Kan en person bli av med alla sina skulder genom en skuldsanering eller kvarstår vissa skulder även efter?

2017-11-03 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har en fråga angående att bli av med skulder. Jag stämde en person för att ha brutit ett avtal angående en avbetalningsplan. Det blev en tredskodom. Jag vände mig sedan till KFM och där ligger skulden nu. Nu till min fråga. En del säger att personen kan bli kvitt skulden via en vanlig skuldsanering. Medans andra säger att han kommer att få leva med dessa skulder resten av sitt liv. Detta eftersom han har fått skulden via en dom. Vilket av detta stämmer?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SkuldsaneringSkuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person (gäldenär) som har en överväldigande skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där denne lever på existensminimum under fem år för att sedan kunna "börja om på ny kula". Denna process regleras i skuldsaneringslagen. Personen avbetalar under denna tid visst belopp enligt den avbetalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet. Det rör sig allt som oftast om det överskott som varje månad finns kvar av personens lön efter att existensminimum dragits av. När skuldsaneringen är avklarad är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då alltså inte att kräva personen på pengarna, trots att man har en fordran som är fastställd genom en dom, se 47 § skuldsaneringslagen.Vilka skulder ingår i skuldsaneringen? I 30 § skuldsaneringslagen kan utläsas att alla fordringar mot personen i pengar skall ingå i skuldsaneringen, om inte annat framgår av undantagsreglerna i 31 eller 32 §§. Dessa undantagna fordringar kommer alltså att kvarstå även efter skuldsaneringen. Undantagen i 31 § (som alltså inte ska ingå i skuldsaneringen) är: fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav). I 32 § finns en bestämmelse om att fordringar som är beroende av villkor, inte är beloppsmässigt fastställda eller inte är förfallna också kan lämnas utanför skuldsaneringen, men detta ska föregås av ett beslut från kronofogdemyndigheten. Bestämmelsen tar framför allt sikte på studielån. Hur går det för din fordran? Av vad jag kan utläsa ur din fråga verkar det som att din fordran inte omfattas av 32 §, eftersom den verkar vara förfallen och beloppsmässigt bestämd. Eftersom du fått en dom på betalningsskyldigheten är fordran heller inte tvistig. Det verkar heller inte som att gäldenären har ställt någon säkerhet för din fordran. Det verkar således som att din fordran skulle ingå i en eventuell framtida skuldsanering och du riskerar i det fallet att det skulle hända att inte få fullt betalt för den. Någonting du skulle kunna göra för att undvika detta är att du ansöker hos kronofogdemyndigheten om utmätning i gäldenärens egendom. Utmätning kan du söka om du har en exekutionstitel, vilket en dom på betalningsskyldighet är. Om du får ett beslut om detta innan gäldenären får ett eventuellt beslut om skuldsanering så undantas din fordran från skuldsaneringen. Om gäldenären då har egendom till värdet av din fordran så kommer denna att kunna utmätas och du kommer att få fullt betalt för din fordran. För att kort sammanfatta ett svar på din fråga: Om din fordran omfattas av gäldenärens skuldsanering så kommer den helt att försvinna efter skuldsaneringens utgång, oavsett om du fått fullt betalt eller ej. Att du har en dom på att gäldenären är skyldig dig pengarna spelar ingen roll för denna utgång. Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!Om någonting fortfarande är oklart kan du lägga fram detta i kommentarsfältet nedan så ska jag efter bästa förmåga försöka svara på detta.

Gifta sig med särbo och skuldsanering

2017-10-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Vi är särbo idag och jag har skuldsanering. Vi vill gifta oss men vi kommer att fortsätta vara särbo, kommer min skuldsanering att påverkas?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Jag förutsätter i mitt svar att du är helt införstådd i med vad skuldsanering innebär. Utgångspunkten i äktenskapsrätten är att du och din framtida maka, enligt 1§ ÄktB, råder för er egendom och svarar för era egna skulder. Detta innebär att rent faktiskt så borde det inte bli någon skillnad för dig och din skuldsanering ifall du sköter dina betalningar. Problem kan uppstå ifall utmätning sker. Ifall du och din framtida fru då beblandar er egendom kan egendom som egentligen är din frus enligt utsökningsbalken anses som din och på den vägen bli föremål för utmäning för din skuld [UB 4:19§]. Självklart går presumtionen att motbevisa men det kan vara svårt ifall man inte sparat ägandebevis. I ert fall så kommer ni att fortsätta vara särbos. Detta innebär att ni inte i någon större utsträckning kommer att beblanda er egendom. Det kan dock vara smart att extra noga spara kvitton och ägarbevis ifall kronofogden beslutar om utmätning av din egendom. Hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Kan sambons lägenhet räknas vid en skuldsanering?

2017-09-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag har fått skuldsanering för 4 månader sedan. 2 månader innan flyttade jag ihop igen med min exfru och 9- årige son. Efter skuldsaneringens start för 2 månader sedan köpte min exfru en lägenhet i hennes namn där vi alla bor nu. Finns det risk för att borgenärer kan gå in och ompröva så hon riskerar sina pengar p.g.a. min skuldsanering? Går sambolagen in efter 2 år så att halva lägenheten är min? Kan man skriva samboavtal för att undvika detta? Om inte så skulle vi behöva flytta isär igen. Det vore hemskt med tanke på min son.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni hade flyttat ihop redan innan du fick skuldsanering och att detta var något som redan var inräknat i ditt beslut i form av boendekostnad och liknande men att ni flyttade till lägenheten efter att du hade fått ditt beslut. Borgenärerna har rätt att ompröva ett beslut om skuldsanering om det framkommer nya omständigheter som kan ändra ett beslut om skuldsanering. Tillexempel om boendekostnaderna ändras enormt mycket eller att gäldenären får en högre inkomst. Du som gäldenär kan också ompröva ditt beslut om något skulle ha ändrats. Det framgår dock inte av frågan om din boendekostnad har ändrats något och därför är det svårt för mig att avgöra om en omprövning kan ske enbart på grund av ändrad boendekostnad.Omprövning av beslut på grund av gemensam bostad:Att din sambo har en lägenhet ska normalt inte räknas in i en skuldsanering då det är hennes egendom med det som kan ändras är om man anser att det är din bostad. Generellt i ett samboförhållande är bostad inte något som blir samboegendom (egendom som ingår vid en eventuell bodelning), däremot blir det samboegendom i ett samboförhållande om man införskaffar bostaden för gemensamt bruk. Skaffade din sambo lägenheten med tanken att ni skulle ha det som en gemensam bostad kommer detta alltså räknas som samboegendom direkt när ni flyttade in i den och värdet kommer delas på vid en eventuell bodelning. Skulle ni då gå isär under tiden för din skuldsanering och du skulle få ut pengar från värdet av lägenheten kan din skuldsanering omprövas och i värsta fall upphävas. Sammanfattningsvis, för att undvika problem hade jag rekommenderat att du uppger dessa nya uppgifter till Kronofogden så att det inte blir några problem i ditt skuldsaneringsbeslut gällande er boendesituation men det är också en bra ide att skriva ett samboavtal där det tydligt framgår att det är din sambos egendom för att undvika problem vid en eventuell bodelning.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Skuldsanering

2017-08-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är skuldsatt över öronen, min rådgivare vill att jag ska ansöka om skuldsanering, helst igår. Jag gör det gärna men vill veta hur det verkligen fungerar.Är gift och småbarnsförälder.Min fru äger bostadsrätten vi bor i.Hon äger även sin bil uttal(ca 2 år gammal betald och klar) Jag äger min bil utan skulder på den. (Från 2009)Min fru har ca 200k i fonder, aktier och rörligt kapital.Kommer dom ta något av detta? Eller bryr dom bara sig om vad jag äger och kommer dom ta min bil? Jag har ca 26000 kr efter skatt varje månad och hon lika mycket.
Oskar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från skuldsanering enligt skuldsaneringslagen och inte skuldsaneringslagen för företagare. Den senare går att tillämpa om skulderna i huvudsak går att härleda till företagande. En grundförutsättning är att du är så kallat kvalificerat insolvent. Det innebär att du inte kan betala dina skulder under en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen). Villkoren för att beviljas skuldsanering hittar du i 6-10 §§ skuldsaneringslagen (5 § skuldsaneringslagen). I 9 § står det att skuldsanering bara kommer på tal om det är skäligt med tanke på den skuldsattes ekonomiska och personliga förhållanden. I rättsfallet NJA 2014 s. 621 uttalade HD i ljuset av den skälighetsbedömningen att det bara kan vara ett hinder om den skuldsattes levnadsstandard är så hög att skuldsanering vore stötande. Ett hinder kan då vara om du genom din fru lever ett gott liv.Skuldsaneringen gäller bara dig då skulderna är personliga. Om din bil är skriven på dig kommer Kronofogdemyndigheten sannolikt utmäta den. Om din frus bil är skriven på henne kan den inte utmätas. Vid skuldsanering får den skuldsatte bara ett visst belopp varje månad, resten går till saneringen. Om din fru har god ekonomi kommer din summa vara mindre än om du levde ensam. På så sätt kan hon också påverkas indirekt.Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Vad händer med skuldsanering då särbos gifter sig?

2017-10-31 i Skuldsanering
FRÅGA |HejsanHar en fråga angående skuldsanering och giftemål. Om man är särbo då den ena har skuldsanering och den andra har egna skulder. Om man gifter sig men fortsätter vara särbo. Hur blir de med sanering och allt annat då? Får man högre avbetalningsplan då? Är allt lika som de va innan giftemål??Vad händer vid ett ev. Giftemål???
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Makar äger sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder (1 kap 3 § ÄktB). Detta innebär att vid en pågående skuldsanering ska den maken som inte har skuldsanering inte beröras. Indirekt kan det dock ske om makarna lever tillsammans i ett hushåll då det belopp som ska förbehållas för den som utmäts och dennes familj kan påverkas (33 § Skuldsaneringslagen). I den situation där makarna är och ska fortsätta vara särbos ska inte skuldsaneringen räknas om på grund av giftermålet. Alltså är allt kring skuldsaneringen likadant efter som innan giftermålet. Hoppas att detta gav svar på din fråga! MVH

Vad händer om man får en bil i gåva under pågående skuldsanering?

2017-10-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har pågående skuldsanering men fick en bil av min familj i present värde 80 000 måste jag sälja den? Jag står som ägare på bilen och hur ofta gör fodringsägarna en kontroll. Har hört att det bara kollar om årsinkomsten för höjs eller tittar dom på om man äger fordon osv?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering finns reglerat i skuldsaneringslagen (2016:675) (SkuldsL).Risken när du får en gåva under pågående skuldsanering är att någon av borgenärerna (fordringsägarna) kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om att skuldsaneringen ska upphävas eller ändras (se 48 § SkuldsL). Bilen betraktas nämligen som en förmögenhetstillgång och eftersom den har ett värde om 80 000 kr kan möjligen dina borgenärer hävda att dina ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättras efter skuldsaneringsbeslutet och kan ansöka om ändring för att din betalningsplan ska förlängas (se 48 § första stycket sjunde punkten SkuldsL). Även om du skulle sälja bilen kommer vederlaget du får för den betraktas som en tillgång som ändrar dina ekonomiska förhållanden. För att undvika risken att betalningstiden förlängs på grund av att en borgenär i ett senare skede får vetskap om förbättringen, har du såsom gäldenär möjlighet att själv ansöka om att skuldsaneringsbeslutet ska ändras på grund av förbättrade ekonomiska förhållanden (se 49 § SkuldsL).Om varken borgenärerna eller du ansöker om att skuldsaneringen ska omprövas så kommer du dock att kunna behålla bilen. Hur och hur ofta borgenärer generellt sett kontrollerar gäldenärers tillgångar är svårt för mig att besvara, men nya tillgångar kan upptäckas genom att exempelvis se över inkomster och kreditkontroller.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Skuldsanering när man är bosatt utomlands

2017-09-28 i Skuldsanering
FRÅGA |CSN Skuldsatt: 1.4 Miljoner.Bor i USA med 80% sjukskrivning från US Air Force.Är inte Svensk Medborgare längre (Amerikansk medborgarskap)Ingen möjlighet att betala för att jag inte kan skaffa jobb på grund av min sjukskrivning och pengarna från Veterans Affairs på cirka $1400 per manad räcker knappt att leva med.Blev precis kontaktad av CSN för att de vill dra mig till domstol här i USA för att stämma mig.Vad har jag för alternativ när det gäller skuldsanering i Sverige, då jag inte alls har pengar här i USA?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Ett krav för att få så kallad skuldsanering godkänd av Kronofogden är att man har sina huvudsakliga intressen i Sverige. Detta är exempelvis om du arbetar eller bor i Sverige, eller har dina skulder här. Det är dock inte säkert att det enbart räcker med att ha skulderna i Sverige, utan det kan krävas att du har mer anknytning än så till Sverige för att bli godkänd. Mitt råd är att du kontaktar Kronofogden, så att de lättare kan guida dig genom deras rutiner kring skuldsanering. Mer information om skuldsanering hittar du på Kronofogdens hemsida, här.Väl mött!

Avskrivning av CSN-skuld

2017-08-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, jag är 35 år, har en CSN skuld på 470 tusen, varit arbetslös i 5 år. Jag undrar om det finns ett lagligt utväg till att få min csn lån avskrivet då jag har aldrig haft ett jobb sedan jag blev klar med min utbildning? Jag utbildade mig till labratorie tandtekniker men har inte funnits en enda ledig tjänst i hela Sverige som jag kunde söka till samt jag har haft otur i alla andra tjänster som jag sökt och inte fått. Jag mår väldigt dålig pga min stora csn lån som är omöjlig i dags läget och betala tillbaka. Jag behöver verkligen få min skuld sanerad, snälla ge mig en vägledning. Tacksam.
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få din csn-skuld avskriven, det vill säga du behöver inte betala tillbaka hela lånet eller delar av lånet. Rätt till avskrivning av skulden ges dock endast i särskilda fall och möjlighet till avskrivning beror på när lånet tagits. De vanligaste skälen till rätt till avskrivning är:- Du uppnått en viss ålder- Vid dödsfall- På grund av behörighetsgivande studier, det vill säga att du tagit lån i vuxen ålder för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därefter studerat på eftergymnasial nivå- Med hänsyn till synnerliga skäl, det vill säga om du har starka individuella skäl- Om du tagit lån för att läsa NT-basår.Med synnerliga skäl menas att du har hel sjukersättning och din sammanlagda inkomst för 2017 är lägre än 112 000 kronor, eller att du fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning eller att du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.I ditt fall verkar svårigheten att betala istället bero på arbetslöshet, vilket tyvärr inte ger dig någon generell rätt till avskrivning av lånet. Däremot har du möjlighet att ansöka om att få betala mindre, med hänsyn till din samman­lagda inkomst för hela året.Mitt råd är att du loggar in på Mina sidor i CSN och ansöker om att få betala mindre.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!