Hur påverkas min skuldsanering av min frus arv?

2017-06-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan!Har har en fråga gällande skuldsanering och arv.Jag har pågående skuldsanering sedan jan 17.Min svärfar har tyvärr avlidit och min fru kommer att få ärva hans mindre gård.Hon är ensamt barn och svärfar var inte gift.Kan det bli nått strul med min skuldsanering då värdet på gården är flera miljoner?Frun kommer ensam stå på gården då det är en familjegård.Finns inga lån på gården alls.Vi bor i lägenhet nu.Tacksam för hjälp!Vänligen
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om du får väsentligen förbättrade ekonomiska förhållanden kan en av borgenärerna som är part i skuldsaneringen begära omprövning av skuldsaneringen enligt 48 § första stycket 7 punkten skuldsaneringslagen (SkuL) (2016:675) se här. Ändring av skuldsaneringsplanen fordrar alltså att en borgenär ansöker om omprövning. Eftersom arvet inte är till dig blir det svårt för borgenärerna att upptäcka detta.Föreskriver testamente förbehåll om enskild egendom?Men den viktiga frågan är trots allt, har dina ekonomiska förhållanden verkligen förbättrats? Oftast brukar det vara föreskrivet genom testamente att arvingar förblir enskilda ägare av testatorns kvarlåtenskap. Finns ett sådant testamente i ditt hustrus fall så ingår inte gården i en framtida bodelning mellan er enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) se här och se även 7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB.Är det skäligt?Enligt 9 § SkuL ska skuldsanering beviljas endast om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Denna regel fanns också innan 2016 i 4 § i 2006 års skuldsaneringslag. I rättsfallet NJA 2014 s. 621 se här uttalade Högsta domstolen att ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem har betydelse endast för frågan om gäldenären har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering. Om ni hade sålt gården så hade det kunnat anses vara stötande att bevilja skuldsanering för dig, förutsatt att värdet av gården klart överstiger din skuld. Men eftersom gården varken är såld och det heller inte skett en bodelning mellan er efter vilken du erhållit hälften av värdet av gården, torde hennes arv inte påverka din skuldsanering.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Kan sambons tillgångar räknas med vid en skuldsanering?

2017-06-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, Min sambo har fått igenom sin skuldsanering som hon ådragit sig i sitt tidigare förhållande då hon hade en enskild firma som gick i konkurs och lämnade stora skulder. Vi har bott ihop i 3,5 år nu och hon har kämpat sig tillbaks & fått fast jobb & har en 100% tjänst numera. Därmed påbörjades den skuldsanering hon har sökt under en längre tid. Jag har inga skulder & lånet på huset som jag köpt står i mitt namn eftersom jag hade alla pengar till insats när jag sålde min lgh med en bra vinst. Alla möbler vi handlat till huset har jag betalat eftersom jag fick en bra vinst men dessa är köpta begagnade via blocket, loppisar osv eftersom vi gillar denna typen av möbler. Kvitton existerar inte här direkt även om vi har skrivit upp det mesta jag köpte på papper för att vi skulle ha lite koll på vart pengarna gick & till vad.Har 3st frågor nu: Om jag skulle gå & vinna på en trisslott tex summan 100.000:- eller upp till 1 miljon , skulle detta påverka min sambos pågående skuldsanering? Om jag får ett arv där både pengar samt sommarstuga & dyl ingår så räknas ju detta som ägodelar med stort värde, hur påverkas detta medans min sambo skuldsanerar? Kan jag bli "tvingad" att sälja dessa eller på något sätt bli utmätt av KRF då? Kan dom möbler jag köpt bli utmätta av KRF även fast vi är överens att det var jag som köpte dom?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vinst på en trisslott, arv och möbler:Skulle du vinna på en trisslott eller få ett arv kommer detta alltså inte räknas med i din sambos skuldsanering eller påverka denna då det är dina tillgångar. Du kan alltså inte tvingas sälja ett hus du har fått genom ett arv eller tvingas ge bort det genom en utmätning. Utmätning kan inte heller ske för möbler som är dina om det är en utmätning som sker gällande din sambos egendom. Det som är viktigt är dock att kolla om det är så att det räknas som samboegendom. Då kan viss egendom räknas som din sambos och genom det vara med vid en eventuell utmätning.Allmänt om skuldsanering:Vid ett skuldsaneringsbeslut väger man in den gemensamma bilden av din och din sambos ekonomi. Detta är ett verktyg man använder för att kolla på vilka kostnader den som ska söka skuldsanering har för tillexempel hemmet och levnadskostnader. Däremot ska dina tillgångar inte ses som tillgångar i din sambos skuldsanering.Samboegendom:Samboegendom kan möbler bli även om den ena sambon har köpt dom men det är tänkt att vara gemensamma möbler under sambotiden. Detta är trots att man är överens om att den ena har köpt dom. Dessa ska ändå ingå vid en eventuell separation. Om det är gemensamma möbler som den ena sambon vill ha som enskild egendom får detta skrivas in i ett samboavtal. Dock är det viktigt att tänka på att detta inte får göras enbart för att ta bort egendomar från en utmätning.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Skuldsanering efter avtjänat straff

2017-06-11 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Min sambo sitter med skulder hos Kronofogden då han blivit dömd för ett brott och därmed dömd till både fängelsestraff och ett högt skadestånd. Både brottet och domen kom innan vi flyttade ihop. Han har varken inkomst, utbildning eller jobb och kommer att sitta en längre tid bakom galler. Min fråga är: vad händer med skulden då han naturligtvis inte kommer att kunna betala den? Kan han söka skuldsanering medan han sitter inne, och hur skulle detta isåfall påverka min ekonomi? Om skulden bara ökar under dom år han sitter inne, vad kan han då göra när han kommer ut för att bli av med skulden? Det känns inte rimligt att man ska bli straffad resten av livet och aldrig kunna 'leva på riktigt' om man har en väldigt hög skuld hos fogden.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Efter en ansökan hos Kronofogdemyndigheten om skuldsanering kommer det utredas om din sambo uppfyller kraven om sökandens person och om att kravet på kvalificerad insolvens är uppfyllt (4-10 § skuldsaneringslagen). Det innebär att det bl.a. utreds om din sambo inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid. Vad som anses som överskådlig tid varierar men i ett uppmärksammat rättsfall, NJA 2010 s. 496 så låg prognosen år långt fram som 20 år i tiden. Högsta domstolen ansåg att kvinnan i målet, med sin dåvarande inkomst, skulle kunna ha betalat av skulden om 20 år, vilket innebar att hon inte var kvalificerad för skuldsanering. Vidare ser vi att Högsta domstolen i fallet NJA 2013 s. 128 lyfter fram vikten av att i varje fall göra en nyanserad bedömning med hänsynstagande till de enskilda omständigheterna i varje fall. Om din sambo vid ansökan saknar utbildning och arbete tas det med i beaktningen, men också hans förmåga att (efter frigivning) komma i arbete eller påbörja en utbildning som leder till arbete. Därefter görs en skälighetsbedömning där särskilt ska beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar din sambo har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket han har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. Att skulderna uppkom genom brott kan vara till din sambos nackdel. I ett fall, RH 1996:102, ansågs inte skuldsanering kunna beviljas till en man som skuldsatt sig upp till 3,5 miljoner kronor på grund av dåliga värdepappersaffärer. Vidare i RH 2014:47 ansågs inte skuldsanering vara möjlig då skulderna uppstått på grund av brott, och här kan man definitivt dra en parallell till din sambos fall.Sammanfattningsvis finns det flera omständigheter att ta hänsyn till när kommer till skuldsanering och skulle en ansökan från din sambo inte beviljas så kommer Kronofogdemyndigheten istället se över en långsiktig avbetalningsplan med hänsyn till din sambos betalningsförmåga. Med vänlig hälsning,

Vad händer med skuldsaneringen om hustrun ärver pengar?

2017-06-03 i Skuldsanering
FRÅGA |Min far har skuldsanering (han lever på existensminimun så ingenting dras). Vad jag förstod skulle detta pågå i 5 år (det har nu gått 3 år).Nu kommer min mor (min far och mor är gifta och bor ihop) få ett arv (då min morfar har dött) på ca 400 000 kr. Kommer dessa pengar till min mor på något sätt påverka hennes mans/min fars skuldsanering??(Vet inte om det har någon betydelse, men både mina föräldrar är pensionärer).Detta oroar dem och de vet inte vem de skall fråga, så jag lovade att försöka hjälpa dem med svaret.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett beslut om skuldsanering kan komma att omprövas av Kronofogdemyndigheten. Till exempel kan en borgenär (långivaren) ansöka om att få beslutet omprövat med anledning av att den skuldsattes ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats. Det vanligaste är då att betalningsplanen korrigeras så att borgenärerna kan få del av det ökade betalningsutrymmet. Med det sagt, gäller vanliga avtals- och förmögenhetsrättsliga regler mellan makar. Det innebär juridiskt sett att vardera make äger sina tillgångar. Förutsatt att det endast är din mamma som ärver pengarna påverkar det därför inte din pappas tillgångar.Högsta domstolen har uttalat att ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem bör tillmätas betydelse endast för frågan om den skuldsatte har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering. Ribban är med andra ord satt väldigt högt för att någon annans tillgångar ska beaktas i frågor om skuldsanering. Min bedömning är att arvet till din mamma inte kommer att påverka din pappas skuldsanering. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att hålla tillgångarna separat. I varje fall tills skuldsanering är genomförd är det klokt om din mamma gör alla större köp i eget namn och har pengarna på ett eget konto. Ni kan alltid kontakta kommunen och be att få prata med en skuldrådgivare. De erbjuder hjälp före, efter och under en skuldsanering. Hoppas att svaret hjälpte! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Skuldsanering vid äktenskap

2017-06-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min man vill ansöka om en skuldsanering och jag undrar om min ekonomi blir drabbad av det? Vi är gifta fortfarande men bor inte ihop och har olika adresser.Med vänlig hälsning, R
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) äger makar sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder. Vid skuldsanering ska därför inte den andra maken behöva påverkas så länge skulderna inte härrör till även denne. Det krävs dock att den make som genomgår skuldsanering sköter sina betalningar så utmätning inte blir aktuellt. Om utmätning skulle krävas kan dock den andra makan påverkas eftersom alla tillgångar som finns i det gemensamma hemmet presumeras tillhöra den som utmäts, se 4 kap 19 § Utsökningsbalken (UB). Här kan du visserligen skydda din egendom, av särskilt betydande värde, genom att behålla ägandebevis för dessa.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Skuldsanering - påverkas den av partnerns ekonomi

2017-06-18 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag har haft skuldsanering i 3 och ett halvt år av 5, jag har nu blivit sambo, vad skulle hända om hon skulle börja jobba? rivs skuldsaneringen upp då?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen som du kan hitta här.Skuldsaneringen beror på vissa villkor. Bl. a. ska den som får skuldsaneringen inte ha någon egen förmåga att betala sina skulder (7 §). Alla personer är ensamt ansvariga för sin egendom, sina pengar och sina skulder. Det betyder att en persons skulder och förmåga att betala dessa skulder inte direkt påverkas av om personen har en partner eller den partnerns ekonomiska förhållanden. Att man lever med någon som har god ekonomi själv betyder inte att man själv får större förmåga att betala sina skulder, eftersom man inte kan kräva att den personen ska använda sina pengar för att betala skulderna. En person med skuldsanering ska betala en viss summa varje månad enligt en betalningsplan och får själv behålla ett visst förbehållsbelopp som ska beräknas utifrån personens och personens familjs behov (33 §). Det betyder att en förändring av familjeförhållanden kan påverka hur en persons förbehållsbelopp ska beräknas. Om man har en partner kan dennes förmåga bidra till det gemensamma hemmet och familjen påverka hur mycket man själv anses behöva behålla varje månad. För dig betyder det att din sambos ändrade ekonomi inte direkt ska påverka dig och din skuldsanering. Det är dina skulder och din ekonomiska förmåga som är utgångspunkten för beslutet om skuldsaneringen. Din sambo kan aldrig hållas ansvarig för dina skulder och sambons lön ska inte heller kunna tas i anspråk för att betala dina skulder. Villkoren för din skuldsanering förblir alltså oförändrade även om sambon får lön. Det kan däremot ha en indirekt betydelse, eftersom det belopp du får behålla varje månad beräknas utifrån din egen och din familjs behov och ekonomiska förmåga. Det kan alltså ha betydelse för din avbetalningsplan. Jag rekommenderar därför att du kontaktar Kronofogdemyndigheten och berättar om din situation och om din sambos ändrade ekonomiska förhållanden för att få svar på om det påverkar din avbetalningsplan och i så fall hur.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp. Vänliga hälsningar,

Är det möjligt att teckna bilförsäkring under skuldsanering?

2017-06-04 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering. Jag o min pojkvän ska flytta ihop . Påverkas min skuldsanering något? Vad får jag göra under skuldsaneringen? Ex får jag stå för en bilförsäkring? ( min pojkvän är asylsökande o har körkort men försäkringen skulle bli billigare om den står i mitt namn?? Kan jag göra det? Jag vill inte riskera något med min sanering... vore tacksam för snabbt svar .
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Vid skuldsanering är tanken att man ska leva på ett så kallat existensminimum. Med detta avses ett visst förbehållsbelopp som består av din (1) boendekostnad och ett (2) normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader. Huruvida bilförsäkring kan räknas in här eller inte är svårt att svara på i det enskilda fallet. Svaret är dels beroende av hur stort ditt behov av en bil är. Om det finns möjlighet att skriva bilförsäkringen i din pojkväns namn och ni endast vill skriva den i ditt namn för att det är billigare - har jag svårt att tro att detta skulle vara okej. Om du inte vill riskera någonting med din sanering rekommenderar jag därför dig från att avstå att skriva försäkringen i ditt namn. Hoppas att svaret var till din hjälp och att allt går bra. Mvh,

Hur påverkas min skuldsanering om jag gifter mig?

2017-05-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag fick nyligen igenom skuldsanering och pga att jag får ekonomiskt bistånd och inte kommer bli aktiv på arbetsmarknaden under överskådlig tid, plus att jag har barn, så har jag det betalningsfritt och förkortat till 3 år istället för 5. Vad skulle hända om jag gifter mig med en man som har inkomst? Räknas inkomst för mig eller för hushållet? Kan det påverka skuldsaneringen?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet så exempelvis hyra, mat och räkningar kan delas på två personer. Dettat kan innebära att mer av din inkomst skulle kunna tas i anspråk i skuldsaneringen. Kostnaderna delas på detta sätt även om man flyttar tillsammans med någon och blir sambos, det är alltså vilka som ingår i hushållet som har betydelse och inte just giftermålet i sig. Om ni då bor tillsammans innan påverkar inte giftermålet skuldsaneringen alls. Skulder är personliga och därför kommer skulderna fortfarande vara det i fall du gifter dig. På grund av det kommer inte inkomsterna att slås ihop för att ni tillsammans skulle kunna betala en större del av dina skulder. Vid vidare frågor är du välkommen att återkomma och då frågan rör skuldsanering kan du även ställa frågor till Kronofogdemyndigheten. Hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar