Har en förälder utan vårdnad rätt till umgänge med sitt barn?

2021-12-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Skulle vilja få svar på vad en fader har för rättigheter om barnet Han gjorde faderskapstest och visa positivt men han skrev inte på vårdnads papper för jag ville inte Vad har han för rättigheter till henne då?Han påstår att han har rättigheter till att umgåsmed henne hon känner inte han och han ville inte ha henne utan sa att jag skulle göra abortTacksam för svar?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det nyligen visade sig vem fadern till ditt barn är och att han dock inte har blivit vårdnadshavare. Nu undrar du vilka rättigheter han har som förälder och om han t.ex. kan göra anspråk på umgänge trots att barnet inte nödvändigtvis vill det. För att svara på din fråga går jag först igenom en föräldrars rättigheter och skillnaderna till vårdnadshavarskapet, och gör sedan en bedömning av din situation. Din fråga är familjerättslig och regleras i Föräldrabalken (FB).

Grundläggande skillnader mellan vårdnadshavare och enbart förälder

Det är viktigt att ha klart för sig vilka grundläggande skillnader det finns mellan en förälder och en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren har den rättsliga vårdnaden för ett barn, vilket enligt 6 kap. 11 § FB innebär ett ansvar för alla av barnets angelägenheter. Mer konkret innebär detta att det enligt 6 kap. 1 § FB ankommer vårdnadshavaren att tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Allt detta innebär att vårdnadshavaren fattar beslut om t.ex. barnets boende, umgänge, skolgång, aktiviteter, avtal och allt annat som rör barnet.

En förälder som inte är vårdnadshavare har en begränsad rättslig ställning gentemot barnet. Eftersom vårdnadshavaren fattar beslut om barnets personliga angelägenheter, har en förälder utan vårdnad inte rätt att få delta i beslutsfattandet i sådana frågor. Det innebär samtidigt att föräldern är begränsad i vilken information som denne har rätt till angående olika frågor rörande barnet, t.ex. information om barnets skolgång. En skyldighet som en förälder utan vårdnad dock har är att i enlighet med 7 kap. FB betala underhållsbidrag för att stödja barnet.

Barnets har rätt till umgänge med den andra föräldern - barnets bästa dock avgörande

Av 6 kap. 15 § FB följer att ett barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med genom att de träffas eller annars har kontakt med varandra. Ansvaret för att umgänget ska funka vilar på både vårdnadshavaren och föräldern utan vårdnad.

Skyldigheten att uppfylla barnets behov av umgänge med en förälder utan vårdnad åvilar huvudsakligen på vårdnadshavaren. Som med alla andra beslut om barnets personliga angelägenheter, måste vårdnadshavaren i umgängesfrågan beakta skyldigheterna jag redogjorde för lite längre upp, t.ex. att tillgodose barnets trygghet. Dessutom ska ett beslut angående umgänge alltid fattas utifrån vad som är bäst för barnet, vilket enligt 6:2 a FB innebär att särskilt ta hänsyn till barnets risk till att fara illa ut och barnets behov av umgänge med båda föräldrar. Förutom allt detta, ska vårdnadshavaren, i takt med barnets stigande ålder och mognad, enligt 6 kap. 2 § 2 st. FB i allt större utsträckning ta hänsyn till barnets åsikter i olika frågor. Det innebär att barnets vilja eller ovilja att ha umgänge med en förälder spelar in på bedömningen av om umgänge är lämpligt. Det är i grund och botten en helhetsbedömning som vårdnadshavaren måste göra.

En förälder som vill ha umgänge med sitt barn kan enligt 6:15 a FB ansöka om umgänge hos socialnämnden, som då fattar ett beslut ungefär enligt bedömningsunderlaget jag precis beskrev. Myndigheter är skyldiga att låta barnets bästa vara avgörande för frågor som rör umgänge, och då tas hänsyn till alla relevanta omständigheter. I ett sådant läge kan det vara avgörande om barnet inte själv vill ha umgänge.

Bedömning av umgänge i din situation

Du beskriver att din dotter inte känner sin far och i övrigt som att han tidigare inte har visat särskilt mycket intresse för henne. Dessa saker spelar i princip ingen roll vid bedömningen av huruvida din dotter och hennes far ska få möjlighet till umgänge. Dessutom är det viktigt för en vårdnadshavare att i så liten utsträckning som möjligt att låta personliga åsikter om den andra föräldern att påverka barnets möjligheter till umgänge. Vissa omständigheter från det förflutna är dock givetvis relevanta, t.ex. våldsamheter och annat tidigare beteenden som kan äventyra barnets liv, hälsa och mående.

Jag rekommenderar att du försöker tillgodose ditt barns rätt till umgänge med sin far i den utsträckningen det är möjligt. Det ankommer nämligen dig som vårdnadshavare att utforska möjligheterna dessa möjligheter. Om fadern inte tidigare har betett sig på ett olämpligt, aggressivt eller annars farligt sätt som skulle kunna äventyra ditt barns liv, hälsa eller mående, finns det nog lite som talar för att umgänge inte borde tillåtas. Om din dotter är tillräckligt gammal för att själv kunna inställa sig till saken, kan hennes åsikt vara avgörande. Vill hon själv inte umgås med sin far, väger det tungt i bedömningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?