FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/12/2021

Hur länge kan umgängesbegränsning pågå? Har jag som förälder rätt till advokat i LVU-mål?

Hej

Vad gäller vid lvu med begränsat umgänge, där socialen har barnen?

Har förälder ingen rätt till advokat? Hur länge kan socialen kräva begränsat umgänge?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga såsom att du vill veta hur länge socialen kan kräva begränsat umgänge vid tvångsomhändertagande av barn enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt om du som förälder har rätt till advokat. Det framgår inte på vilka skäl barnen är omhändertagna men eftersom din fråga berör umgängesbegränsning kommer jag endast gå in på bestämmelser som aktiveras genom att barnen har omhändertagits pga brister i hemmet (2 § LVU).

Hur länge kan socialen begränsa umgänge mellan förälder och barn?

Det är socialnämnden som bestämmer hur vården för barnet ska ordnas och vart barnet ska vistas under vårdtiden (11 § 1 stycket LVU). Om barnen har omhändertagits pga eventuella brister i hemmet ska socialnämnden minst vart sjätte månad överväga om vård enligt LVU fortfarande behövs och hur den bör inriktas och utformas (13 § 1 stycket LVU).

Så långt som möjligt ska socialnämnden se till att barnens behov av umgänge med dig som förälder och/eller vårdnadshavare tillgodoses men kan där det är nödvändigt för barnets bästa begränsa umgänget (14 § 2 stycket LVU, Artikel 9 barnkonventionen). En umgängesbegränsning kräver dock ett formellt beslut av socialnämnden och vill du som förälder inte längre gå med på umgängesbegränsningen ska socialnämnden snarast fatta ett beslut om saken. Även det beslutet ska vara formellt (dvs skriftligen) så att du som förälder/vårdnadshavare kan överklaga till förvaltningsrätten (31 § och 41 § 5 punkten LVU). Det ska framgå ur socialnämndens beslut om umgängesbegränsning om den är tidsbegränsad eller inte. Sedan ska socialnämnden var tredje månad överväga om umgängesbegränsning fortfarande behövs eller inte (14 § 3 stycket LVU). Tid för begränsat umgänge är något som alltså bestäms utifrån hur behovet av begränsning ser ut för att tillgodose den bästa vården för barnen.

För mer information kring begränsat umgänge läs gärna socialnämndens handbok från s. 165 ff.

Har du som förälder rätt till advokat vid eventuell överklagan?

Om du överklagar socialnämndens beslut kring umgängesbegränsning kommer du göra det till förvaltningsdomstolen i den kommun som er socialnämnd är. Detta kommer alltså bli ett förvaltningsmål. Barnen och du som vårdnadshavare har då rätt till offentliga biträden som företräder er vid rättsprocessen. Ett offentligt biträde kommer bekostas av staten och du kan själv välja vem du vill ska företräda dig (39 § LVU och 4 § Lag (1996:1620) om offentligt biträde). Jag vet inte i vilken stad du befinner dig men mitt råd är att kontakta en familjerättslig advokat som kan ta detta vidare om det är något du är intresserad av.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Olivia LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000