Makars egendomsförhållande vid utmätning

2021-10-10 i Utmätning
FRÅGA
Hej kan fogden ta av min frus lön eller bil för skulder som jag har långt före vi gifte oss ? Hur kan vi skydda oss mot det isåfall ? Äktenskapsförord ? Kan med hjälp av advokat man göra ett så kallat ackord. Betala en del av skulden för att få ett avslut ? Har av en släkting hört att ska gå och i såfall lånar han mig pengar till det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lönen och bilen

Inom svensk äktenskapsrätt gäller att en make fortfarande är sin egen självständiga individ även inom äktenskap, någon total juridisk förening mellan makarna sker alltså inte. Ett uttryck för detta finns i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, således ska alltså inte den ena maken behöva betala för den andres skulder. Därmed får en makes lön inte utmätas för gäldande av den skuldsatte makes skulder.

Vad gäller bilen blir det något mer komplicerat. Ofta är det svårt att avgöra vad i ett hem som tillhör vem av makarna. I utmätningssituationer brukar makarna därmed inte sällan hävda att egendom som är särskilt värdefull eller har affektionsvärde för dem tillhör den icke skuldsatte maken, alternativt att de försöker ändra ägandeförhållandet för viss egendom i sista minuten. Detta anses innebära en påtaglig risk för att utmätningsprocessen försvåras vilket har ansetts hämma den allmänna omsättningen i samhället till en oacceptabel nivå. Därmed finns en så kallad "presumtionsregel" i 4 kap. 19 § utsökningsbalken (UB). Denna säger att om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning ska gäldenären anses som ägare till egendomen, om det inte görs troligt att makarna är samägare och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan.

Denna regel om presumerat/antaget ägandeskap kan dock lätt sättas ur spel om det kan bevisas att din fru är bilens ägare, vilket görs genom att framlägga bevis om att hon betalade (alltså använde sina pengar) för bilen. Bevisning för ägandeskap av egendom av det här slaget bör ofta finnas. Finns det exempelvis bankutdrag från din frus konto avseende bilköpet så torde det utgöra tillräcklig bevisning vilket då innebär att bilen ej kan utmätas för dina skulder.

Ackord?

Ackord kommer i olika former men för privatpersoner kommer ett underhandsackord i fråga, vilket innebär att du får förhandla med dina borgenärer om ett möjligt ackords inträde. För den förhandlingen kan ett juridiskt ombud vara att rekommendera.

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96494)