Villkoren för skuldsanering

2018-01-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har sökt skuldsanering. Min man har efter en olycka bluvit rullstolsburen (permanent skada). Vi måste därför flytta från vår icke handiksppanpassade lgh på sjätte våningen, till en handikappanpassad lgh i markplan. Läkarintyg finns.Kan jag nekas skuldsanering pga. detta? Jag menar: hyran på nya lgh kan ju bli högre än den vi har idag, men vi har ju inget val!
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns regler i Skuldsaneringslagen (2016:675) som sätter upp villkoren för att en person ska kunna beviljas skuldsanering. Att beviljas skuldsanering innebär att gäldenären (den som ska betala) helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringslagen (1 §). Det finns vissa begränsningar om vilka skulder som kan omfattas av skuldsanering, det går t.e.x inte att få skuldsanering för en fordran på underhåll eller som är tvistig (31 §).Allmänna villkor för att beviljas skuldsaneringDet är Kronofogdemyndigheten (KFM) som prövar ärenden om skuldsanering (§ 4) och när de får in en ansökan om skuldsanering kommer de att gå igenom följande villkor för att en person ska kunna beviljas skuldsanering.1. Gäldenären ska vara en fysisk person (5 §).2. Gäldenären ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 §). Alltså vanligtvis "förvalta sina intressen" i Sverige och det ska kunna styrkas av en tredje part (art. 3.1 i EU:s insolvensförordning).3. Gäldenären ska vara kvalificerad insolvent (7 §). Hen ska alltså vara allvarligt och varaktigt skuldsatt.4. Om gäldenären är näringsidkare får hen inte ha ett näringsförbud samt måste de ekonomiska förhållandena vara enkla att utreda (8 §).5. Det ska vara skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 §). KFM tittar särskilt på hur och varför skulderna kom till, vilka ansträngningar gäldenären har gjort för att betala dem och hur gäldenären medverkar under handläggningen av ärendet.6. Om gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering, får det beviljas igen bara om det finns särskilda skäl (§ 10). Dvs. det är alltså svårare att få skuldsanering andra gången.Kan du beviljas skuldsanering även fast ni flyttar till den dyrare lägenheten?Om du överhuvudtaget ska beviljas skuldsanering så är det en förutsättning att du har minimerat dina bostadskostnader till vad som är absolut nödvändigt. Att ni flyttar till den dyrare lägenheten skulle kunna innebära ett hinder för dig att beviljas skuldsanering. Eftersom det har i förarbetena till Skuldsaneringslagen sagts att en alltför dyr bostad kan utgöra hinder för skuldsanering (Prop. 1993/94:123 s. 135 Skuldsaneringslag). Jag anser dock att ni har goda skäl för att flytta till en dyrare lägenhet i markplan. Syftet är ju trots allt för att underlätta boendet för din man. Frågan är hur mycket dyrare lägenheten får vara för att berättiga det syftet. Det kan jag tyvärr inte svara på med exakthet, det kommer bli upp till KFM att avgöra.Vad tycker jag att du borde göra?Utifrån rättsreglerna ovan tycker jag att du ska medverka i handläggningen av ärendet så mycket du bara kan, dvs underlätta för KFM. Berätta hur skulderna kom till, hur du har försökt betala dem, varför ni flyttade till den dyrare lägenheten, visa upp läkarintyget osv.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!mvh

Skuldsanering/utmätning - makes egendom

2017-12-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min fru har skulder sedan innan vi träffades och gifte oss.Hon ska nu söka skuldsanering.Vi bor på en liten gård där jag står som 100% ägare och alla lån på gården står på mig.Hästarna är skrivna på mig och min frus syster.Alla ägodelar som är är av värde har jag kvitto som styrker att jag är ägare.Bilen är skriven på mig.Vi har inget äktenskapsförord skrivet.Min fru är så klart väldigt hoppfull inför skuldsaneringen men också väldigt bekymrad över att om de kan gå in och ta mina ägodelar och hem. Den som hjälper henne med skuldsaneringen på kommunen var osäker på svaret.Hur ligger det till?Om de kan gå in och ta ifrån mig, vad kan man göra för att undvika det?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster! Som ett kort svar på din fråga så kan skuldsaneringen inte leda till att dina saker blir fråntagna, så länge du kan visa på att det är du som äger egendomen eller att ni äger egendomen tillsammans. Kan du inte visa på att sakerna är dina, så finns det risk att sakerna blir sålda vid en utmätning.Varje make ansvarar själv för sina skulder Bestämmelser om makars samlevnad regleras i Äktenskapsbalken och där anges det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Man ansvarar således inte för skulder hänförliga till den andra maken, vilket innebär att du inte kommer kunna bli betalningsansvarig för din frus skulder endast för att ni är gifta.Vid utmätning eller skuldsanering så är det endast gäldenärens egendom som kan beslagtas för att skulderna ska kunna återbetalas. Detta innebär alltså att det endast är din frus egendom och inte din som kan behöva tvångsförsäljas.Den skuldsatte anses äga det som finns i dess besittning. Det betyder att allt som finns i er gemensamma bostad kan utmätas, om du inte på något sätt kan bevisa att det är ditt. Kronofogden antar att det din fru har i sin besittning även är hennes, vilket är ert hem och allt som hon har tillgång till där i. Däremot, om du som hennes man kan visa på att sakerna ägs av endast dig eller er gemensamt så kan sakerna inte behöva tvångsförsäljas. Kvitto och kontoutdrag eller liknande kan användas som bevis för att visa att sakerna ägs av dig.Det är alltså bra att du har kvitto, att du ensam står på gården och hästarna, lånen etc.Hur gör du om Kronofogden vill sälja dina saker? Det som kommer hända vid tvångsförsäljning är att Kronofogden tar ett beslut om att en viss egendom ska säljas. Om denna egendomen ägs av dig måste du överklaga beslutet på att den egendomen ska utmätas. Ett sådant överklagande sker till tingsrätten och måste göras inom tre veckor från det att du har fått reda på beslutet. I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha, de bevis som du önskar att föra fram samt vad de ska styrka och dina kontaktuppgifter samt namn. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något som du inte förstår eller som du undrar över är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se. Mvh,

Vilka möjligheter finns att beviljas skuldsanering?

2017-12-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, Jag har en skuld till Intrum på 200 000 kr som växt till 400 000 Kr på 6-7 år. Jag har inte haft möjlighet och betala den och kommer inte kunna. Jag undrar nu ifall jag ska göra en skuldsanering på denna summa eller försöka komma fram till en deal ? Skulden är till banken från början. Jag skulle ev. kunna få fram 100 000 kr av vänner och familj. Finns det någon möjlighet till att pruta en skuld?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. SkuldsaneringFör att få en skuldsanering beviljad måste en del villkor vara uppfyllda. Till att börja med måste den som söker vara en fysisk person och ha sina huvudsakliga intressen i Sverige. Vidare måste det vara fastställt att den som ansöker om skuldsanering inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under en längre tid (5-7 § skuldsaneringslagen). Vid en ansökan tas det i beaktning om det är skäligt med en skuldsanering med hänsyn till den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar den sökande har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket den sökande har medverkat under handläggningen av ärenden om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen). Om du inte gjort ansträngningar för att betala av din skuld finns det en risk att din ansökan avslås. Det är Kronofogdemyndigheten som hanterar ansökningar om skuldsanering och de gör en helhetsbedömning i ditt enskilda fall. Frivilligt ackordDu kan kontakta banken för att se över om de har möjlighet att gå med på att sätta ner din skuld till dem; överenskommelsen kallas i så fall för frivilligt ackord. Det finns inget formellt hinder för att banken att träffar en ackordsuppgörelse, men det är dem som gör en bedömning i ditt enskilda fall. AvbetalningsplanDet framgår av Intrums hemsida att det i många fall finns möjlighet att göra upp en avbetalningsplan om man inte har möjlighet att betala hela skulden på en gång. Det går att ansöka direkt via hemsidan genom att logga in på "Mina sidor" och därefter fylla i hur mycket du kan betala per månad. Efter att Intrum har kontrollerat med företaget, i det här fallet banken, som du har en skuld till och de har godkänner eller avslår avbetalningen återkommer de med ett besked. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan mitt beslut om skuldsanering ändras om jag flyttar tillbaka in med min fru?

2017-11-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag är gift och jag har en skuldsanering. Jag flyttade ut och ansökte om skilsmässa. Men ifall vi flyttar ihop igen efter betänketiden och vill förbli gifta? Hur påverkar det min skuldsanering ekonomiskt? Och beslutet ?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett beslut om skuldsanering kan i efterhand ändras eller upphävas av kronofogdemyndigheten. Detta görs vanligtvis på ansökan av en borgenär. Det som kan ändras i ett skuldsaneringsbeslut är det totala belopp som gäldenären ska betala ut, hur länge skuldsaneringen ska vara i tiden, när och hur betalningarna ska ske, vilken avgift kronofogdemyndigheten kan ta ut, hur stora andelar borgenärerna ska få av det totala utbetalade beloppet samt när och hur betalningarna ska ske. Detta framgår av skuldsaneringslagen 48 §. Det krävs dock att någon ytterligare omständighet föreligger för att ett beslut ska kunna ändras eller upphävas, och dessa omständigheter framgår av en punktlista i den nyss nämnda lagbestämmelsen. Jag har valt att inte redogöra för alla dessa omständigheter här i texten eftersom de flesta är onödiga att ta upp i ditt fall och att det därmed troligtvis skulle skapa mer förvirring än klarhet. Det kan dock sägas att punkt 1-6 i listan handlar om att gäldenären ska ha begått ekonomisk brottslighet eller på annat sätt handlat otillbörligt eller svikligt mot sina borgenärer eller i ansökningen till skuldsaneringen för att beslutet ska kunna upphävas eller ändras. Punkt 7 kommer jag att behandla nedan.Du antyder i din fråga att du är osäker på om ditt beslut kan ändras av den anledningen att du eventuellt kommer att flytta ihop med din fru igen och få en ekonomiskt stabilare tillvaro. Om en gäldenärs egendom oförutsett har väsentligen ökat efter det att beslutet om skuldsanering meddelats finns det en möjlighet för kronofogden att ändra eller upphäva beslutet om skuldsanering, exempelvis genom att höja det belopp som totalt under skuldsaneringen ska betalas ut, genom att förlänga skuldsaneringsprocessen från den ursprungliga tiden, eller helt enkelt upphäva beslutet från att gälla. Detta framgår av skuldsaneringslagen 48 § 1 st 7 p.I lagtexten står det att din egendom ska ha väsentligt ökat. Detta betyder att du i princip ska ha fått det väldigt mycket bättre ställt ekonomiskt för att ditt beslut ska kunna ändras eller upphävas på denna grund. Tanken bakom detta är att skuldsaneringsbeslut är tänkta att bestå. I tidigare rättsfall har en anledning till att skuldsaneringsbeslut upphävts eller ändrats varit att gäldenären ärvt en större summa pengar som ansetts kunna utgöra betalning till gäldenärerna.Här ska dock också klargöras en viktig aspekt, nämligen att makar råder över sin egen egendom och svarar för egna skulder, vilket framgår av äktenskapsbalken 1 kap. 3 §. Detta innebär att din fru inte på något sätt får ett betalningsansvar för dina skulder och det innebär heller inte att din förmögenhet plötsligt ökar om ni två skulle flytta ihop igen.När kronofogden ska ta ett beslut om skuldsanering så brukar de vanligtvis ta i beaktande ifall den ansökande har en make som de delar hushållsekonomin med. Detta gör man dock enbart för att kunna fastställa ett skäligt belopp för levnadskostnader och hushållning, dvs man försöker fastställa hur mycket av den ansökandes inkomster som ska dras av för betalning till borgenärerna och hur mycket som ska utgöra den ansökandes s.k existensminimum. SammanfattningDitt beslut om skuldsanering kan troligtvis inte ändras av enbart den anledningen att du och din fru flyttar ihop igen, eftersom detta inte innebär att din förmögenhet ökar.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Ansvar för sambos skuld

2017-12-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo har tagit lån över milijonen bakom min rygg, nu har hon inte råd att betala tillbaka, hon måste gå till en skulsanerare. Vi har en hyreslägenhet tillsammans. Vi har delad ekonomi. Är jag skyldig att hjälpa henne ekonomisk?
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder är personliga och var och en svarar för sina skulder även i ett samboförhållande. Den som har tagit lån och ska betala tillbaka pengar kallas gäldenär och den som har en fordran, ett anspråk på betalning kallas borgenär. Borgenären kan som huvudregel endast söka betalning från gäldenären. Du är inte gäldenär och har därför ingen skyldighet att betala din sambos skulder.Det finns en risk att du drabbas om din sambo skulle drabbas av utmätning. Vid en utmätning tillämpas presumtionsregler som finns i utsökningsbalkens 4 kapitel. Vid en utmätning kommer kronofogden därför att utgå från att egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, om ni inte kan bevisa att ni samäger egendomen eller att du äger en med ensam äganderätt. Detta enligt 4:19 Utsökningsbalken. Värt att tänka på kan därför vara att ni sparar kvitton och andra intyg för att kunna visa vem som köpt vilken egendom och alltså vem som äger den. Också att avskära sambons tillgång till din egendom, genom exempelvis bankkonto eller bankfack eller liknande som denne inte har tillgång till.Om du funderar över något mer eller har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan!Vänligen,

Vad krävs för skuldsanering?

2017-12-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Om man har en skuld på 80.000 kr hos Kronofogden, där skulderna avser återbetalning från ett strafföreläggande man fått från domstolen, där man blivit sömd för bedrgeri, men domen blev alltså strafföreläggande återbetalningsskyldig.Jag har inte haft möjlighet att betala detta då jag knappt klarar av att leva själv.Min fråga är egentligen, om dessa skulder kan skrivas av? Tänkte mest att de gäller privatpersonen, där de lagt ett belopp som jag inte kunnat godkänna då jag inte fått delgivning om dessa skulder förrens de redan ansetts godkända då jag inte kunnat svara.Hur lång är preskriberingstiden? Om en person 2014 la ett ärende till KFM och vill ha pengar av mig, jag kan inte betala det överguvudtaget. Skriva denna av eller finns skulden kvar för alltid?Alla skulder är till privatpersonen, där de vill driva in pengar.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra i detta fall är att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om skuldsanering. Det finns inga skulder som i sig hindrar en skuldsanering, utan alla skulder kan bli föremål för skuldsanering. När du har skickat in en ansökan gör Kronofogdemyndigheten en utredning om huruvida du uppfyller kraven för att få en skuldsanering och sedan fattar de beslut i frågan. De gör i stora drag en tvåstegsprövning. 1. Vad har du för skulder och vad har du för möjligheter att betala?Först tittar de på dina möjligheter att betala dina skulder i framtiden. Då går de genom alla omständigheter som kan påverka din förmåga att betala. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar de på din totala skuld i relation till vad du kan betala. Din förmåga att betala påverkas av många olika faktorer, bland annat:storleken på din skulddina nuvarande och framtida inkomsterdin ålderdin arbetsförmågaeventuell sjukdom och arbetslöshet2. Är en skuldsanering rimlig i ditt fall?För att de ska kunna avgöra om en skuldsanering är rimlig gör de också en helhetsbedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Det här kallas för en bedömning av skäligheten. De tittar då på hela din situation och särskilt på tre områden:hur och varför dina skulder har uppkommitatt du har gjort vad du kan för att betala dina skulderatt du är aktiv och svarar på de frågor som de ställer för att kunna pröva sin ansökanI ditt fall beskriver du att du inte har haft möjlighet att betala dina skulder då du knappt klarar av att leva själv. Detta är ett "typfall" för när man kan diskutera skuldsanering. Skuldsanering är således inte till för att "bli kvitt" sina skulder om man har ekonomiska möjligheter att faktiskt betala av de. Även om din situation är ett "typfall" krävs det som sagt en helhetsbedömning där de kommer beakta det jag ovan har nämnt. Så länge ett ärende ligger hos Kronofogdemyndigheten så preskriberas det inte. Därför kan det finnas anledning för dig att ansöka om skuldsanering för det fall du känner att du har ett behov av det. Om du är osäker kan du vända dig till berörd myndighet, dvs. Kronofogdemyndigheten, och tala med en handläggare som kan ge dig vidare vägledning och råd i ditt specifika fall. Det skadar inte att försöka. Klicka här för att ansöka om skuldsanering via blankett eller klicka här för att ansöka om skuldsanering via e-tjänster. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på ni.dekeiser@lawline.se!Vänliga hälsningar,

Skuldsanering

2017-12-04 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min man, som jag gifte mig med i juni, har skuld hos Kf i 2-miljonersklassen. Det har han haft sedan innan vi träffades för 15 år sedan. Genom åren har vi kämpat med dålig ekonomi, men nu bestämt att söka skuldsanering. Varje månad dras enorma summor i utmätning från hans lön, och han påstår att inget kommer att förändras i en skuldsanering. Jag har fått en mindre löneökning. Min make påstår att vi lever på existens minumum. Jag tror vi kommer att få det svårare, men är absout villig att gå igenom saneringen eftersom vi har en son på 12 år som levt med det här hela sitt liv. Jag vill helt enkelt bli fri. Jag har själv egna skulder som jag sköter och betalar av och som ej är hos Kf. Hur blir det med dom?Jag är så orolig, sover dåligt och vår relation är ansträngd.
Binh Tran |Hej där! Jag ska försöka hjälpa dig så gott jag kan.Det första ni bör tänka på är att skuldsanering görs individuellt, inte gemensamt. Detta kan vara lite förvirrande eftersom ni är gifta och har gemensam ekonomi, men enligt äktenskapsbalk (äktb) så står ni för era egna skulder, äktb 1:3§. För att svara på din fråga angående dina egna skulder, så kommer det inte hända något med dessa eftersom det är inte du som kommer skuldsaneras, utan du betalar dina skulder som vanligt! Beviljning av skuldsanering.Om ni beslutar er för att din make ska begära skuldsanering så görs detta hos kronofogdemyndigheten (KFM). För att din man ska beviljas skuldsanering så finns det olika saker han kommer behöva uppfylla. 1. De kommer göra en prognos på om han kan betala av sina skulder under en längre tid eller inte. I denna bedömningen kommer de ta hänsyn till arbetsförmåga, ålder, och andra omständigheter som kan vara till betydelse för betalningsförmågan, summan av skulden tas inte under hänsyn utan det är betalningsförmågan som är i fokus (skuldsaneringslag 7§). Din ekonomi kommer inte räknas in i denna bedömning men kan räknas in i en annan bedömning, mer om detta längre ner.2. De kommer även göra en bedömning angående ekonomiska och personliga förhållande där de tar hänsyn till hur skulderna uppstod, hur mycket din man har gjort för att betala tillbaka dessa, hur gamla skulderna är, m.m. (skuldsaneringslag 9§). Ekonomi efter och under skuldsanering.Det som är så bra med skuldsanering är efter det är gjort (avbetalningsplaner brukar vara runt 5 år långa) så är han skuldfri och ni blir fria från hans nuvarande skulder. Jag kan tyvärr inte ge all information om hur skuldsaneringen går till eftersom det avbetalningsplanen görs av KFM, men jag kan säga att under skuldsaneringen så kommer hans lön utmätas så mycket som möjligt. Här kan din ekonomi spela en roll. Din ekonomiska situation kan indirekt påverka er eftersom din inkomst beaktas när KFM beräknar det förbehållsbelopp som din man kan behålla om han blir beviljad skuldsanering. Har du en god ekonomisk förmåga kan din man få behålla mindre av sina inkomster och ni får då sammanlagt mindre pengar att röra er med. Mer information.För mer information kan ni vända er till kronofogden.se eller ringa dem och fråga hur allt går till. Länkar finns nedan. Jag skickar även en länk till en blankett om skuldsanering som ni kan titta igenom! Jag hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till! Jag hoppas allting går bra. Med vänliga hälsningar! Skuldsaneringsblankett www.Kronofogden.se Kontakta Kronofogden

Hur gör man för att inte riskera att hamla i personlig konkurs?

2017-11-04 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag vill inte hamna i personlig konkurs då jag idag har ett privat pensionsspar värt cirka 130 000 kr. Har låg inkomst pga sjuk i ung ålder och många års studier(1998). Född 1964. Fick sjukersättning tillsvidare 100 % år 2006. Hamnade i en nedåtgående ekonomisk spiral när jag förlorade mitt hem vid skilsmässa 2009. Har hyrt sedan dess av privata hyresvärdar med väldigt ofördelaktiga avtal så jag har flyttat många gånger. Stor flytt från Gotland där jag levt i 30 år till Edsbyn december 2015. Har tvingats ta dyra lån för att överleva månad för månad. Alla mina rättigheter har jag svårt att kräva för att min uppväxt handlade om att jag fick inte mina rättigheter. Jag vet inte vart jag ska vända mig i kris och om det finns bidrag. Nu önskar jag hjälp med en långsiktig lösning för jag är så deprimerad att jag knappt kan fungera. Har redan mist så mycket och nu står jag snart inför kronofogden. Denna sits förvärrar ytterligare mina rättigheter. Hade hoppats på att få lyfta mitt privata pensionsspar o kunnat köpt något billigt här i kommunen. Vilka är mina valmöjligheter rent juridiskt? Måste drastiskt dra ner på dyra utgifter såsom hyra men också få ner räntan på två dyra lån, ett på 7,7 % och det andra lånet på cirka 12 % ränta. När jag går i pension om cirka 12 år ser min situation ännu mera kärv ut då jag mister AFA- försäkring på 2300 kr/mån. Jag behöver någon jurist som kan se konstruktivt på min allvarliga situation.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja med att förklara några begrepp och avslutar med en rekommendation. Vad är en personlig konkurs? Personlig konkurs innebär att en person inte fritt får förfoga över sin egendom under konkursen. När tingsrätten har beslutat om personlig konkurs utses en förvaltare som gör en genomgång av privatpersonens tillgångar och skulder. Alla tillgångar som kan omsättas i kontanter säljs för att frigöra medel att betala skulderna. Typiska tillgångar är bilar, hemelektronik, kontanter på sparkonton, med mera. Det finns dock några undantag. Sådana tillgångar som en privatperson behöver för att kunna leva ett drägligt liv får inte säljas. Det gäller till exempel vissa möbler och andra nödvändiga saker i hushållet. Man blir inte skuldfri om man försätts i personlig konkurs utan de skulder som finns kvar efter konkursen kan man krävas på senare. Dvs om det återstår skulder efter det att alla tillgångar har skiftats ut, bär man i fortsättningen med sig dessa skulder. En personlig konkurs är alltså inget sätt att bli skuldfri på. Hur försätts man i personlig konkurs? En person som är på obestånd, vilket innebär en inte tillfällig oförmåga att betala sina skulder, kan själv ansöka om att bli försatt i konkurs. En ansökan kan även göras av en fordringsägare, vilken är någon som har en skuld att driva in. Beslutet tas av tingsrätten. Dock krävs det rätt mycket för att man ska försättas i personlig konkurs och du är inte där än.SkuldsaneringSkuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt slipper betala hela eller delar av dina skulder. I normala fall får du en avbetalningsplan på fem år. Om du sköter dina betalningar så kommer du att vara skuldfri när de fem åren gått. Tanken med skuldsanering är att en skuldsatt får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och kan komma tillbaka till ett liv med delaktighet. Dessutom kommer borgenärerna i normalfallet få åtminstone en del av sina fordringar betalda.Om du redan har låg inkomst och inte kan betala någonting kan du få skuldsanering ändå, men utan någon betalningsplan. Det finns ingen regel för hur stora skulderna måste vara. Kronofogden kommer att göra en bedömning i varje enskilt fall eftersom det är din totala skuld, i relation till vad du kan betala, som är avgörande för om du kan få skuldsanering eller inte. Vill du veta mer om skuldsanering rekommenderar jag att läsa här där kronofogden besvarar de vanligaste frågorna om skuldsanering. Önskar du en skuldsaneringsplan så hör du av dig till kronofogden. God man eller förvaltare God man eller förvaltare är en person som hjälper till med förvaltningen av bl.a ekonomin. Oftast är det för att personen på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. En av de vanligaste anledningar till att man får en god man tilldelad sig är för att just hjälpa till med ekonomin. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter eller andra kontakter som behövs i vardagen.Ansökan om en god man kan även göras av dig själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut om du kan bli tilldelad en god man eller inte. Det du i så fall behöver göra är att vända dig till överförmyndaren i din kommun. Här har jag lagt upp en länk till din kommun, tryck här för ansökan. Rekommendation Det är tyvärr jättesvårt för mig att avgöra vad du ska göra just nu. Detta är inte direkt en juridisk fråga utan du hade behövt hjälp av någon som kan ordna upp din ekonomi. Det bästa är om du kan lösa alla dina lån så att de går under ett och samma lån och förhoppningsvis kunna få ner räntan. Det bästa hade varit att du fick hjälp av någon privat. Om inte den möjligheten finns skulle du kunna börja med att försöka ansöka om en god man som kan hjälpa dig med din ekonomi. Skulle du inte bli beviljad en god man så är sista alternativet att du ansöker om skuldsanering hos kronofogden. Om detta inte heller beviljas kan du kontanta mig på min mail så får vi se om några av våra jurister skulle kunna hjälpa dig med en rekommendation alternativt att de kan hänvisa dig vidare. Tyvärr kan jag inte ge dig fler rekommendationer än såhär. Utan när det kommer till problem med ekonomin så finns det inte så mycket juridiska möjligheter för den som inte kan betala för sig. Skyddet i svensk rätt är riktat till dem som vill få betalt, dvs borgenärerna. Men med rätt hjälp kan man försöka lösa lån och andra skulder man har. Med vänliga hälsningar