Vad kan en förälder som fått ett domslut på umgänge med sitt barn göra när umgänget inte blir av?

2021-12-25 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är en pappa som har ett domslut från tingsrätten om videosamtal med mina barn varannan vecka. Detta som upptrappning till umgänge. I två månader nu har barnens mamma meddelat mig att barnen inte vill prata. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du har en tingsrättsdom på videosamtal med dina barn men att några samtal inte blivit av. Samtalen ska fungera som upptrappning till umgänge mellan dig och barnen. Den lagstiftning som reglerar frågor om umgänge mellan förälder och barn är föräldrabalken (FB). Det är denna lagstiftning jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.

Barnets bästa är alltid utgångspunkt i frågor om umgänge

Inledningsvis kan poängteras att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör ett barns vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska barnet själv ges information och möjlighet att framföra sina åsikter. Hänsyn ska tas till de åsikter som barnet framför i relation till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 b § FB).

Hur kan du förverkliga din dom om umgänge?

Tingsrätten har i ditt fall redan prövat huruvida det är förenligt med dina barns bästa att ha umgänge med dig. Rätten har kommit fram till att umgänge överensstämmer med barnens bästa. Det du kan göra när något umgänge inte kommer till stånd är att begära verkställighet av domen. Verkställigheten kan yttra sig så att tingsrätten beslutar att förelägga mamman till dina barn ett vite om hon inte efterlever domen (21 kap. 3 § första stycket FB). Detta innebär att hon blir tvungen att betala ett penningbelopp till staten om hon inte medverkar till umgänget mellan dig och barnen. Ett annat sätt att verkställa domen är att besluta om hämtning av barnen. Detta är en mycket ingripande åtgärd och det krävs att barnen har ett särskilt starkt behov av umgänge med dig (21 kap. 3 § tredje stycket FB). Då din dom gäller videosamtal kommer hämtning inte bli aktuellt. Verkställighet söker du hos tingsrätten i den ort där barnen bor (21 kap. 1 a § FB).

Utgångspunkten är att domar ska efterlevas och rätten ska därför vägra verkställighet först om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnens bästa (21 kap. 6 § FB). Detta innebär inte att en ny prövning av barnens bästa ska göras i frågan om umgänge. Bestämmelsen kan snarare ses som en säkerhetsventil för att garantera att verkställigheten är förenlig med barnets bästa också i fall då det gått lång tid mellan den första domen och begäran om verkställighet. I sådana situationer är ju sannolikheten större att det tillkommit nya omständigheter som rätten bör väga in när de tar ställning till vad som är bäst för barnet. I ditt fall har det bara gått två månader sedan den förra domen, vilket i sammanhanget inte är särskilt lång tid. Det kan förstås ändå ha hänt saker under denna tid som rätten vill väga in när de bedömer i ditt fall. Naturligtvis är det barnets bästa som kommer i främsta rummet även vid verkställighet (21 kap. 1 § FB).

Betydelsen av barnets ålder och vilja

Om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess åsikter bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då tingsrätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa (21 kap. 5 § FB). Tidigare var huvudregeln att inte besluta om verkställighet mot ett barns vilja om barnet var över 12 år. Idag finns ingen sådan åldersgräns. Det finns exempel på rättsfall då domstolen lagt avgörande betydelse vid yngre barns vilja men det finns också exempel på fall då domstolen dömt emot äldre barns vilja. Rätten kommer göra en individuell bedömning av dina barns situation, men generellt kan man säga att ju äldre ett barn är, desto större vikt läggs vid dess egen vilja. Det kan påpekas att det är viktigt att fastställa att det barnet ger uttryck för är barnets egen vilja.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Om det är möjligt är det bästa i sådana här lägen om föräldrarna kan lösa situationen på egen hand. Är det inte möjligt skulle jag rekommendera att kontakta tingsrätten och ansöka om verkställighet. Det är sedan upp till rätten att ta ställning till de frågor jag redogjort för ovan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, lämna annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Linnea Thelander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?