Vad händer med makens skulder vid en skilsmässa, och vilken rätt har hans borgenärer?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag har fått i gåva 50% min mans andel av bostadsrätt för 10 år sen, och hel renoverat från mina egna pengarjag står för lån och han är kvar som garant hos bankennu vi kommer att skiljas pga att han belånade massor av pengar på kredit kortFråga:1. måste vi ha bodelning ? och att han för sin del som vid försäljning2. om han hamnar hos Kronofogden påverkar det bostad ? (hos skatteverket är bara jag registrerad som ägare)
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du och din make äger 50% av en bostadsrätt, och att du nu undrar huruvida ni behöver göra en bodelning vid skilsmässa, och huruvida bostaden påverkas om han hamnar hos Kronofogden.Måste ni göra bodelning?Utgångspunkten är att när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa, ska egendomen fördelas genom en bodelning (9 kap. 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). Dock behöver bodelning inte göras om ni endast har enskild egendom, och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra. Alltså om ingen av er gör anspråk på den andras egendom, behöver ni inte göra en bodelning, även om jag starkt rekommenderar det. Ni behöver inte anlita en bodelningsförrättare om ni är överens om hur egendomen ska fördelas. Rätten till bodelning kvarstår även efter skilsmässan, och därför är det bra att göra en bodelning så någon av parterna inte i efterhand kommer och gör anspråk på egendom och kräver bodelning. Enskild egendom är sådan egendom som ni förordnat om i äktenskapsförord, eller i annan handling så som testamente eller gåva, med utfästelse om att egendomen ska utgöra enskild egendom, och därmed ska undantas från bodelningen. Det måste särskilt anges att viss egendom utgör enskild egendom, om det inte gjorts har ni bara giftorättsgods som då som utgångspunkt ska delas lika mellan er. Det är klokt att i en situation som du beskriver, där ni äger hälften av bostaden, upprätta en bodelning för att klargöra hur bostaden ska fördelas mellan er. Utgångspunkten är att ert giftorättsgods ska fördelas lika, men ni får helt själv avgöra fördelningen om ni är överens. Så länge ni är överens, kan ni fördela bostaden hur ni vill. Om ni inte är överens, och då du stått för lån och utgifter vid renovering och liknande, låter det klokt att göra en bodelning. Om ni inte är överens om hur er egendom ska fördelas, kan du begära jämkning om det är så att du stått för större delen av utgifterna kring bostaden (12 kap. 1§ ÄktB). Du kan då få behålla mer av giftorättsgodset. Det är även bra att göra en bodelning om ni båda gör anspråk på bostaden. Utgångspunkten är att vardera part ska få den egendom som de själv äger vid en bodelning, men då ni båda verkar äga bostaden måste den fördelas helt på en av er, och den som får bostaden ska då lösa ut den andra (11 kap. 7-8§§ ÄktB). Hur påverkas bostaden om han hamnar hos Kronofogden?Jag är inte helt säker på vad du menar med "påverkrar det bostaden?". Jag tolkar det som att du med frågan undrar vad som händer om hans skulder går till indrivning via Kronofogden, och om de kan göra anspråk på bostaden. Av frågan framgår väldigt lite omständigheter, vilket gör att svaret kommer bli ganska generellt och möjligen lite rörigt. Om ni fortfarande är gifta, gäller ändå att vardera maken svarar för sina egna skulder (1 kap. 3§ ÄktB). Detta innebär att du inte har någon skyldighet att betala av hans skulder och hans borgenärer kan inte göra anspråk på egendom som du äger ensamt.Om han hamnar hos Kronofogden och blir föremål för utmätning, får Kronofogden endast utmäta egendom som är hans (4 kap. 17§ Utsökningsbalken, UB). Om ni samäger bostaden, skulle de ha rätt att utmäta hans del av bostaden, alltså sälja bostaden, och då har du rätt att få ut din del av bostadens värde (8 kap. 8§ UB). Detta är dock inget som Kronofogden i första hand gör, när det gäller bostaden man bor i. Det ska vara en väldigt värdefull bostad eller liknande omständigheter som skulle göra att de skulle utmäta den, då den utgör ett essentiellt behov för er (5 kap. 1§ 6p. UB). Kronofogden borde utreda och se att bostaden delvis ägs av dig. Annars måste du göra detta sannolikt, alltså ge in underlag till dem som visar att du äger 50% av den (4 kap. 19§ UB). Även om du äger hela, kan Kronofogden dock utmäta den om det föreligger så kallad dold samäganderätt, alltså om ni köpt bostaden för gemensamt bruk, om han bidragit ekonomiskt till bostaden och ni både förstått att det ekonomiska bidraget syftar att grunda samäganderätt. Om ni begär en bodelning ska hans skulder räknas av hans andel, men endast de skulder som han redan har vid ansökan om äktenskapsskillnad. Skulder som uppstått senare ska inte räknas av (9 kap. 2§ ÄktB). Men skulderna han redan hade kan alltså utmätas från hans egendom även om en bodelning ska göras (9 kap. 9§ ÄktB). Det hjälper inte heller att han ger resterande andel i bostaden till dig i gåva, om han går i konkurs. Då ska gåvor som givits inom tre år före konkursen gå åter, om det inte visas att han hade kvar utmätningsbara skulder efter att gåvan givits (4 kap. 6§ Konkurslagen). Det går att ge som gåva, om han utöver det har kvar egendom som täcker hans skulder, vilket det dock inte låter som. Om han hamnar hos Kronofogden efter att ni skilt er, och efter bodelningen är gjord, gäller fortfarande samma regler som ovan. Men det beror dock på vem som behåller bostaden. Om du får bostaden, kan Kronofogden som utgångspunkt inte utmäta den, då han inte längre äger den. Men om han får bostaden kan de göra det. Om ni genom bodelningen inte fördelar bostadens värde lika mellan er, alltså om han inte får ut hans andel av värdet, kan det bli problem. Din make får inte vid en bodelning gå med på en fördelning som innebär att han får ut mindre än vad han egentligen har rätt till, som skadar hans borgenärer. Han får alltså inte avstår från att få ut halva värdet på bostaden om du behåller den, om det innebär att han inte kan betala en skuld som han hade innan bodelningen (13 kap. 1§ ÄktB). Det krävs dock att han blir på obestånd. Om han avstår egendom på detta sätt, kan du komma att bli ansvarig för upp till den del som du fått för mycket av vid bodelningen, om din make inte har tillräckliga medel för att täcka hela sin skuld. Om din make går i konkurs av bodelningen, och inte har kvar utmätningsbar egendom efteråt, kan hans andel som han avstått gå åter, alltså måste du betala den del som han avstått (4 kap. 7§ konkurslagen). SammanfattningSom utgångspunkt ska ni alltså göra en bodelning, om ni inte bara har enskild egendom, och som utgångspunkt är det egentligen rätt fritt för er att fördela egendomen som ni vill om ni är överens. Då kan du i princip behålla allt, och han får inget, eller vice versa. Men om ni inte är överens kommer fördelningen utgå från en likafördelning. Det finns dock utrymme för jämkning om den fördelningen är orättvis på grund av exempelvis någon av er bidragit mer ekonomiskt än den andra. Det är verkligen en rekommendation att göra en bodelning, så det inte begärs senare.Om Kronofogden vill utmäta egendom innan ni skilt er, får de endast utmäta egendom som han äger en del i. Även om han äger en del av bostaden, torde Kronofogden inte som utgångspunkt utmäta en gemensam bostad som ni använder som ert hem. Även när man är gift svarar varje maka för sina egna skulder. Du har alltså som utgångspunkt ingen skyldighet att stå för hans skulder. Problemet som kan uppstå i er situation är då din make verkar ha skulder, kan ni inte fördela egendomen hur som helst vid en bodelning. Han får inte avstå egendom på ett sätt som gör att han inte kan betala sina borgenärer. Hans borgenärers rätt går som utgångspunkt då först. Men om han kommer ur bodelningen med tillräckligt med pengar för att täcka sina skulder, är det inga problem. Men om ni fördelar egendomen skevt, och hans skulder inte täcks, kan du bli ansvarig att betala upp till den del du fått förmycket av i bodelningen. Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida. Jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar, då jag inte känner till så mycket om era omständigheter, men jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor! Jag rekommenderar er att ta kontakt med en jurist för att klargöra alla omständigheter och hur ni bör gå vidare på bästa sätt. Du är välkommen att återkomma till mig om du önskar vidare vägledning eller hjälp, så kan jag sätta dig i kontakt med vår juristbyrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Ange kontonummer i äktenskapsförord?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och både min nuvarande man och jag har barn i tidigare äktenskap, inga gemensamma barn.Jag har ett äktenskapsförord registrerat av Skatteverket och undertecknat av min man."All egendom XX nu äger och i framtiden kan komma att förvärva ska vara enskild egendom i vilken den andra maken inte äger giftorätt.All egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom ska vara enskild egendom. Eventuell avkastning av egendomen ska vara enskild egendom." Slut citat.Måste mina bankkonton anges med kontonummer för att ingå i äktenskapsförordet enligt ovan citat?Vänligen
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga måsten gällande innehållet i äktenskapsförord annat än att innehållet ska vara klart och preciserat. Detta är i sin tur en relativt luddig instruktion. Klart är iallafall att om du formulerar äktenskapsförordet så utförligt och tydligt som möjligt, minskar risken för andra tolkningar i en eventuell senare tvist. Om du exempelvis skulle öppna nya konton senare under äktenskapet finns en risk att det blir en diskussion kring vilka konton du syftar på i äktenskapsförordet.Då man inte brukar byta kontonummer så ofta, skulle jag rekommendera dig att skriva in kontonummer, för att försöka vara så tydlig som möjligt.Nu vet jag inte hur erat äktenskapsförord ser ut i sin helhet, men jag vill göra dig uppmärksam på att om all din egendom är enskild men inte din makes egendom enligt äktenskapsförordet, så finns en risk att det kan jämkas om resultatet blir oskäligt enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap 3§. Resultatet kan bli oskäligt om exempelvis bara en make bidrar med allt giftorättsgods till en bodelning och den andre bara har enskild egendom som står utanför bodelningen.SammanfattningDet bästa är om du försöker göra äktenskapsförordet så tydligt som möjligt, och därför är det en bra idé att ange kontonumren i äktenskapsförordet. De kan omfattas i dagsläget, men formuleringen gör dig ändå sårbar för andra tolkningar, exempelvis om du öppnar senare konton. Då är det bättre att vara tydlig och peka ut vilka konton du vill ska ingå i äktenskapsförordet och som därmed är enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad blir automatiskt giftorättsgods vid äktenskap?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi har skrivit ett äktenskapsförord där allt som införskaffas under äktenskapet såsom privat bohag och husgeråd samt vad som förvärvas genom eget arbete ska vara giftorättsgods. Är allt annat att betrakta som enskild egendom? När det gäller olika former av sparkonton exempelvis, var faller det in under? När man får in pengar på sitt lönekonto är det då att betrakta som giftorättsgods men om man sedan flyttar över en del till ett sparkonto, är då överföringen att betrakta som enskild? Hur definierar man det som förvärvas genom eget arbete? Vid tidpunkten för äktenskapets ingående gjordes våra bostadsrätter till enskild egendom och vad som må komma i dess ställe. Det står vidare också att all avkastning av enskild egendom ska vara enskild.Idag står vi på 50/50 av vårt hus och tog ett gemensamt lån vid köpet men hen har löst sin del oss sinsemellan så idag är det bara jag som betalar av på lånet. Bör vi ändra detta med banken där endast jag står som kredittagare om det är möjligt? Tänker annars att hen har en skuld som hen kan dra av vid en ev. bodelning. Den delen skulle jag annars kunna kvitta mot tillgångarna i eget sparande om nu inte detta redan faller in under enskild egendom? Tacksam för svar och förtydligande!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt i äktenskap så är allt ni hade med er in i äktenskapet och allt som införskaffas under äktenskapet, giftorättsgods, 7:1 äktenskapsbalken. Detta innebär att vad du nämner ovan så som privat bohag och husgeråd automatiskt blir giftorättsgods om inget annat avtalas och så länge in det är bohag som uteslutande används för ena makens bruk 7:4 3 st ÄktB.. Att avtala att egendom inte som enligt huvudregeln ska vara gemensam, gör ni genom att göra det till enskild egendom. Enskild egendom kan du och make/make göra egendom till genom att upprätta äktenskapsord, 7:3 ÄktB. I övrigt kan egendom bli enskild egendom genom att någon av er mottar antingen arv eller gåva när givaren skrivit att gåvan eller arvet ska vara enskild egendom för mottagaren, 7:2 ÄktB. Så de pengar som ni förvärvar genom eget arbete är som utgångspunkt också giftorättsgods, det som undantas är pensionssparande och t.ex. om någon av er fått ersättning för personskada eller kränkning, 10:2a-3 ÄktB.Gällande uppdelningen av bostaden, så är det en fördel om det finns möjlighet att ni ändrar så att endast du står som låntagare isåfall. Annars får som du säger din make/maka täckning för den skulden ur ert gemensamma giftorättsgods men samtidigt står ju hen risken med att stå kvar som kredittagare och vara solidariskt ansvarig ifall att du inte skulle kunna betala lånet, 11:2-3 ÄktB.Hoppas detta besvarar din fråga annars får ni gärna höra av dig till oss igen!Med vänlig hälsning,

Utgör arv giftorättsgods?

2021-06-29 i Bodelning
FRÅGA |HejVarit gifta i knappt ett år. Ligger nu i skilsmässa. Jag har tidigare fått ett arv från min pappa. Nu vill jag ge mina 3 barn (icke gemensamma) en gåva. Kan min andra hälft göra anspråk på detta?Är detta arv som jag fått av min pappa en enskild egendom eller är det så att det måste komma med i en bodelning?
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din fru, under skilsmässa, kan göra anspråk på ett arv som du tidigare fått från din pappa.Frågor om bodelning och andra äktenskapsrelaterade ämnen finns reglerade i äktenskapsbalken (ÄktB).Giftorättsgods är huvudregelnUtgångspunkten vid bodelning är att få det utrett om den aktuella egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods. Giftorättsgods är egendom som kommer delas lika mellan makarna, medan enskild egendom är istället egendom som endast tillhör den ene (7 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten är att makars egendom är giftorättsgods, och det omfattar även egendom som ägts före äktenskapet eller som tillkommit genom arv, testamente eller gåva från någon utomstående.Vissa undantag från huvudregelnEnskild egendom kan dock uppkomma på olika sätt. Det vanligaste sättet att undanta egendom från en bodelning (dvs att den blir enskild egendom) är att det mellan makarna upprättas ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Det ska då i äktenskapsförordet tydigt och specifikt anges vilken egendom som är enskild. Ett vanligt exempel på icke-specificerat egendomsslag är att "alla bankmedel på ett bankkonto tillhör make A". Istället måste en konkret summa anges. Därutöver måste äktenskapsförordet vara skriftligt och undertecknas av båda parter (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB).Ett annat sätt som enskild egendom kan uppkomma, är om en make fått gåva av någon utomstående med villkor om att egendomen (gåvan) ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § andra punkten ÄktB). Gåvotypen eller storleken spelar ingen roll. På samma sätt kan även egendom bli enskild genom att en make fått egendom av någon annan genom testamente, och även här med villkor om att egendomen är enskild egendom (7 kap. 2 § tredje punkten ÄktB).Ett tredje alternativ är att egendom blir enskild på grund av dess särskilda karaktär (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Här ingår egendom som är av personlig art, som upphovsrätter, patenträtter eller vissa försäkringsersättningar (rehabiliteringsersättning, skadestånd m.m.). Det finns även egendom som är enskild på grund av att den är oöverlåtbar. I detta avseende avses ofta rätt till lön, pension och överlåtelseförbud i villkor genom testamente eller gåva.Vad innebär det här för dig?Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på om ditt arv från din pappa utgör enskild egendom eller giftorättsgods eftersom du utelämnar vissa viktiga detaljer i din beskrivning. Den första frågan du bör undersöka är om du och din fru har upprättat ett äktenskapsförord som uttryckligen undantar ditt arv från en eventuell bodelning. Om så inte är fallet, kan arvet vara förenat med ett förbehåll om enskild egendom. I annat fall kan det vara så att arvet är att räkna som giftorättsgods, och ska därmed ingå i bodelningen.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Måste ett äktenskapsförord registreras även när ingen av makarna är folkbokförd i Sverige ? (en är svensk medborgare men båda är bosatta utomlands)
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om äktenskapsförord finn si äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt i Sverige (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Huruvida äktenskapsförordet kommer att gälla utomlands, där ni är bosatta beror på reglerna i det landet. Ni kan, i äktenskapsförordet, avtala om vilket lands lag som tillämpas vid bodelning till följd av separation eller dödsfall. Om ni avtalar om att svenska lagar och regler ska gälla så krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Hur mycket ska jag betala vid skilsmässa till ex maken för att överta huset vid bodelning?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ligger i skilsmässa och tanken är att jag ska lösa ut mitt ex och ta över villan. Vi köpte den 2014 för 1,5 mkr. Värderingen idag ligger på 3 mkr. Vi har renoverat för ca 100 000kr. Vi har resterande lån idag på 1,1 mkr. Hur mycket ska jag betala mitt ex för huset? Övrigt delar vi 50/50. Tacksam för svarKS
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler beträffande bodelning finns Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upphör fördelas egendomen, dvs giftorättsgodset mellan makarna genom bodelning enligt 9 kap 1 § ÄktB. Som jag förstår så utgör inte huset enskild egendom, genom exempelvis ett äktenskapsförord eller om det speciellt står föreskrivet att huset ska vara enskilt i enlighet 7 kap. 1 och 2 §§. Ert hus är giftorättsgods och ska alltså delas lika i bodelningen oavsett hur mycket var och en äger av det. I sådana fall ska ni alltså dela lika, dvs 50% var på det ni får in från försäljningen, enligt 11 kap 3 § ÄktB. Detta innebär att värdet av fastigheten som blir kvar efter att skulden avräknats, ska ingå i bodelningen. I ert fall innebär det att 1,1 mkr ska avräknas från 3 mkr, förutsatt att ni får sålt på huset för det priset. Det som i sådana fall återstår är 1,9 mkr som ni då får dela lika på, alltså 950 000 vardera. Detta innebär alltså att om du måste betala 950 000 kr för att köpa ut din ex makes andel i huset. Dock blir beräkningen annorlunda om ni har, vilket jag förmodar, en hel del annat giftorättsgods. Men grundprincipen kvarstår, allt giftorättsgods ska likadelas. Är en likadelning oskälig, kan den i undantagsfall jämkas enligt 12 kap. 1 § ÅktB.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden på enskild egendom och giftorättsgods?

2021-06-30 i Bodelning
FRÅGA |HejJag blev osäker på svaret du gav. Har svårt att förstå vad som är enskild egendom eller giftorättsgods. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Är det något annat som du behöver veta för att få rätt svar på min fråga. Kan hon ha rätt till arvet som jag anser är enskild egendom. Om hon nu har rätt till det arvet, har jag då rätt att sätta in pengar som en gåva till mina barn.
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är svårt att veta exakt vad din fråga rör, då det inte vad jag som besvarade den tidigare. Jag upplever dock att jag förstår din fråga ändå och att din fråga rör skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods. Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom All egendom som tillhör makarna delas in i såväl giftorättsgods som enskild egendom. Man talar om att makar har giftorätt i varandras egendom. Makarna har rätt till hälften av värdet av all giftorättsgods som tillhör den andre maken (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Men vilken egendom är då giftorättsgods? Jo, all egendom som inte är enskild egendom. Svaret på din fråga blir alltså, att om du inte har gjort egendomen till enskild så är den giftorättsgods och din fru ha rätt till hälften av dem vid en eventuell bodelning. Vad som är enskild egendom För att tydliggöra vad som är enskild egendom kommer här ett förtydligande. Vad som är enskild egendom är följande (7 kap. 2 § äktenskapsbalken):1. Egendom som tillkommit genom äktenskapsförord2. Egendom som en make fått i gåva med ett villkor om att den ska vara makens enskilda3. Egendom som make har erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara makens enskilda4. Ärvd egendom och som enligt testamente ska vara makens enskilda egendom5. Egendom som tillkommit genom vissa försäkringar 6. Vad som trätt i stället för egendom i p. 1-5 Det är även viktigt att komma ihåg att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods. Slutsats Om din egendom är enskild har hon ingen rätt till den. Enskild egendom tillkommer på de sätten jag nämnt i stycket ovan. Om egendomen inte är enskild så har hon rätt till den, oavsett var den kommer ifrån då ni är makar. Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig en trevlig sommar! Med vänliga hälsningar,

Vad händer med mina tillgångar vid möjlig skilsmässa?

2021-06-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vill skiljas. Inga barn (utflugna) bor i hyresrätt. Har passerat 65 år men jobbar fortfarande pga av dålig pension.Han vill inte agerar utan förhalar/tiger. Undrar nu om jag flyttar ut ur hyreslägenheten och endast tar med mig en säng o några blommor, har 250000 sek på mitt konto, större delen av pengarna är en gåva från min far i form av en fond och aktier avsedd som pensionssparande. Aktierna dök och fonden hade ökat så jag sålde av och kunde kvitta vinst mot förlust det är mer än 10 år tillbaks, sedan dess ligger pengarna på ett av mina bankkonton. Frågan är om jag beger mig ut i en bostadslöshet med de få tillhörigheter och han kvarsittare i hyreslägenheten med allt bohag. Kan han göra anspråk på mina pengar jag har på kontot? Är inte bohaget jag inte tar del av värt något? Vet inget om hans ekonomi men han driver eget företag. Han konsumerar väldigt mycket om det är på kredit eller ej vet jag inget om.Har alltid betalat 50% av alla utgifter och varit solidarisk trots att han tjänat mera. I övrig är jag minimalistisk i mitt konsumerande. Det finns ett äktenskapsförord "all egendom som vardera av oss förvärvar genom arv gåva och testamente skall betraktas som enskild egendom samt all avkastning därav skall vara enskild egendom". Lever i en total ohållbar situation och behöver lämna för att må bra.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses sker en bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten är att all egendom ni äger är giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning kommer allt giftorättsgods delas lika mellan dig och din make. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.För att förtydliga handlar giftorätt inte om äganderätt. Giftorätt är ett latent anspråk vid äktenskapets upplösning på hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Man kan avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord, detta verkar ni ha gjort genom att tex gåvor och dess avkastning skall förbli enskild egendom. Följden av ert äktenskapsord blir således att enskild egendom inte ingår i bodelningen. Med hänvisning till att din make konsumerar mycket så är fallet sådant att man svarar enskilt för varderas skulder, skulder är personliga oavsett om man är i ett äktenskap eller inte. Sammanfattningsvis kan sägas att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Bohag är till exempel vanligtvis giftorättsgods om inte annat avtalats. Utifrån dessa förutsättningar i kombination med ert äktenskapsförord går det sedan att räkna ut vad som kommer att ingå i bodelningen och inte. Att inte veta sin makes tillgångar komplicerar olyckligtvis möjligheten att räkna på hur giftorättsgodset kommer att fördelas. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen