Vad har man för skyldigheter och rättigheter som separerad med gemensam vårdnad?

2020-04-14 i Barnrätt
FRÅGA |Har den ena föräldern rätt att vägra byta veckor vid gemensam vårdnad?Vad är föräldrarnas skyldighet när den ena har helt andra förutsättningar än den andra? Dvs har ett jobb som ibland kräver att man måste byta veckor för att kunna sköta sitt arbete?Har dessutom en sjukdom som gör att jag är sjuk i perioder, vad är den andras skyldighet gällande barnet vid dessa tillfällen? Kan den andra vägra att ta hand om sitt eget barn då, för att det inte är denne persons "vecka". Detta har hänt även då jag behövt vara på sjukhus, så jag fick vara hemma med barnet och kunde inte få behandling för min sjukdom.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att börja med att besvara vad man generellt sett har för rättigheter och skyldigheter vid gemensam vårdnad. Därefter kommer jag att svara på vad du kan göra i din situation. Vårdnadshavares skyldigheterSom vårdnadshavare har man en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Som personliga angelägenheter räknas boende, skola, vård och omsorg. När barnets föräldrar har gemensam vårdnad ska båda tillsammans fatta dessa beslut.Utgångspunkten är att alla beslut ska fattas gemensamt och grundas i vad som är det bästa för barnet. (6 kap 13 § föräldrabalken – FB).Gällande barns boende Om barnets står under båda föräldrarnas gemensamma vårdnad kan ni som föräldrar bestämma hur barnets boendesituation ska se ut. Ett sådant avtal är juridiskt bindande om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden. Om ena eller båda föräldrarna begär det kan domstolen besluta var barnet ska bo. (6 kap 14 a § FB).Gällande din situationDu och barnets andra vårdnadshavare har alltså en skyldighet att se till att ert barn får den omvårdnad den behöver. Det är ni tillsammans som fattar beslut i frågor som rör barnet och det är i första hand ni som avgör vad som är barnets bästa. Det är inte reglerat i lag huruvida den andra vårdnadshavaren har en skyldighet att ta hand om ert barn då du behöver uppsöka vård eller arbeta. Systemet är uppbyggt kring en förväntan att föräldrar med gemensam vårdnad kommer överens om det, med beaktande av bådas skyldighet att fatta beslut utefter barnets bästa.Om det är svårt att komma överensJag tolkar din fråga som att det finns en motvilja från den andra föräldern i att anpassa sig för din, men också barnets skull i situationer du behöver hjälp. Jag rekommenderar dig därför att kontakta familjerätten i din kommun. Familjerätten är en del av socialförvaltningen som kan hjälpa till med rådgivning eller samarbetssamtal för att komma närmre en överenskommelse med den andra föräldern. Det kan vara skönt att ha en utomstående person med erfarenhet av liknande situationer att bolla tankar med om den andra vårdnadshavaren inte är tillmötesgående. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det kommer lösa sig till det bästa för er.Vänligen,

Kan min föredetta flytta med min dotter utan att jag godkänt det?

2020-04-02 i Barnrätt
FRÅGA |ErHej. Jag och min föredetta har en gemensam dotter på 3 år. Vi har delad vårdnad över henne. Men hon är skriven där. Jag har nyligen flyttat till min flickvän som bor 1.5 timme bort. I dagsläget så är min dotter hos oss varannan helg. Men målet är att ja ska jobba obtider så ja kan ha henne ännu mera. Nu så har min föredetta sagt i förbifarten att hon sagt upp sin lägenhet och ska flytta tillsammans med våran dotter ca 70 mil ifrån mig. Detta kommer ju innebära att varannan helg inte kommer att fungera längre. Har jag nåt att säga till om i detta läge? Måste ju vara att ja måste godkänna det hela? Hon kan väl inte bara flytta varsomhelst med våran dotter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får en trygg och en god fostran (6 kap. 2 § Föräldrabalken, FB). Vårdnadshavaren har en rättighet och skyldighet att ta beslut om barnet, t.ex. vilken skola det ska gå i, vart barnet ska bo osv. (6 kap. 11 § FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska sådana beslut tas tillsammans (6 kap. 13 § FB). Enklare beslut kan en förälder ta själv, mer livsavgörande beslut måste tas gemensamt. I livsavgörande beslut ligger t.ex. att flytta med barnet eller vilken skola barnet ska gå i.Om två föräldrar bor ihop är barnet normalt sett även boende där. Delar föräldrarna på sig kan barnet ha sitt boende hos en av föräldrarna. I vissa fall är det möjligt med växelvis boende varannan vecka. Kan föräldrarna inte enas om vart barnet ska ha sitt boende kan rätten besluta om det (6 kap. 14 a § FB). Om ett barn är boende hos den ena föräldern har det rätt till umgänge med föräldern det inte bor med (6 kap. 15 § FB). Hur umgänget ser ut kan variera och vara t.ex. några dagar i veckan, varannan helg, eller om föräldrarna bor långt ifrån varandra kanske umgänget förläggs till telefonsamtal och längre umgänge under sommarlov, vinterlov etc.I ditt fall innebär det att barnets mamma inte själv kan besluta om att flytta och att ta med sig dottern. Att flytta utan den andra förälderns samtycke kan utgöra brottet egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § Brottsbalken, BrB). Kan ni inte enas med vem av er er dotter ska vara boende med finns det möjlighet att du eller mamman vänder sig till domstol som då får besluta om det (6 kap. 14 a § FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Min rekommendation i fall som ditt är alltid att man ska försöka komma överens. Jag är dock fullt medveten om att det inte alltid finns möjlighet att göra så. Jag brukar för de föräldrar som inte kan enas föreslå att ett första alternativ är att man vänder sig till familjerätten i sin kommun. Familjerätten är ingen juridisk instans (trots dess namn) utan lyder under socialtjänsten. Familjerätten anordnar samarbetssamtal; ofta är det en god idé med en neutral part som kan vara behjälplig ett medla. Familjerätten kan även hjälpa till med att upprätta avtal om boende. Ett sådant avtal, om det godkänns av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från domstol. För att komma i kontakt med familjerätten är det enklast att ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Hur avgörs det vem som blir boendeförälder vid en separation om föräldrarna inte är eniga?Min dotter ska gå isär från 2-åriga dotterns pappa pga han väljer sig själv före min dotter och deras barn. Han har tagit minimalt ansvar för uppfostran och i hushållet. Han har epilepsi som han använder till sin fördel gm att bla sova länge på morgonen, och att inte min dotter kan gå iväg utan sitt barn utan att han påpekar att han inte orkar vara själv med sin dotter el så kommer hans mamma dit.Finns flera händelser under deras tid, summan är att han har ett ansvarslöst beteende.Hon har valt att lämna honom eftersom hon får ta hand om allt och nu hävdar han att han ska vara boendeförälder. Detta känns inte alls bra eftersom han inte ens haft sin dotter ensam mer en ett fåtal ggr och hela tiden pratar om att han skulle kunna få anfallMvh orolig mormor
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att som att du undrar över på vilket sätt föräldrar som separerar bestämmer vem deras barn ska bo hos.Föräldrarna sinsemellan kan själva bestämma på vilket sätt boendefrågan ska lösas, men kan de inte komma överens finns det möjlighet att väcka talan i rätten (kap. 6 14a § FB). Domstolen kan då bestämma att barnet ska bo hos en av föräldrarna eller växelvis hos båda föräldrarna. Beslutet avgörs utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Vad som är att anse utgöra barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån de individuella omständigheterna. Hänsyn tas till relevanta omständigheter såsom risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen först bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vid domstolsprövningen läggs därutöver även särskilt vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga. Värt att komma ihåg är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med så länge det kan ske på ett tryggt sätt (6 kap. 15 § FB). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att detta umgänge ska komma till stånd. Med vänliga hälsningar,

Krävs samtycke från den andra föräldern vid gemensam vårdnad för att barnet ska kunna åka på en semesterresa?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag ska resa utomlands med mina två minderåriga barn, 12 och 9 år. Jag är boendeföräldrar och vi har delad vårdnad. Det handlar om en 2 veckors semester resa. Pappan till barnen är emot resan och vill förhindra att vi åker. Kan han det? Efter allt jag har kollat upp än så länge krävs det inte något medgivande av den andra föräldern om det handlar om en semester resa och en vårdnadshavare är själv med på resan.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Beslut som har en mer ingripande karaktär är till exempel val av skola. För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern. När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om barnet, utövas den vardagliga omsorgen om barnet av den föräldern som barnet vid tillfället bor hos.I den dagliga omsorgen ingår bland annat att bestämma hur barnet ska tillbringa sin fritid hos föräldern, så länge det inte kränker barnets umgänge med den andra föräldern. Detta innebär att den vårdnadshavare som barnet vid tillfället bor hos kan ta med barnet på kortvariga resor till utlandet. Du behöver således inte den andra vårdnadshavarens godkännande för att ta med ditt barn på en två veckors semester så länge inte semestern kränker barnets umgänge med den föräldern. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur fastställs vårdnaden till barn i samboförhållanden?

2020-04-10 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min fd sambo fick barn ihop och nu har vi gått skilda vägar barnet föddes när vi va sambo vad gäller då vid vårdnadhavande? är hon ensam vårdnadshavare eller har vi gemensam?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret först redogöra för vad som gäller för rättsligt föräldraskap till barn, och därefter kring hur vårdnaden bestäms. Regler om föräldraskap till barn finns i 1 kap. Föräldrabalken (FB). Regler om vårdnad till barn finns i 6 kap. FB. Hur uppkommer rättsligt föräldraskap till ett barn?Om modern till ett barn är gift med en man vid tidpunkten för barnets födelse presumeras mannen vara barnets far (1 kap. 1 § FB). Om modern inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § första stycket FB). En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer, och den ska skriftligen godkännas av socialnämnde och modern till barnet för att bli giltig (1 kap. 4 § första stycket FB). Socialnämnden får endast lämna sitt medgivande om mannen kan antas vara barnets far. Tingsrätten kan också fastställa att en man är far till barnet genom dom (1 kap. 5 § första stycket FB).Vem kan väcka talan om fastställelse av faderskap?Talan om fastställelse av faderskap får endast väckas av barnet (3 kap. 5 § första stycket FB). Om modern har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap 5 § andra stycket FB). Detta innebär att en man som tror sig vara fader till ett barn inte har någon möjlighet väcka talan om fastställelse av faderskap. Sådan rätt tillkommer endast modern och barnet. Vem är vårdnadshavare till ett barn, och hur blir vårdnaden gemensam?Barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam (6 kap. 3 § första stycket FB). För barn som föds i samboförhållanden krävs dels en faderskapsbekräftelse, dels att bekräftelsen registreras hos Skatteverket efter anmälan av båda föräldrarna för att vårdnaden till barnet ska bli gemensam (6 kap. 4 § andra stycket FB).SammanfattningEftersom du och din före detta sambo inte var gifta vid tidpunkten barnets födelse, och det inte framkommer av informationen i din fråga om ni gjort någon faderskapsbekräftelse, är din före detta sambo ensam vårdnadshavare till barnet. För att vårdnaden ska bli gemensam krävs att ni gör en faderskapsbekräftelse samt registrerar bekräftelsen hos Skatteverket, och att barnet är folkbokfört i Sverige.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har nyss skild mig, min ex fru och jag var överens om att vor 2 barn skulle stå skriva hos hon fram tills jag fick en egen bostad, nu har jag långt om länge fått en bostad som jag kan flytta in i d 1/5 2020.Under tiden vi har varit separat har jag boet hos kompisar och har haft mina barn 2 gånger i mdr a 24 timmar pr gång, nu då jag var och lämnar mina barn så fråga hon mig hur jag hade tänkt med hänsyn till barnen när jag nu får min bostad och jag berätta att jag vill ha mina barn 14 dagar i mdr, vilket gjorde hon väldigt upprörd och säger till mig att hon och jag hade en överenskommelse om att dom skulle stå skriva hos hon, vilket jag förvisso säger är sant men att jag bara har sagt det så fram tills jag fick en egen bostad, jag önskar att ha mina barn på lika villkor som hon 14 dagar hos hon och 14 dagar hos mig men det vill hon inte, det ska sägas att min nya bostad ligger bara 300 m från var hon och barn bor nu detta innebär att vor barn här inte nöden att byta skola eller umgänge, det ska sägas att vor barn är 16 och 14 år gammal, hur säger loven om detta kan hon förhindrad mig i att ha mina barn 14 dagar i mdr och hur ska jag göra för att få mina barn 14 dagar i mdr, jag har fast jobb och inkomst hur gör jag nu?
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar hur du ska gå till väga för att få växelvist boende med dina barn. Jag antar även att ni har gemensam vårdnad till barnen. De relevanta bestämmelserna finns i 6 kap. föräldrabalken (FB)Ett barn står som utgångspunkt under båda föräldrarnas vårdnad (6 kap. 2 § första stycket FB). Detta förändras inte av en skilsmässa om inte en talan om ensam vårdnad förs i rättegång (6 kap 3 § andra stycket första meningen FB). Det betyder att du fortfarande har gemensam vårdnad rättsligt även om du inte utövar faktisk vårdnad. Vårdnadshavare bestämmer över barnens personliga angelägenheter, så som barnens boende (6 kap. 11 § FB). När vårdnadshavare inte kommer överens kan en av dem väcka talan i domstol där domstolen beslutar om var barnen ska bo (6 kap. 14 a § första stycket FB). Du kan alltså väcka talan om boendet i domstol för att få 14 dagar i månaden.Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om boende och vårdnad (6 kap. 2 a § första stycket FB). Detta innebär att domstolen ska se till barnens behov, levnadsstandard och villkor för utveckling vid bedömning en talan om boende. Barnets vilja har även betydelse efter ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). I ditt fall har barnens åsikter stor betydelse eftersom de är 14 och 16 år gamla. Därför borde du ta reda på barnens inställning innan du försöker fä växelvist boende genom en domstol.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående umgängesrätten mellan morföräldrar och barnbarnet,vad finns det för laglig rätt till umgänget? Modern till barnet har nyligen gått bort. Barnet är fyllda ett år och ha en mormor och morfar som barnet har tillbringat den störsra delen av sn tid under det första levnadsåret. Morföräldrarna vill gärna fortsätta träffa sitt barnbarn,något som just nu står oklart om fadern går med på och i vilken omfattning.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör barnets umgänge med någon annan än en förälder och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Jag kommer börja med att övergripande gå igenom regleringen på området för att sedan applicera omständigheterna på ditt fall. Barnets behov av umgänge med någon annan än en förälder Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon som står barnet särskilt nära men inte är en förälder så långt som möjligt tillgodoses, se 6 kap. 15 § 3 st. FB. Om en vårdnadshavare inte uppfyller detta kan umgängesfrågan bli föremål för domstolsprövning. Någon annan än en förälder, till exempel morföräldrar kan begära rätten att få träffa barnet. Talan förs då vid domstol av socialnämnden, se 6 kap. 15 a 2 st. FB. Det kan exempelvis finnas skäl för nämnden att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Socialnämnden bör i första hand verka för en överenskommelse med barnets vårdnadshavare.Domstolen kommer att bedöma om det föreligger en sådan nära anknytning till morföräldrarna att barnet anses ha ett behov av umgänge med morföräldrarna, därefter tar man beslut om i vilken utsträckning umgänget bör vara. Beslutet fattas utifrån vad som är förenligt med barnets bästa, se 6 kap. 2 a FB. Omständigheterna i ditt fall Min bedömning av ditt fall, med beaktande av att barnet i hela sitt liv har haft en nära och god kontakt med sina morföräldrar är att domstolen kan anse att det är förenligt med barnets bästa att även i fortsättningen kunna träffa morföräldrarna. Talan i domstol förs i sådana fall inte av morföräldrarna själva utan av socialnämden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke vid gemensam vårdnad?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Pappan och jag är gemensamma vårdnadshavare. Barn, 3 år, är boende med mig (umgänge med pappan 5 dagar varannan vecka). Vi måste flytta snart och jag har hittat en bra lägenhet på landet i densamma kommunen där vi bor nu (ochså där pappan bor). Det är 15-20 km från barnens skolan, från pappans villa och från där vi bor just nu. Jag har bil, och barnens schema med pappan kommer inte att förändras.Pappan och jag har en dålig relation. Han har advokat och jag är rädd att han kommer att använda det mot mig att vi flyttar 20 km bort.Enligt lagen, när måste jag berätta för honom om flytten - hur snart innan vi flyttar? (Eller hur snart ska jag registrera den nya adressen hos Skatteverket?)
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Val av bostadsort räknas som en beslut av ingripande karaktär och kräver därför båda vårdnadshavares samtycke. Kan inte vårdnadshavarna komma överens om var barnet ska bo får det bo kvar där det bor. Flyttar en förälder vid gemensam vårdnad med barnet utan samråd med den andra föräldern kan det vara ett skäl till att vårdnaden eller boendet bör ändras. Om endast en av vårdnadshavarna anmäler en flytt med ett barn måste den andra vårdnadshavaren underrättas och samtycka till flyttanmälan för barnet. Om du gör en flyttanmälan till Skatteverket utan samtycke från den andra vårdnadshavaren kommer Skatteverket att avvisa din flyttanmälan, se 30 § folkbokföringslagenSammanfattningsvis bör du komma överens med den andra vårdnadshavaren innan du flyttar med barnet. Gör du inte det kommer Skatteverket att avvisa din flyttanmälan. Vid en eventuell vårdnadstvist är det till din nackdel om du har försökt flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar