Vad händer med den ene makens spelvinst vid skilsmässa?

2007-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur fördelas en uppkommen förmögenhet makar emellan om den ene maken t.ex. har erhållit förmögenheten genom spel, vid en eventuell skilsmässa?
Emelie Brorström |Hej! Huvudregeln enligt 7:1 äktenskapsbalken ( se http://www.lagen.nu/1987:230#K7 ) är att hela makarnas egendom blir giftorättsgods, dvs. något som skall delas lika vid en eventuell skilsmässa. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord enligt 7:3 ÄktB och då ingår den inte i bodelningen vid en framtida skilsmässa. Om man inte har något sådant (och egendomen heller inte är enskild enligt 7:2 ÄktB) delar man alltså på spelvinsten. Jämkning kan i vissa fall bli aktuellt om man vill behålla mer, men detta torde inte vara uppfyllt endast på grund av att ene maken vinner på lotto (se 12:1 ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230#K12 ). Här tänker man främst på fall där äktenskapet inte varat så länge och den ene maken var betydligt "rikare" vid äktenskapets ingående. Med vänliga hälsningar,

Bo kvar i orubbat bo-särkullbarn

2007-03-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Gifta sedan -04, inga gemensamma barn.Sex särkullbarn. Inget äktenskapsförord.Ska köpa gemensam fastighet.Hur säkerställer vi att efterlevande make kan bo kvar på fastigheten till sin död ?
Lova Unge |Hej! Tillämplig lag är ärvdabalken (1958:637), i fortsättningen ÄB. Lagen hittar Du www.lagen.nu. Enligt 3 kap. 4 § ÄB ärver makar varandra. I och med att Ni båda har särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider. Möjligheten som finns för Er att den efterlevande maken trots detta får bo kvar I orubbat bo är att barnen gör ett avstående från sin rätt att direkt utfå sin arvslott, enligt 3 kap. 4 § ÄB. Om barnen väljer att avstå från sitt arv på så sätt har de rätt att ta del av den efterlevande makens egendom när denne avlidit, 3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB. Barnen kan också skriftligen göra en arvsavsägelse enligt 17 kap 2 § ÄB, vilken kan vara villkorad. Detta kan dock inte göras av barn som är under 18 år, 17 kap. 2 § st. 2 ÄB. Någon möjlighet att "säkerställa" att den endra maken får bo kvar i orubbat bo finns alltså inte, eftersom särkullbarn har en lagstadgad rätt att direkt få ut sitt arv efter föräldern. Arvsavståenden och arvsavsägelser måste göras frivilligt av barnen. Lycka till! Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord- kan all egendom vara ena makens?

2007-03-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag skall skiljas och har äktenskapsförord som lyder att all egendom skall vara min och min make inte ha någon giftorätt. Men bilen är registrerad på honom. Är det min eller hans bil vid silsmässa.
Kimmie Johansson |Hej! Varje make äger sin egendom, 1:3 Äktenskapsbalken. Det som din make har köpt äger han och det du har köpt äger du. Äktenskapsförordet har ingen betydelse i fråga om vem som äger vad utan påverkar endast hur bodelning ska göras. Med giftorätt menas att den andre maken har rätt till halva värdet av egendomen vid exempelvis en skilsmässa. Vanligen vid en skilsmässa förrättar man bodelning vilket innebär att värdet av all din egendom minus dina skulder läggs samman med hans egendom minus hans skulder och därefter delas lika mellan er. När ni i äktenskapsförord föreskriver att all egendom ska vara din så innebär inte det en förmögenhetsöverföring. Brukligt är att skriva att makarnas egendom ska vara deras enskilda och därmed inte ingå i en bodelning. Makarna saknar alltså giftoträtt i varandras egendom. Registreringen anger bilens ägare och om det är så att du har finansierat bilen kan det vara svårt att visa äganderätt mot vad som finns inregistrerat. I fråga om fastigheter kan man ibland hävda dold samäganderätt när endast en person står på lagfarten men båda har bidragit till inköpet. Det är möjligt att man kan göra det samma med bilar men man måste då kunna visa att man varit med att betala. Om det i äktenskapsförordet är uttryckt att all egendom ska vara din, kan detta inte få denna verkan. Möjligen kan man tolka det som ett gåvolöfte och frågan blir då om äktenskapsförordet är sådan urkund enligt Gåvolagens 1 §. Beträffande gåva under äktenskap så är det utan verkan om gåvan ej har fullbordats, 8:2 Äktenskapsbalken. Det ligger närmare till hands att tolka äktenskapsförordet så ni avsåg att all din egendom ska vara din enskilda. Lagrum till äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Bör äktenskapsförord upprättats och vad gäller vid arv?

2007-02-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Bor i sverige har sällskapat 3,5 år med en estnisk kvinna vi har fundering på att gifta oss och att hon flyttar hit, bör man skriva äktenskapsord och vad händer om jag avlider jag har 3 vuxna barn i tidigare äktenskap. Hon har 1 vuxen dotter som redan bor i sverige. Vi kommer inte skaffa egna barn. Hon har sökt uppehållstillstånd i Sverige samt att vi kommer gifta oss i Estland.
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga! Vad gäller äktenskapsförord är det något alla gifta par bör upprätta. Vad som ska hända vid en upplösning är nog inte det första man har i åtanke vid ingående av ett äktenskap, men är som sagt något ni bör beakta för att undvika framtida konflikter. När du är gift och skulle avlida gäller enligt huvudregeln att din efterlevande maka har hand om din egendom och eventuella barn får sin del av arvet från sin far efter mamman dött. Eftersom du har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullsbarn, har dem rätt till sin del av arvet direkt efter din död och de slipper såldes vänta tills din fru går bort. Detta framgår av 3 kap. 1§ Ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637 . Om det skulle vara tvärtom, det vill säga om din fru går bort, ärver sedermera hennes dotter henne direkt. Med vänliga hälsningar

Äktenskapsförords effekt på särkullbarns arvsrätt

2007-03-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |hej vad händer om ett par gifta med äktenskapsförord den ena dör som har barn hur sker fördelingen av avet och om den andra dör som ej har barn?
Ingela Höggren |Hej, Jag utgår att din fråga rör den enklaste formen av äktenskapsförord, som anger att all egendom som annars skulle vara giftorättsgods i stället ska utgöra makarnas respektive enskilda egendom. Ett äktenskapsförord anger inte något om hur arvet skall fördelas. Oavsett om makarna upprättat ett äktenskapsförord eller ej kommer alltså ärvdabalkens regler tillämpas (se http://lagen.nu/1958:637), förutsatt att den avlidna maken ej upprättat ett testamente där det anges att fördelningen skall ske på annat sätt. Om den avlidne är gift ärver, enligt ärvdabalken, den efterlevande maken. Om det finns särkullbarn, d.v.s., barn som inte är gemensamma med maken, har dessa däremot rätt att få ut sitt arv. Om särkulbarnen väljer att avstå från att få ut sitt arv har de enligt huvudregeln rätt att i stället få ut arvet när den efterlevande maken avlider. Detta beräknas då som hälften av den befintliga kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens bortgång. Med vänlig hälsning

Är kapitalförsäkring och -pension enskild egendom?

2007-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan jag hävda att en kapitalförsäkring och kapitalpension tecknade Avanza i mitt namn är att jämställa med min enskilda egendom och därmed undantaget boskillnad mvh
Fredrik Eklund |Hej, I 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken står det: en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är i princip endast sådan egendom som har bestämts av äktenskapsförord (2 §) Med Vänlig Hälsning

Äktenskapsförords inverkan på makes arvsrätt

2007-02-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord. Påverkar det min arvsrätt vid min mans eventuella bortgång?
Kimmie Johansson |Hej! Ett vanligt äktenskapsförord där endast föreskrivs om enskild egendom och giftorättsgods kan inte påverka din arvsrätt, utan för att den ska påverkas krävs någon form av uttalande om vad som ska ske med egendomen efter att någon av er har avlidit. Ett äktenskapsförord, 7:3 ÄktB, innehåller vanligen en överenskommelse där makarna bestämmer att viss egendom ska vara enskild. I första hand skyddar det vid skilsmässa. Om all din mans egendom är enskild och all din egendom är giftorättsgods och din man avlider så ingår i kvarlåtenskapen hans enskilda egendom och hälften av din egendom. Han eller hans dödsbo får hälften genom bodelning. Är all din egendom enskild och all din mans egendom enskild så behövs ingen bodelning,9:1 ÄktB. Var och en anses då behålla sin egendom. Hans ingår i dödsboet och din egendom är din utan att dödsboet kan göra anspråk på det. Kvarlåtenskapen ärvs sedan av din mans arvingar. Då du som efterlevande make har arvsrätt före gemensamma barn ärver du allt, 3:1 ÄB. Om det är din egendom som är enskild så kommer den inte att ingå i en eventuell bodelning när din man avlider. Det som kan påverka din arvsrätt är om din man testamenterat sin egendom till annan eller om din man har barn med någon annan än dig. Ett särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv omedelbart, 3:1 ÄB. Det finns en skyddsregel som går ut på att du alltid har rätt att behålla 4 basbelopp, 3:1 ÄB. Denna kan du utnyttja om det mesta av er tillgångar är din mans enskilda egendom, vid testamente till förmån för annan eller om det finns särkullbarn. I de 4 basbeloppen räknas din eventuella egendom. Du kan också begära att var och en ska behålla sitt giftorättsgods, det kan vara bra om din mans egendom är enskild men din utgörs av giftorättsgods. Vid bodelning så kan du alltså tillräkna dig all din egendom (ditt giftorättsgods) istället för att dela med hälften, 12:2 ÄktB. Detta måste du då begära. Lagtext ÄktB hittar du: http://www.lagen.nu/1987:230 Lagtext ÄB hittar du: http://www.lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord

2007-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om jag har ett äktenskapsförord om att mitt bankkontos (ett nedskivet bankkonto) innehåll är enskild egendom spelar det någon roll om hur mycket pengar där finns och kan jag vara säker på att om min make går bort före mej ärver inte hans barn det?
Susanne Sjölander |En makes egendom är giftorättsgods, vilken skall ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa alternativt ena makens bortgång, under förutsättning att egendomen inte gjorts till enskild. Ett sätt att göra egendom enskild är att skriva ett äktenskapsförord. Så länge äktenskapsförordet uppfyller de krav som ställs på ett sådant enligt lagen spelar det ingen roll hur mycket egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsförotrdet. För att avkastning på egendomen skall vara enskild krävs att detta anges uttryckligen i äktenskapsförordet. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt krävs att detta upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna samt registreras hos tingsrätten. Äktenskapsförordet är giltigt från den dag då det lämnas in till domstolen. Se Äktenskapsbalken kap 7 http://www.lagen.nu/1987:230#K7 . Med vänlig hälsning