FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt14/07/2022

När är man skyldig att betala underhållsbidrag och vilka möjligheter finns att beviljas ensam vårdnad?

pappan har flyttat till USA sonen och jag mamman bor fortfarande i Sverige dar sonen gar i skola och bor dar han ar skriven hos mig mamman, han betalar inte underhall alls nu, vad ar det som galler, och kan jag fa egen vårdnad da han inte respekterar umgangestider talar aldrig om nar jag far tillbaka honom, andrar hela tiden, besvarligt da han inte skjutsar till aktiviteter , ibland skolan , inte got läxor med min son, inte betalar klader, slarvar bort klader , inte betalar underhall langre, vad kan man gora, ett rad ? min son ar snart 8 ar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga. 

Jag tolkar det som att du och pappan har delad vårdnad om er son, att pappan nyligen flyttat till USA och innan pappan flyttade slutade han betala underhållsbidrag. Han respekterar inte umgänges tider, skjutsar inte barnet till aktiviteter och skolan, inte hjälper till med läxor och slarvar bort kläder. Vidare tolkar jag det som att du undrar om han har rätt att sluta betala underhållsbidraget och om du har någon möjlighet att få ensam vårdnad om din son. Jag kommer i mitt svar hänvisa till Föräldrabalken (FB) som reglerar de skyldigheter och rättigheter man har som förälder.

Kan pappan sluta betala underhållsbidrag?

Som förälder ska man svara för underhåll åt barnet efter vad som är rimligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Barnet har rätt till underhållsbidrag tills han eller hon fyllt 18 år. Som förälder ska man fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala bidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Man är även underhållsskyldig om man har gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor med den andra föräldern (7 kap. 2 § FB). Detta innebär att man som förälder inte är skyldig att betala underhållsbidrag om barnet växelvis bor med båda föräldrarna, dock kan undantag göras om en förälder har betydligt bättre ekonomi. Då kan föräldern med god ekonomi bli underhållsskyldig eftersom barnet har rätt till samma levnadsnivå hos båda sina föräldrar, vilket avgjordes i rättsfallet NJA 2013 s. 995.  

Av din fråga framgår att du och pappan har delad vårdnad om barnet. Om barnet växelvis har bott hos dig och pappan så talar detta för att han inte haft en skyldighet att betala underhållsbidrag. Om pappan har en mycket god ekonomi kan det dock finnas en möjlighet att han är underhållsskyldig även om barnet bott växelvis hos er. Om din son bor hos dig hela tiden och inte hos pappan talar detta för att barnet har rätt till underhållsbidrag. Eftersom pappan har flyttat till USA utgår jag ifrån att er son kommer bo hos dig på heltid. Detta innebär att pappan har en skyldighet att betala underhållsbidrag. Om något annat gäller enligt amerikansk rätt kan jag tyvärr inte uttala mig om. Om pappan fortsätter att inte betala underhållsbidrag skulle jag rekommendera att du tar kontakt med Försäkringskassan och ansöker om underhållsstöd. Det innebär att Försäkringskassan kan betala ut ett visst underhåll till barnet då pappan inte betalar. För att beviljas underhållsstöd från Försäkringskassan  måste du uppfylla dessa kriterier:

  • du har vårdnad om barnet
  • du och den andra föräldern inte har ett förhållande
  • du och den andra föräldern inte bor ihop
  • den andra föräldern inte betalar underhåll alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid.
  • barnet är under 18 år
  • barnet är folkbokfört hos dig
  • du och barnet bor i Sverige.

Eftersom jag inte vet om du och din son uppfyller alla kriterier kan jag inte garantera att du beviljas detta stöd. Du kan läsa mer om underhållsstöd och hur du gör för att ansöka här: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/for-foraldrar-som-inte-lever-ihop/barnet-bor-hos-dig/underhallsstod-nar-barnet-bor-hos-dig

Du har även möjlighet att vända dig till domstol och föra talan om underhåll ( 7 kap. 12 § FB). Detta innebär att du skulle gå in i en rättsprocess där domstolen först kommer behöva reda ut om pappan har en underhållsskyldighet och  vilken summa bidraget ska vara.  Processen kan bli tidskrävande och om du förlorar talan så riskerar du att behöva betala pappans rättegångskostnader. 

Vilka möjligheter finns det för att få ensam vårdnad om din son?

Som mamma är du vårdnadshavare till din son ( 6 kap. 3 § FB), du har därmed ansvaret för att din sons personliga förhållanden och behov blir uppfyllda ( 6 kap. 2 § FB ). Det finns två sätt att få ensam vårdnad. Om du och pappan kommer överens om att du ska få ensam vårdnad kan ni avtala om detta. Då måste avtalet vara skriftligt och socialnämnden måste ha godkänt det ( 6 kap. 6 § FB). 

Det andra sättet är att du kan väcka talan i tingsrätten. Det är tingsrätten som beslutar om vem som får ensam vårdnad eller om den gemensamma vårdnaden ska fortsätta. Vid bedömningen beaktar rätten om föräldrarna klarar av att sätta barnets behov främst och tar ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Detta innebär att ensam vårdnad kan beviljas om vårdnadshavarna inte kan sammarbeta gällande frågor om barnet. Det som blir avgörande vid frågor om vårdnad, boende och umgänge är alltid vad som är bäst för barnet. Man beaktar risken för att barnet kan utsättas för övergrepp, olovligen föras bort eller på annat sätt fara illa samt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna ( 6 kap. 2 a § FB). Att få ensam vårdnad är inte en enkel process och det krävs vanligtvis speciella omständigheter för att ensam vårdnad ska beviljas. Att pappan flyttar utomlands utgör sannolikt inte en omständighet som garanterar ensamvårdnad. Vid bedömningen ska även barnet få information och tillfälle att uttrycka sin åsikt, dock beaktar man barnets ålder och mognad när man bedömer åsikternas betydelse ( 6 kap. 2 b § FB).  Eftersom din son snart är 8 år gammal så kommer hans åsikt ha en viss betydelse, men den kommer inte vara avgörande i bedömningen.

Om rätten beslutar om ensam vårdnad så görs även en bedömning av vilken förälder som är lämpligast att få ensam vårdnad. En helhetsbedömning görs och man beaktar faktorer såsom; vart eller vem barnet bor hos, om det förekommer umgängessabotage (vilket innebär att en av vårdnadshavarna hindrar den andra vårdnadshavaren från att träffa sitt barn), om barnet riskerar att fara illa mm. 

Jag kan inte uttala mig om vad en domstol skulle bedöma i ditt enskilda fall och dina möjligheter till ensam vårdnad, då flera olika faktorer kan vägas in och bedömas. Enligt mig kan det vara till din fördel att din son bor hos dig samt att pappan har flyttat utomlands och det skulle kunna anses vara umgängessabotage att pappan inte respekterar umgängestiderna eftersom detta resulterar i att du inte vet när du “får tillbaka” din son, vilket i en bedömning kan utgöra en fördel för dig. Att pappan slarvar bort kläder och inte skjutsar er son till aktiviteter och skolan kommer troligtvis vara mindre avgörande. Att beakta är att domstolen vanligtvis anser att barnets bästa är att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna vilket vanligtvis innebär delad vårdnad.  

Om du väljer att ansöka hos tingsrätten om ensam vårdnad genom att lämna in en stämmningsansökan skulle jag rekommendera att kontakta en jurist som har erfarenhet inom vårdnadstvister.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”