FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt10/12/2015

Föräldrarnas samtycke vid byte av barns skola

Hej.

Min sambo har en 9-årig son. Han har gemensam vårdnad ihop med sonens mamma (sonen boendes varannan vecka). Sonen är folkbokförd hos pappan. Nu ska mamman flytta till en annan kommun och vill att sonen ska byta skola, närmre hennes nya adress.

Kan hon göra detta mot pappans (och sonens) önskan?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten för frågor rörande barn är barnets bästa. Det är sålunda vad som anses vara bäst för barnet som ska sättas i främsta rummet. Vad föräldrarna vill och inte vill har underordnad betydelse. Vad gäller vårdnadshavare, har den eller dem, en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare eller vårdnadshavarna skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § och 13 föräldrabalken).

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans får den vårdnadshavare som har barnet hos sig bestämma över vissa frågor. Det handlar vanligen om vardagliga frågor såsom barnets måltider, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. När det dock gäller beslut av mer ingripande karaktär för barnets framtid, till exempel frågor om barnets skolgång och bosättning, måste båda vårdnadshavares samtycke finnas. Undantag kan göras om ett beslut måste fattas skyndsamt, och den andra vårdnadshavaren inte kan medverka i beslutsfattandet, samt att detta är förenat med barnets bästa (prop. 1975/76:170 s. 178).

Detta innebär att båda föräldrarnas samtycke måste finnas för att sonen ska byta skola. Inget i din frågeställning tyder på att beslutet om byta av skola måste fattas snabbt, varför undantaget inte bör komma ifråga. Dessutom är sonens åsikter av viss betydelse, med tanke på att hans ålder.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare