Kronofogdes utmätningsbefogenhet.

2020-11-27 i Utmätning
FRÅGA |Min son har skulder hos kronofogden hans fd sambo parkerade sin bil på hans tomt för att han skulle sälja den. Nu har kronofogden bestämt att ta bilen i beslag för hans skulder. Tidigare tog kronofogden fd sambons (ej skuldsatt) båt och båtvagn som stod på hans tomt under vintern för att slippa hyra plats som kostar. Är detta möjligt jag anser det är stöld. Bilen var inlämnad på bilverkstad för felsökning min son fick låna mitt bankkort för att betala med. Nu anser kronofogden att bilen är min sons efter som han betalat felsökningen med mitt kort.Tacksam för svar!
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga Din fråga relaterar till kronofogdens utmätningsmöjligheter. Dessa regleras främst i utsökningsbalken fjärde kapitel. 4:17-4:22 reglerar just utmätning i förhållande till tredje man. I detta fall är fd sambon den tredje mannen.4:18 UB föreskriver att all egendom som påhittas i gäldenärens (din son) besittning kommer presumeras ägas av honom. Regeln ställer upp en presumtion om ägarskap till allt som finns i gäldenärens besittning. Denna presumtion bryts om det framgår att gäldenären inte är ägare till bilen/båten. Om Fd sambo vill återhämta egendomen måste hen visa tydligt att egendomen är hens. Detta kan göras genom att påvisa att bilen är inskriven på en annan person.

Utmätning av lön

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA |Bor Med Min sambo som har utmätning på lönen. Jag har tyvärr fått tagit reda på detta själv då han ej berättat. Nu är det så att han knappt kan betala halva hyran eller andra saker till mig och mina barn. Nu undrar jag hur det går till med utmätning? Förstår att man kan får det lite tufft men man bör väl ha kvar till hyra och mat. I det stora hela så kämpar jag för hela familjen och det börjar bli tungt. Tacksam för svar
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa/skicka en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. En gäldenär är en person som har skulder, i detta fall din sambo. Förfarandet sker alltså för att en gäldenär ska bli kvitt sina skulder på något sätt. Utmätning av lön regleras i utsökningsbalkens (UB) sjunde kapitel. Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB). Den del av lönen som inte får utmätas (förbehållsbeloppet) bestäms utifrån ett särskilt belopp som fastställs av Kronofogden varje år (normalbelopp). Normalbeloppen ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är bara den del av inkomsten som gäldenären inte behöver för sitt och familjens underhåll som får tas i anspråk genom löneutmätning (7 kap. 4 § UB).Ett beslut om löneutmätning ska ändras om det finns anledning till det (7 kap. 10 § UB). Anledning finns om förhållandena ändrats under pågående löneutmätning t.ex. kan gäldenärens lön öka eller försörjningsbördan ändras. Det är därför viktigt att Kronofogden informeras om att förhållanden ändras, så att korrigering av summan för löneutmätning kan ske. Jag rekommenderar att din sambo kontaktar kronofogden för att se att de har korrekta uppgifter om alla delar av ekonomin så att utmätningen sker på ett korrekt sätt. För som sagt ska det finnas pengar kvar för att det vardagliga underhållet för familjen fungerar. Hoppas det löser sig och att du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Kan min bostadsrätt bli utmätt för skulder mitt handelsbolag har?

2020-11-10 i Utmätning
FRÅGA |HejJag har ett litet företag och den är skuldsatt och kommer förmodligen att gå i konkurs. Men jag har en bostadsrätt där jag, min fru och min 26 åriga son bor. Får jag behålla min bostad om det blir utmätning av handelsbolaget eller kommer vi bli vräkta?
Ellen Lagnéus |Hej, tack för att du kontaktar Lawline.En utmätning kan bara beviljas om det finns en exekutionstitel, (3 kap. 1 § UB), och ett exempel på en vanlig sådan är ett betalningsföreläggande. Kortfattat innebär det helt enkelt att kronofogden utreder och fastställer att man har en skuld som man är skyldig att betala.Det innebär att din andel i handelsbolaget kan utmätas om det är proportionerligt och nödvändigt för att få ut dina skulder (4 kap. 2-3 §§ UB). Detta ska dock göras med så liten olägenhet för dig som möjligt (4 kap. 3 § andra stycket UB). Eftersom man är personligt betalningsansvarig i ett handelsbolag (2 kap. 20 § Handelsbolagslagen) innebär det också att även om din andel utmäts, och detta inte skulle täcka dina skulder kan dina privata egendomar komma att bli föremål för utmätning.För att man ska kunna utmäta krävs att;- egendomen tillhör den skuldsatta (4 kap. 17-19 §§ UB),- att egendomen kan säljas (4 kap. 3 § UB),- att egendomen har ett ekonomiskt värde (4 kap. 3 § UB),- tillgångar som hör samman inte får skiljas åt enligt ett s.k. splittringsförbud (4 kap. 6 § UB),- Gäldenären måste få behålla det som krävs för att kunna försörja sig och sin familj(5 kap. 1-4 §§ UB).Huvudregeln är alltså att kronofogden kan utmäta all egendom som gäldenären (dvs du) äger. Detta inkluderar även din bostadsrätt, men generellt brukar kronofogden försöka undvika att utmäta bostäder. En bostadsrätt kan tex undantas från utmätning om det är gäldenärens stadigvarande bostad och om det med hänsyn till bostadsrättens värde och utifrån gäldenärens behov vore oskäligt att utmäta den (5 kap. 1 § stycke ett punkt sex UB). Det kortfattade svaret på din fråga blir alltså att kronofogden kan utmäta din bostadsrätt, men om du tex kan visa att det skulle vara oskäligt kan det finnas möjlighet att den inte utmäts. Det blir svårt för mig att bedöma vad som gäller i just ditt fall, då en sådan bedömning alltid måste göras utifrån varje enskilt fall.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Önskar dig lycka till och hoppas att det löser sig!Vänliga hälsningar,

Utmätning av aktier

2020-11-03 i Utmätning
FRÅGA |Hej .skulle vilja starta företag . Problemet är att jag har skulder hos kronofogden. Skatteskulder och privatskulder ca på allt 45,0000 kr och jag har löneutmättningTanken är att öppna AB direkt .Kommer kronofogden kunna " utmätta" företaget fast det är AB?, för att mina privata skulder ska försvinna?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras framförallt i Utsökningsbalken (UB) och aktiebolagslagen (ABL).Aktier kan utmätasAktiebolagets tillgångar, såsom lokaler, maskiner, inventarier och så vidare, kan inte utmätas för dina personliga skulder. Däremot kan Kronofogden utmäta dina aktier i bolaget (4 kap 17 § UB). Utmätning ska dock endast ske om en försäljning av egendomen kommer att generera vinst (4 kap 3 § UB). Ibland kan det vara svårt för Kronofogden att bedöma värdet på aktier i fåmansbolag, vilket gör att sådana aktier ändå sällan är föremål för utmätning. Bedömningen beror även på bolagets storlek, om det finns anställda o.s.v.Om Kronofogden beslutar att utmäta dina aktier kommer de att bjudas ut på exekutiv auktion. Om du exempelvis skulle vara anställd av företaget kan du fortsätta vara det även efteråt. Förutsättningar för att starta aktiebolag Jag vill också varna för att din ekonomiska situation eventuellt kan hindra dig från att bilda aktiebolag. Till exempel får personer i konkurs eller personer med näringsförbud inte grunda ett aktiebolag (2 kap 2 § ABL). I lag om näringsförbud (NFL) stadgas att den som inte betalat skatt i en näringsverksamhet kan ges ett näringsförbud, och därmed kan denne inte heller starta ett aktiebolag (6 § NFL). Om dina skatteskulder har lett till att du fått näringsförbud kan du därmed inte starta ett aktiebolag under perioden som förbudet gäller. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogdemyndigheten dras penger från mitt konto om jag har jobb som vikarie eller timlönen?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av utsökningsbalken (UB). Har man skulder hos Kronofogdemyndigheten kan myndigheten utmäta en persons lön, vilket innebär att en del av lönen används för att betala av de skulder man har. Utsökningsbalkens regler om utmätning av lön omfattar bland annat arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provision eller annan gottgörelse (7 kap. 1 § UB). Arbetsgivaren åläggs att betala ut en viss del av lönen till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 3 § UB). Det belopp av lönen som tas i anspråk av myndigheten är endast den del som överstiger vad gäldenären (personen med skulder) behöver för sitt och familjens underhåll, eller för att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet mot någon annan som vid utmätningen har bättre rätt till lönen (7 kap. 4 § UB). Det bestäms ett förbehållsbelopp (den del som inte får utmätas) och ett utmätningsbelopp, som arbetsgivaren måste ta hänsyn till vid löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Förbehållsbeloppet bestäms genom ett av Kronofogdemyndigheten årligt fastställt belopp, som kallas för ett normalbelopp. Normalbeloppen ska anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är arbetsgivaren som ska innehålla utmätningsbeloppet till den del som lönen överstiger förbehållsbeloppet och betala ut det innehållna beloppet till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 20 § UB). Svar på din frågaKronofogdemyndigheten fastställer alltså ett belopp som får utmätas och ett belopp som inte får utmätas. Arbetsgivaren ska hålla inne den del av lönen som överstiger summan av vad du behöver för dina levnadskostnader och din familjs underhåll, om du har en familj. Innan Kronofogdemyndigheten vet hur mycket du får behålla och hur mycket som arbetsgivaren ska hålla inne görs en utredning av din ekonomi och dina levnadsförhållanden. Du får behålla tillräckligt med lön för ditt underhåll och levnadskostnader, men överstigande del ska arbetsgivaren hålla inne och betala ut till Kronofogdemyndigheten. Det är ingen skillnad om det är timlön, vikariat, lön genom annan anställningsform eller annan gottgörelse.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

2020-11-14 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden mäta ut makans besparingar om maken hamnar på obestånd?Eller mindreåriga gemensamma barnens sparpengar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att din fråga handlar om Kronofogdens möjligheter att utmäta besparingar i form av pengar som finns på ett bankkonto.Utsökningsbalken reglerar vad Kronofogden får ta vid en utmätning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Vardera make står för sina egna skulder och enbart den skuldsattas egendom får utmätas men det finns presumtionsreglerFörst kan konstateras att vardera make står för sina egna skulder vilket innebär att makans egendom inte ska utmätas av Kronofogden för att betala sin makes skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Utgångspunkten är alltså att enbart den egendom som är den skuldsattas kan utmätas. Utsökningsbalken anger dock ett antal presumtionsregler som gör att Kronofogden kan anta att viss egendom tillhör den skuldsatta, även om egendomen egentligen är någon annans (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Detta eftersom det annars hade varit alldeles för lätt för den skuldsatte att undandra sin egen egendom med enbart hänvisning till att egendomen tillhör någon annan. När Kronofogden gör en utmätning kommer de utgå från att allt som finns i makens besittning är hans egendom (4 kap. 18 § utsökningsbalken). Begreppet besittning innebär lite förenklat allt som maken innehar exempelvis i hemmet eller på ett bankkonto i makens namn. För att Kronofogden inte ska ta den egendom som är makans krävs att någon bevisar att paret antingen samäger egendomen eller att det framgår att egendomen enbart tillhör makan (4 kap. 19 § utsökningsbalken).Vad som gäller makans besparingar beror på vem som står på bankkontotOm makans besparingar finns på ett bankkonto i enbart makans namn ska inte detta utmätas eftersom makan ensamt besitter pengarna som tillhör henne. Om pengarna istället finns på makens bankkonto anses maken besitta dessa och Kronofogden kan därför utmäta pengarna om inte annat motbevisas (4 kap. 17 och 18 § utsökningsbalken).Om besparingarna finns på ett gemensamt bankkonto kan pengarna antas tillhöra båda makarna hälften var, om inte annat motbevisas (1 § andra meningen lag om samäganderätt). Att detta kan antas framgår även av rättsfallen NJA 1988 s. 112 och NJA 2015 s. 763. Om makan eller maken kan bevisa att det är ett gemensamt bankkonto har Kronofogden enbart rätt att ta den del som tillhör den skuldsatta, rimligen halva beloppet på kontot.Vad som gäller gemensamma barns sparpengar beror också på vem som står på bankkontotOm barnens sparpengar finns på ett bankkonto som maken står på kan Kronofogden eventuellt anse att pengarna tillhör maken eftersom han besitter bankkontot. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa pengar krävs därför att det motbevisas att någon annan äger dessa (4 kap. 18 § utsökningsbalken).Om barnens sparpengar finns på ett bankkonto i makans namn ska inte Kronofogden utmäta dessa eftersom makan anses besitta pengarna (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Även om pengarna inte anses tillhöra maken eller vara i hans besittning så kan Kronofogden ändå utmäta pengarnaÄven om maken inte besitter pengarna eller att pengarna inte anses tillhöra honom så kan Kronofogden ändå utmäta pengarna. Detta under förutsättning att Kronofogden bevisar att det föreligger sannolika skäl att egendomen ändå tillhör maken (4 kap. 22 § utsökningsbalken). SammanfattningNär det gäller makans besparingar kan Kronofogden utmäta dessa om pengarna finns på makens bankkonto eller ett gemensamt konto. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa krävs att annat motbevisas. Samma gäller för barnens sparpengar – finns pengarna på makens bankkonto eller maken och makans gemensamma bankkonto måste annat motbevisas för att pengarna inte ska anses vara makens. Notera dock att Kronofogden ändå kan utmäta pengarna om de bevisar att det föreligger sannolika skäl till att egendom ska anses tillhöra maken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan Kronofogden utmäta utländsk pension?

2020-11-09 i Utmätning
FRÅGA |Kan Kronofogden mäta ut min pension i tex Portugal ?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer kan att utgå från att pensionen finns i Portugal för att sedan redogöra för om Kronofogden kan utmäta denna tillgång. Vidare kommer jag även att klarlägga huruvida pension överhuvudtaget kan utmätas för att betala av skulder. Har Kronofogden möjlighet att utmäta egendom i utlandet?I Sverige regleras utmätning i utsökningsbalken (UB) och Kronofogden är den myndighet som har rätt att utmäta egendom. Hur som helst har Kronofogden endast möjlighet att utmäta egendom i Sverige och har inte utmätningskompetens utanför landets gränser. Det här betyder att Kronofogden inte kan åka till ett annat land och mäta ut egendom för en persons skulder i Sverige. För att Kronofogden ska ha möjlighet att verkställa utmätningar utomlands måste de isåfall begära handräckning av en motsvarande myndighet i det landet. Kan min pension utmätas? Pension eller livränta kan utmätas. Dock får det inte utmätas i den mån som det är nödvändigt för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet (5 kap. 8 § UB). Alltså får pension utmätas så länge ett sorts existensminimum finns kvar. Hur mycket som kan undantas från utmätningen finns inte specificerat i lagen utan Kronofogden beräknar det här beroende på situationen. I sin bedömning tar Kronofogden hänsyn till gäldenärens ekonomiska förhållanden och bestämmer vilka belopp som ska utmätas baserat på den bedömningen. SlutsatsKronofogden har rätt att utmäta din pension för att betala av dina skulder så länge ett existensminimum som täcker dina behov kvarstår. Att hålla i minnet är att Kronofogden inte har möjlighet att utmäta egendom utomlands utan får i sådana fall samarbeta med en motsvarande myndighet i Portugal. Kronofogden har alltså möjlighet att utmäta din pension om den befinner sig på ett konto i Sverige. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan lös egendom tillhörande gäldenärens sambo utmätas?

2020-10-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Om man har skulder hos kronofogden och bor tillsammans med en kille som äger en bil, som han har tagit lån för att kunna köpa. Det finns köpekontrakt, han står som ägare på bilen och han betalar även för försäkringen. Skulle kronofogden kunna utmäta hans bil för mina skulder?En sambo ska väl inte kunna bli av med sina ägodelar som han själv köpt och betalar för bara för han lever tillsammans med någon som är skuldsatt ? Och vad är tillräckliga bevis för att kunna styrka att den tillhör honom om det skulle uppstå en utmätning på bilen?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid utmätning regleras i utsökningsbalken (UB).Huvudregeln är att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige, det vill säga gäldenären (4 kap. 17 § UB).Om gäldenären är gift eller samboDet finns också en presumtionsregel som gäller när gäldenären är gift. Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses gäldenären vara ägare till egendomen. När gäldenären anses vara ägare till egendom kan egendomen utmätas. Egendomen kan däremot inte utmätas om det görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt eller om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan. Denna regel gäller även sambor som varaktigt sammanbor med varandra (4 kap. 19 § första stycket UB).Bilen kommer därför att kunna utmätas om ni är sambor och varaktigt sammanbor och om ni har bilen i er gemensamma besittning. Den kan dock inte utmätas om din kille kan göra det sannolikt att bilen ägs av er tillsammans eller att bilen ägs av honom själv eller någon annan. Han kan därför visa upp ett utdrag ur bilregistret, för att styrka sin äganderätt. Eftersom han kan visa vem som betalat för bilen genom att visa upp köpekontraktet talar detta för att han också äger bilen, likaså att han betalar försäkringen.Om gäldenären bor med annanOm ni däremot inte är sambor (eller gifta) men varaktigt sammanbor med varandra och har lös egendom i er gemensamma besittning, får egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Huvudregeln gäller alltså här. Det är då upp till Kronofogdemyndigheten att bevisa att bilen tillhör dig och därför kan utmätas (4 kap. 19 andra stycket UB). Med tanke på att det finns omständigheter som talar för att du inte är ägare av bilen, blir det svårt att vinna framgång med utmätningen för Kronofogdemyndigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,