Går det att undvika utmätning av fastighet genom försäljning/gåva till barn?

2021-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag äger en sommarstuga med lån på i banken.Om jag skriver över stugan på min dotter, kan Kronofogden då utmäta den pga mina skulder hos KFM?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan utmäta egendom som du har skrivit över på ditt barn.En förutsättning för att ditt fritidshus ska kunna utmätas är att du står som ägare till det. Genom att överlåta huset till din dotter kan en utmätning av huset inte ske (4 kap. 24 § UB). Kronofogden blir då genom överlåtelsen förhindrade från att utmäta huset för dina skulder. Notera däremot att detta kan förändras, genom att egendomen återvinns, om det rör sig om såpass stora skulder att du därefter blir försatt i personlig konkurs (4 kap. 5 § KL). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan utbetald ersättning från en olycksfallsförsäkring utmätas?

2021-01-29 i Utmätning
FRÅGA |Har fått besked om att jag får ut ersättning från en olycksfallsförsäkring p.g.a att jag brutit min arm och det har läkt fel nu undrar jag om kronofogden har rätt att ta dessa pengar? Har utmätning på min pension och lever på existensminimum, och ersättningen skulle göra att jag kunde få lite guldkant på tillvaron.
Victoria Ström |Går det att utmäta olycksfallsförsäkring?Huvudregeln är att olycksfallsförsäkringar ska utgå till den försäkrade och inte får utmätas för försäkringstagarens skulder, 15 kap. 10 § 1 st. försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL). Däremot är en förutsättning för att du ska få behålla olycksfallsersättningen att du avskiljer pengarna efter att du fått dem utbetalda till dig. Om du avskilt pengarna så går ersättningen dock ändå att utmäta efter två år om de inte behövs för t.ex. din försörjning, 15 kap. 10 § 2 st. FAL. Vad menas med att avskilja ersättningsbeloppet?I prop. 2003/04:150 s.565 anges exempel på hur en utbetald ersättning från en olycksfallsförsäkring kan avskiljas på, t.ex. genom att sätta in ersättningen på ett särskilt bankkonto alternativt ta ut pengarna och ha dem kontant i ett separat kuvert. Det här betyder att du inte kan sätta in pengarna på ett privat bankkonto där du gör ständiga insättningar och uttag eftersom pengarna då "förlorar" sin speciella karaktär. Dessutom måste du avskilja pengarna inom en viss tid, normalt inom högst ett par dagar efter att pengarna har betalats till dig, se t.ex. NJA 2017 s.1123. SlutsatsDet bör vara möjligt för dig att undvika att KFM utmäter ersättningen från olycksfallsförsäkringen under förutsättning att du 1. avskiljer pengarna och 2. avskiljer pengarna direkt du fått pengarna utbetalda till dig. Observera dock att pengarna ändå kan utmätas efter två år under vissa förutsättningar. Hoppas du fått svar på din fråga och ta hand om dig,MVH

Kan Kronofogden utmäta lös egendom som har tillfallit ägaren genom gåva?

2021-01-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga ångande gåvobrev Jag har två jakt gevär som jag fick som present från min sambo på två olika tillfällen 2018 / 2019 .. som det är vapen som gäller själv klart licens och inköp fakturan stor mitt namn ..men jag har gåvobrev från sambo på varje gevär.. nu jag hamnade i skuld och riskerar utmätning vid skuldsanering.. jag undrar om mina jakt gevär är fria från utmätning eller måste göra nånting annat.. vet inte sur ska jag bevisa att dem är present från sambo .. tack för hjälpen
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag hänvisa till Utsökningsbalk (UB).InledningDin fråga handlar om utmätning av jaktgevär som har tillfallit dig genom gåvobrev och om dessa jaktgevär går att utmäta. Därför kommer jag inledningsvis att förklara vilken typ av egendom som kan utmätas från en gäldenär (den som är skyldig någon pengar) och därefter besvara frågan om gåvor är undantagna från utmätning.Kan Kronofogden utmäta lös egendom som har tillfallit ägaren genom gåva?Huvudregeln är all lös egendom som en gäldenär äger eller anses äga kan utmätas (4 kapitlet 17 § UB). Lös egendom kan till exempel vara tavlor, elektronik, pengar, jaktgevär eller smycken.En person som får en gåva i form av lös egendom blir ägare till egendomen. Det innebär att gåvan kan komma att utmätas för ägarens skulder. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, och det är om gåvobrevet innehåller ett överlåtelseförbud. Ett sådant överlåtelseförbud innebär att personen som tar emot gåvan inte får lov att sälja, ge bort eller byta bort gåvan. Om ett gåvobrev har ett sådant förbud och det visas upp vid en eventuell utmätning får gåvan inte utmätas (5 kapitlet 5 § UB).SammanfattningHuvudregeln är att även gåvor kan utmätas för gäldenärens skulder. Däremot kan dina jaktgevär vara undantagna från utmätning om gåvobreven innehåller överlåtelseförbud. Gåvobrev som inte innehåller ett överlåtelseförbud hindrar inte utmätning. Viktigt att tänka på är att dessa överlåtelseförbud inte kan ändras i efterhand utan ska ha varit ett villkor vid gåvotillfället.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?

2020-12-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Min maka har dragit på sig skulder som ligger hos inkasso och kan hamna hos kronofogen.Bostadsrätten och bostadslånet står i mitt namn och vi köpte den några år efter att vi gifte ossÄven vår bil står skriven på mig från att vi köpte denVad händer om kronofogden kommer och hur blir jag drabbad.Tack för svar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB), som innehåller regler om äktenskap.Varje make råder över sina skulderHuvudregeln är att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Detta innebär att du inte kan krävas på pengar som din make är skyldig. Kronofogden får endast utmäta egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta)Eftersom du skriver att din make eventuellt kan hamna hos kronofogden kan han riskera att drabbas av en utmätning. Utgångspunkten är att Kronofogden endast får utmäta egendom som tillhör den som har skulden. Detta innebär att dina tillgångar inte får användas till utmätningen. Dock finns det en lagregel i utsökningsbalken som säger att all egendom i makars gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (UB 4 kap. 19 §). Detta innebär att om din make skulle drabbas av en utmätning så kan även bostadsrätten och bilen ni äger utmätas om inte du kan bevisa att du äger antingen hälften av egendomen eller hela egendomen. Du skriver att du står som registrerad ägare på bostadsrätten och bilen vilket betyder att det inte borde vara några problem att bevisa att de tillhör dig.Skydd vid utmätning av gäldenärens bostadViktigt att notera är att en bostadsrätt som används av er som stadigvarande bostad kan undantas från utmätning enligt UB 5 kap. 1 § p. 6. Likaså ska inte Kronofogden utmäta egendom som utgör en olägenhet för din make (UB 4 kap. 3 § andra stycket.) Detta innebär att det finns viss skydd i lagen vid utmätning av gäldenärens bostad. SammanfattningSvaret på din fråga är att så länge du kan göra gällande att bostaden och bilen tillhör dig och inte din make så kan de inte utmätas. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Undanta sommarstuga från utmätning

2021-01-30 i Utmätning
FRÅGA |En sommarstuga ska skänkas till vuxna barn med gåvobrev. Gåvogivaren önskar att sommarstugan inte kan utmätas vid skuld. Är det möjligt att skriva in skydd mot utmätning? Har detta några andra konsekvenser såsom att syskonen vid ett skydd mot utmätning inte får sälja sina delar till varandra?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdemyndigheten får utmäta egendom som inte är undantagen enligt någon bestämmelse i utsökningsbalken eller annan bestämmelse (4 kap. 2 § första stycket UB).En gåva kan inte utmätas om det framgår av en föreskrift vid gåva att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § första stycket UB). Gåvobrevet måste därför innehålla en föreskrift om att sommarstugan inte får överlåtas för att förhindra framtida utmätning av egendomen. Ett överlåtelseförbud innebär att gåvotagarens förfoganderätt över egendomen inskränks. Gåvotagaren får inte sälja, byta eller ge bort fastigheten. Ett överlåtelseförbud kan innebära att gåvotagarnas andelar inte kan överlåtas till varandra. Det är dock möjligt att skriva in ett villkor som gör det möjligt för delägarna att överlåta sina andelar till varandra.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?

2021-01-26 i Utmätning
FRÅGA |Om jag får ett hus av min mor kan kronofogden ta detfrån mig.
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du anger tyvärr för lite information, men om jag förstår dig så undrar du hur man ska gå tillväga för att förhindra att en fastighet som ges i gåva blir utmätt av Kronofogden för skulder som gåvotagaren har. Genom att ett överlåtelseförbud skrivs in i ett gåvobrev kan man hindra fastigheten från att bli utmätt av Kronofogdemyndigheten.Gåvobrevets formkrav:Vid gåva av fast egendom krävs att gåvogivaren upprättar ett skriftligt gåvobrev, annars kommer gåvan inte att vara gällande. För detta gåvobrev gäller ett antal formkrav. Gåvobrevet måste innehålla en tydlig förklaring om att gåvogivaren överlåter fastigheten som en gåva till gåvotagaren och det måste även anges hur stor andel av fastigheten som överlåts till gåvotagaren. Gåvobrevet måste sedan undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren (4 kap. 29 § jordabalken samt 4 kap. 1-3 § jordabalken). Det kan även vara bra att se till att gåvogivarens underskrift bevittnas av två vittnen, då detta krävs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart på fastigheten med stöd av gåvobrevet (20 kap. 7 § första punkten jordabalken).Överlåtelseförbudets betydelse:Om man vill skydda en fastigheten från utmätning av Kronofogdemyndigheten kan gåvogivaren i gåvobrevet skriva in ett så kallat överlåtelseförbud. Finns ett överlåtelseförbud innebär detta att egendomen inte får utmätas för betalning av gåvotagarens skulder (5 kap. 5 § utsökningsbalken). Viktigt att notera angående överlåtelseförbudet är att detta överlåtelseförbud även gäller för gåvotagaren. Detta betyder att gåvotagaren inte heller har rätt att sälja eller på något annat sätt överlåta fastigheten till någon annan.Sammanfattningsvis råder jag er att upprätta ett gåvobrev som innehåller ett överlåtelseförbud för att lösa ert problem, om gåvotagaren är okej med att denne i sin tur inte får lov att överlåta fastigheten exempelvis genom köp eller gåva.Vänliga hälsningar,

Får kronofogden ta med min lön vid beräkningen av löneutmätning på min sambo?

2021-01-14 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har precis idag fått brev från kronofogden om löneutmätning. Min sambo har 50% aktivitetsstöd och 50% förtidspension. Sammanlagt så ger det inte mycket inkomst. Nu ser vi på sammanställningen kronofogden gjort att dom har räknat med min inkomst. Får dom göra så
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För en löneutmätning gäller att kronofogden inte kan utmäta din lön för din sambos skuld, det är enbart den skuldsattes lön som kan utmätas för skulden personen har. Däremot kan din lön påverka hur din parters inkomster beaktas vid beräkningen av det belopp som ska utmätas – den beräkningen ni reagerat på. De kan alltså göra så som de verkar ha gjort i ert fall, dvs. beakta din lön i beräkningen. Ett sådant beaktande innebär inte att din lön utmäts, för det är ju som sagt inte tillåtet.Svaret är kort sagt ja, kronofogden kan beakta din lön i när de beräknar utmätningen. Däremot kan de inte utmäta din lön som sådan för din sambos skuld.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man freda fastighet från utmätning genom överlåtelseförbud?

2020-12-30 i Utmätning
FRÅGA |Om jag ärver en fastighet av min fru och jag har skulder till kronofogden,kan man skriva ett gåvobrev så att det inte går att utmäta fastigheten eller lösöret i fastigheten ? Och kan jag någon gång sälja fastigheten utan att kronofogden driver in ev skulder.?Jag vet inte om jag har några skulder idag, ( enligt Uc,och kronofogden så finns det inga ) men jag har varit med om att företag har inkommit med krav efter 10-12 år, och jag har då varit tvungen att låna pengar för att betala dom skulderna, kan jag på nått sätt ta reda på om det ligger några gamla skulder på "bevakning" ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI det följande kommer jag först att besvara din fråga om villkor vid gåva/testamente och därefter redogöra för vad som gäller om gamla skulder.Det är möjligt att införa ett överlåtelseförbud i gåvo- eller testamentshandlingI vissa fall finns det möjlighet att freda egendom från utmätning genom särskild föreskrift vid gåva eller genom testamente. Egendom enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas får heller ej utmätas (jfr 5 kap. 5 § utsökningsbalken). Det stadgade innebär att om ett gåvobrev eller ett testamente innehåller ett villkor om överlåtelseförbud innebär det att egendomen inte kan utmätas. Överlåtelseförbudet innebär däremot även att du inte får lov att sälja fastigheten och att du inte kan belåna den. Vid belåning av en fastighet sätter man i regel fastigheten i pant, innebärande att kreditgivaren kan begära att fastigheten säljs om lånen inte betalas. Eftersom det inte är möjligt att sälja en fastighet som har ett överlåtelseförbud kan den inte heller pantsättas.I ditt fall vet jag inte exakt vilket upplägg du tänkt dig; du skriver dels att du ärver fastigheten, du skriver dels gåvobrev. Reglerna är däremot desamma; det är möjligt att såväl i testamente som gåvobrev föra in ett särskilt villkor om överlåtelseförbud. Det finns inget centralt register för skulderAtt du inte har några skulder hos UC eller Kronofogden innebär bara att det inte finns några skulder registrerade. En skuld registreras hos Kronofogden först när du inte kan betala den och borgenären ansöker om det. Tyvärr finns det inget centralt register eller möjlighet att kontrollera om du har skulder. Om du vet med dig att du eventuellt har skulder från någon speciell kan du givetvis höra av dig till den personen eller det företaget och kontrollera.Du bör även ha i beaktande att skulder preskriberas efter tio år (tre år för konsumentskulder). Preskription innebär att skulden inte längre kan drivas in. De tio åren kan däremot förnyas genom att det skickas ut en skriftlig påminnelse eller du betalar på en skuld. Har du däremot varken fått påminnelse, betalat skulden eller på annat sätt erkänt den och det passerat mer än tio år, är skulden även preskriberad.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Våra jurister kan vara behjälpliga med upprättande av gåvobrev och testamente om så är intressant. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,