Kan lös egendom tillhörande gäldenärens sambo utmätas?

2020-10-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Om man har skulder hos kronofogden och bor tillsammans med en kille som äger en bil, som han har tagit lån för att kunna köpa. Det finns köpekontrakt, han står som ägare på bilen och han betalar även för försäkringen. Skulle kronofogden kunna utmäta hans bil för mina skulder?En sambo ska väl inte kunna bli av med sina ägodelar som han själv köpt och betalar för bara för han lever tillsammans med någon som är skuldsatt ? Och vad är tillräckliga bevis för att kunna styrka att den tillhör honom om det skulle uppstå en utmätning på bilen?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid utmätning regleras i utsökningsbalken (UB).Huvudregeln är att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige, det vill säga gäldenären (4 kap. 17 § UB).Om gäldenären är gift eller samboDet finns också en presumtionsregel som gäller när gäldenären är gift. Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses gäldenären vara ägare till egendomen. När gäldenären anses vara ägare till egendom kan egendomen utmätas. Egendomen kan däremot inte utmätas om det görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt eller om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan. Denna regel gäller även sambor som varaktigt sammanbor med varandra (4 kap. 19 § första stycket UB).Bilen kommer därför att kunna utmätas om ni är sambor och varaktigt sammanbor och om ni har bilen i er gemensamma besittning. Den kan dock inte utmätas om din kille kan göra det sannolikt att bilen ägs av er tillsammans eller att bilen ägs av honom själv eller någon annan. Han kan därför visa upp ett utdrag ur bilregistret, för att styrka sin äganderätt. Eftersom han kan visa vem som betalat för bilen genom att visa upp köpekontraktet talar detta för att han också äger bilen, likaså att han betalar försäkringen.Om gäldenären bor med annanOm ni däremot inte är sambor (eller gifta) men varaktigt sammanbor med varandra och har lös egendom i er gemensamma besittning, får egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Huvudregeln gäller alltså här. Det är då upp till Kronofogdemyndigheten att bevisa att bilen tillhör dig och därför kan utmätas (4 kap. 19 andra stycket UB). Med tanke på att det finns omständigheter som talar för att du inte är ägare av bilen, blir det svårt att vinna framgång med utmätningen för Kronofogdemyndigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får Kronofogden utmäta mitt hus?

2020-10-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Min systers man har utan hennes vetskap tagit lån under 4 års tid. Detta upptäcktes för 4 veckor sedan när kronofogden börjat utmäta hans lön, skulderna är stora strax över 1,5 miljoner. Min syster är väldigt sjuk och de har i nuläget enbart hans inkomst. De har inga större tillgångar förutom huset de bor i och det är väl det kronofogden nu kommer att ta. Vi är jätterädda för att kronofogden nu ska ta huset och 3 barn ska hamna på gatan. Frågan är kan kronofogden kasta ut familjen om inget annat boende finns?
Victor Nilsson |och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan huset utmätas?Det finns vissa saker som undantas från utmätning. Bland annat får man behålla kläder och personliga saker, möbler som behövs i hushållet och hyresrätt eller bostadsrätt som utgör ens bostad (5 kap. 1 § utsökningsbalken (UB)). Hus utgör fast egendom, som inte är undantaget från utmätning.Huset får utmätas om det framgår att det tillhör din systers man (4 kap. 24 § UB). Om hennes man är den som har lagfart till fastigheten kan huset utmätas om det inte framgår att den tillhör någon annan (återigen 4 kap. 24 § UB). Om din systers man äger hela eller en del av huset kan det utmätas.Är utmätningen proportionerlig?Även om huset inte är undantaget från utmätning, så ska utmätning bara ska om det är försvarligt (4 kap. 3 första stycket § UB). Kronofogden ska dessutom i första hand ta sådan egendom som täcker skulden med minsta olägenhet för gäldenären (den skuldsatte) (4 kap. 3 § andra stycket UB). Vid försvarlighetsbedömningen ska Kronofogden ta hänsyn till att rätten till sitt hem är en mänsklig rättighet enligt artikel 8 i Europakonventionen (NJA 2018 s. 9).Jag uppfattar din fråga som att din systers man inte har några andra tillgångar som skulle kunna täcka hans skulder med mindre olägenhet för honom och hans familj. I så fall borde inte bedömningen enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken förhindra att huset blir utmätt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

: Hur bevisar man till Kronofogden att egendom i ens besittning inte är ens egna egendom?

2020-10-24 i Utmätning
FRÅGA |HejHur kan man bevisa till Kronofogden att saker som dom utmätar tillhör inte mig.I mitt fall dom utmätta smycken som tillhör min syster men det fanns hos mig hemma
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB).Presumtionen är att du äger lös egendom i din besittning och då kan egendomen utmätasKronofogden får utmäta smycket om det framgår att egendomen faktiskt tillhör dig eller om du enligt 18 § eller 19 § ska anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). Du anses vara ägaren om egendomen är i din besittning och det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Eftersom din systers smycke var i din besittning så är det första kravet uppfylld. För att bryta presumtionen om att du äger smycket måste du bevisa att smycket tillhör någon annan. Detta borde du exempelvis kunna göra med ett kvitto/faktura på att smycket är köpt med hennes bankkort eller i hennes namn, leta fram bilder där hon använder smycket osv. Tredjeman kan påstå bättre rätt om egendomen redan blivit utmättOm smycket redan har utmätts kan din syster påstå bättre rätt till egendomen och då ska Kronofogden, om skäl föreligger, förelägga henne att inom en månad väcka talan i saken mot sökanden (4 kap. 20 § första stycket UB). Sökanden är den som begär verkställighet hos Kronofogden, alltså den som vill driva in sina pengar (1 kap. 7 § första stycket UB). Din syster förlorar rätten till smycket om hon inte följer föreläggandet (4 kap. 20 § andra stycket UB)Mitt tips är att leta fram bevis på att det är din systers smycke och sedan kontakta Kronofogden!Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra när Kronofogden utmätt mitt företagskonto för min enskilda firma?

2020-10-20 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag har privata skulder hos kronofogden. Men jag bedriver även enskild firma vid sidan om och jag har ett separat personkonto för privatekonomi sen har jag även ett företagskonto(plusgiro)hos Nordea business. Nu har kronofogden gått in påföretagskontot och utmätt alla pengar som ska gå till att bedriva min verksamhet även kunna betala leverantörsfakturor och framförallt moms och skatteavgifter. Detta leder till konkurs och även att jag ej kommer få någon inkomst. Har även barn och sambo som kommer drabbas av detta. Hur kan detta ha gått rätt till? Dem kan omöjligt haft skälig grund till denna utmätning? Har dem gjort rätt eller hur överklagar jag detta på bästa och snabbast sätt då jag idag står helt tom på företagskontot och kan ej bedriva min verksamhet.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån den information du delgett oss genom din fråga har du privata skulder hos Kronofogden. Du bedriver en enskild firma och Kronofogden har nu gått in och utmätt de pengar som du behöver för att bedriva din verksamhet. Pengarna behövs för att betala leverantörsfakturor, moms och skatt. Detta kommer för din del att leda till konkurs och att du inte heller kommer att ha någon inkomst. Även dina barn och din sambo kommer att drabbas av detta. Din undran är om detta gått rätt till och om Kronofogden får utmäta som den gjort. Du undrar även hur du överklagar den utmätning som skett.Vid utmätning finns det en del som undantas enligt de s.k. beneficiereglerna. Från utmätning undantas exempelvis kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk, till skäligt värde. Det undantas även pengar, banktillgodohavande, annan fordran och förnödenheter, i den mån annat ej är föreskrivet och tillgången skäligen fordras för underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta (jfr 5 kap. 1 § utsökningsbalken, UB). Regeln om att pengar kan undantas kompletteras av bestämmelser i 5 kap. 2 § UB om om hänsynstagande till familjens behov, sjukdom och funktionshinder samt gäldenärens underhållsbörda. Till underhåll räknas i första hand vad som krävs till mat, hyra och liknande, kläder och annat som är behövligt för livsuppehället. Även mera speciella utgifter får beaktas, t.ex. för nödvändiga resor eller för särskild vård. Skälig hänsyn ska över huvud tas till omständigheterna i det särskilda fallet.Som enskild näringsidkare saknas den gräns som finns mellan din privata ekonomi och företagets om du hade drivit ett aktiebolag. Kronofogden kan utmäta lös egendom om det framgår att egendomen tillhör dig eller om du ska anses vara ägare till den (4 kap. 17 § UB). Egendom som du har i din besittning anses du vara ägare till (4 kap. 18 § UB). Eftersom du "är" din enskilda firma har du även pengarna i din besittning och de får utmätas. Vad gäller överskott i enskild firma kan detta därmed utmätas på samma sätt som privata bankmedel utmäts. Om du kan visa att du behöver delar av medlen för kostnader i verksamheten och verksamhetens ekonomi är lätt att överblicka är det i vissa fall möjligt att undgå utmätning av dessa efter prövning av Kronofogden.Det du kan göra är att överklaga Kronofogdens beslut om utmätning och förklara varför hela eller delar av det som utmätts ska omfattas av beneficieregler (dvs. varför det ska undantas från utmätning). På Kronofogdens hemsida kan du läsa närmre om hur du överklagar ett beslut om utmätning av egendom och vad du ska ha med i din överklagan. Vill du inte skriva överklagan själv utan önskar hjälp från en av våra jurister är så givetvis möjligt. Om du önskar kontakt med och ett kostnadsförslag från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bevisa att lös egendom tillhör någon annan

2020-10-27 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Hur kan man bevisa till Kronofogden att saker som dom utmätar tillhör inte mig. I mitt fall dom utmätta smycken som tillhör min syster men det fanns hos mig hemma
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdens rätt att utmäta egendom regleras enligt utsökningsbalken (UB) och det är med hjälp av denna lag din fråga besvaras. Du anses som ägare till lös egendom som du har i din besittningKronofogden får utmäta din egendom om det framgår att egendomen tillhör dig eller om du kan anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Du anses vara ägare till lös egendom (smyckena i ditt fall) som du har i din besittning, om det inte framgår att egendom tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). Har du egendomen som ska utmätas i ditt hem omfattas det av kravet på "besittning". Det finns alltså en presumtion att du är ägare till egendom i din besittning och egendomen kan isåfall utmätas. Jag antar även att det inte framgick att egendomen tillhör någon annan (din syster) vid tillfället, vilket är anledningen till varför Kronofogden utmätte egendomen.När egendom redan har utmättsMed tanke på att smyckena redan har utmätts kan din syster påstå att hon har bättre rätt till egendomen. Kronofogden ska då, om skäl föreligger, förelägga din syster att inom en månad från det att föreläggandet delgavs henne väcka talan mot sökanden (den som begär verkställighet) och dig. Följs inte föreläggandet förlorar din syster rätten till smyckena, om inte den som begär verkställighet inom den angivna tiden (inom en månad) väcker talan mot din syster om detta (4 kap. 20 § UB).Bevisa att smyckena tillhör din systerI frågan skriver du att smyckena inte tillhör dig utan din syster. För att bryta presumtionen, alltså att visa att egendomen inte tillhör dig, måste detta bevisas. Exempel på sätt man kan bevisa detta är genom att visa upp kvitton eller fakturor på att smyckena har köpts av din syster, genom att dessa handlingar visar att smyckena är köpta i hennes namn eller med hennes bankkort. Med tanke på att enklare klockor och smycken inte får utmätas av Kronofogden antar jag att din systers smycken är lite mer värdefulla, varför transaktionen eventuellt lättare kan hittas med hjälp av banken för att visa på att smyckena köptes av din syster, om köpet gjordes genom bankkort. Ett alternativ kan vara att visa bilder på din syster där hon använder smyckena, vilket i större utsträckning talar för att hon är ägare till egendomen. Ytterligare ett tillvägagångssätt kan vara att din systers vänner eller kollegor eller liknande intygar om att de sett henne bära smyckena. Det ska kunna styrkas att smyckena inte tillhör dig.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Utmätning av fordon som står på annan än gäldenären

2020-10-25 i Utmätning
FRÅGA |jag undrar om man kan utmäta motorcyckel från kronofogden, då min fru tog ett lån på den som ej är färdigbetald och ej kreditköp bara ett vanligt banklån,men att jag råkade stå kvar som ägare fast det är hennes ,motorcyckel?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid utmätning regleras i utsökningsbalken (UB).När det kommer till utmätning är huvudregeln att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Därmed får motorcykeln utmätas eftersom den tillhör din fru (gäldenären).Det finns också en presumtionsregel som gäller när gäldenären är gift. Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses gäldenären vara ägare till egendomen. När gäldenären anses vara ägare till egendom kan egendomen utmätas. Egendomen kan däremot inte utmätas om det görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt eller om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan (4 kap. 19 § första stycket UB). Det är inte tillräckligt att du står som ägare på egendomen för att motorcykeln inte ska kunna utmätas. För att du ska anses vara den rättmätiga ägaren krävs ytterligare omständigheter som styrker äganderätten, till exempel vem som betalat för bilen och reparationskostnader eller försäkringen och vem som huvudsakligen använder den.Kronofogdemyndigheten kan med andra ord utmäta motorcykeln för din frus fordran trots att du står som ägare på motorcykeln.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man skydda egendom från utmätning genom gåva?

2020-10-22 i Utmätning
FRÅGA |Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts? Jag gav bort min del för 6 månder sen till min mor. Men vi står konstigt nog fortfarande båda på banklånet än idag? Jag trodde i samband med att när jag gav bort mina 50% att hon ägde allt. Jag har bara fått papper än så länge från kronofogden ang mina skulder till utmätning/ Mina skulder är idag på 300t o min fråga lyder funkar det att min mor tar över hela banklånet så vi skyddar lägenheten då jag redan för 6mån gav bort min del till henne i ett gåvobrev vilket jag trodde hon ägde redan då eller är det försent? Vad kan jag göra i såfall???Tack för svar
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan ungå att din bostadsrätt utmäts av Kronofogdmyndigheten (KFM) för dina skulder genom att ge bort den som gåva till någon annan.KFM har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig (4 kap. 17 § UB och 4 kap. 24 § UB). Det gäller sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulderna personen har (4 kap. 3 § UB). KFM får däremot inte utmäta egendom som enligt lag är undantaget. Exempel på det är egendom som genom särskild föreskrift vid gåva eller testamente har ett överlåtelseförbud där det framgår att den inte får överlåtas av den som ärver egendomen (5 kap. 5 § UB).I ditt fall, sålänge din egendom inte är föremål för utmätning eller ingår i en konkurs har du rätt att göra vad du vill med den. Om det dock finns en risk för att KFM beslutar om utmätning eller att du försätts i konkurs kan det vara bra att vara försiktig när det gäller gåvor, särskilt till närstående. Trots att egendom vid överlåtelse genom gåva är sakrättsligt skyddad mot överlåtarens borgenärer är det inte garanterat att den skyddas från utmätning eller konkurs. Det bör därför upprättas ett gåvobrev vari det framgår, liksom ovant nämnt, att gåvotagaren är förbjuden att sälja, byta eller ge bort gåvan. I sådant fall kan KFM inte tvinga er att sälja bostaden för utmätning.Om du däremot försätts i personlig konkurs kan konkursförvaltaren besluta om återvinning av vissa överlåtelser (4 kap. 5 § KL). Det innebär att det som har överlåtits går åter (4 kap. 14 § KL). Gåvor till närstående som har fullbordats tre år från det att ansökan om konkurs inkom till Tingsrätten kan återvinnas (4 kap. 6 § KL). Således kan en gåva återvinnas till personen som försatts i konkurs och användas för att betala av skulder, om den getts till en närstående de senaste tre åren. Detta gäller om du som försatts i konkurs inte kan visa att du, vid överlåtelsen till den närstående, hade egendom som motsvarade dina skulder (4 kap. 6 § KL).Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att "rädda" bostaden genom att ge bort den som gåva till en närstående. I det första skedet kan bostaden inte utmätas, eftersom du inte äger den. Om/när det framkommer att du inte har några tillgångar som är utmätningsbara finns det sedan en stor risk att det ansöks om personlig konkurs av dig. Blir du då försatt i personlig konkurs kan dessvärre försäljningen/gåvan återvinnas och gå åter. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Löneutmätning och beräkning av boendekostnad när ens vuxna barn bor hemma

2020-10-19 i Utmätning
FRÅGA |HejJag fick utmätning på min lön av KronofogdenMin lön är 23500 innan skat,18000 kr eftrrskat.Dom vill utmätta 11350kr och beloppet som jag kan behålla är ca 7000kr.Min hyra är 7000kr och dom räknade min bostadskostnad 2000 kr pga mina två vuxna barn som bor hos mig dvs att hyran är delar med tre.Mina barn har ingen inkomst och dom kan inte bidra med hyran.Har dom rätt att göra såMvh
Ellen Lagnéus |Hej och tack för att du kontaktar Lawline!Villkor för löneutmätningLöneutmätning får bara ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Eftersom kronofogden redan fattat beslut om att göra löneutmätning utgår jag därför från att så är fallet. Utöver det får de bara utmäta den delen av din inkomst som du inte behöver för dig och din familjs underhåll (7 kap. 4 § UB).Om utredningenUnder utredningen av din ekonomi kontrollerar kronofogden både din ekonomi och dina levnadsförhållanden (4 kap. 14 § UB). Du skriver inte hur gamla dina barn är, men om de är vuxna kan det tänkas att de räknas som dina sammanboende (4 kap. 19 § UB). Har man en sammanboende utreder man inte den/deras inkomst, vilket skulle kunna vara en anledning till att de beräknat din hyreskostnad som de har gjort.Om man anser att beslutet är felaktigtDet man kan göra om man tycker att kronofogden har gjort ett felaktigt beslut är att begära rättelse hos kronofogden (4 kap. 33-34 §§ UB).Skulle det vara så att kronofogden inte rättar beslutet, eller om man direkt vill att domstol ska pröva det så kan man överklaga det genom att skriva till tingsrätten (18 kap. 1 § UB). Själva skrivelsen skickas dock till kronofogden, och information om var du ska posta överklagan hittar du i beslutet om utmätningen. Det går också bra att mejla överklagan till kronofogden, ifall det känns enklare. Oavsett hur du går till väga med att skicka in överklagan kommer den sedan att vidarebefordras från kronofogden, till tingsrätten.Det är också viktigt att skicka in överklagandet inom tre veckor, från det att du fick ta del av utmätningsbeslutet (18 kap. 7 § UB).Hoppas du fått svar på din fråga, och lycka till!Vänliga hälsningar,