Frågor om en person kan "stå på" en bil utan att ha körkort och denna registrerings påverkan på eventuell utmätning av skuldsatt make/sambo

2021-08-14 i Utmätning
FRÅGA
Hejsan, jag har en fundering angående om att äga bil. Det är så att min numera sambo är hos kronofogden och behöver en bil att köra med och jag har inget körkort är det möjligt att jag står på bilen och han brukar den utan att det blir några problem? Eller är det så att jag måste ha körkort för att undvika problem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det kan medföra några problem i allmänhet om du står skriven på en bil som egentligen din sambo använder sig av och om det mer specifikt krävs att en har körkort för att ha rätt att äga en bil. Notera även att jag utgår i mitt svar från att du är över 18 år.

Fordonsägare anses oftast vara den som är antecknad i fordonsregistret i egenskap av ägare till ett visst fordon (se lagen om fordons registrering och användning). För att kunna anteckna sig i fordonsregistret som fordonsägare är det inte relevant ifall du kör fordonet eller inte. Vad gäller specifikt körkortsfrågan så spelar det ingen roll om du har körkort eller inte; du blir i vilket fall som helst antecknad som fordonsägare.

Vad innebär en anteckning i fordonsregistret mer konkret?

Att du antecknas som fordringsägare i fordonsregistret innebär flera olika saker. Anteckningen i registret innebär t.ex att du som fordonsägare blir skyldig att betala fordonsskatt, felparkeringsavgifter, trängselskatter och infrastrukturskatt. Dessutom är det fordonsägaren som ansvarar för fel och brister i fordonets trafiksäkerhets- och miljöegenskaper.

Vad kan hända med bilen vid en eventuell utmätning?

I sammanhanget kan det vara värt att något nämns om vad som sker med bilen (som du står på som ägare) i händelse av att din sambo blir föremål för utmätning.

Om det av omständigheterna framgår att bilen tillhör din sambo eller om han enligt de s.k. presumtionsreglerna anses äga bilen så får kronofogden (KFM) utmäta den (se 4 kap. 17 och presumtionsreglerna i 18-19 § UB; se nedan). Kan bilen hänföras till någondera av dessa kategorier har KFM som regel rätt att utmäta bilen. Utgången kan emellertid bli en annan om utmätning av bilen anses utgöra för stor kostnad, förlust eller annan olägenhet för din sambo (4 kap. 3 § andra stycket UB).

Presumtionsreglerna i 4 kap. 1819 § UB

Även om det av omständigheterna inte framgår att din sambo äger bilen, t.ex att din sambo inte står som ägare på bilen, kan bilen i vissa fall som sagt presumeras tillhöra honom. Detta anses föreligga om din sambo har bilen i sin s.k. besittning. Din sambo kan anses ha bilen i sin besittning om han har tillgång till nyckeln till bilen. Isåfall utgår man från att bilen tillhör och därmed har kronofogden som regel rätt att utmäta bilen för din sambos skulder (4 kap. 18-19 § UB). Undantag från detta föreligger dock om (4 kap. 19 § UB):

du/ni gör sannolikt att du och din sambo är samägare till bilen, eller det framgår att bilen tillhör endast dig eller någon annan

Beträffande dessa undantagspunkter och därigenom brytande av presumtionen kan följande nämnas. Att du står registrerad som ägare till bilen torde inte i sig kunna bryta presumtionen om att det är din sambo som bilen tillhör. Utöver det bör det möjligtvis krävas att du uppvisar kontoutdrag eller dylikt på att du betalat helt eller delvis för bilen. Om KFM får vidare kännedom om att du inte innehar körkort torde det vidare i viss mån tala för att bilen endast ska anses tillhöra din sambo.

Anses du och din sambo inneha samäganderätt till bilen så kan KFM sälja hela bilen på exekutiv auktion. Men givetvis ska du ha rätt till din andel i bilen. Som regel är din andel i bilen ½ om du inte kan visa att vid köpet har du lagt ned ännu mer pengar än din sambo (jfr 1 § samäganderättslagen). Det innebär alltså att du är först på tur att få pengar motsvarande din andel i bilen (8 kap. 8 § UB).

Om det anses som att du/ni inte uppfyller detta undantag så finns det två ytterligare viktiga undantag. Vad gäller det första undantaget så kan det nämnas att om KFM beslutar om utmätning av din sambos tillgångar så tittar de bland annat på vilken av din sambos tillgångar kommer att i händelse av utmätning medföra minst kostnad, förlust eller annan olägenhet för honom. Härvid tas det även i beaktande att utmätningen måste kunna anses som försvarligt (4 kap. 3 § UB). Det innebär dels att om din sambo anses äga andra tillgångar som t.ex utgör mindre olägenhet än att utmäta bilen så kommer att utmätning ske istället av den tillgången men dels även att om bilens värde är om ca. 5000 kr så kommer inte utmätning av den ske; utmätning av bilen kommer att med störst sannolikhet att anses som oförsvarligt.


Sammanfattning

Av det anförda kan följande rent konkret sägas angående dina frågor. Du har visserligen rätt att stå registrerad som fordonsägare på bilen trots att du inte har körkort. Men med denna registrering så följer det med skyldigheter. Du har t.ex ansvar för att fordonsskatt, eventuella felparkeringsavgifter etc.

Slutligen kan det återigen hänvisas till ovan nämnda presumtionsregler. För att trots att bilen står registrerad på dig kommer KFM utgå från att din sambo äger hela bilen själv. Om du eventuellt köper bilen med egna pengar och står registrerad på den kommer utmätning av den inte ske. Ifall du inte köper bilen med egna pengar torde det avgörande för att bilen inte ska utmätas att han har exempelvis pengar på kontot eller att den tilltänkta bilen har ett värde om ca. 5000 kr.

Med det sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att ställa frågor på nytt!

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96510)