Sluta på förskola - krävs båda föräldrarnas samtycke?

2015-12-10 i Barnrätt
FRÅGA
Vid gemensam vårdnad, får den ena föräldern besluta att det gemensamma barnet ska sluta på förskola, utan den andra förälderns vetskap och medgivande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att ha två personer har gemensam vårdnad om ett barn medför i grunden att beslut som rör barnet ska fattas i samförstånd mellan båda vårdnadshavare. Fokus i besluten ska ligga på barnets bästa. Vad föräldrarna tycker kommer således i andra hand. Vad gäller vårdnadshavare, har den eller dem, en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare eller vårdnadshavarna skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § och 13 föräldrabalken).

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans får den vårdnadshavare som har barnet hos sig bestämma över vissa frågor. Det handlar vanligen om vardagliga frågor såsom barnets måltider, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. När det dock gäller beslut av mer ingripande karaktär för barnets framtid, till exempel frågor om barnets skolgång och bosättning, måste båda vårdnadshavares samtycke finnas. Undantag kan göras om ett beslut måste fattas skyndsamt, och den andra vårdnadshavaren inte kan medverka i beslutsfattandet, samt att detta är förenat med barnets bästa (prop. 1975/76:170 s. 178).

Detta innebär att båda föräldrarnas samtycke måste finnas i frågor om skola, till exempel i fråga om att barnet ska få sluta på förskola. Detta gäller även om vårdnadshavarna bor tillsammans. Det finns inget i din beskrivning som tyder på att beslutet om byta av skola måste fattas snabbt, varför undantaget inte bör komma ifråga.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll