Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?

2021-10-23 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag har lånat ut min bil som jag står som ägare på. Till mina föräldrar, och kronofogden var hem till dom idag och hade utmätning på deras ägodelar, och dom utmätta min bil samt min brors bil som han har förvarad här hemma hos föräldrarna. (Sommarbil) och jag åkte hit och pratade med KFM, dom ser att bilen ägs av mej sa dom men ändå så beslag tog dom bilen. Får det gå till så här? Dom har ju alltså stulit min bil anser jag. Jag har ingenting med kronofogden att göra men ville vara snäll mot mina föräldrar så jag lånade ut bilen till dom.Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är utsökningsbalken (UB).

I 4 kap. 17 § UB sägs att lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 § ska anses vara ägare. Och i den sistnämnda lagparagrafen anges att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan. Med gäldenär avses för övrigt den som har en skuld (gäld = skuld). Bestämmelsen i 4 kap. 18 § UB är alltså tillämplig på all slags lös egendom som kan vara föremål för besittning och i det här fallet har dina föräldrar, såvitt jag förstår, endast besittning över men inte äganderätt till den aktuella bilen. Det betyder att Kronofogdemyndigheten (KFM) inte får ta bilen i mät för dina föräldrars skulder.

Äganderättspresumtionen (presumtion = antagande) i det ovannämnda lagrummet grundas på att lösa saker, värdepapper och annat dylikt i allmänhet tillhör den som har egendomen i sin besittning. Men KFM får ändå inte utan vidare lite på presumtionen utan bör, när så är påkallat, säkerställa, dvs. kontrollera genom exempelvis avstämning i ägarregister (om sådana finns), att egendomen verkligen tillhör gäldenären. Och när det gäller just bilar finns ju ett fordonsregister, vilket förs av Transportstyrelsen. Det ska dock noteras att det inte är tillräckligt att saken framstår som tveksam för att kunna bryta presumtionen. Det krävs att det på grund av utredningen i målet kan anses styrkt att egendomen inte tillhör gäldenären, i det här fallet dina föräldrar.

Den nu uppkomna situationen förefaller dock vara något egendomlig eftersom KFM redan har medgett att bilen tillhör dig och trots detta har valt att ta den i mät. Angående slitande av tvist om äganderätten till viss egendom och som svar på din fråga kan sägas att du sannolikt behöver väcka en talan, dvs. hänskjuta frågan till domstol. I 4 kap. 20 § 1 st. UB anges att utmäts lös egendom trots att tredje man (du) har påstått bättre rätt till egendomen, ska KFM, om skäl föreligger, förelägga tredje man att inom en månad från det att föreläggandet delgavs honom väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. Med sökanden avses borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Detsamma gäller om tredje man påstår bättre rätt först sedan utmätning har skett.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis vara dig behjälplig vid upprättandet av en stämningsansökan och i förlängningen företräda dig inför och under en kommande domstolsprocess.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?