Utmätning av telefon och tv?

2021-10-16 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Vad får kronofogden mäta ut ? Jag bor fortfarande hemma och som jag förstår det så får dom bara ta saker som jag äger vid en eventuell utmätning ? Men problemet är att jag är 18 år och inte äger något mer än en Tv och min mobil och då är frågan, Tvn förstår jag men mobilen behöver jag…. Så jag undrar vad gäller ? Äger den gör ju min mamma eftersom hon köpte den.Men om man räknar ägaren som brukaren så är det jag.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Den lag som är tillämplig på din fråga är utsökningsbalken (1981:774)

Vid en utmätning ska kronofogden ta den betalningsskyldiges, gäldenärens, egendom i anspråk för att kunna betala av dennes skulder. Kronofogden ska i första hand ta sådan egendom som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären, 4 kap. 3 § 2 st. utsökningsbalken.

Utmätning av egendom som tillhör annan

Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, 4 kap. 17 § utsökningsbalken, eller om gäldenären enligt 18-19 § ska anses vara ägare. Huvudregeln är att gäldenären anses vara ägare till egendomen om gäldenären har egendomen i sin besittning och om det inte framgår att den tillhör någon annan, 4 kap. 18 § utsökningsbalken. Att ha något i sin besittning innebär att man har något under sin omedelbara kontroll, till exempel i sitt hem.

Men eftersom du bor med familj är det annorlunda. I de fall då gäldenären bor tillsammans med till exempel föräldrar/syskon och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären endast vara ägare om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, 4 kap 19 § 2 st. utsökningsbalken. Exempelvis smycken eller liknande som finns i ditt och dina föräldrars gemensamma hem skulle förmodligen anses vara i er gemensamma besittning, men för att kronofogden ska kunna utmäta den, behöver de styrka att egendomen är din och inte dina föräldrars. Med det sagt är det inte sannolikt att kronofogden kommer ta egendom som tillhör dina föräldrar.

Om kronofogden ändå utmäter egendom som tillhör dina föräldrar, kan dina föräldrar inom en månad väcka talan om saken i domstol. Om det under rättegång framkommer att egendomen tillhörde dina föräldrar, ska utmätningen hävas, 4 kap. 20 § utsökningsbalken.

Det kan också nämnas att det finns mycket som undantas från utmätning. Kronofogden ska bland annat inte utmäta kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk. Även möbler, husgeråd och annan utrustning undantas från utmätning i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel, 5 kap. 1 § utsökningsbalken.

TV?

Att ha en TV har ansetts vara en nödvändighet i ett hem. Så länge TV:n är av begränsat värde undantas den därför från utmätning. Om man däremot har flera tv-apparater eller om en TV är av högre värde kan utmätning bli aktuell. Den dyrare TV:n kommer då utmätas samtidigt som man får rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan TV av mindre värde, 5 kap. 4 § utsökningsbalken. Utmätning får bara göras om det är försvarligt med hänsyn till det överskott efter avdrag för kostnader som kan fås vid försäljning.

Telefon?

Precis som ovan vad gäller TV:n borde samma gälla för telefonen. Eftersom du har telefonen i din besittning och den används uteslutande av dig, kan kronofogden utmäta telefonen om den anses ha ett högre värde. Då har du rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan telefon av mindre värde.

Om du har lön, löneutmätning

Då åläggs din arbetsgivare att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kronofogden, 7 kap. 3 § utsökningsbalken. Hur stor löneutmätningen blir är beroende av gäldenärens ekonomiska situation. Kronofogden får endast utmäta den del som överstiger vad gäldenären behöver för sitt underhåll, 7 kap. 4 § utsökningsbalken. Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning kallas för förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet består av gäldenärens bostadskostnad och ett så kallat "normalbelopp" som innefattar alla övriga vanliga levnadskostnader, 7 kap. 5 § utsökningsbalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?