Fördelning av kostnad för resor till umgängesförälder

2014-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har en fråga angående mina barns resor till deras pappa, som bor 25 mil bort. Jag är boendeförälder, och barnens pappa är umgängesförälder. Barnen åker till sin pappa varannan helg.Barnens pappa har högre inkomst än mig, och det var barnens pappa som valde att flytta från hemorten.Vilka är mina skyldigheter för barnens resor till umgängesföräldern?
Benjamin Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Boendeföräldern är skyldig att betala en skälig del av resekostnaderna enligt Föräldrabalken 6:15b (som du hittar här). Det innebär följande: Det ska som huvudregel vara mer än 10 mil mellan föräldrarna annars anses det handla om för små summor. Att det var barnens far som valde att flytta får endast betydelse om han inte haft ett godtagbart skäl att flytta dit, i så fall kan betalningsskyldigheten minskas med ett efter omständigheterna lämpligt belopp. Har han arbete eller annan koppling till sin nuvarande bostadsort borde han dock ha ett godtagbart skäl. Hur kostnaden ska fördelas anges inte, men det brukar göras efter samma principer som gäller för fördelningen av underhållsbidraget till barnen. Det görs enligt FB 7 kap. 1-4 §§ (här). Lite förenklat innebär det att kostnaden ska fördelas proportionellt i förhållande till föräldrarnas respektive inkomst. Föräldrarnas disponibla inkomst (inkomst med vissa avdrag som anges i FB 7:3) läggs samman och sedan räknar man ut hur stor andel den ena förälderns inkomst är av båda föräldrarnas sammanlagda. Lika stor andel av resekostnaden ska den föräldern betala. Då barnens pappa hör en större inkomst kommer han därför stå för en större del av resekostnaden, lite beroende på vilka avdrag som ni har rätt till.Hur resorna ska gå till lämnas helt till föräldrarnas, men i FB 6:15 (här) anges att föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnets barnets behov umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med tillgodoses.Vänligen,

Samtycke från barn vid namnändring

2014-06-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller i en situation där ett barn bär sin moders efternamn, modern sen gifter sig med fadern och förvärvar därmed dennes efternamn. Barnet vill absolut inte byta efternamn till sin pappas namn. Kan föräldrarna i egenskap av vårdnadshavare göra detta ändå eller måste barnet samtycka?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Byte av efternamn regleras i namnlagen (1982:670). Däri stadgas att för byte av efternamn till ett som bärs av den andre föräldern ska anmälan till Skatteverket göras, 5 § 1 st. Bär ett barn under 18 år någon av föräldrarnas namn utan att denne är vårdnadshavare krävs för byte av barnets efternamn enligt 5 § att föräldern har samtyckt eller att domstol har funnit att namnbyte är förenligt med barnets bästa, se 6 § namnlagen. I ert fall tycks ni vara eniga om att ett namnbyte ska ske. För en person som är under 18 år görs en anmälan om namnändring av barnets vårdnadshavare då dessa är saklegitimerade i frågan, se 48 § 1 st. namnlagen. Dock förekommer en regel om samtycke från barnet från och med det år då barnet har fyllt 12 år. En anmälan får i sådana fall enbart göras utan barnets samtycke om barnet är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk störning eller på grund av annat förhållande så som fysisk sjukdom, ett tillstånd som ligger sjukdomen nära och är resultat av sjukdom. Denna reglering ska tolkas restriktivt och ett hinder att lämna samtycke får därmed inte vara av övergående karaktär, ett läkarintyg som styrker hindrets permanenta karaktär bör således kunna styrka förhållandet. Ett samtycke till namnbyte från barn över 12 år ska lämnas skriftligen, se 49 § namnlagen.Huruvida föräldrarna kan anmäla namnändring utan barnets samtycke beror således på hur gammalt barnet är. För barn över 12 år krävs samtycke för att en ändring av efternamn ska kunna göras.Namnlagen hittar du https://lagen.nu/1982:670Vänligen,

Umgängesrätt

2014-05-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har två barn, 4 och 9 år gamla med två olika kvinnor. Mammorna har ensam vårdnad eftersom jag är arbetslös och inte har någon möjlighet att ta hand om dem ekonomiskt. Jag har försökt att få umgängesrätt med mina barn i flera år och bett om all hjälp jag kan få men inte lyckats. Varför får jag inte träffa mina barn? Jag ber bara om att få spendera några timmar i veckan, eller månaden i värsta fall, med mina barn för att få vara den faderfiguren mina barn förtjänar. Jag har inte gjort något olagligt, inte heller missbrukat våld eller på något sätt varit en dålig förebild för mina barn. Vad ska jag göra för att få träffa dem? Mvh En bekymrad pappa.
|Hej och tack för din fråga!Barn har rätt till umgänge med den föräldern som de inte bor tillsammans med. Den rättigheten regleras i 6 kap. 15 § föräldrabalken, se här. Det som ligger i fokus är barnets bästa, det är alltså barnets intressen som ska tillgodoses. Det innebär att umgängesrätten inte är absolut för den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Det kan även vara så att barnet själv för bestämma ifall han eller hon vill ha umgängesrätt.Du kan vända dig till tingsrätten, helst genom ombud, för att få umgängesrätt. En lämpligare lösning är att du vänder dig direkt till barnens vårdnadshavare och försöker komma överens med dem. Det leder till ett gott samarbete mellan er och är även bättre för barnen. Med vänliga hälsningar

Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

2014-04-23 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt vuxna barn och dennes ex ligger i en mycket infekterad vårdnadstvist sedan ett par år tillbaka. Exet har fått vårdnaden, grundat på helt felaktiga uppgifter. Jag undrar vad jag kan göra för att få träffa mitt barnbarn, 8 år, som jag inte fått se på över ett år nu!
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalken får domstolen, i samband med en vårdnadstvist, på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder, vilket tillexempel kan vara en mor- eller farförälder. Detta har sin grund i att det anses vara viktigt att barn har umgänge inte enbart med sina föräldrar utan också med andra personer som står dem särskilt nära. I föräldrabalken stadgas att vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt som möjligt tillgodoses. Du beskriver att du inte fått träffa ditt barnbarn på över ett år och i den mån detta bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar har socialtjänsten att verka för att vårdnadshavaren gör ett umgänge möjligt. Socialtjänsten kan då väcka talan i domstol och exempelvis kan det finnas anledning för nämnden att väcka talan, om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Jag rekommenderar dig att kontakta socialnämnden i din kommun så att de kan berätta på vilket sätt de kan hjälpa dig i denna situation. Vänliga hälsningar, 

När pappan inte vill ha växelvist boende

2014-06-26 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och exet har gemensam vårdnad om våra 2 barn. 5 och 7 år. Han säger att han bara kan ha barnen fred-sönd varannan vecka och torsdag till fredag de veckor han inte har de på helgen. Jag vill att han ska ha de lite mer helst varannan vecka men han total vägrar. Jag ska kontakta familjerätt men han säger bara att det är dessa tider han kan och vill och att ingen kan tvinga honom till något som han inte kan/vill. Är det verkligen så? Måste jag acceptera det eller kan familjerätt eller domstol tvinga honom. Han säger att även om han förlorar vårdnaden så har han ändå rätt till umgänge och kommer att vilja ta dedessa tider ändå. För övrigt sköter han sig bra. Är bra med barnen och tar bra hand om dem. Vad ska jag göra och kan jag göra något. Eftersom han är stenhård på detta.
Ellinor Svensson |Hej, tack för din fråga!Barnets rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med regleras i 6 kap 15 § Föräldrabalken. Det stämmer att pappans rätt till umgänge kvarstår även om vårdnaden inte är gemensam. Det ska dock poängteras att umgänget är till för barnet. Utgångspunkten vid frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge utgår hela tiden vad som är bäst för barnet enligt 6 kap 2a § FB. Du skriver att pappan enbart vill ha barnen under en viss tid. En domstol kan inte tvinga honom att ha barnen mer, om han inte vill. Det som kvarstår för dig att göra är att vända dig till socialnämnden för att diskutera umgänget. Om den ena föräldern inte varaktigt bor tillsammans med barnen har dina barn rätt till underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Observera att underhållsstöd och underhållsbidrag inte är samma sak. Underhållsstödet är en miniminivå när den andra föräldern saknar ekonomisk bärkraft. Underhållsbidraget kan bli betydligt högre än underhållsstödet.

Fördelning av kostnader vid hämtning och lämning av barn

2014-06-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. det är så att jag har ett umgängesbarn som jag varannan helg. ska den som har umgänge både hämnta å lämna eller ta varannan gång eller ska den andra föräldern som barnet bor hos fixa hämtningen å lämningen ? Den andra föräldern får både barnbidrag å underhåll för barnet vill jag tillägga. MVH Fredrik
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Det saknas uttryckliga regler kring vem av föräldrarna som ska sköta hämtning och lämning av barnet när barnet bor endast hos en förälder. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska dock den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, vilket följer av 6:15b Föräldrabalken. Hoppas du fått svar på din fråga. 

Ensam vårdnad vid missbruk

2014-05-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej , jag å min ex sambo har gemensam vårdnad . Allt har funkat bra fram tills nyligen , jag har tidigare ett åtal mot mig för att ha knuffat henne i backen för ett år sen . vi bråkade om barnet Å jag vart less å knuffade henne i backen . vart dömt i tingsrätten å erkände allt , Sökte även hjälp efter de å går i dag hos psykolog och har fått diagnosen adhd , Men äter medecin å mår mycket bättre i dag , har ett fullt fungerande liv med vanligt jobb . Under tiden tm med ex sambon missbrukade vi båda cannabis i bland . Hon fortsätte även med det och vanliga cigg under graviditeten fast jag avrådde henne . hon har rökt framför vårat barn efter vi separerat & jag vart dära å klagat på de . Nu har hon även tagit in en inneboende som hon erkänt missbrukar cannabis . Och dom veckorna hon har pojken så låter hon oftast han vara på dagis fast hon inte jobbar . orolig att hon missbrukar å lämmnar dit han å inte bryr sig alls om han . Hur är mina chanser för att få full vårdnad ? Har starka bevis , inspelnignar där hon berättar att ineboenden brukar cannabis , även massor av vittnen att hon brukat under graviditeten å efter den . jag själv har vart drogfri över 1 år å lämnar drogprover för å få ut min adhd medecin .
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!I de omständigheter du anger så framgår det att barnets andra vårdnadshavare brukar droger, samt att det finns indikationer på att hon inte tar erforderlig omsorg om barnet. Enligt 6 kap. 7 § 1 stycket. föräldrabalken så ska rätten förordna om att vårdnaden ska övergå till den andra föräldern såsom ensam vårdnad ''Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling....''Enligt 4 stycket i samma paragraf ska en ansökan om ändring av vårdnaden ske genom ansökan från socialnämnden eller genom att du ansöker om ensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § 1 stycket föräldrabalken. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med socialnämnden och förklarar din situationen för dem, för att få hjälp och stöd. I den mån du inte känner att de hörsammar dig, så har du möjligt att själv att ansöka om ändring till ensam vårdnad. Jag kan då i sammanhanget hänvisa dig till juridiska byrån ''Familjens jurist'' som har kontor över hela Sverige. De har lång erfarenhet av liknande frågor och i den mån din f.d sambo inte villigt lämnar över vårdnaden till dig kan de hjälpa dig driva målet i domstol. Vill du själv läsa föräldrabalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1949:381Vänligen,

Krav vid växelvis boende

2014-04-10 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka krav som ställs på föräldrarna för att de ska ha växelvis boende med sitt barn. Vi har gemensam vårdnad om barnet, bor i samma stad och barnet är skriven hos mig. Barnet träffar sin pappa varannan helg enl. en tidigare dom från tingsrätten. Nu säger pappan att han vill ha växelvis boende trots att vi har stora samarbetssvårigheter och barnet alltid bott hos mig. Den nuvarande domen om varannan helg funkar knappt... Barnet är 4 år. Vad gäller här?
Jennifer Rönnerhed |Hej!En utgångspunkt vid alla fall som rör vårdnad, umgänge och underhåll är barnets bästa 6 kap. 2a § föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381. Vad som är barnets bästa görs utifrån en individuell bedömning i varje fall. Det bästa för barnet är gemensam vårdnad eftersom det i större utsträckning än ensam vårdnad möjliggör barnets relation till båda sina föräldrar. Umgänge är till för barnet och det anses vara barnets bästa att ha en relation till båda sina föräldrar även om de inte bor ihop 6 kap. 15§ https://lagen.nu/1949:381. Det som utifrån vad du har angett talar mot växelvis boende är att ni har stora samarbetssvårigheter samt att barnet alltid har bott hos dig. Åldern kan spela roll eftersom att det för barn är viktigt med kontinuitet d.v.s. att barnet inte ska bli bortryckt från det som känns tryggt när det gäller omgivning m.m. Samtidigt anger du att ni bor i samma stad vilket kan tala mot detta också. Möjligen kan det utifrån den individuella bedömningen resultera i att det inte är barnets bästa att bo växelvis om det enbart har bott hos dig. Samtidigt är det vid växelvis boende fråga om kortare stunder kanske en helg och några dagar i veckan som är mer återkommande umgänge vilket är givetvis en skillnad från fastställd umgängestid i dom eftersom det växelvis ofta är återkommande och ni slipper få fastställd ny umgängestid när domen inte längre reglerar det. När en bedömning utifrån barnets bästa göra tar man b.la. hänsyn till barnets ålder 6 kap. 2 a.Det finns även en möjlighet att för er som föräldrar tillsammans avtala om hur umgänget ska se ut enligt 6 kap. 15 § men detta kan p.g.a. samarbetssvårigheter bli svårt framför allt eftersom att ni sedan tidigare har en dom om umgänget. Generella faktorer som spelar in är kontakten med umgängesföräldern, stabiliteten i relationen till den förälder barnet bor hos och hur djup konflikten är föräldrarna sinsemellan och hur de hanterar den. Det som väger tyngst vid en samlad bedömning av dessa faktorer och flera är vad som är bäst för barnet.