Hur skyddar jag min sambos egendom vid en utmätning som är på mig?

2021-02-20 i Utmätning
FRÅGA |Hur skyddar jag mi. Sambos saker när jag har utmätning på mig
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar hur du kan skydda sin sambos saker vid en utmätning av Kronofogden, som du har på dig.Regler om utmätning finns i utsökningsbalken, som jag förkortar UB. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär och sedan applicera dem på din fråga.Vad får utmätas?Vid utmätning får endast egendom som tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Det betyder att Kronofogden endast får utmäta egendom (saker) som tillhör den som har utmätningen på sig, alltså i din situation din egendom och inte din sambos. Vad som anses vara gäldenärens egendom är den egendom som gäldenären har i sin besittning, och som det inte framgår att denna egendom tillhör annan (4 kap. 18 § 1 stycket UB). Det betyder att den egendom som kan utmätas är den egendom som du har kontroll över och som finns hos dig, om det inte skulle visa sig att den tillhör någon annan.Om gäldenären är gift eller sambo och det finns egendom med gemensam besittning, ska gäldenären anse som ägare till egendomen om det inte görs sannolikt att de samäger egendomen eller att det framgår av egendomen tillhör maken/sambon eller någon annan (4 kap. 19 § 1 stycket UB). Detta innebär att om du och din sambo kan bevisa att ni äger egendom tillsammans, eller att det är din sambos, så får inte Kronofogden utmäta dessa saker. Detta kan bevisas genom att visa upp kvitton eller liknande på de saker som tillhör din sambo eller som ni äger tillsammans.SammanfattningDen egendom/de saker som Kronofogden får utmäta är de som tillhör dig som gäldenär och som har en utmätning. Eftersom du har en sambo, innebär det att det kan finnas vissa sker hemma hos er som inte endast är dina, och som ni kanske äger tillsammans. För att dessa saker inte ska utmätas behöver ni kunna visa att det är din sambos, eller att ni äger dem tillsammans, genom exempelvis kvitton. Därför rekommenderar jag er att leta upp så mycket kvitton som möjligt på den egendom som är din sambos eller som ni äger tillsammans.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Har du fler funderingar är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.Vänligen,

Kan en makes egendom utmätas för den andres skulder?

2021-02-13 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag har skulder hos Kronofogden och ska ansöka om skuldsanering. Har sedan knappt två år löneutmätning. Jag bor sedan 15 år med min sambo, i villa, med lånen fördelade 50% på oss var. Vi är förlovade sedan två år. Min sambo har två vuxna barn och en bror, jag har inga barn eller syskon.Vi har inga dyra bilar eller andra tillgångar, bortsett från en motorcykel som min sambo snart har betalat av, som han hade med sig in i förhållandet.Han betalar alla lån, försäkringar och hushållsräkningar som el mm. Jag betalar i princip bara maten.Vad skulle hända om vi gifter oss? Blir han skyldig? Kan Kronofogden ta hans mc? Vad händer med huset?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga behandlas dels i äktenskapsbalken (ÄktB) och utsökningsbalken (UB).Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Han kommer alltså inte bli skyldig för dina skulder.Ägarpresumtion och utmätning av lös egendomUtöver det kan Kronofogden inte ta hans egendom i utmätning för dina skulder. Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § skall anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som ägare till egendomen, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Detsamma gäller, när gäldenären varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden (sambor) (4 kap. 19 § UB).Här uppställs det en presumtion som säger att du anses som ägare om egendomen finns i er gemensamma besittning. Presumtionen bryts antingen genom att ni gör det sannolikt att ni samäger egendomen eller om det framgår att egendomen tillhör din sambo. Kronofogden kan alltså inte utmäta din sambos motorcykel om han kan visa att han är ägaren till motorcykeln. Det kan vara bra om han kan visa ägarbevis eller dylikt för att bevisa att motorcykeln tillhör just honom. IndragningsregelnHar utmätning skett av andel i viss egendom som tillhör två eller flera och är lagen om samäganderätt tillämplig, kan kronofogdemyndigheten på yrkande av sökanden, gäldenären eller annan delägare förordna att hela egendomen skall säljas. När någon av nämnda sakägare har framställt sådant yrkande, skall de övriga beredas tillfälle att yttra sig över yrkandet. I fråga om hinder mot försäljningen gäller 6 och 7 § lagen om samäganderätt (8 kap. 8 § UB).Vad gäller villan kan kronofogden utmäta din andel av villan, dvs. hälften, eftersom ni är samägare till villan. Det finns dock möjlighet för kronofogden att ta hela villan i utmätning genom s.k. indragningsregeln. Detta eftersom en försäljning av hela fastigheten oftast ger ett förmånligare resultat. Indragningsregeln blir aktuell om regeln yrkas av sökanden, gäldenären eller annan delägare. Undantag från denna regel finns i 6 och 7 § lagen om samäganderätt.SammanfattningHuvudregeln är att varje make svarar för sina skulder. När ni ingår ett äktenskap kommer din blivande make alltså inte att ärva dina skulder. Vad gäller hans motorcykel kan Kronofogden inte utmäta den för dina skulder om din sambo kan visa att han är ägare till motorcykeln. Han kan bevisa det genom att t.ex. visa upp ett ägarbevis. Vad gäller villan kan kronofogden antingen utmäta din andel av villan (dvs. hälften) eller hela villan. För att kunna utmäta hela villan finns det vissa rekvisit som måste uppfyllas. Undantag från utmätning av hela villan finns i 6 och 7 § lagen om samäganderätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Går det att förhindra en utmätning av en samägd bostad?

2021-02-05 i Utmätning
FRÅGA |Hej, p.g.av mina skatte skulder vill kronofogden sälja mitt hus på auktion. Jag äger halva huset och mitt ex. äger andra halvan. Han har inga skulder bara bolånet som han har börjat betala. Han bor i Danmark men han vill inte heller att huset ska säljas. Kan vi förhindra försäljningen? Tack!!!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du äger ett hus tillsammans med ditt ex (som bor i Danmark) och andelarna är såvitt jag förstår lika stora. Huset utgör för övrigt din permanentbostad, men har på grund av dina nuvarande skatteskulder blivit föremål för ett utmätningsförfarande varför Kronofogdemyndigheten (KFM) nu har för avsikt att sälja huset på exekutiv auktion. Du undrar därför om det finns någonting du kan göra för att förhindra försäljningen och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är utsökningsbalken (UB).Ett beslut om utmätning innebär att utmätning ska ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Och här ska KFM i första hand välja sådan egendom som kan användas för att reglera den aktuella skulden med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (du), 4 kap. 3 § UB. Exempel på sådan egendom är främst likvider (kontanter) och annan lös egendom (exempelvis lösören, lösa saker). Fast egendom brukar endast fungera som en sista utväg och jag misstänker därför att andra eventuella utmätningsförsök hade blivit resultatlösa eftersom din ärendebeskrivning underförstått vittnar om du i övrigt verkar saknar utmätningsbara tillgångar. Märk väl att det inte finns några regler för hur stor en skuld måste vara för att KFM ska kunna utmäta bostaden. Och som påpekats ovan får en utmätning av en bostad ske under förutsättning att försäljningen genererar ett överskott efter att alla omkostnader knutna till försäljningen är täckta, vilket även har bekräftats i rättspraxis, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2013 s. 1241 i vilket domstolen uttalade att det kan sakna betydelse att gäldenärens skuld framstår som begränsad i förhållande till värdet på den utmätta egendomen. I förekommande fall kan det således vara försvarbart att utmäta en bostad så länge en del av skulden kan betalas.Det ska emellertid noteras att art. 8.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen, EKMR) skyddar envars rätt till privat- och familjelivet, vilket bland annat inbegriper rätten till skyddet för sitt hem. Men inskränkningar i det ifrågavarande skyddet får göras med stöd i lag om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till bland annat förebyggande av oordning och brott eller till skydd för andras rättigheter. Och stöd i lag för den här typen av tvångsåtgärder finns följaktligen i utsökningsbalken. Utöver de uttalanden som gjordes i 2013 års fall har HD dock senare anfört att respekten för hemmet i art. 8.1 EKMR särskilt måste beaktas vid utmätningen av en bostadsfastighet och när den tillhörande försvarlighetsbedömningen ska göras. Här kan bland annat rättsfallet NJA 2018 s. 9 nämnas i vilket HD konstaterade att mindre överskott från en försäljning stundtals kan komma att bedömas som otillräckliga och därmed inte heller försvarliga. Men det förutsätter naturligtvis att det finns andra utmätningsbara tillgångar hos gäldenären, exempelvis regelbunden inkomst, som då i och för sig skulle kunna fördröja skuldens reglerande men ändå accepteras. Men det är samtidigt helt beroende av skuldens storlek och vem som är borgenär (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Skulle borgenären vara relativt kapitalstark går det möjligen att argumentera för att den enskildes (gäldenärens) intresse av skyddet för det egna hemmet, under en övergångsperiod, borde väga tyngre än borgenärens intresse att få betalt.I det här sammanhanget är det också värt nämna att samäganderätten i sig inte utgör något hinder för att utmätningen, det vill säga bara för att du och ditt ex äger fastigheten tillsammans kommer ni inte att kunna förhindra försäljningen. I 8 kap. 8 § UB sägs nämligen att om utmätning har skett av andel i viss egendom som tillhör två eller flera och är lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL) tillämplig, kan KFM på yrkande (begäran) av sökanden, gäldenären eller någon annan delägare förordna att hela egendomen ska säljas. När någon av de nämnda sakägarna har framställt ett sådant yrkande ska dock övriga beredas tillfälle att få yttra sig över yrkandet. I praktiken innebär ovanstående, trots att hela fastigheten säljs, att det endast är din andel som kommer att utmätas varför den resterande delen av den köpeskilling som flyter in kommer att tillfalla ditt ex, 1 § SamägL.Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Jag är medveten om att den här utredningen blev ganska så generell till sin karaktär, men utifrån din ärendebeskrivning går det egentligen inte att utläsa så mycket mer än att du till dags dato verkar sakna andra utmätningsbara tillgångar. Om det skulle visa sig att en avyttring av fastigheten endast skulle ge ett mindre överskott är det möjligt att åtgärden i så fall kan bedömas som oförsvarlig med hänsyn till utgången i NJA 2018 s. 9. Men det är som sagt avhängigt om du överhuvudtaget har några andra realiserbara tillgångar, kontinuerliga inkomster och/eller annan likviditet. Utan ingående kunskap om din förmögenhetsställning och den aktuella skuldens storlek blir det av förklarliga skäl ganska svårt att avgöra om du skulle kunna förhindra den förestående försäljningen. Men saknas helt andra tillgångar torde det bli ganska svårt.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande till KFM och vid behov ett efterföljande överklagande om frågan måste hänskjutas till domstol. Önskar du vår hjälp är du som sagt varmt välkommen att återkomma till mig.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Går det att undvika utmätning av fastighet genom försäljning/gåva till barn?

2021-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag äger en sommarstuga med lån på i banken.Om jag skriver över stugan på min dotter, kan Kronofogden då utmäta den pga mina skulder hos KFM?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan utmäta egendom som du har skrivit över på ditt barn.En förutsättning för att ditt fritidshus ska kunna utmätas är att du står som ägare till det. Genom att överlåta huset till din dotter kan en utmätning av huset inte ske (4 kap. 24 § UB). Kronofogden blir då genom överlåtelsen förhindrade från att utmäta huset för dina skulder. Notera däremot att detta kan förändras, genom att egendomen återvinns, om det rör sig om såpass stora skulder att du därefter blir försatt i personlig konkurs (4 kap. 5 § KL). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan min partners saker bli utmätta för min skuld?

2021-02-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej.jag har en skuld hos kronofogden och har fått brev om eventuell utmätning av egendom.jag hyr en lägenhet av kommunen sk. socialkontrakt. jag har ingen inkomst för nuvarande.och min flickvän bor och har adressen här. jag äger inget av större värde men min flickvän har köpt lite saker, tv-apparater, möbler etc.och hon äger en nyare bil och en båt med mera. kan kronofogden utmäta hennes ägodelar?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB). Lös egendom, som t.ex. tv-apparater, bilar och båtar, får utmätas om det framgår att den som blir utmätt är ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Det finns dock en speciell regel när den som blir utmätt bor tillsammans med en make eller sambo. Då anses den utmätte vara ägare till egendom som han och hans sambo har sambesittning till, om det inte görs framgår att egendomen tillhör den andre (4 kap. 19 § UB).Kronofogden kan alltså utmäta din flickväns ägodelar för dina skulder, om hon inte kan visa att hennes saker tillhör henne.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får kronofogden utmäta egendom som du lånar?

2021-02-08 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag undrar över en bil som kronofogden försöker ta även fast bilen inte är min eller min fru, bilen tillhör min frus faster. Det så att jag och min fru hade företag från tidigt 2011 till slutet av 2013 då vi var tvungna att sälja företaget pga sjukdom. Vi fick båda skulder på ca 450,000 kr som nu växt till nästan 1 miljon kronor totalt. Vi har båda fast jobb och vi har båda haft utmättning på lönen senaste 5-6 åren. Vi fick ibland låna en bil för att jag skulle kunna ta mig till jobbet då jag jobbar kvällar fram till kl 00 och sista bussen slutar gå kl 20. Kronofogden har nu tagit denna bil och försöker utmätta den. Bilen är inte värd mer än 15000 kr men dom har skrivit värdet ska vara 30000 kr. Finns inte en chans att den är värd så mycket. Nu riskerar jag att bli av med jobbet eftersom jag inte kan ta mig dit.Kan dom verkligen göra så här?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätningsförfarandet och allt som hör därtill regleras i utsökningsbalken (UB). Enligt 4 kap. 1 § UB får utmätning ske när verkställighet enligt 3 kap. UB är medgiven; jag utgår vidare från att så är fallet. Vilken egendom får utmätas? Enligt 4 kap. 17-19 §§ UB får lös egendom utmätas om den tillhör gäldenären. Sådan egendom som gäldenären har i sin besittning presumeras tillhöra hen. Detta innebär att om du har bilen i din besittning och inte gör sannolikt att den inte tillhör dig, får kronofogden utmäta den. Presumtionen kan med andra ord brytas om det kan anses styrkt att du inte äger egendomen. I det här fallet innehar du bilen med begränsad rätt - du lånar den av din frus faster för att kunna ta dig till jobbet. Det innebär i sin tur att din frus faster, tredje man i det här avseendet, måste styrka sin rätt till egendomen för att därigenom kunna bryta presumtionen och undandra den från att utmätas. Hon skulle exempelvis kunna hävda att hon står som registrerad ägare på bilen. Vad händer om presumtionen inte kan brytas? Kronofogden kan då utmäta egendomen. Dock måste en utmätning alltid vara proportionerlig (4 kap. 3 § UB), vilket innebär att de enbart får utmäta sådan egendom som innebär att det belopp som beräknas inflyta gör åtgärden försvarlig. Om en utmätning av bilen skulle kunna medföra att du förlorar jobbet skulle du kunna åberopa detta som en oskäligt betungande omständighet som medför att åtgärden är att anse som oproportionerlig. Men detta är enbart ett alternativ i de fall kronofogden finner att egendomen är utmätningsbar (se 4 kap. 17-18 §§ UB). Sammantaget får kronofogden enbart utmäta sådan egendom som tillhör gäldenären. Bilen är enbart din i begränsad omfattning varför ni skulle kunna försöka bryta presumtionen (se 4 kap. 18 § UB). Om det inte medför någon framgång skulle du kunna hävda att det är en oskäligt betungande åtgärd att utmäta bilen i det fall du skulle förlora jobbet på grund av det, men det är tveksamt om kronofogden skulle beakta ett sådant argument. Hoppas detta inbringade viss klarhet i situationen, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

Hur kan man skydda sin egendom från en sambos eventuella utmätning?

2021-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt och har lite pengar på banken. Jag har träffat en man som har stora skulder hos kronofogden. Om vi flyttar ihop, kan jag skydda mej på något vis så mitt fortsätter att vara mitt?
Erik Asp |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur du kan skydda din egendom från en sambos eventuella utmätning eller konkurs. Frågan regleras i utsökningsbalken (UB) och konkurslagen (KonkL). Huvudregeln vid utmätning av lös egendom (vilket en bostadsrätt och pengar är) är att den får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären, dvs. den som utmäts (4 kap. 17 § UB). Gäldenären anses vara ägare till den lösa egendomen som denne har i sin ensamma besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). Än så länge finns inget problem eftersom du fortfarande kommer att ha din egendom i din besittning i det fall ni flyttar ihop. Dock finns en presumtion i 4 kap. 19 § UB när det gäller personer som är gifta eller "varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden", med andra ord sambos. Presumtionen är att den lösa egendom som paret har i sin gemensamma besittning anses tillhöra gäldenären och kan således utmätas. Samma presumtion gäller vid konkurs då det krävs att egendomen är utmätningsbar för att den ska kunna ingå i konkursboet (3 kap. 3 § KonkL). I det fall ni blir sambos och din sambo utmäts eller går i personlig konkurs krävs det därför att du bryter presumtionen i 4 kap. 19 § UB. Du måste alltså visa att bostadsrätten och pengarna endast tillhör dig för att kronofogden inte ska kunna utmäta egendomen. Ett bevis för att enbart du äger bostadsrätten kan vara ett köpekontrakt. När det gäller dina pengar kan ett bevis vara att det enbart är du som har tillgång till bankkontot. Jag ska även nämna att det utöver presumtionsreglerna finns regler om beneficium i 5 kap. 1–4 §§ UB. Dessa regler handlar om egendom som kan undantas från utmätning och konkurs med hänsyn till gäldenärens behov. I 5 kap. 1 § 6 punkten UB tas bostadsrätter som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad upp som ett undantag. Därför kommer bostadsrätten mest troligt ändå kunna undantas i det fall du inte lyckas bryta presumtionen i 4 kap. 19 § UB vid en sambos eventuella utmätning eller konkurs. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Undanta sommarstuga från utmätning

2021-01-30 i Utmätning
FRÅGA |En sommarstuga ska skänkas till vuxna barn med gåvobrev. Gåvogivaren önskar att sommarstugan inte kan utmätas vid skuld. Är det möjligt att skriva in skydd mot utmätning? Har detta några andra konsekvenser såsom att syskonen vid ett skydd mot utmätning inte får sälja sina delar till varandra?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdemyndigheten får utmäta egendom som inte är undantagen enligt någon bestämmelse i utsökningsbalken eller annan bestämmelse (4 kap. 2 § första stycket UB).En gåva kan inte utmätas om det framgår av en föreskrift vid gåva att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § första stycket UB). Gåvobrevet måste därför innehålla en föreskrift om att sommarstugan inte får överlåtas för att förhindra framtida utmätning av egendomen. Ett överlåtelseförbud innebär att gåvotagarens förfoganderätt över egendomen inskränks. Gåvotagaren får inte sälja, byta eller ge bort fastigheten. Ett överlåtelseförbud kan innebära att gåvotagarnas andelar inte kan överlåtas till varandra. Det är dock möjligt att skriva in ett villkor som gör det möjligt för delägarna att överlåta sina andelar till varandra.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,