FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning29/09/2021

Får Kronofogden utmäta husbil som är stadigvarande bostad?

Hej.

Jag har ca: 260.000:- i skulder hos kronofogden och dom har nyligen spärrat mitt konto och tagit ca 10.000:- där. Jag äger en husbil som är värd ca: 50.000:- tillsammans med min flickvän men jag står som ägare.

Nu ska vi snart köra till Sverige och få den besiktad för att sedan köra ner i Europa, vi båda bor heltid i den så vi har inget annat boende.

Min fråga är om det är möjligt att polisen/kronofogden kan ta bilen från oss om vi skulle åka på en sk. flygande kontroll när vi är i Sverige för besiktning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida er husbil, som också är er stadigvarande bostad, kan utmätas för dina skulder.

Utsökningsbalken

Relevant lagstiftning om utmätning finns i kap 4 Utsökningsbalken (UB). Enligt 4:2 UB får den egendom som inte undantagits i UB utmätas. Enligt 4:9 UB ska Kronofogden utreda gäldenärens (det vill säga den som har en skuld till en borgenär) inkomstförhållanden och om gäldenären har utmätningsbar egendom. Detta ska göras med hänsyn till gäldenärens förhållanden. Gäldenären är också en viktig upplysningskälla och har upplysningsplikt enligt 4:14 UB.

Det är Kronofogden som bedömer vilka utredningsåtgärder som bör vidtas i det enskilda fallet. Kronofogden brukar ha åtkomst till vägtrafikregistret, där de kan hämta upplysningar om vilka fordon en viss person är ägare till.

I 5:1 UB listas egendom som undantas utmätning. I punkt 5 och 6 står att hyresrätt och bostadsrätt undantas, om den utgör stadigvarande bostad åt gäldenären och under förutsättning att det med hänsyn till bostadens värde inte är oskäligt att den undantas. När gäldenären har familj (sambo inkluderad) bestäms vad som ska undantas med hänsyn till vad familjen brukar och behöver enligt 5:2 UB.

Ditt fall

Att husbilen är din stadigvarande bostad och att du dessutom delar den med din sambo är omständigheter som talar för att den inte bör utmätas för dina skulder. Vad exakt som gäller för husbil har jag dock inte lyckats hitta information om. Husbilen skulle, vid en extensiv tolkning, möjligen kunna omfattas av undantagen för bostäder i 5:1 UB. I annat fall kan det argumenteras att din sambo också äger del i husbilen, vilket gör det mer lämpligt att i första hand utmäta annan egendom som enbart tillhör dig. I det fall att husbilen ändå skulle utmätas kan ni överklaga beslutet till tingsrätten enligt 18:1 UB.

Slutsats

Enligt min bedömning finns det omständigheter som talar starkt för att husbilen inte bör utmätas. Dessa omständigheter bör dock förmedlas till kronofogden. I det fall att husbilen ändå skulle bli utmätt kan beslutet överklagas till tingsrätten.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare