FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/06/2022

Hur barnens folkbokföring beslutas vid gemensam vårdnad, samt vad närhetsprincipen innebär vid val av skola.

Jag och mitt ex har två barn tillsammans på snart 13 och snart 15 år. Vi separerade 2011 och jag flyttade ut februari 2012. Vi har gemensam vårdnad sedan barnens födsel och sedan separationen växelvisboende. Barnen har allt sedan separationen vart skrivna i Stockholms stad och gått i en friskola i centrala Stockholms. Mitt boende har vart i centrala staden allt sedan 2014. Mitt ex har träffat ny man och de har köpt ett hus i angränsande Kommun. Vi har under slutet av april och början av maj haft samtal och beslutat att det bästa för barnen är att de är kvarskrivna i Stockholms stad och att de därför ska få sin folkbokföring flyttat till min adress. Ungefär trettio dagar efter att vi bestämt och kommit överens om byte av barnens folkbokföringsadress så säger mitt ex följande: ” Hej, Jag tänkte be dig om en sak; att du lovar att du inte kommer använda byte av folkbokföring emot mig. Dvs att pga att de blir inskrivna hos dig så kommer du inte börja använda dig av närhetsprincipen, om det skulle vara så att jag inte håller med om exempelvis skolbyte till en specifik skola...” Mitt ex vill inte genomföra ändring utan att jag ”ger henne mitt ord”… 1. Hur beslutas folkbokföring i detta specifika fall. Hon pressar mig och jag förstår inte riktigt vad den innebär och vad hon menar med det men får inga förtydliganden.. 2. Vad innebär det juridiskt om jag säger ”du har mitt ord på att jag inte ska använda mig av närhetsprincipen”. Kan det få påverkan på framtida process, skolval..

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad
När två föräldrar har gemensam vårdnad av sina barn, innebär detta enligt 6 kap. 2 § samt 6 kap. 11 § Föräldrabalken att alla beslut som rör barnens personliga angelägenheter ska fattas av föräldrarna gemensamt. Med personliga angelägenheter menas exempelvis var barnen ska bo och var de ska gå i skola. Ett beslut om var barnen ska vara folkbokförda är också ett sådant beslut som ska fattas av föräldrarna gemensamt. Om jag förstått omständigheterna i din fråga rätt, har ni sedan er separation gemensam vårdnad av barnen och boendet sker växelvist. Med växelvist boende antar jag att era barn bor hos dig varannan vecka, och hos sin mamma varannan vecka. Jag förstår det också som att barnens mamma har flyttat en bit från staden där ni bor, men att ni diskuterat att barnen ska fortsätta vara folkbokförda hos dig. Var era barn ska vara folkbokförda  är därmed ett sådant beslut som ni ska komma överens om gemensamt, då ni har gemensam vårdnad om barnen. 

Närhetsprincipen
Föräldrar har vid val av skola för sina barn möjlighet att önska en specifik skola. Skolan ska ha med detta önskemål i sitt beslut om barnen ska börja på denna skola eller inte. Ett önskemål från föräldrar får dock inte gå före ett annat barn som har närmare till skolan. Skolan tillämpar därmed närhetsprincipen för att avgöra vilka barn som ska få gå på just den skolan.

Jag förstår det som att mamman till era barn inte vill att du ska använda närhetsprincipen som ett argument mot en skola som hon önskar att era barn ska gå på vid ett eventuellt byte. Exempelvis om det blir aktuellt för skolbyte av era barn/ett av barnen att du inte använder argumentet att det är närmare för barnen till en skola än en annan för att de är folkbokförda hos dig. Som nämnt ovan, ska även beslut om var barnen ska gå i skola fattas gemensamt. Närhetsprincipen kan vara en del av det beslutet, då det kan bli lättare för barnen att komma in och gå på en skola som är närmare deras boende. Men eftersom ni bor i olika kommuner och boendet sker växelvist, är det dock viktigt att barnen på ett enkelt sätt kan ta sig till och från skolan från er båda. Så närhetsprincipen tillämpas först och främst av skolan för att besluta vilka barn som ska gå på just den skolan, men kan vara ett argument vid diskussion om vilken skola som barnet bör byta till.

Att du lovar att inte använda närhetsprincipen mot henne som argument, kan därmed påverka en framtida diskussion gällande skolbyte för barnen. Även om du inte använder dig av den, är det en princip som skolorna också själva använder sig av. Det är därför svårt för dig att lova att den inte alls kommer att användas vid byte av skola för någon av barnen. Skulle du lova att inte du kommer använda dig av principen, kan det juridiskt ses som ett avtal, att ni kommer båda kommer överens om att du inte ska använda närhetsprincipen som ett argument för att mamman ska gå med på den skola som du anser är bäst ur ditt perspektiv. Detta kan därför bli problematiskt och bidra till större konflikt än om du inte lovar detta. Jag skulle i stället försöka lugna henne med att skolbyten ska ni båda komma överens om gemensamt, och i ett sådant val ska ni först och främst se till barnens behov och sen vad som är genomförbart för er båda när ni har växelvist boende. 

Samarbetssamtal
Om det är så att man har gemensam vårdnad av barnen men har svårt att själva komma överens om var barnen ska folkbokföras, hur boendet ska ske eller vilken skola barnen ska gå på, kan man som förälder vända sig till familjerätten för samarbetssamtal. Dessa samtal syftar till att en sakkunnig inom familjerätt och som är en oberoende part lyssnar på er och hjälper er att tillsammans nå en lösning. 

Sammanfattning samt rekommendation
Beslut som rör barnens boende och skola ska vid gemensam vårdnad av barnen fattas av föräldrarna gemensamt. Var barnen ska vara folkbokförda samt var barnen ska gå i skola är ett sådant beslut som ni båda ska komma överens om tillsammans. Närhetsprincipen används av skolor för att besluta vilka barn som har företräde att gå på skolan i fråga. Barn som har närmare en viss skola går före ett önskemål av föräldrar som har barn som bor längre från skolan. Det innebär att även om inte ni själva använder närhetsprincipen i er diskussion av val av skola, kan skolan själva använda denna för att besluta vilka barn som ska gå på skolan. Närhetsprincipen kan också vara en del av diskussionen mellan er vilken skola som är lämpligast utifrån var ni bor och att barnen på ett lämpligt sätt ska kunna ta sig till och från skolan hos er båda. Eftersom skolbyte är ett beslut som ska fattas av er föräldrar gemensamt vid gemensam vårdnad, är det inte fördelaktigt att lova att denna princip inte kommer att användas av dig vid diskussion av skolbyte. Juridiskt sett skulle ett sådant skriftligt eller muntligt löfte kunna anses som ett avtal er sinsemellan, vilket då kan påverka en diskussion om skolbyte i negativ riktning och göra det svårare för er att komma överens. Min rekommendation är därför att du försöker förklara för henne att även skolbyte är ett beslut som ni gemensamt ska ta, och att det är barnens behov som kommer först. Skulle det vara en skola som uppfyller barnens/barnets behov och som ligger närmare dig, är det kanske mer fördelaktigt än en skola som inte uppfyller barnens/barnets behov men som ligger närmare mamman, eller tvärtom. Men barnen/barnet i fråga ska också på ett lämpligt sätt kunna ta sig till och från skolan vid ett växelvist boende hos er.

Skulle det vara så att ni inte kommer framåt, och ni inte kan komma överens, finns det möjlighet att ansöka om samarbetssamtal rörande barnens folkbokföring och skolbyte. Detta görs då till den familjerätt i den kommun som ni bor i. 


Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att du känner att du har fått denna besvarad. Om jag missuppfattat någon omständighet, du vill att jag förtydligar något i mitt svar eller om du har en följdfråga, är du välkommen att skicka mig ett mail på min e-post: hilma.nilsson@lawline.se

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare