Ansökan om skuldsanering

2016-11-14 i Skuldsanering
FRÅGA |hejsan jag vill veta vad man skriva personligt brev skuldsanering jag vet inte hur man göra och vad man skriva att ble bra kan ni snäll hjälpa mig att skriva ett personligt brev skuldsanering tusan tack
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska inleda med att försöka förklara vad som krävs för en skuldsanering och vad följderna blir. Sedan kommer jag redogöra för svaret på din fråga. Skuldsanering innebär att du, på kronofogdemyndighetens vägnar, får en betalningsplan, oftast på fem år. Betalningsplanen innebär att kronofogdemyndigheten kommit överens med dina borgenärer (de du har skulder till) om ett rimligt belopp för dig att betala tillbaka. Du betalar då av enligt planen det du rimligen kan avvara, och sedan skrivs din skuld av helt. För att du ska kvalificera för en skuldsanering, måste du vara på sådant obestånd och så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, och det är skäligt att du beviljas en skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Kronofogden gör först allt de kan för att utvinna skulden på annat sätt. I och med detta kommer de försöka utmäta så mycket som möjligt av din egendom och på din lön. Om de beslutat om utmätning på din lön minskar dina möjligheter till skuldsanering, då kronofogdemyndigheten gör löneutmätning om de anser det möjligt utan att du placeras under existensminimum och med möjlighet att betala av din skuld. En skuldsanering är alltså något som ges i undantagsfall.Angående din fråga är det så att kronofogden inte baserar ett beslut om skuldsanering på hur väl du formulerar ansökan utan på om du ansöker enligt ett formulär samt uppfyller det jag skrivit ovan. Att spekulera i om du kommer vara berättigad en skuldsanering går tyvärr inte utan mer information. Jag förstår dock helt att det känns som något du kan behöva hjälp med, och hjälp finns att få.Inom ramen för socialtjänsten finns en verksamhetsgren som kallas budget-och skuldrådgivning. Din kommun är skyldig av lag att ha en sådan rådgivare och de kommer hjälpa dig med vägledningen vad rör dina skulder. Du kan komma i kontakt med din kommuns budget-och skuldrådgivare genom att kontakta antingen ditt socialkontor eller kommunens växel. Rådgivaren kan sedan hjälpa dig med om en skuldsanering är aktuellt för dig.Det viktigaste just nu är dock att du ser till att inte ta på dig mer skulder. Om du tar på dig skulder samtidigt som, eller efter, du är i processen om en skuldsanering har dina borgenärer, de du har skulden hos, rätten att neka en skuldsanering. Detta är också något du kommer diskutera med din budget-och skuldrådgivare. Det är också viktigt att du visar att du försöker anpassa dig efter din situation. För att en eventuell skuldsanering ska beviljas, måste du ha gjort dig av med det du skäligen kan och sålt sådan lös egendom du skäligen kan få ersättning att betala av dina skulder med, något som annars kommer kunna utmätas av kronofogdemyndigheten.Med vänliga hälsningar,

Påverkas pågående skuldsanering av ett arv?

2016-11-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan min far skriva ett överlåtelseförbehåll på min del av ett arv?Jag har 2 syskon. Jag själv har en skuldsanering och jag vill få behålla så mycket som möjligt om han går bort.
Emma Furwed |Regler om skuldsanering finns reglerat i skuldsaneringslagen (SkuldsL), se här.Vidare finns regler om eventuella förbehållsbelopp främst i utsökningsbalken (UB) kap 5 och kap 7. Skuldsanering Vid en skuldsanering bestäms vilka fordringar som ska ingå och en betalningsplan upprättas där det framgår när och hur den återstående skulden ska betalas tillbaka, SkuldsL 29 § st. 1. Här ingår som utgångspunkt all gäldenärens (den som fått skuldsanering beviljad) samtliga tillgångar och inkomster med avdrag för visst belopp som ska motsvara gäldenärens och dennes familjs försörjning, SkuldsL 33 §. Viss ledning kan tas från UB 7:5 för hur stort förbehållsbeloppet kan bli. Här beror det bl.a. på om gäldenären bor ensam eller med annan och om hen har barn att försörja. Vidare tar man hänsyn till gäldenärens inkomst och levnadskostnader (bostad och mat m.m.).Arv under skuldsaneringI det fall som din far går bort under tiden som skuldsaneringen pågår och arvet tilldelas dig kommer arvet att utgöra en förmögenhetstillgång. Om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras riskerar du att skuldsaneringen omprövas. Vid en omprövning kan beslut fattas om att du i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att skuldsaneringen därmed upphävs så att du istället behöver betala tillbaka hela skulden. Detta sker på ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen, SkuldsL 48 § p. 7.Vad som avses med att ens ”ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras” framgår inte direkt av lagen. Enligt förarbetena till lagen talas det om en tipsvinst, men man pratar även om en inkomstökning som är av extraordinär karaktär. Här saknar jag omständigheter kring huruvida ditt arv skulle väsentligen påverka dina ekonomiska förhållanden eller inte. Här behöver du dock vara medveten att risken finns för en eventuell omprövning som kan leda till att skuldsaneringen upphävs och att du återigen blir betalningsskyldig för hela din skuld. ÖverlåtelseförbudHar din pappa testamenterat egendom till dig med ett överlåtelseförbud så innebär det ett förbud för dig som testamenttagare att överlåta egendomen vidare till någon annan. Överlåtelseförbudet innebär även ett förbud mot utmätning, se UB 5:5 st. 1, vilket talar för att tillgången även borde förbehållas dig under skuldsaneringen. Dock är rättsläget något oklart i denna fråga med tanke på bestämmelsen i skuldsaneringslagen 48 § p.7.Råd Här råder jag dig till att låta din far testamentera egendom till dig med ett överlåtelseförbud för att du på så vis ska kunna hänvisa till UB 5:5 och att egendomen är förbehållen dig och inte borgenärerna vars skulder omfattas av skuldsaneringen. Risken finns dock att en borgenär ansöker om omprövning, men ett överlåtelseförbud ökar dina chanser att få behålla egendomen själv.För vidare rådgivning går det bra att ringa in till oss på tel: 08-533 300 04. Vi har öppet mån-ons kl.10-16. Vänligen,

Att gifta sig under skuldsanering

2016-10-25 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo har en pågående skuldsanering, som är klar om fyra år. Vi har varit sambo från första början, redan vid ansökan av skuldsaneringen, så allt i utredning är jag redan involverad och medräknad i. Om vi nu gärna vill gifta oss. Blir det någon skillnad i skuldsaneringen?Påverkas jag på något vis annorlunda ekonomiskt än det som redan är?Jag önskar få veta konkret om vi kan gifta oss idag under pågående sanering, att ekonomin inte påverkas överhuvudtaget.Eller ska vi vänta till saneringen är klar (om fyra år).Mvh Jessica
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den ekonomiska situation ni har som sambos kommer inte förändras av att ni gifter er. Däremot sker en del förändringar om man går från särbo till sambo eller gift eftersom det förändrar storleken på de tillgångar som finns, men eftersom ni redan är sambo bör inte situationen förändras. I Sverige står dessutom var och en för sina egna skulder, du kommer därför inte att bli betalningsansvarig för din sambos skulder. Som sambo eller gift med någon som är skuldsatt finns det alltid en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom. De kommer i detta fall att utgå från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo , såvida inte ni kan bevisa att den är samägd eller ägs av dig enligt 4 kap. 19 § Utsökningsbalken (UB). För att skydda dina tillgångar är det därför bra att spara kvitton och andra handlingar som kan visa att det är dina tillgångar. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Skuldsanering

2016-09-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag tog ett lån till min son i januari till en skyhög ränta 33%. Han ville ta sitt liv pga efterbliven hyra och annat, jag blev förtvivlad och tog lånet för att rädda honom vilket nu känns som jag fått ett helvete istället. Det har gått ett halvår och jag får påminna honom varje månad och då blir han arg. Vet inte vad jag ska ta mig till lånet står ju på mig, tyvärr jag är nybliven pensionär och har det inte så fett.Med vänlig hälsning,
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger står lånet på dig och du är därmed skyldig att betala tillbaks lånet till långivaren. Som jag förstår det, var det klart mellan dig och din son att han skulle betala tillbaks lånet. Du kan därmed väcka talan i tingsrätten för att återkräva pengarna av din son.Under vissa förutsättningar kan man som svårt skuldsatt slippa betala hela eller delar av sina skulder genom att Kronofogdemyndigheten genomför en s.k. skuldsanering. Du hittar mer information om hur en skuldsanering går till och hur du ansöker om skuldsanering på Kronofogdemyndighetens hemsida: https://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Om skuldsanering och utmätning för sambos

2016-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag har stora skulder runt 1.000.000:- och överväger att ansöka om skuldsanering. Jag är sambo och vi har en bostadsrätt. Jag har tre barn, ett gemensamt med min sambo och två delad vårdnad dvs varannan vecka. Hur påverkas boendet? Får vi behålla det? Jag bor i Stockholm så få ett annat boende är uteslutet i min situation.Hon är inte skuldsatt utan bara jag.Vad finns för möjligheter?
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar nedan har jag besvarat din fråga både utifrån hur det ligger till vid förhållandet kring skuldsanering och vad som gäller för utmätning av er egendom.Huvudsakligen är det så att det som är din skuld, är din skuld. Sambon ska således inte behöva ”drabbas” av din skuldsättning och ingen utmätning på hennes lön kan ske. Dock finns det andra saker som händer. Det som finns i er bostad, anser kronofogden vara ditt och kommer kunna försöka utmäta det i och med din skuld, alternativt i den inledande processen till en skuldsanering. Det betyder att allt som inte tillhör de grundläggande behoven (sängar, kläder osv.) och som kan säljas med ett överskott, kan Kronofogden utmäta. Ett sätt att undvika detta är om din sambo kan, med kvitto eller något liknande, visa på att det var hon som införskaffade egendomen och att den var menad att vara hennes. Vidare ser kronofogden på er ekonomiska förmåga gemensamt och inte bara på din, när ni bor som sambos. Det här får som resultat att när Kronofogden annars utmäter lön och då inte tar ut mer än att du ska kunna försörja dig själv och din familj, gör de nu bedömningen över hur mycket de kan utmäta på din lön i förhållande till hur mycket av de grundläggande behoven som kan tillgodoräknas ur hennes. Angående frågan om bostadsrätten ska jag säga att Kronofogdemyndigheten ser väldigt restriktivt på att kräva att bostäder säljs för utmätning av skulder. Om det finns annan egendom som kan säljas och att ni exempelvis kan enas om en avbetalningsplan där lön utmäts föredrar de detta alternativ istället. Sen är det så att en bostadsrätt har ett värde som kan vara relevant för bedömning av om du kvalificerar för en skuldsanering. För att du ska kvalificera, måste du vara på sådant obestånd och så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, och det är skäligt att du beviljas en skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Detta kan innebära att de anser att du har möjlighet att sälja bostadsrätten och köpa en billigare, alternativt flytta in i en hyresrätt istället. Som du säger är bostadsläget inte det mest givmilda i Stockholm, vilket fogden har översyn med, men ändå kan avslå din ansökan på. Hänsyn tas till att du ska kunna ha din familj boendes hos dig.Slutligen vill jag tillägga att det inom ramen för socialtjänsten finns en verksamhetsgren som kallas budget-och skuldrådgivning. Din kommun är skyldig av lag att ha en sådan rådgivare och de kommer hjälpa dig med vägledningen vad rör dina skulder. Du kan komma i kontakt med din kommuns budget-och skuldrådgivare genom att kontakta antingen ditt socialkontor eller kommunens växel. Det viktigaste just nu är dock att du ser till att inte ta på dig mer skulder. Om du tar på dig skulder samtidigt som, eller efter, du är i processen om en skuldsanering har dina borgenärer, de du har skulden hos, rätten att neka en skuldsanering. Detta är också något du kommer diskutera med din budget-och skuldrådgivare. Det är också viktigt att du visar att du försöker anpassa dig efter din situation. För att en eventuell skuldsanering ska beviljas, måste du ha gjort dig av med det du skäligen kan och sålt sådan lös egendom du skäligen kan få ersättning att betala av dina skulder med, något som annars kommer kunna utmätas av kronofogdemyndigheten.Jag önskar dig lycka till och hoppas du fått svar på dina funderingar. Med vänlig hälsning,

Rekvisit för skuldsanering

2016-10-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag har i nu läget åkt på en ånges och depresion efter fått brev från kronofogden att jag har skuld på ca:100 000 plus att jag har lån innan som jag är noga med att betala, nu gör dom ut mätning på 12000 på min lön jag har hyra på 7400 lån 2200 el 458 resa med bil bensin 15mil/2800per/mån samt försäkring och trängsel skatt ,jag mår så usch ,vad kan ja göra för att bli av med det här. MVH Inge
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag beklaga det som hänt och att du mår dåligt av det. Inom ramen för socialtjänsten finns en verksamhetsgren som kallas budget-och skuldrådgivning. Din kommun är skyldig av lag att ha en sådan rådgivare och de kommer hjälpa dig med vägledningen vad rör dina skulder. Du kan komma i kontakt med din kommuns budget-och skuldrådgivare genom att kontakta antingen ditt socialkontor eller kommunens växel. Det framgår inte när eller hur lånet och skulden uppkommit, men en möjlig resolution är att du ansöker om skuldsanering. Skuldsanering innebär att du på kronofogdemyndighetens vägnar får en betalningsplan, oftast på fem år. Betalningsplanen innebär att kronofogdemyndigheten kommit överens med dina borgenärer (de du har skulder till) om ett rimligt belopp för dig att betala tillbaka. Du betalar då av enligt planen det du rimligen kan avvara, och sedan skrivs din skuld av helt. Det framgår inte hur länge kronofogden avser göra utmätning på din lön, men om utmätningen placerar dig under existensminimum under en längre tid, innebär detta att kronofogden kan bevilja en skuldsanering utan avbetalningsplan. Detta är dock endast i undantagsfall. För att du ska kvalificera för en skuldsanering, måste du vara på sådant obestånd och så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, och det är skäligt att du beviljas en skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Eftersom kronofogdemyndigheten redan beslutat om utmätning på din lön minskar dina möjligheter till skuldsanering, då kronofogdemyndigheten gör löneutmätning om de anser det möjligt utan att du placeras under existensminimum. Det här är dock ett beslut du bör diskutera med din budget-och skuldrådgivare.Det viktigaste just nu är dock att du ser till att inte ta på dig mer skulder. Om du tar på dig skulder samtidigt som, eller efter, du är i processen om en skuldsanering har dina borgenärer, de du har skulden hos, rätten att neka en skuldsanering. Detta är också något du kommer diskutera med din budget-och skuldrådgivare. Det är också viktigt att du visar att du försöker anpassa dig efter din situation. För att en eventuell skuldsanering ska beviljas, måste du ha gjort dig av med det du skäligen kan och sålt sådan lös egendom du skäligen kan få ersättning att betala av dina skulder med, något som annars kommer kunna utmätas av kronofogdemyndigheten. Jag hoppas du fått lite mer klarhet i ämnet, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas sambon av min skuldsanering?

2016-10-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering och har 4 år kvar att betala. Nu har jag hittat en kille och vi vill gärna flytta ihop. Han har eget hus. Påvärkas han av min skuldsanering på något sätt? Jag vill ju inte sätta honom i skiten för att jag var sjuk och hamnade där. Tacksam för svar.
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Det är bara du som ska betala dina skulder. Din kille kommer inte bli ansvarig för dina skulder om ni flyttar ihop, inte ens om ni gifter er. Dock kan en ny skuld påverka sambon. Drabbas du av en skuld under skuldsaneringen omfattas den inte av saneringen och kan därför drivas in som vilken skuld som helst. Om Kronofogden då utmäter egendom kommer de utgå från att all egendom i ert gemensamma hem tillhör dig, så länge ni inte kan bevisa annat (se 4 kap 19 § utsökningsbalken). Detta innebär att om din sambo har dyra möbler och det inte kan visas att det är han som äger dem, tex genom ett kvitto, kommer Kronofogden att kunna utmäta dessa möbler för din skuld. Ett tips är först och främst till dig att undvika nya skulder men också att ni sparar kvitton och kommer ihåg vem som köpt vad. Så länge det är han som står som ägare för huset bör huset inte kunna utmätas för dina skulder. För din del kan samboförhållandet påverka din betalningsplan. Om du genom att bli sambo med din kille får det mycket bättre än tidigare kan borgenärerna ansöka om att planen ska ändras (det kan såklart du också göra). Resultatet kan bli att du måste betala mer varje månad.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskribering av statlig skuld avseende särskild rättsverkan av brott

2016-09-23 i Skuldsanering
FRÅGA |För några år sedan dömdes jag till fängelse och blev ålagd en skuld i form av särskild rättsverkan på grund av brott. Förenklat kan sägas att då domstolen ansåg det bevisat att jag tjänat 1.5Mkr på kriminaliteten blev jag även betalningsskyldig för den summan. Det som kunde utmätas gjordes, men jag har ändå ungefär 1.3Mkr kvar i skuld - och inga tillgångar. Om jag förstår lagtexten rätt preskriberas skulden tio år efter dess uppkomst? Stämmer detta eller finns det någon risk för preskriptionsavbrott som med andra skulder? Går det att bli av med nämnda skuld på något annat vis tidigare (förutom det självklara att betala in beloppet)?Enligt Kronofogden kan jag ej få skuldsanering på en statlig skuld som avser särskild rättsverkan av brott. Jag har snart avtjänat mitt straff, är under särskilda utslussningsåtgärder och studerar vid universitet. Jag vill ha möjlighet att i framtiden leva ett normalt liv vilket underlättas av om jag slipper leva på existensminimum.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Enligt Skuldsaneringslag (2006:548), SksL, 4 § måste en gäldenär (den personen som är betalningsskyldig, i det här fallet du) vara kvalificerat insolvent. Att vara kvalificerat insolvent innebär att du inte rätteligen kan betala din skuld i takt med att den förfaller, samt att den här oförmögenheten ska bedömas bestå under en överskådlig tid. Oförmögenheten att betala sina skulder måste alltså vara varaktig för att skuldsanering ska komma på tal. Faktum är att det inte är den slutgiltiga skuldens storlek som är den avgörande faktorn för om skuldsanering ska ske eller inte, utan det är skuldbördan ställd i relation till framtida kommande inkomster eftersom det är just dessa som avgör om insolvensen är tillfällig eller inte. Frågan om exakt hur lång tid en överskådlig framtid innebär är omdiskuterad och kan sträcka sig över väldigt lång tid, viktigt att observera är att det här uttrycket inte får förväxlas med användningen i vardagsspråk. I ett uppmärksammat rättsfall, NJA 2010 s. 496, så låg prognosen så långt fram som 20 år i tiden. Högsta domstolen ansåg att kvinnan i målet, med sin dåvarande inkomst, skulle kunna ha betalat av skulden om 20 år, vilket innebar att hon inte var kvalificerad för skuldsanering. Vidare ser vi att Högsta domstolen i fallet NJA 2013 s. 128 lyfter fram vikten av att i varje fall göra en nyanserad bedömning med hänsynstagande till de enskilda omständigheterna i varje fall. Fortsättningsvis ska hänsyn tas till det allmänna skälighetsrekvisitet i 4 § 1 st 2 p i SksL, vilket förenklat innebär att KFM ser till gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering. I den här bedömningen kan t.ex. hänsyn tas till andra familjemedlemmar i boendet och deras inkomst. Här görs en helhetsbedömning där KFM bl.a. tar hänsyn till skuldernas ålder, omständigheterna vid skuldernas tillkomst (hur och varför gäldenären har skuldsatt sig). I ett fall, RH 1996:102, ansågs inte skuldsanering kunna beviljas till en man som skuldsatt sig upp till 3,5 MKR på grund av dåliga värdepappersaffärer.. Vidare i RH 2014:47 ansågs inte skuldsanering vara möjlig då skulderna uppstått på grund av brott, här kan man definitivt dra en parallell till ditt fall. Sammanfattningsvis så ser du att det finns en hel uppsjö av olika omständigheter att ta hänsyn till när det kommer till skuldsanering, ännu fler utöver ovan nämnda, men förhoppningsvis förstår du nu varför KFM inte vill/ kan bevilja dig skuldsanering. Det här är det bästa svaret jag kan ge dig utifrån de omständigheterna som du har angivit. Vad gäller preskribering av din skuld på 1,3 MKR till staten så kommer den med all sannolikhet inte att försvinna, om du inte ansöker igen och försöker få igenom en skuldsanering så att dina skulder kan tas bort då preskriptionsavbrott med största sannolikhet inte kommer att ske. Preskriptionsavbrott sker om du erkänner skulden genom att betala ränta eller amorteringar, genom att borgenären (i det här fallet staten) skickar en betalningspåminnelse eller om borgenären ansöker om verkställighet (att Kronofogdemyndigheten mäter ut skulden). Eftersom det är staten som är borgenär så sker ju preskriptionsavbrott hela tiden, så fort det sker en uppdatering om din ekonomiska situation. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,