar att hon hade fram till dess rätt att förvalta din egendom.Nu när du har fyllt 18 övergår kontrollen av egendomen till dig.Frågan här är snarare om vems namn kontot är i, och om det finns något som visar att kontots innehåll tillhör dig. Om kontot står i din mammas eller i din mormors namn behöver du bevisa att pengarna egentligen var avsedda för dig. Om du kan göra det kan du börja gripa till lagliga medel för att tvinga till dig det som du äger. Jag hoppas detta ger lite mer klarhet i fråganMed vänlig hälsning

Vad händer med vårdnaden vid en skilsmässa?

2020-03-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag och min fru går genom en skilsmässa just nu med ett barn som fyller 3 år snart.Min fråga är: Om jag skulle vilja att hon ska bo hos sin mamma, kommer jag då gå miste om min rätt att ha vårdnaden eller vara med och bestämma om beslut för henne?Och om hon skulle vara bokförd där, betyder det att hon bor hos henne på heltid och jag har rätt att träffa henne då jag vill eller att hon får övernatta hos mig då vi kommer överens om det? Vad har jag för skyldigheter och rättigheter? Skulle uppskatta om ni kunde svara och ta med paragrafer som understryker det.Stort tack! MHV
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga består av flera frågor kommer jag dela upp mitt svar efter dessa mindre frågor, jag hoppas och tror att det kommer göra mitt svar så förståeligt och bra som möjligt. Det lagrum som är tillämpligt är föräldrabalken (förkortas FB). Om jag skulle vilja att min dotter ska bo hos sin mamma, kommer jag då gå miste om min rätt att ha vårdnaden eller vara med och bestämma om beslut om henne?Du som förälder och vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter. Barns personliga angelägenheter är t.ex. boende, skolgång och vård och omsorg (6 kap. 2 § FB). Att du och din fru skiljer er påverkar inte själva vårdnaden av ert gemensamma barn, den gemensamma vårdnaden av er dotter kommer att fortsätta (6 kap. 3 § andra stycket FB). Den gemensamma vårdnaden av er dotter påverkas inte heller av att hon bor hos hennes mamma, du kommer fortfarande vara vårdnadshavare precis som innan och således ha samma rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter. För att du ska förlora denna rätt och skyldighet krävs att vårdnaden ändras. En sådan ändring kan ske genom att ni båda som föräldrar, eller en av er, ansöker hos tingsrätten om en förändring i vårdnaden (6 kap. 5 § första stycket FB). Eftersom du och din fru just nu går igenom en skilsmässa kan rätten också besluta om att en av er ensamt ska ha vårdnaden, utan att någon av er yrkar på det. Detta får endast rätten göra om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med vad som är barnets bästa (6 kap. 5 § tredje stycket FB). Det jag precis beskrivit här är de möjligheter som finns för att du ska förlora rätten och skyldigheten att besluta i frågor angående ditt barns personliga angelägenheter. Svaret på din fråga är alltså att om det inte sker någon förändring i er gemensamma vårdnad i och med skilsmässan så kommer du fortsätta ha rätt att ha vårdnaden och vara med och bestämma i beslut om henne. Om hon skulle vara bokförd hos hennes mamma, betyder det att hon bor hos henne på heltid och jag har rätt att träffa henne då jag vill eller att hon får övernatta hos mig då vi kommer överens om det?Vart ert gemensamma barn ska bo är något du och din f.d. fru får komma överens om tillsammans. Ni kan t.ex. skriva avtal om vart er dotter ska bo på heltid eller om er dotter ska bo växelvis mellan er. Ni kan också i avtalet skriva om att ifall er dotter på heltid bor hos en av er så ska den andra ha rätt att umgås med barnet och som du själv säger ha barnet hos sig på övernattning. Man ska här komma ihåg att vid sådana frågor, dvs. frågor angående barnets boende, vårdnad och umgänge så är barnets bästa avgörande i alla beslut. Det betyder att det som anses vara barnets bästa ska väga tyngre än alla andra argument. Barnets bästa kan generellt sägas vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket talar för att det är bra om du och din dotter umgås oavsett om ni väljer att hon ska bo hos hennes mamma på heltid (6 kap. 2a § första stycket FB). En möjlighet för er att reglera boendet och umgänget är alltså genom avtal, ett sådant avtal måste dock godkännas av socialtjänsten för att vara bindande (6 kap. 15a § tredje stycket FB). Alldeles oavsett om ni har avtalat om umgänge eller inte och er dotter bor hon sin f.d. fru så har barnet rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med, dvs. rätt till umgänge med dig om hon bor hos sin mamma (6 kap. 15 § första stycket FB). För att sådant umgänge ska ske har du och din f.d. fru ett gemensamt ansvar (6 kap. 15 § andra stycket FB). Svaret på din fråga här är alltså att ditt barn har rätt att träffa dig om hon skulle bo permanent hos sin mamma. Så länge ni som föräldrar är överens om umgänge och t.ex. övernattningar så föreligger inga rättsliga hinder för det. För att underlätta kan du och din f.d. reglera umgänget via avtal, som då ska godkännas av socialtjänsten. Vad har jag för rättigheter och skyldigheter? Generellt kan sägas att när man pratar om relationen mellan ett barn och dennes förälder eller föräldrar så har aldrig en förälder rätt till sitt barn. Däremot är det barnet som har rätt till sina föräldrar. Denna rätt till sina föräldrar består bland annat i en rätt till umgänge som jag har beskrivit ovan. Barnet har också t.ex. rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB). Du som förälder har givetvis också rättigheter, t.ex. en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter, som jag beskrivit mer om ovan. Vad gäller dina skyldigheter som förälder så är de en hel del, många är du säkert medveten om själv sedan innan eftersom du har varit förälder i minst 3 år. Du som förälder är bland annat skyldig att ge ditt barn den goda fostran, omvårdnad och trygghet som jag beskrivit att ditt barn har rätt till. Dessutom ska du se till att ditt barn får tillfredsställande försörjning och utbildning samt ha uppsikt över ditt barn så att det inte tillfogar annan skada (6 kap. 2 § andra stycket FB). Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur länge består underhållsskyldigheten för barn i gymnasiet?

2020-03-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min son fyller 18år i höstOch går en fyraårig gymnasielinje Min fråga är om min son går om ett årÄr underhålls skyldig 1år till då?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline.Underhållsskyldigheten gäller tills dess att barnet fyller 18 år, men om barnet går i gymnasiet gäller underhållsskyldigheten fram till dess att barnet tar studenten eller fyller 21 år (7:1 2 st FB). Du blir alltså underhållsskyldig ytterligare ett år, förutsatt att din son inte hinner fylla 21. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Olagligt att lämna tonåringar hemma utan tillsyn?

2020-03-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag undrar om det e lagligt att lämna tre tonåringar hemma själva i några veckor, typ 2? Ålder på dom är:13, 14 och 16.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om hur länge och under vilka omständigheter man får lämna sina barn ensamma hemma regleras inte i lag, utan är snarare en fråga om barnuppfostran och moral. Det strider alltså inte mot någon lag att lämna tonåringar under två veckor. Däremot kan frågan uppkomma om vårdnadshavarens ansvar och barnets bästa. Bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, 6 kapitlet 1 § FB. Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs, 6 kapitlet 2 § 2 stycket FB. Hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt respektive fel, är det inte reglerat om. Det är upp till vårdnadshavaren att bedöma hur denne på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad. SammanfattningSom jag ovan nämnt är det inte olagligt att lämna tonåringar hemma under två veckor. Det är vårdnadshavarens ansvar att besluta om detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att vårdnadshavaren är ansvarig för att tillgodose barnets behov vilket man måste ha i åtanke vid ett sådant beslut. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Jag har haft avtal om underhållsbidrag och betalar nu underhållsstöd till försäkringskassan. Mina barns andra förälder har nu krävt ännu mer pengar, dessutom retroaktivt. Vad gäller?

2020-03-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och mina barns (tvillingar på 13 år) mamma haft en avtal om jag skulle betala 55kr/dag/barn där hon hade barnen för mig, då jag 1/5-2019 flyttade bort från Malmö till Helsingborg och mamman och barnen önskade de bara skulle vara hos mig varannan helg (innan varannan vecka).Hon har sedan min flytt 1/5-2019 haft hela barnbidraget + vi har delat på alla räkningar relaterat till barnen + jag har betalt 55 kr/dag/barn för mat mm. Nu har hon efter gemensam avtal gått via försäkringskassan för att vi slipper diskussion om pengar mm och jag fått brev från Försäkringskassan ang underhållsstöd, vilket är helt som väntat och info om jag skulle betala max 1723 kr/barn/månad.Nu kom der även ett brev från en advokat, so menar på att jag ska betala underhållsbidrag och retroaktivt från och med 1/5-2019.Mamman o jag tjänar runt 50000 kr/månad, jag har boendekostnad för ca 10000kr och hon ca 5000kr pr månad.Vad gäller? kan jag bli skyldig att betala både stöd på 1723 kr/barn/månad OCH bidrag?Enl advokatens brev ska/borde jag ha ett ombud. Kan ni hjälpa mig?MVH
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör handlar om barnrätt och aktualiserar särskilt föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken (SFB). Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som behandlar olika delar av din fråga. Jag kommer oftast att börja med en generell förklaring av hur en viss sak fungerar, för att sedan dra slutsats därifrån angående din situation.Vad kan man behöva betala för barn som inte bor hos en?UnderhållsbidragSom du vet har man som förälder underhållsskyldighet gentemot sina barn. Denna skyldighet finns i FB 7:1 och innebär att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter "vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner." Det föreskrivs dessutom att föräldrarna sinsemellan ska bidra efter sin förmåga.I den eftergående bestämmelsen, FB 7:2, föreskrivs att underhållsskyldigheten ska utövas i form av underhållsbidrag för den förälder hos vilken barnen inte bor. Det är alltså denna bestämmelse som ligger till grund för den skyldighet du har och har haft att utge underhåll till dina barn, sedan dessa bott varaktigt hos dina barns mamma och inte hos dig.UnderhållsstödUnderhållsstöd är ett annat begrepp som utgör en minimirättighet för barnet och som utbetalas av försäkringskassan enligt 19 kap SFB, men som försäkringskassan sedan kräver in av den egentligt betalningsskyldiga föräldern. Nivån på underhållsstödet utgörs av en schablonsumma som bestämts i lag (SFB 18:20).Kan man behöva betala både underhållsbidrag och underhållsstöd?Det korta svaret på denna fråga är JA. Det är nämligen så att underhållsstöd endast utgör ett minimiskydd för barnet som finns till när den underhållsskyldiga föräldern antingen inte kan eller vill betala sin del. Därmed finns det också en regel i FB 7:2 a som säger att det som en förälder betalar i underhållsstöd till försäkringskassan ska räknas av från underhållsskyldigheten.Vad detta närmare innebär är att när den totala underhållsskyldigheten egentligen uppgår till ett högre belopp än det man betalar i underhållsstöd till försäkringskassan, ska man avräkna det man betalat till försäkringskassan. Exempel: Om vi säger att du har en underhållsskyldighet gentemot dina barn som beräknas till 3.000 kr i månaden, får du först dra av de 1723 kr du redan betalar till försäkringskassan, så att det blir 1277 kr extra.Hur vet du hur mycket du är underhållsskyldig?Underhållsskyldigheten för vardera föräldern beräknas utefter den mycket generellt utformade bestämmelse jag citerade inledningsvis. Alltså, det beräknas kort sagt efter barnets behov och föräldrarnas förmåga. Med detta sagt finns det inget precist förhandsbesked på vilka exakta summor det rör sig om, utan det är i sista led domstolen som kan bestämma i ett enskilt fall. I vissa situationer, då föräldrarna eller en av dem har särskilt hög levnadsstandard, kan barnen ha rätt till ett så kallat standardtillägg. Detta utgörs då av en summa extra pengar som betalas för att barnen även hos den sämre ställda föräldern ska få ha lika bra levnadsstandard som om det bodde hos den rikare föräldern. Ett sådant tillägg borde dock inte överhuvudtaget vara aktuellt i ert fall, speciellt eftersom det används restriktivt.Det finns dock en bra och mycket använd mall på försäkringskassans hemsida där man skriver in föräldrarnas och barnens inkomster och utgifter, varefter man får ett välinformerat förslag på hur underhållsskyldigheten bör fördelas mellan föräldrarna.Länk till mallen: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/Denna mall kan jag rekommendera att ni går efter, om ni skulle kunna komma överens om att använda den ordentligt med all korrekt information och sedan följa dess beräkning.Nu till nästa stora fråga. Nämligen:Kan du bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivt?Det korta svaret är JA. Enligt FB 7:8 kan man väcka talan om att underhållsbidrag ska fastställas för tre år tillbaka i tiden. Detta betyder att om underhållsbidragets storlek varit obestämt sedan den 1/5 2019 kan hon väcka talan om att fastställa det. Om det då i domstol fastställs till t.ex. 3.000 kr per barn kan du behöva betala mellanskillnaden om du då betalat mindre än detta.I ert fall verkar ni dock redan ha fastställt underhållsskyldighetens storlek i ett avtal. Om detta avtal är giltigt är således denna sistnämnda bestämmelsen inte tillämplig, eftersom avtalet då redan fastställt underhållsbidragets storlek (FB 7:2 andra stycket). Detta skulle innebära att din motpart inte kan kräva att underhållsbidraget fastställs retroaktivt, eftersom det redan varit fastställt i avtalet.Det som däremot skulle kunna ske är att mamman till dina barn ansöker om att det avtal ni haft ska jämkas, vilket alltså betyder att ändra avtalets innehåll. Detta kan göras under vissa omständigheter även retroaktivt. Men avtalet får då endast ändras på så sätt att obetalda bidrag tas bort eller sätts ned. I övrigt kan avtalet jämkas om det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt. Det finns alltså inget utrymme för att retroaktivt höja bidraget för den tid då avtalet löpt.Är ert avtal om underhåll giltigt?För att ett avtal ska vara giltigt finns inga formkrav. Även avtal som ni ingått muntligt via SMS eller mail osv är alltså giltiga. Ett viktigt undantag finns dock, nämligen för "avtal om att underhållsbidrag skall betalas för framtiden som ett engångsbelopp eller för längre period än tre månader". Sådana avtal måste vara skriftliga och bevittnade av två personer för att åtnjuta giltighet. Dessutom ska avtalet då vara godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt (FB 7:7 andra stycket).Vad gäller i ditt fall?Som du ser finns det alltså ingen möjlighet att kräva extra pengar för tid som gått, alltså retroaktivt, om det finns ett avtal som fastställt underhållsbidraget. Utan det är då summan i avtalet som gäller. Detta gäller dock endast om avtalet är giltigt. Eftersom att din motpart anlitat en advokat som kräver dig på pengar misstänker jag att de kanske anser att ert avtal om underhållsbidrag inte var giltigt.Det som då händer är att de möjligtvis vill fastställa underhållsbidragets storlek från och med den dag då dina barn inte längre varaktigt bodde hos dig. Detta innebär att du kan behöva betala en ytterligare summa, om det inte är oskäligt betungande, och underhållsbidraget beräknas till en summa som är högre än vad du redan har betalat. Därmed kan det vara att de vill att du ska visa allt du redan betalat under denna gångna tid. För att få fram en ungefärlig och rimlig summa rekommenderar jag att ni använder er av mallen på försäkringskassans hemsida som jag länkat. Du kan även använda den för att få ett hum av vad som kan krävas av dig. Det finns tydligt förklarat på hemsidan vad de efterfrågar.I övrigt måste jag säga att det är svårt att se exakt vad det är din motpart vill, eftersom det inte verkar finnas något konkret krav på en summa och något konkret stöd för att du skulle ha betalat för lite. Men nu har du fått en koncis redogörelse för lite av vad som gäller i frågan och jag hoppas att det är till hjälp.Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se, samt om det är något angående mallen du vill ha hjälp att förstå. Eftersom du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig klockan 15:00 imorgon, onsdag, den 25 mars.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att lämna tonåringar ensamma hemma under en längre tid?

2020-03-11 i Barnrätt
FRÅGA |Är det verkligen lagligt att lämna 3 tonåringar 13,14 och 15 år hemma själva i 2 veckor
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Frågan är inte reglerad i lagFrågan om hur länge och under vilka omständigheter man får lämna sina barn ensamma hemma regleras inte i lag, utan är snarare en fråga om barnuppfostran och moral. Att lämna tonåringar hemma under två veckor strider därför inte mot någon lag.Vårdnadshavares ansvarDäremot kan frågan uppkomma om vårdnadshavares ansvar och barnets bästa. Bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap 2 § 2 st FB). Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till dig som vårdnadshavare att bedöma hur du på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.SammanfattatSom jag ovan nämnt är det inte olagligt att lämna tonåringar hemma under två veckor. Det är upp till vårdnadshavaren och dennes ansvar att besluta om detta. Men det viktiga att komma ihåg är att vårdnadshavaren är ansvarig för att tillgodose barnets behov etc

Vad kan jag göra när sonen säger att han hellre vill bo hos mig och det finns ett avtal om detta?

2020-03-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min son flyttade till sin pappa för ca 2 år sedan, han är idag 10 år gammal blir 11. Han har bott hos mig heltid innan dess. o han har sagt de senaste halvåret att han vill flytta hem till mig, min man o sina småsyskon igen. Han flyttade till sin pappa för att pappan va väldigt emot att han skulle få hjälp här både mot skolan o här hemma hos oss. Och hans pappa ignorerar helt det sonen säger när han säger det till honom. Vi har ett juridiskt skrivet avtal där det står att sonen ska bo hos mig o vara hos pappan varannan helg o varannan högtid. Nu när han bor där har vi ju bortsett från avtalet. Men hur mycket talan har min son i detta han tjatar varje gång han är här att han vill flytta hit igen. (eget rum, egna saker, småsyskonen mm) hur ska jag göra för jag vill så gärna att han ska må bra och jag har försökt prata med pappan om detta o hans enda svar är "det är inte aktuellt". Det går inte att gå till familjerätten för han vägrar, så hur ska jag göra för att hjälpa min son i det här? då han ibland kan gråta för att han vill tillbaka hit o som sagt ett avtal finns skrivet av tingsrätten på umgänge.. Och tanken var att han kunde flytta tillbaka hit när terminen är slut. Alltså till sommaren. Snälla jag behöver hjälp för varken soc, skolan han går på nu eller familjerätten vill hjälpa honom..
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt följande svar utgå från att ni har gemensam vårdnad. Det finns i ditt läge två alternativ. Det ena är att väcka talan i domstol för att verkställa avtalet ni redan har, alternativt att väcka talan i domstol för att domstolen ska besluta hos vem barnet ska bo hos. Verkställa det redan existerande avtalet Om du kan nöja dig med det gamla avtalet, dvs att sonen bor hos dig och är hos pappan varannan helg och varannan högtid, finns det möjlighet att vända sig till tingsrätten där barnet är folkbokfört (21 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Domstolen kommer först att försöka se till så att avtalet följs på frivillig väg, men skulle inte det fungera har de möjligheten att utfärda vite (dvs, något som kan liknas böter) tills avtalet faktiskt uppfylls av motparten (21 kap. 3 § föräldrabalken). Väcka talan om var barnet ska bo Det finns en risk att pappan kontrar med att ni ömsesidigt faktiskt inte följt avtalet sedan 2 år tillbaka, och att ni därmed genom erat handlande kan anses ha kommit överens om att avtalet inte längre ska gälla. I det fallet kan det bli nödvändigt att istället begära att domstolen ska besluta om att barnet ska bo hos dig (6 kap. 14 a § föräldrabalken). I fråga om barnets boende ska domstolen utgå från barnets bästa. Vad som är barnets bästa är en helhetsbedömning av det enskilda fallet, där man till exempel beaktar barnets behov av omvårdnad och trygghet. Ju äldre barnet är, desto mer tar man dessutom hänsyn till barnets egna vilja och uppfattning (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I det här fallet är barnet 10 år och ska fylla 11. Vad som kan påpekas är att han inte är ett litet barn, och att han själv uttrycker att han vill bo hos dig. Vad som ytterligare kan framföras är att han bott hos sin pappa i två år och att han önskar att vara nära sina småsyskon hos er. Men i slutändan är det ändå domstolen som kommer göra bedömningen kring vad som är hans bästa. Vänligen,