Skuldsansering och arv

2017-04-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Ska få skuldsanering den är inledd.Min mor har dött. Vi är 2 Syskon dvs BröstarvingarKan jag avsäga min del av arvet så min bror får allt ca 80000 kr Jag ska alltså få ca 40000 krTacksam för svar
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Arvet kommer att utgöra en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet är kommer det att mer eller mindre påverka din ekonomiska förmåga. Skulle man göra bedömningen att arvet medför att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättras så kan detta leda till att skuldsaneringen omprövas, se skuldsaneringslagen 24 § 1 st 5 p. En omprövning kan leda till att du bedöms kunna betala av en större del av dina skulder och att arvet tas i anspråk för detta. Det är möjligt att 40 000 kronor inte utgör en väsentlig förändring enligt lagen, det beror på hur din ekonomiska situation ser ut. I ditt läge är annars ett arvsavstående den möjlighet som finns för att fortsätta skuldsaneringen. ArvsavståendeDu kan välja att avstå från hela eller en del av din arvslott. Den avstående kan välja att avstå till förmån för någon/några specifika personer. Anges inte någon särskild träder den avståendes avkomlingar in och ärver som om den avstående varit död. Om du därför avstår ditt arv från sin mor kan du antingen ange till förmån för vem du gör detta eller alternativt låta dina avkomlingar ta emot arvet genom sin istadarätt.Du måste skriva ett arvsavståendet. Då en arvsandel tillträds redan genom dödsfallet så innebär det att när din mor avled så utgör din arvsandel en förmögenhetstillgång som kan tas i anspråk vid en skuldsanering. Rättsfallet NJA 1993 s 34 anger att du måste meddela dödsboet om arvsavståendet för att arvet skall skyddas innan boet skiftas efter den avlidne. Denna underrättelse lämnas till en boutredningsman eller en testamentsexekutor och i övriga fall till övriga dödsbodelägare eller åtminstone den som sitter i boet. Dödsboet anses också meddelat om du anmäler avståendet vid bouppteckningen, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Ett arvsavståendet ska vara tydligt formulerat så att det klart framgår att det är just ett avstående du gör.Med vänliga hälsningar

Vad händer om man erhåller en gåva under skuldsanering?

2017-04-03 i Skuldsanering
FRÅGA |jag har skuldsanering och en bekant vill ge mig ett gåvobrev på 75000 vad händer för mig då? Får jag behålla pengarna?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du får en sådan gåva kan det vara så att någon av borgenärerna, dvs någon av dem som du hade skulder till, ansöker om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras. (48§ Skuldsaneringslagen) Om varken borgenärerna eller du ansöker om att skuldsaneringen ska ändras så kommer du att kunna behålla pengarna. Om någon av borgenärerna anser att du har betalat för lite och ansöker om ändring så kan din betalningsplan förlängas men den förlängs inte om du själv ansöker om ändring. Du kan läsa mer om skuldsanering på Kronofogdens hemsida HÄR.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Kan banken få betalt ur tredjemanspant för skulder som omfattas av en skuldsanering?

2017-03-25 i Skuldsanering
FRÅGA |hejmin bror har pantförskrivit sin lägenhet för ett lån till mig nu har jag fått skuldsanering på alla mina skulder - inkl. detta lån - men banken kräver honom på HELA skulden - ? kan de göra såOm skulden dömts att ingå i skuldsaneringen - varför kvarstår då fordran till honom som vi ( kanske önskar ) uppfatta det skulle jag bara fortsätta betala enligt skuldsaneringen och "resten" förfalla - eller är det bara den resterande del banken kan kräva min bror på kort sagt ..om det ingår i en skuldsanering - hur kan då skulden vara kvar?Med vänlig hälsning
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga har din bror pantsatt sin lägenhet som säkerhet för en skuld du har till banken. Din skuld till banken ingår i en skuldsanering, men banken kräver att din bror ska betala hela din skuld till banken. Och, du undrar om banken verkligen kan kräva din bror på hela skulden.Jag antar också att din skuldsanering har skett efter den 1 november 2016, för den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft då. Svaret ska dock inte bli annorlunda även om din skuldsanering skedde före den nya lagen trädde i kraft.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningNej, banken kan inte kräva din bror på hela skulden. Banken kan bara kräva din bror på betalning ur panten för den del av lånet som är kvar efter skuldsaneringen. Kan banken kräva din bror på betalning för ditt lån?Det är du som har ett lån hos banken, inte din bror. Banken kan då inte kräva att din bror betalar skulden. Vad banken kan kräva är att din brors lägenhet säljs för att täcka ditt lån till banken.Skuldsanering innebär som huvudregel att du befrias från att behöva betala dina skulder (47 § första stycket skuldsaneringslagen).En skuldsanering omfattar dock inte en skuld som säkras med pant, till den del panten täcker skulden (31 § första stycket andra punkten skuldsaneringslagen). Panten ägs emellertid av din bror; inte dig. En sådan pant omfattas inte av undantaget (se rättsfallet NJA 2016 s. 73).I den mån du befrias från lånet till banken kan banken alltså inte kräva din bror på betalning.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med pant och skuldsanering är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skuldsanering

2016-11-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Finns det fall där man slipper betala skulden och i så fall vilka krav måste man uppfylla för att slippa betala skulden?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en viss möjlighet att helt eller delvis slippa att betala sina skulder genom en skuldsanering, 1 § skuldsaneringslagen. En skuldsanering är ett insolvensrättsligt institut som syftar till att sanera en privatpersons övermäktiga skuldbörda.En skuldsanering pågår under en viss period, normalt i fem år, 34 § skuldsaneringslagen. Under tidsperioden ska gäldenären använda alla sina inkomster - med undantag för det som är absolut nödvändigt – till att betala sina borgenärer, 33 § skuldsaneringslagen. Efter det att perioden löpt ut är gäldenären fri från skuld, trots att hela skulden faktiskt inte är avbetalad,45 § skuldsaneringslagen. Ett beslut om skuldsanering kan dock omprövas i vissa fall, om gäldenären agerat felaktigt genom att t.ex. ha lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenärerna,48 § skuldsaneringslagen.För att skuldsanering ska kunna bli aktuellt krävs det att gäldenären dessförinnan gjort allt som står i dennes makt för att betala sina skulder. Detta innebär att personen ska ha sålt sina tillhörigheter för att försöka betala av sina skulder, ha försökt skaffa sig högre inkomster och ska dessutom själv försökt göra upp med samtliga borgenärer, 9 § skuldsaneringslagen.Om gäldenären trots sina ansträngningar inte kan betala av sina skulder kan gäldenären ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, 11 § skuldsaneringslagen.Skuldsanering är dock underordnat konkurs. En ansökan om skuldsanering förfaller om den skuldsatte försätts i konkurs. En fordringsägare som motsäger en skuldsanering av gäldenären skulle kunna lämna in en konkursansökan för att omintetgöra att en skuldsanering påbörjas, 54 § skuldsaneringslagen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Utmätning och skuldsanering - hur påverkas en make?

2017-04-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan!Under vårt äktenskap har min fru dragit på sig en massa skulder utan min vetskap, som har gått till kronofogden . Hon har fått kämpa med dessa skulder i ca 9 år nu som blir oväsentlig mindre och sen på grund av dyra tandläkare kostnader mm där inbetalning stoppas under en viss tid, ökar summan igen. Så det känns som att det aldrig går ner. Hon har varit i kontakt med dom olika lånegivarna för att försöka göra upp en avbetalning med dom i stället för med kronofogden så att hon blir av med skulden. Men ingen är villig att göra detta.Hon har nu skickat in om skuldsanering. Men hur kommer det att påverka det mig? Kan dom tex kräva att jag skall sälja min bil?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering och utmätning hittar du i skuldsaneringslagen och utsökningsbalken (UB). Jag kommer först redogöra för hur din sambo kan påverkas av er relation i en skuldsanering och sen förklarar jag hur du och saker du äger kan påverkas av din frus situation.Skuldsanering – hur går det till?Kronofogdemyndigheten (KFM) prövar om en person kan få skuldsanering. KFM fattar ett beslut om skuldsanering när det är utrett att personen inte har förmåga att betala sina skulder och det kan antas att läget inte förändras inom en överskådlig framtid. Bedömningen sker utifrån den skuldsatta personens ekonomiska förhållanden. Att den skuldsatta t. ex. är gift med någon som har en bättre ekonomisk förmåga hindrar inte att KFM beslutar om skuldsanering.Beviljas skuldsanering kommer KFM att upprätta en plan för hur skuldsaneringen kommer se ut. Bl. a. specificeras hur och när samt hur mycket personen ska betala (skuldsaneringslagen 29 §). Beloppet som ska betalas enligt betalningsplanen ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk alla tillgångar och inkomster efter avdrag för ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet – det som personen får behålla av sina inkomster – är en summa som behövs för den skuldsattas och familjens underhåll. Det är dels ett normalbelopp som beräknas schablonmässigt och anses inkludera alla vanliga levnadskostnader. Dels är det kostnader för boende. Normalbeloppet för en sammanlevande make är 7 820 kr (UB 7 kap. 4-5 §). Finns det barn i familjen läggs det till en summa för varje barn. Om det finns särskilda behov av sjukvård, tandvård, barnomsorg mm kan det också beaktas. Förbehållsbeloppet kan också påverkas av att man har en make som har en större förmåga att bidra till familjens försörjning. Har man en partner med höga inkomster kan ens förbehållsbelopp alltså bli mindre.Makars egendom när en är skuldsattEn person är alltid själv ansvarig för sina skulder och det är en skuldsatt persons egendom som kan tas i anspråk för dennes skulder. En makes egendom kan påverka hur betalningsplanen utformas enligt ovan, men tas inte i direkt anspråk vid t. ex. en utmätning. Om KFM utmäter egendom hos en person som bor tillsammans med en make eller sambo ska de utgå från att lös egendom som makarna har i gemensam besittning tillhör den skuldsatta personen. För att KFM inte ska ta egendom i anspråk måste det göras sannolikt att de antingen är samägande eller att den andra maken äger egendomen (UB 4 kap. 19 §). Skulle det bli aktuellt för KFM att utmäta egendom kan de alltså utgå från att saker som ni har tillsammans är din frus och ta det i anspråk. Då måste du kunna visa att ni äger det tillsammans eller att det tillhör dig. Eftersom bilar är registrerade är det i allmänhet lätt att visa vem som faktiskt äger en bil.SammanfattningDin fru är själv ansvarig för sina skulder och vid skuldsanering och utmätningar är det hennes egendom och hennes ekonomiska förhållanden som tas i anspråk och beaktas. Skulle KFM göra en utmätning kan de däremot utgå från att saker ni har i gemensam besittning tillhör din fru. För att undvika att saker ni äger tillsammans eller som du äger själv utmäts måste du kunna visa att du är den rätte ägaren. Det är ofta lätt att visa vem som äger en bil genom att titta på vem som står som registrerad ägare hos Transportstyrelsen.Din ekonomiska situation kan däremot indirekt påverka er ekonomi, eftersom din inkomst beaktas när KFM beräknar det förbehållsbelopp som din fru kan behålla om hon får sin lön utmätt eller får skuldsanering. Har du en god ekonomisk förmåga kan din fru få behålla mindre av sina inkomster och ni får då sammanlagt mindre pengar att röra er med.Vid fler frågor om skuldsanering eller utmätning kan du alltid kontakta KFM eller läsa mer på deras hemsida. I er hemkommun finns det också en budget- och skuldrådgivare som kan ge svar på frågor och råd om privatekonomin.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Laga kraft skuldsanering

2017-03-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har fått beslut om skuldsanering 8 mars i år, Möjligheten till överklagan skall ha inkommit senast 3veckor efter beslutet alltså 29 mars. Har mitt beslut vunnit laga kraft den 29 eller den 30 mars?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Först presenterar jag lite bakgrund till begreppet laga kraft och dess kontext i skuldsaneringslagen för att sedan besvara din fråga. Precis som du nämner så vinner beslut om skuldsanering laga kraft efter det att tre veckor har förflutit från den dag då beslutet fattades enligt Skuldsaneringslagen 29§. Överklagan ska då ha lämnats in till kronofogden innan beslutet således har vunnit laga kraft. Laga kraft innebär som jag misstänker att du redan känner till att beslutet vinner rättskraft och således inte går att överklaga genom den vanliga vägen via tingsrätten. Finns grund för resning kan ett beslut såklart alltid prövas igen. Din fråga är således ifall beslutet vinner laga kraft den 29e eller 30e mars. Eftersom överklagan ska ha inkommit senast 3 veckor från dagen för beslutet så är sista dagen för att överklagan ska ha kommit in den 29e mars. Den 30e mars vinner beslutet laga kraft och då finns inte längre möjligheten till överklagan. Jag rekommenderar dig däremot att lämna in överklagan tidigare än 29e för att vara på den säkra sidan. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och ifall du behöver ytterligare hjälp kan du fråga något i kommentarsfältet nedan, mejla oss på info@lawline.se eller boka en tid med någon av våra erfarna jurister. Mvh,

Försvinner våra gemensamma skulder vid skuldsanering?

2017-03-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur det blir vid en bodelning när en av parterna har skuldsanering? Tas skulden upp som en gemensam skuld eller är det bara min mans skuld (det är han som har skuldsanering)?Hur skall vi göra?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att var och en av makarna svarar för sina egna skulder, se äktenskapsbalken 1 kapitlet 3 §. Det är lätt att tro att makar har gemensamt skuldansvar eftersom de är gifta men detta finns inte.Om ni har tagit ett gemensamt lån och din man blir beviljad skuldsanering så kommer enbart hans skulder att avskrivas. Detta beror på att beslutet om skuldsanering bara gäller hans skulder och inte dina. Så det kan troligtvis bli så att hans del av skulden avskrivs medan din del består.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ansökan om skuldsanering

2016-11-15 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan !! Min sambo har stora skulder hus Kronofoden och innkasso och skulden är på två miljoner .Han betalar till kronofogden varje månad 12 000 kr ,dom dra från hans lön . Han fyllde i blanketter för skuldsanering och ringde alla inkasso ..Nu han måste skriva stark personligbrev men vet inte hur Han ska börja att skriva ..Vad menar kronofoden med stark personligbrev ? Tack för handen !!!
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kvalificera för en skuldsanering krävs att din sambo, som här är vad man kallar för gäldenär, måste vara så pass skuldsatt att det oavsett utmätningsmöjligheter inte finns en rimlig chans att blir skuldfri under sitt liv. Det här är en lång process och kronofogden beviljar den efter de testa utmäta vad som är möjligt av egendom, banktillgodohavanden, aktier, lön och så vidare först. För att kvalificera för skuldsaneringen så måste ni dels uppfylla det jag skrivit här ovan, samt kunna förmedla detta till kronofogdemyndigheten. De måste få det styrkt att din sambo gjort allt i sin makt för att bli skuldfri, men att det ändå inte kommer lyckas, vilket är vad det personliga brevet är till för. Det finns ingen självklar mall för att skriva ett personligt brev, men det måste innehålla vad jag skrivit ovan. Ett sätt att få hjälp i det här är att kontakta kommunens skuld-och budgetrådgivare som är till för att vägleda i dessa situationer och som kan både hjälpa och råd ge er inför ansökan till kronofogdemyndigheten. Ni når skuld-och budgetrådgivaren genom att kontakta kommunens växel eller socialtjänsten i er kommun. Eftersom det inte går att skriva ett personligt brev bara på informationen jag får ur frågan kan jag tyvärr inte vägleda er mycket mer än såhär, men jag hoppas ni fått lite vägledning i vad som i vart fall ska innefattas i brevet. Med vänlig hälsning,