Är det olagligt att lämna sina barn ensamma hemma?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Det är så att jag kommer att flytta med mina barn som är 9 och 13 till annan ort än idag. Deras pappa dricker och utredning på socialen sager att barnen skall inte leva I detta såklart. Därför tog jag beslutet att flytta 3 mil bort till den ort jag har mitt job. Jag har via advokat fått stadigvarande boende hos mig och umgänge med pappan när han är nykter.Till min fråga/tankeJag jobbar skift, dvs kväll varannan vecka (14,00-23,10). Jag kommer att ha 1 timmes rast kring läggdags för att köra hem till barnen och äta med dem och få de I sang. Sedan tillbaka till jobb som ligger 2 min bort och jobba till 23,10. Min granne kommer att kolla till barnen under kvällen och de kan även springa bort/ringa henne om det behövs. Även till mig som är 2 min bort och jobbar som Teamledare och har ett flexibelt jobb då jag kan köra på direkten. Det handlar om 4 kvällar varannan vecka. Min mamma kommer dessutom att vara hos dem någon kväll I veckan (1-2st).Så min fråga: Bryter jag mot någon lag eller vad kan hända om detta kommer fram tex I skolan?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte någon specifik lag som reglerar hur länge man får lämna barn ensamma hemma, den lag som blir närmast tillämplig på ditt fall är föräldrabalken. 6 kap. 1-2 § § föräldrabalken säger att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att barnets personliga behov enligt ovan blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder och utveckling. Slutsatsen blir att man i varje individuellt fall måste bedöma om barnet har uppnått åldern och mognaden för att vara ensam hemma. I ditt fall rör det sig om några tillfällen i månaden och ett av barnen är i tonåren, vilket borde peka på att man klarar av att vara hemma ett par timmar själv. Att grannen kan hjälpa barnen vid behov är också en aspekt som visar att barnen har någon vuxen i närheten att gå till om det skulle behövas.Du bryter således inte mot någon lag genom att lämna barnen ensamma så länge barnen får den tillsyn barnen behöver med hänsyn till deras ålder och mognad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad förändras när man går från ensam till gemensam vårdnad?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag har alltid haft ensamvårdnad av vår 13åriga son och nu efter mkt samtal, förbättrad kommunikation och utökad umgänge det senaste året har vi kommit överens om att vi ska dela vårdnaden. Är det nåt särskilt jag behöver tänka på?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör gemensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Barnets vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för att barnets behov av omvårdnad, god fostran och trygghet blir tillgodosedda (6 kap. 1, 2 § § FB). Har barnet två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva den bestämmanderätt som följer av vårdnadens utövande (6 kap. 13 § FB). När man går från ensam till delad vårdnad kan man inte längre själv bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och går utöver den vardagliga omsorgen av barnet. Delat vårdnad innebär således att det krävs gemensamma beslut mellan vårdnadshavarna i frågor som rör vårdnaden. Situationer där du inte längre ensam kan ta beslut är till exempel val av bostadsort och val av skola. Kan båda vårdnadshavarna inte komma överens i dessa situationer ska rådande förhållanden bestå. Andra situationer där det nu kommer krävas samtycke från er båda är vid passansökan eller ingripande sjukvård. Gemensam vårdnad ger även den andra föräldern en insynsrätt som enbart vårdnadshavare har. Insynsrätten kan till exempel handla om att få information från skola och sjukvård om barnet.Det du främst behöver tänka på när vårdnaden ändras från ensam till gemensam vårdnad är att du inte längre själv kan besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det är därför viktigt att du och den andra vårdnadshavaren är överens innan några beslut utöver den dagliga omsorgen av barnet tas. Med daglig omsorg menar jag frågor som rör till exempel barnets mat, kläder och hur barnet tillbringar sin fritid medans barnet bor hos den ena vårdnadshavaren. I sådana frågor kan du även fortsättningsvis bestämma utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavarnas möjlighet att bestämma vem barnet får träffa

2020-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Får barnens pappa bestämma vilka barnen inte träffar på mammans vecka? Tex barnens farfar om pappan och farfar har bråkat?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Enligt 6:11 FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, exempelvis vem barnet ska träffa. I takt med barnets stigande ålder ska vårdnadshavaren ta mer och mer hänsyn till barnets egen vilja i dessa frågor. Om två personer har vårdnaden över barnet gemensamt ska enligt 6:13 FB vårdnadshavarna tillsammans bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om en av vårdnadshavarna är frånvarande, sjuk eller av annan orsak inte kan ta del i sådana beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer dock den andra ensam. Denna får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.Din fråga är om pappan får bestämma vilka barnet inte får träffa under de veckor som barnet bor hos mamman, i detta fall barnets farfar. Enligt min mening torde mamman själv kunna välja att låta barnet träffa sin farfar. Det är inte ett sådant avgörande beslut att det nödvändigtvis måste tas av föräldrarna gemensamt. Beroende på hur gammalt barnet är ska även barnets vilja tas i beaktande. Det bör också gå i linje med barnets bästa, som är en viktig princip som stadgas i 6:2a FB, att barnet får träffa sina farföräldrar.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Jag vill att barnet bor hos mig, men det vill inte andra föräldern, hur gör jag?

2020-04-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hur går en stämning till?Jag har socialen bakom mig som vill att barnet bor på heltid hos mig men mamman vägrar släppa taget om honom. Han har inga regler, ingen struktur får ta vuxna beslut och får bestämma vart han ska bo (varannan vecka) vilket inte fungerar. Hur går man vidare?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt antar jag att ni för tillfället har gemensam vårdnad. När så är fallet har föräldrar två alternativ för att reglera boende och umgänge. Ett av de alternativen är att avtala om barnets boende (se 6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken (FB)). Ett sådant avtal måste vara skriftligt och måste även godkännas av socialnämnden då det måste överensstämma med barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Som vilket avtal som helst bygger ett avtal om barns boende och umgänge på ömsesidighet och kräver att ni föräldrar kan komma överens. Kan ni inte det, är det andra alternativet är att man får fastställt av domstol angående vem av vårdnadshavarna som barnet ska bo med (6 kap. 14 a § 1 st. FB).Då ska domstolen utgå från vad som är barnets bästa, och beroende på åldern och mognaden av ert barn ska också hans vilja (6 kap. 2 a § 3 st. FB). Även om barnet skulle bo med dig på heltid har han rätt till umgänge med sin mamma (6 kap. 15 § FB).Mitt råd skulle vara att först försöka se om ni kan komma överens om ett avtal gällande boendet. Om inte det går att komma överens, då bör du vända dig till domstol och få det fastställt att barnet ska bo med dig.I sista hand är det också möjligt att söka om ensam vårdnad. Om du har ensam vårdnad är det din uppgift att ta beslut för barnet, och den andra föräldern har då inte rätt att bestämma över barnets boende. Det faktum att ni utifrån din fråga verkar ha samarbetsproblem skulle kunna tala för att ensam vårdnad är lämpligt.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan boendeföräldern bestämma att umgängesföräldern ska vara ledig hela dagen när barnet är där?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vi är ett separerat par som har ett barn på 6år. Vi bor flera timmar ifrån varandra och jag är boendeföräldern. Barnet åker till den andre föräldren vartannat lov. Och däremellan visar hen inget intresse. Hen säger att nya partner kan ta hand om barnet tex under sommaren när umgängesföräldern jobbar så kan barnet träffa umgängesföräldern när hen slutat på kvällen/helger. Jag opponerar mej och säger att det inte är ett umgänge då och att hen kan ta ledigt. Jag har hälsat på den nya partnern engång. Kan jag som boendeföräldern kräva att umgängensföräldern ska vara ledig under det 3gre/år hen har henne?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte skriver någonting annat utgår jag ifrån att ni har delad vårdnad. När två föräldrar har delad vårdnad bestämmer de i frågor som rör vårdnadens utövande tillsammans (6 kap. 13 § FB). För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor ihop, måste den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor tillsammans med ensam kunna besluta i frågor som rör den vardagliga omsorgen av barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det finns ingen uttömmande lista på vad den dagliga omsorgen innebär men exempel är barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet tillbringar sin fritid. Jag anser att det hör till den vardagliga omsorgen för umgängesföräldern att bestämma om hens sambo ska umgås med barnet några timmar dagtid medans hen jobbar. Du kan således inte tvinga umgängesföräldern att ta ledigt enbart för att tillbringa hela dagarna med barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag bestämma vem barnet umgås med hos den andra vårdnadshavaren?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och barnets pappa har separerat och han har en ny sambo. Vi kör varannan vecka delad vårdnad. Nu börjar han ligga ute på jobb under sina veckor och lämnar vårt barn ensam med den nya sambon. Jag vill hellre ha barnet hos mig medan han är ute på jobb, men han vägrar. Det känns som att han umgänges saboterar. Kan jag kräva att barnet är hos mig istället för ensam med hans nya sambo?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När två föräldrar har delad vårdnad bestämmer de i frågor som rör vårdnadens utövande tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor ihop måste den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor tillsammans med ensam kunna besluta i frågor som rör den vardagliga omsorgen av barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det finns ingen uttömmande lista på vad den dagliga omsorgen innebär men exempel är barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet tillbringar sin fritid. Att barnets pappa lämnar barnet tillsammans med den nya sambon under dagarna medans han arbetar ser jag som en del av den dagliga omsorgen och därmed ingenting du kan råda över så länge detta inte av någon anledning går emot barnets bästa eller skadar barnet på något sätt. Så länge pappan åter lämnar barnet hos dig när din vecka börjar rör det sig inte om något umgängessabotage. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2020-04-25 i Barnrätt
FRÅGA |När barnet fyllt 18 och ej bor hemma hos någon , studerar men förälldrarna inte är tillsammans har båda skylldighet till underhållets helasumma som är nu, varge månad, var för sig eller halva var.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB).Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Storleken på eventuellt underhållsbidrag kan bestämmas genom avtal, eller om ni inte kan komma överens, i domstol (7 kap. 2 § 2 st. FB).Om du vill läsa mer om din underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Det går givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om du skulle ha fler frågor.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Frågor rörande vårdnad och umgänge

2020-04-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en son på 11 år. Vi är skilda sedan ca tre år tillbaka. Jag får nästan aldrig träffa honom eller ens prata med honom. I början så såg jag honom på träningar då jag hjälpte till som materialare. Men allt efter tiden gått så har mitt ex sett till att kontakten blivit mindre och mindre. Först var det att hon sa att han inte skulle fortsätta med hockeyn om jag fortsatte vara materialare. Sen blev det att hon sa att han inte vill ha kontakt med mig alls. Vi provade med familjerätten i början men hon dök inte upp så jag gick och pratade själv. Nu har jag hört att han kanske ska byta skola och hockeylag till hösten. Vad har jag för rätt och har du några bra tips för att nå fram till honom. Jag tycker det känns som att han är manipulerad till att tycka och säga vissa sakerTack på förhand
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Föräldrabalken (FB) och dess bestämmelser gällande vårdnad. Lagen hittar du https://lagen.nu/1949:381#K6 . Jag vill också nämna att jag uppfattar det som att du och barnets mamma båda har vårdnaden om barnet, och har således det som utgångspunkt när jag formulerar mitt svar.Som vårdnadshavare till sitt barn har en skyldighet och rättighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 13 och 11 §§ FB. Jag vill med detta poängtera att du i egenskap av vårdnadshavare har samma rätt som barnets andra vårdnadshavare att besluta i frågor rörande exempelvis byte av skola och fritidsaktiviteter. Dock vill jag belysa att det ni som vårdnadshavare ska, i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap. 13 § FB. Det är således viktigt att barnet är delaktig i sådana typer av beslut, lika väl som ni vårdnadshavare. Sedan vill jag också framhäva att barnet har rätt till umgänge med en förälder som denne inte bor tillsammans med och barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov att umgänge med denne så långt som möjligt tillgodoses, 6 kap. 15 § FB. Att du blir hindrar till umgänge med ditt barn rimmar således illa med denna bestämmelse. Observera dock att umgänge i första hand är till för barnet, varvid det är barnets intresse och behov som är relevant vad gäller denna fråga, se lagkommetaren till 6 kap. 15 § FB. Detta betyder att om ditt barn motsätter sig umgänge med dig har du inte samma rätt att ha umgänge med barnet. Mitt råd till dig är att i första hand ta kontakt med barnets andra vårdnadshavare och föra en dialog rörande allt detta. Du bör med fördel påpeka att du har rätt att vara delaktig i frågor rörande barnets personliga angelägenheter och att barnet har rätt till umgänge med dig. Likaså finns möjligheten att (återigen) få hjälp och vägledning via samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB. Jag förstår dock om du kan tveka på att testa detta då jag förstår det som att det inte gett sådan stor framgång tidigare. En sista utväg är att du och barnets andra vårdnadshavare avtalar om vårdnaden om barnet, 6 kap. 6 § FB, och umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, 6 kap. 15 a § FB. Om ni inte kan komma överens finns också möjlighet att ta ärendet vidare till domstol, 6 kap. 5 och 15 a § FB. I frågor rörande vårdnad och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande. Jag vill poängtera att ni bör ha detta i åtanke. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och stort lycka till! Med vänlig hälsning,