Kan sambons tillgångar räknas med vid en skuldsanering?

2017-06-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, Min sambo har fått igenom sin skuldsanering som hon ådragit sig i sitt tidigare förhållande då hon hade en enskild firma som gick i konkurs och lämnade stora skulder. Vi har bott ihop i 3,5 år nu och hon har kämpat sig tillbaks & fått fast jobb & har en 100% tjänst numera. Därmed påbörjades den skuldsanering hon har sökt under en längre tid. Jag har inga skulder & lånet på huset som jag köpt står i mitt namn eftersom jag hade alla pengar till insats när jag sålde min lgh med en bra vinst. Alla möbler vi handlat till huset har jag betalat eftersom jag fick en bra vinst men dessa är köpta begagnade via blocket, loppisar osv eftersom vi gillar denna typen av möbler. Kvitton existerar inte här direkt även om vi har skrivit upp det mesta jag köpte på papper för att vi skulle ha lite koll på vart pengarna gick & till vad.Har 3st frågor nu: Om jag skulle gå & vinna på en trisslott tex summan 100.000:- eller upp till 1 miljon , skulle detta påverka min sambos pågående skuldsanering? Om jag får ett arv där både pengar samt sommarstuga & dyl ingår så räknas ju detta som ägodelar med stort värde, hur påverkas detta medans min sambo skuldsanerar? Kan jag bli "tvingad" att sälja dessa eller på något sätt bli utmätt av KRF då? Kan dom möbler jag köpt bli utmätta av KRF även fast vi är överens att det var jag som köpte dom?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vinst på en trisslott, arv och möbler:Skulle du vinna på en trisslott eller få ett arv kommer detta alltså inte räknas med i din sambos skuldsanering eller påverka denna då det är dina tillgångar. Du kan alltså inte tvingas sälja ett hus du har fått genom ett arv eller tvingas ge bort det genom en utmätning. Utmätning kan inte heller ske för möbler som är dina om det är en utmätning som sker gällande din sambos egendom. Det som är viktigt är dock att kolla om det är så att det räknas som samboegendom. Då kan viss egendom räknas som din sambos och genom det vara med vid en eventuell utmätning.Allmänt om skuldsanering:Vid ett skuldsaneringsbeslut väger man in den gemensamma bilden av din och din sambos ekonomi. Detta är ett verktyg man använder för att kolla på vilka kostnader den som ska söka skuldsanering har för tillexempel hemmet och levnadskostnader. Däremot ska dina tillgångar inte ses som tillgångar i din sambos skuldsanering.Samboegendom:Samboegendom kan möbler bli även om den ena sambon har köpt dom men det är tänkt att vara gemensamma möbler under sambotiden. Detta är trots att man är överens om att den ena har köpt dom. Dessa ska ändå ingå vid en eventuell separation. Om det är gemensamma möbler som den ena sambon vill ha som enskild egendom får detta skrivas in i ett samboavtal. Dock är det viktigt att tänka på att detta inte får göras enbart för att ta bort egendomar från en utmätning.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Skuldsanering efter avtjänat straff

2017-06-11 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Min sambo sitter med skulder hos Kronofogden då han blivit dömd för ett brott och därmed dömd till både fängelsestraff och ett högt skadestånd. Både brottet och domen kom innan vi flyttade ihop. Han har varken inkomst, utbildning eller jobb och kommer att sitta en längre tid bakom galler. Min fråga är: vad händer med skulden då han naturligtvis inte kommer att kunna betala den? Kan han söka skuldsanering medan han sitter inne, och hur skulle detta isåfall påverka min ekonomi? Om skulden bara ökar under dom år han sitter inne, vad kan han då göra när han kommer ut för att bli av med skulden? Det känns inte rimligt att man ska bli straffad resten av livet och aldrig kunna 'leva på riktigt' om man har en väldigt hög skuld hos fogden.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Efter en ansökan hos Kronofogdemyndigheten om skuldsanering kommer det utredas om din sambo uppfyller kraven om sökandens person och om att kravet på kvalificerad insolvens är uppfyllt (4-10 § skuldsaneringslagen). Det innebär att det bl.a. utreds om din sambo inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid. Vad som anses som överskådlig tid varierar men i ett uppmärksammat rättsfall, NJA 2010 s. 496 så låg prognosen år långt fram som 20 år i tiden. Högsta domstolen ansåg att kvinnan i målet, med sin dåvarande inkomst, skulle kunna ha betalat av skulden om 20 år, vilket innebar att hon inte var kvalificerad för skuldsanering. Vidare ser vi att Högsta domstolen i fallet NJA 2013 s. 128 lyfter fram vikten av att i varje fall göra en nyanserad bedömning med hänsynstagande till de enskilda omständigheterna i varje fall. Om din sambo vid ansökan saknar utbildning och arbete tas det med i beaktningen, men också hans förmåga att (efter frigivning) komma i arbete eller påbörja en utbildning som leder till arbete. Därefter görs en skälighetsbedömning där särskilt ska beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar din sambo har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket han har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. Att skulderna uppkom genom brott kan vara till din sambos nackdel. I ett fall, RH 1996:102, ansågs inte skuldsanering kunna beviljas till en man som skuldsatt sig upp till 3,5 miljoner kronor på grund av dåliga värdepappersaffärer. Vidare i RH 2014:47 ansågs inte skuldsanering vara möjlig då skulderna uppstått på grund av brott, och här kan man definitivt dra en parallell till din sambos fall.Sammanfattningsvis finns det flera omständigheter att ta hänsyn till när kommer till skuldsanering och skulle en ansökan från din sambo inte beviljas så kommer Kronofogdemyndigheten istället se över en långsiktig avbetalningsplan med hänsyn till din sambos betalningsförmåga. Med vänlig hälsning,

Vad händer med skuldsaneringen om hustrun ärver pengar?

2017-06-03 i Skuldsanering
FRÅGA |Min far har skuldsanering (han lever på existensminimun så ingenting dras). Vad jag förstod skulle detta pågå i 5 år (det har nu gått 3 år).Nu kommer min mor (min far och mor är gifta och bor ihop) få ett arv (då min morfar har dött) på ca 400 000 kr. Kommer dessa pengar till min mor på något sätt påverka hennes mans/min fars skuldsanering??(Vet inte om det har någon betydelse, men både mina föräldrar är pensionärer).Detta oroar dem och de vet inte vem de skall fråga, så jag lovade att försöka hjälpa dem med svaret.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett beslut om skuldsanering kan komma att omprövas av Kronofogdemyndigheten. Till exempel kan en borgenär (långivaren) ansöka om att få beslutet omprövat med anledning av att den skuldsattes ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats. Det vanligaste är då att betalningsplanen korrigeras så att borgenärerna kan få del av det ökade betalningsutrymmet. Med det sagt, gäller vanliga avtals- och förmögenhetsrättsliga regler mellan makar. Det innebär juridiskt sett att vardera make äger sina tillgångar. Förutsatt att det endast är din mamma som ärver pengarna påverkar det därför inte din pappas tillgångar.Högsta domstolen har uttalat att ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem bör tillmätas betydelse endast för frågan om den skuldsatte har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering. Ribban är med andra ord satt väldigt högt för att någon annans tillgångar ska beaktas i frågor om skuldsanering. Min bedömning är att arvet till din mamma inte kommer att påverka din pappas skuldsanering. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att hålla tillgångarna separat. I varje fall tills skuldsanering är genomförd är det klokt om din mamma gör alla större köp i eget namn och har pengarna på ett eget konto. Ni kan alltid kontakta kommunen och be att få prata med en skuldrådgivare. De erbjuder hjälp före, efter och under en skuldsanering. Hoppas att svaret hjälpte! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Skuldsansering och arv

2017-04-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Ska få skuldsanering den är inledd.Min mor har dött. Vi är 2 Syskon dvs BröstarvingarKan jag avsäga min del av arvet så min bror får allt ca 80000 kr Jag ska alltså få ca 40000 krTacksam för svar
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Arvet kommer att utgöra en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet är kommer det att mer eller mindre påverka din ekonomiska förmåga. Skulle man göra bedömningen att arvet medför att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättras så kan detta leda till att skuldsaneringen omprövas, se skuldsaneringslagen 24 § 1 st 5 p. En omprövning kan leda till att du bedöms kunna betala av en större del av dina skulder och att arvet tas i anspråk för detta. Det är möjligt att 40 000 kronor inte utgör en väsentlig förändring enligt lagen, det beror på hur din ekonomiska situation ser ut. I ditt läge är annars ett arvsavstående den möjlighet som finns för att fortsätta skuldsaneringen. ArvsavståendeDu kan välja att avstå från hela eller en del av din arvslott. Den avstående kan välja att avstå till förmån för någon/några specifika personer. Anges inte någon särskild träder den avståendes avkomlingar in och ärver som om den avstående varit död. Om du därför avstår ditt arv från sin mor kan du antingen ange till förmån för vem du gör detta eller alternativt låta dina avkomlingar ta emot arvet genom sin istadarätt.Du måste skriva ett arvsavståendet. Då en arvsandel tillträds redan genom dödsfallet så innebär det att när din mor avled så utgör din arvsandel en förmögenhetstillgång som kan tas i anspråk vid en skuldsanering. Rättsfallet NJA 1993 s 34 anger att du måste meddela dödsboet om arvsavståendet för att arvet skall skyddas innan boet skiftas efter den avlidne. Denna underrättelse lämnas till en boutredningsman eller en testamentsexekutor och i övriga fall till övriga dödsbodelägare eller åtminstone den som sitter i boet. Dödsboet anses också meddelat om du anmäler avståendet vid bouppteckningen, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Ett arvsavståendet ska vara tydligt formulerat så att det klart framgår att det är just ett avstående du gör.Med vänliga hälsningar

Skuldsanering - påverkas den av partnerns ekonomi

2017-06-18 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag har haft skuldsanering i 3 och ett halvt år av 5, jag har nu blivit sambo, vad skulle hända om hon skulle börja jobba? rivs skuldsaneringen upp då?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen som du kan hitta här.Skuldsaneringen beror på vissa villkor. Bl. a. ska den som får skuldsaneringen inte ha någon egen förmåga att betala sina skulder (7 §). Alla personer är ensamt ansvariga för sin egendom, sina pengar och sina skulder. Det betyder att en persons skulder och förmåga att betala dessa skulder inte direkt påverkas av om personen har en partner eller den partnerns ekonomiska förhållanden. Att man lever med någon som har god ekonomi själv betyder inte att man själv får större förmåga att betala sina skulder, eftersom man inte kan kräva att den personen ska använda sina pengar för att betala skulderna. En person med skuldsanering ska betala en viss summa varje månad enligt en betalningsplan och får själv behålla ett visst förbehållsbelopp som ska beräknas utifrån personens och personens familjs behov (33 §). Det betyder att en förändring av familjeförhållanden kan påverka hur en persons förbehållsbelopp ska beräknas. Om man har en partner kan dennes förmåga bidra till det gemensamma hemmet och familjen påverka hur mycket man själv anses behöva behålla varje månad. För dig betyder det att din sambos ändrade ekonomi inte direkt ska påverka dig och din skuldsanering. Det är dina skulder och din ekonomiska förmåga som är utgångspunkten för beslutet om skuldsaneringen. Din sambo kan aldrig hållas ansvarig för dina skulder och sambons lön ska inte heller kunna tas i anspråk för att betala dina skulder. Villkoren för din skuldsanering förblir alltså oförändrade även om sambon får lön. Det kan däremot ha en indirekt betydelse, eftersom det belopp du får behålla varje månad beräknas utifrån din egen och din familjs behov och ekonomiska förmåga. Det kan alltså ha betydelse för din avbetalningsplan. Jag rekommenderar därför att du kontaktar Kronofogdemyndigheten och berättar om din situation och om din sambos ändrade ekonomiska förhållanden för att få svar på om det påverkar din avbetalningsplan och i så fall hur.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp. Vänliga hälsningar,

Är det möjligt att teckna bilförsäkring under skuldsanering?

2017-06-04 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering. Jag o min pojkvän ska flytta ihop . Påverkas min skuldsanering något? Vad får jag göra under skuldsaneringen? Ex får jag stå för en bilförsäkring? ( min pojkvän är asylsökande o har körkort men försäkringen skulle bli billigare om den står i mitt namn?? Kan jag göra det? Jag vill inte riskera något med min sanering... vore tacksam för snabbt svar .
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Vid skuldsanering är tanken att man ska leva på ett så kallat existensminimum. Med detta avses ett visst förbehållsbelopp som består av din (1) boendekostnad och ett (2) normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader. Huruvida bilförsäkring kan räknas in här eller inte är svårt att svara på i det enskilda fallet. Svaret är dels beroende av hur stort ditt behov av en bil är. Om det finns möjlighet att skriva bilförsäkringen i din pojkväns namn och ni endast vill skriva den i ditt namn för att det är billigare - har jag svårt att tro att detta skulle vara okej. Om du inte vill riskera någonting med din sanering rekommenderar jag därför dig från att avstå att skriva försäkringen i ditt namn. Hoppas att svaret var till din hjälp och att allt går bra. Mvh,

Hur påverkas min skuldsanering om jag gifter mig?

2017-05-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag fick nyligen igenom skuldsanering och pga att jag får ekonomiskt bistånd och inte kommer bli aktiv på arbetsmarknaden under överskådlig tid, plus att jag har barn, så har jag det betalningsfritt och förkortat till 3 år istället för 5. Vad skulle hända om jag gifter mig med en man som har inkomst? Räknas inkomst för mig eller för hushållet? Kan det påverka skuldsaneringen?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet så exempelvis hyra, mat och räkningar kan delas på två personer. Dettat kan innebära att mer av din inkomst skulle kunna tas i anspråk i skuldsaneringen. Kostnaderna delas på detta sätt även om man flyttar tillsammans med någon och blir sambos, det är alltså vilka som ingår i hushållet som har betydelse och inte just giftermålet i sig. Om ni då bor tillsammans innan påverkar inte giftermålet skuldsaneringen alls. Skulder är personliga och därför kommer skulderna fortfarande vara det i fall du gifter dig. På grund av det kommer inte inkomsterna att slås ihop för att ni tillsammans skulle kunna betala en större del av dina skulder. Vid vidare frågor är du välkommen att återkomma och då frågan rör skuldsanering kan du även ställa frågor till Kronofogdemyndigheten. Hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Utmätning och skuldsanering - hur påverkas en make?

2017-04-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan!Under vårt äktenskap har min fru dragit på sig en massa skulder utan min vetskap, som har gått till kronofogden . Hon har fått kämpa med dessa skulder i ca 9 år nu som blir oväsentlig mindre och sen på grund av dyra tandläkare kostnader mm där inbetalning stoppas under en viss tid, ökar summan igen. Så det känns som att det aldrig går ner. Hon har varit i kontakt med dom olika lånegivarna för att försöka göra upp en avbetalning med dom i stället för med kronofogden så att hon blir av med skulden. Men ingen är villig att göra detta.Hon har nu skickat in om skuldsanering. Men hur kommer det att påverka det mig? Kan dom tex kräva att jag skall sälja min bil?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering och utmätning hittar du i skuldsaneringslagen och utsökningsbalken (UB). Jag kommer först redogöra för hur din sambo kan påverkas av er relation i en skuldsanering och sen förklarar jag hur du och saker du äger kan påverkas av din frus situation.Skuldsanering – hur går det till?Kronofogdemyndigheten (KFM) prövar om en person kan få skuldsanering. KFM fattar ett beslut om skuldsanering när det är utrett att personen inte har förmåga att betala sina skulder och det kan antas att läget inte förändras inom en överskådlig framtid. Bedömningen sker utifrån den skuldsatta personens ekonomiska förhållanden. Att den skuldsatta t. ex. är gift med någon som har en bättre ekonomisk förmåga hindrar inte att KFM beslutar om skuldsanering.Beviljas skuldsanering kommer KFM att upprätta en plan för hur skuldsaneringen kommer se ut. Bl. a. specificeras hur och när samt hur mycket personen ska betala (skuldsaneringslagen 29 §). Beloppet som ska betalas enligt betalningsplanen ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk alla tillgångar och inkomster efter avdrag för ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet – det som personen får behålla av sina inkomster – är en summa som behövs för den skuldsattas och familjens underhåll. Det är dels ett normalbelopp som beräknas schablonmässigt och anses inkludera alla vanliga levnadskostnader. Dels är det kostnader för boende. Normalbeloppet för en sammanlevande make är 7 820 kr (UB 7 kap. 4-5 §). Finns det barn i familjen läggs det till en summa för varje barn. Om det finns särskilda behov av sjukvård, tandvård, barnomsorg mm kan det också beaktas. Förbehållsbeloppet kan också påverkas av att man har en make som har en större förmåga att bidra till familjens försörjning. Har man en partner med höga inkomster kan ens förbehållsbelopp alltså bli mindre.Makars egendom när en är skuldsattEn person är alltid själv ansvarig för sina skulder och det är en skuldsatt persons egendom som kan tas i anspråk för dennes skulder. En makes egendom kan påverka hur betalningsplanen utformas enligt ovan, men tas inte i direkt anspråk vid t. ex. en utmätning. Om KFM utmäter egendom hos en person som bor tillsammans med en make eller sambo ska de utgå från att lös egendom som makarna har i gemensam besittning tillhör den skuldsatta personen. För att KFM inte ska ta egendom i anspråk måste det göras sannolikt att de antingen är samägande eller att den andra maken äger egendomen (UB 4 kap. 19 §). Skulle det bli aktuellt för KFM att utmäta egendom kan de alltså utgå från att saker som ni har tillsammans är din frus och ta det i anspråk. Då måste du kunna visa att ni äger det tillsammans eller att det tillhör dig. Eftersom bilar är registrerade är det i allmänhet lätt att visa vem som faktiskt äger en bil.SammanfattningDin fru är själv ansvarig för sina skulder och vid skuldsanering och utmätningar är det hennes egendom och hennes ekonomiska förhållanden som tas i anspråk och beaktas. Skulle KFM göra en utmätning kan de däremot utgå från att saker ni har i gemensam besittning tillhör din fru. För att undvika att saker ni äger tillsammans eller som du äger själv utmäts måste du kunna visa att du är den rätte ägaren. Det är ofta lätt att visa vem som äger en bil genom att titta på vem som står som registrerad ägare hos Transportstyrelsen.Din ekonomiska situation kan däremot indirekt påverka er ekonomi, eftersom din inkomst beaktas när KFM beräknar det förbehållsbelopp som din fru kan behålla om hon får sin lön utmätt eller får skuldsanering. Har du en god ekonomisk förmåga kan din fru få behålla mindre av sina inkomster och ni får då sammanlagt mindre pengar att röra er med.Vid fler frågor om skuldsanering eller utmätning kan du alltid kontakta KFM eller läsa mer på deras hemsida. I er hemkommun finns det också en budget- och skuldrådgivare som kan ge svar på frågor och råd om privatekonomin.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,