FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/12/2015

Skyldigheter och rättigheter som boendeförälder och samarbetsproblem

Vad har man för skyldigheter , rättigheter som boende förälder ?

Och vid svåra samarbetsproblem mellan föräldrarna vad kan man göra ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag kommer börja med att redogöra för de rättigheter och skyldigheter för boendeförälder och umgängesförälder som följer av lag för att sedan gå vidare in på samarbetsfrågan. Jag kommer i svaret utgå från att vårdnaden är gemensam då annat inte framkommit i frågan.

Ett barn har enligt 6 kap 15 § föräldrabalken (FB) rätt att umgås med den förälder som det inte bor med. Umgänget är till för barnets skull. Det finns dock ingen plikt för barnet att umgås med den förälder som det inte bor med. Av 6 kap 15 § 2 st framgår att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att umgänget med den förälder barnet inte umgås med så långt som möjligt tillgodoses. Vidare har boendeföräldern en skyldighet att lämna upplysningar om barnet till den andre föräldern, om dessa kan främja umgänget. Upplysningarna ska gälla frågor som kan få mer påtaglig effekt för umgänget med barnet som tex hälso- och sjukdomstillstånd. Umgängesföräldern ska inte framstå som en utomstående person i barnets liv, utan ska vara insatt i barnets aktuella situation och på ett naturligt sätt kunna vända sig till umgängesföräldern. Ovilja att lämna sådana upplysningar kan utgöra ett inslag i en obenägenhet att främja kontakten mellan barnet och umgängesföräldern. Detta kan vara ett tecken på att vårdnadssituationen bör omprövas.

Boendeföräldern är även skyldig att ta del i de resekostnader som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Detta ska ske baserat på vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och andra omständigheter enligt 6 kap 15 b § FB. En förälder som saknar förmåga att bidra är inte skyldig att göra det.Båda föräldrarna är skyldiga att svara för underhåll åt barnet enligt 7 kap 1 -2 §§ FB. Boendeföräldern fullföljer skyldigheten genom att betala barnets mat, boende, kläder etc. Den andra föräldern uppfyller sin skyldighet genom att erlägga underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB.

Föräldrarnas samarbetsförmåga har stor betydelse vid frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta gäller i synnerhet vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna (se 6 kap 5 § FB). Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap 2 a § FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt avseende fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det är alltså viktigt att kunna samarbeta i frågor som rör barnet, och föräldrarnas samarbetsförmåga är nära knuten till frågan om vårdnaden. Vid samarbetsproblem i vårdnad- boende och umgängesfrågor kan föräldrar genom samarbetssamtal ordnade av kommunen enligt 5 kap 3 § Socialtjänstlagen (SoL) få hjälp att nå enighet i dessa frågor (se även 6 kap 18 § FB).

Oförmåga att samarbeta kan ha negativ inverkan på förälderns lämplighet som vårdnadshavare. Barnet har ett behov av god kontakt med båda sina föräldrar och detta behov uppfylls inte om föräldrarna inte kan samarbeta och se till att barnet har god kontakt med båda föräldrarna.En förälder kan självmant begära omprövning av frågor kring vårdnad- boende och umgänge enligt 6 kap 5 §, 6 kap 14 a § och 6 kap 15 a § FB.

Sammanfattningsvis är boendeföräldern skyldig att se till att barnet får möjlighet att umgås med den andra föräldern och lämna de upplysningar som behövs för att främja umgänget. Vidare ska boendeföräldern ta del av resekostnader och bidra till underhåll av barnet. Boendeföräldern har rätt till underhållsbidrag från den andre föräldern.Beträffande samarbetet mellan föräldrarna är det av stor vikt att detta fungerar då det har avgörande betydelse i frågor om vårdnad- boende och umgänge. Det bästa vore alltså om ni försöker samarbeta, och vid allt för stora svårigheter utnyttjar den ovan nämnda möjligheten till samarbetssamtal.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000