FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning30/09/2021

Kan lånad bil utmätas?

Hej om en person som har en liten skuld hos kronofogden lånar en bekants bil kan och får då kronofogden ta detta lånade fordon för skulden dvs. ta ett fordon för en helt utomstående och låta denna på detta sätt tvingas betsla någon annans skuld med sitt fordon? Om en domstol sen beslutar att den dom lånade fordonet är ägare till fordonet och det fogden gjort är helt ok men helt emot fordonsregistret vad gäller då? Om sen den som lånade fordonet och hade skulden hos fogden reglerar sin skuld och fordonet återlämnas vem är då ägaren till fordonet den som står i fordonsregistret eller den som domstolen beslutat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om kronofogden kan utmäta en lånad bil samt vad som sker med bilen och dess rättmätige ägare i tingsrätten.

Vad får utmätas?

Bestämmelser om utmätning finns i 4 kap UB. Enligt 4:17 UB får lös egendom utmätas om egendomen tillhör gäldenären (det vill säga den som har en skuld). Enligt 4:18 UB ska gäldenären anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, under förutsättning att det inte framgår att egendomen tillhör annan. Annorlunda uttryckt utgår kronofogden från att egendom som en person har i sin besittning tillhör personen i fråga.

Vad händer om egendomen tillhör någon annan?

I det fall att egendomen tillhör någon annan (en så kallad tredje man) och kronofogden ändå har utmätt egendomen ska tredje man inom en månad väcka talan om saken (4:20 UB). Om det i rättegång utreds att egendom tillhör tredje man ska utmätningen hävas. Har egendomen redan sålts ska tredje man ha rätt till influtna medel från försäljningen (4:33 UB).

I ditt fall

Kronofogden kan anta att bilen tillhör dig eftersom du har besittning. Dock har kronofogden åtkomst till vägtrafikregistret, där de kan hämta upplysningar om vilka fordron du äger samt vem som står som ägare till den lånade bilen. Där framgår det som du skriver att du inte är ägare till bilen, vilket bryter presumtionen i 4:18 UB.

Om bilen ändå skulle utmätas kan ägaren väcka talan om saken och få utmätningen hävd. I det fall att bilen redan sålts på exekutiv auktion ska de pengar som influtit tillfalla den rättmätige ägaren. Detta är dock under förutsättning att domstolen anser att den som väckt talan är rättmätig ägare till bilen.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare