Personlig konkurs och skuldsanering

2016-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Att gå i personlig konkurs, är det detsamma som skuldsanering? Är det skillnad mellan dessa två rättsliga begrepp eller betyder det samma sak? Är personlig konkurs detsamma som skuldsanering? Om en blivande jurist har stora skulder och flera betalningsanmärkningar, och blir tvungen att ansöka om skuldsanering, har denna blivande jurist möjligheter att få arbeta som jurist i framtiden eller är det kört? Har hört att om en jurist har försatts i personlig konkurs så har han/ hon ingen chans att få komma med i advokatsamfundet. Därav frågan om personlig konkurs är detsamma som skuldsanering ? Tack på förhand!
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Personlig konkurs innebär att en person inte fritt får förfoga över sin egendom under konkursen. Tingsrätten utser istället en konkursförvaltare som tar reda på vilka tillgångar och skulder som finns och ser sedan till att skulderna betalas med personens tillgångar. Man blir inte skuldfri om man försätts i personlig konkurs utan de skulder som finns kvar efter konkursen kan man krävas på senare. En personlig konkurs är alltså inget sätt att bli skuldfri på.En person som är på obestånd, vilket innebär en inte tillfällig oförmåga att betala sina skulder, kan själv ansöka om att bli försatt i konkurs. En ansökan kan även göras av en fordringsägare, vilken är någon som har en skuld att driva in. Beslutet tas av tingsrätten.Man har en skyldighet enligt lag att ge konkursförvaltaren alla de upplysningar denne behöver samt medverka till att denne får all den hjälp som behövs. Andra konsekvenser av en personlig konkurs är t.ex. att man ej får bedriva näringsverksamhet eller vara företrädare för juridiska personer.Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt slipper betala hela eller delar av dina skulder. I normala fall får du en avbetalningsplan på fem år. Om du sköter dina betalningar så kommer du att vara skuldfri när de fem åren gått.Om du redan har låg inkomst och inte kan betala någonting kan du få skuldsanering ändå, men utan någon betalningsplan.Hoppas du fick svar på det du undrade över. Vänliga hälsningar,

Vad innebär skuldsanering för fordringsägaren?

2016-04-05 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har blivit tilldömd ett skadestånd på ca 160000 som ligger hos kronofogden på bevakning då den dömde saknar tillgångar att betala. Har nu fått reda på att personen ansökt om skuldsanering. Hur ska jag kunna få mitt skadestånd överhuvudtaget, när han saknar betalningsförmåga. Om 5 år är han skuldfri.. Medans jag står utan mitt skadestånd. Hur fungerar det här?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!Först och främst är det Kronofogdemyndigheten och gäldenären som tillsammans tar fram ett förslag till hur skuldsaneringen ska gå till. Förslaget kommer därefter skickas till dig som fordringsägare och då har du möjlighet att yttra dig över förslaget. Här kan du godkänna det eller säga nej. Efter att du har inkommit med ditt yttrande så kommer Kronofogdemyndigheten besluta om skuldsanering ska beviljas eller inte. Det bör understrykas att de kan bevilja skuldsanering även om du har sagt nej till förslaget men detta beslut kan du givetvis överklaga. En skuldsanering för dig som fordringsägare innebär att din fordran kommer att skrivas ner, vilket innebär att du inte kommer få fullt betalt, utan endast till den del som gäldenären klarar av att betala. Om gäldenären inte har någon betalningsförmåga kommer din fordran att skrivas ner helt och detta innebär att du inte kommer att få betalt alls.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Vid ytterligare frågor och funderingar är du välkommen tillbaka till oss på LawLine!

Flytta ihop under pågående skuldsanering

2016-01-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min pojkvän har precis beviljats skuldsanering. Saken är den att vi gärna vill bli sambos, men är oroliga att skuldsaneringen rivs upp då jag tjänar mer än honom. Vad är ert råd? Behöver det gå om några år innan vi kan flytta ihop? Vi vill inte äventyra något, men tänker ändå att det inte är rimligt att vi ska "tvingas" vara särbos under kommande fem år.Ha en fin dag!
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen, som du hittar här. När skuldsanering beräknas räknar man ut ett förbehållsbelopp vilket omfattar så mycket som din pojkvän anses behöva ha kvar till sin försörjning, utsökningsbalken 7:5. Då ni flyttar ihop kan skuldsaneringen omprövas om din sambo anses få väsentligen bättre ekonomi, skuldsaneringslagen 24§. Skuldsanering påverkas av att ni blir sambo på det sätt att kostnader så som hyra, mat osv. delas på er båda. Era inkomster räknas då samman och genom proportionering räknar man ut hur mycket du och din sambo var och en ska bidra till hushållets gemensamma utgifter. Detta kan få följden att mer av din pojkväns inkomster kan tas i anspråk av skuldsaneringen när ni bor tillsammans jämfört när ni inte gör det eftersom du då betalar en del av de gemensamma kostnaderna. Dock är skulderna personliga vilket innebär att du inte kommer att få något ansvar över skulderna genom att ni flyttar ihop utan dessa är även fortsättningsvis din pojkväns. Sammanfattningsvis kan alltså din pojkväns skuldsanering påverkas om han anses få väsentligen bättre ekonomi. Påverkan sker i så fall genom att era inkomster räknas samman och gemensamma hushållsutgifter delas mellan er. Min vidare rekommendation till dig är att kontakta Kronofogdemyndigheten som är den myndighet som har hand om skuldsaneringsärenden. Myndigheter har serviceskyldighet och du kan därför ringa till dem på anomyn basis med eventuella vidare frågor. Hoppas detta var svar på din fråga! Mvh

Preskription och skuldsanering

2015-12-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Är det verkligen vettigt att skulder får finnas kvar i princip livet ut? Jag menar skulder från inkassobolag. Om jag fattat saken rätt är det preskriptionstid på 10 år som kan startas om genom ett brev efter 9,9 år? Jag har skulder sedan 04 till trafikförsäkringsföreningen som nu en inkassofirma skickar krav på. Hur kan jag bli av med den då jag är sjukpensionär och lever på existensminimum.? Min situation kommer inte ändras någonsin.Sedan undrar jag om man får söka hos Kronofogden för samma skuld två gånger?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas fordringar tio år efter uppkomsten. Om däremot borgenären innan den här tiden har gått ut avbryter preskriptionen genom att exempelvis skicka ett kravbrev startar tioårsfristen på nytt. Detta kallas för preskriptionsavbrott (se 5 § preskriptionslagen). Alltså är det möjligt att efter 9,9 år skicka ett kravbrev och på så sätt starta om preskriptionen.Det är möjligt att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden om man är på obestånd och det kan antas att han eller hon inte kan betala sina skulder inom en överskådlig tid och det är skäligt att skuldsanering beviljas (4 skuldsaneringslagen). Det räcker alltså inte med att i allmänhet ”ha det knapert”. Kommunernas socialtjänster är enligt lagen skyldiga att erbjuda kostnadsfritt erbjuda hjälp och rådgivning när det gäller skuldsanering. Om du är intresserad bör du därför kontakta din kommuns socialtjänst. När det gäller din sista fråga kan jag endast konstatera att en borgenär får ansöka om betalningsförelägganden, utmätningar och liknande åtgärder ett obegränsat antal gånger till och med att skulden betalas eller betalning erhålls i utmätt egendom.Vänligen,

Skuldsanering

2016-06-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Skuldsanering.
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline! Du kan läsa mer om skuldsanering här: https://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.htmlhttps://www.kronofogden.se/Vemkanfaskuldsanering.htmlMed vänlig hälsning,

Överlåtelse av skuld och skuldsanering

2016-02-25 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har en skuld till ett inkassobolag som jag betalar på. Situationen är att min mamma fått två skulder som hon har svårt att betala. Hon är arbetslös och lever på a-kassa. Hyran tar 80% av a-kassan. Resterande 20 % hamnar hos läkarkostnader och mediciner. Hon har hamnat i en svår sits. Finns det möjlighet att överlåta skulderna till mig?Tacksam för respons.Tack på förhand
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! En skuld kan som huvudregel inte överlåtas till annan utan borgenärens (fordringsägarens) samtycke. Att sådant skulle ges får anses mindre sannolikt om även du har problem att betala dina skulder. Härmed dock inte sagt att din mor skulle vara hindrad att på annat vis ta sig ur sin prekära ekonomiska situation. En gäldenär (i detta sammanhang ung. en skuldsatt person) som är bestående oförmögen att betala sina skulder i den takt de förfaller och inte kan antas ha möjlighet att ändra detta förhållande inom överskådlig tid, får beviljas skuldsanering om sådan vore skälig (se 4 § skuldsaneringslagen (2006:548)). Genom ett sådant förfarande skulle din mors skulder antingen kunna efterges helt eller nedsättas efter en tids betalning enligt överenskommen betalningsplan (se 1 och 23 §§ ovannämnda lag). Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogdemyndigheten. Anses processen alltför komplicerad bör din mor emellertid först vända sig till socialtjänsten i den kommun där hon bor för att få vägledning i frågan (se 2 § ovannämnda lag). Vänligen,

Informera Kronofogden om arv vid skuldsanering

2016-01-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Min Mamma är 71 år och har fått skuldsanering beviljad. Nu gick hennes Mamma bort våren 2015 och dom kvarlevande barnen kommer att få ett arv på ca 40.000 vardera. Är Mamma enligt lag skyldig att tala om detta för kronofogden eller kan Mamma behålla dessa pengar utan ångest......Mvh Kenneth
Azra Huzejrovic |Hej Kenneth och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett av grundkraven för att beviljas skuldsanering är att personen i fråga inte kommer kunna betala sina skulder på många år, detta stadgas även i 4 § 1 p. skuldsaneringslagen (2006:548). Om det under skuldsaneringstiden sker en förändring av personens ekonomi ska Kronofogden informeras. Kronofogden bör informeras eftersom väsentliga och oförutsägbara förbättringar av personens ekonomi, som arv, kan medföra att skuldsaneringsbeslutet ändras genom omprövning. Omprövning kan ske då personen i och med arvet kan bedömas kunna betala en större del av skulderna. Detta stadgas i 24 § 1 st. 5 p. skuldsaneringslagen. I och med detta bör din mamma informera Kronofogden om arvet eftersom det under skuldsaneringsåren har skett en förändring/förbättring av hennes ekonomi.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skuldsanering och spelmissbruk

2015-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag är spelmissbrukare och har spelat bort 700000kr. Kan jag få skuldsanering?
T E |Hej och tack för din fråga!Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (här). Rent allmänt innebär skuldsanering att du blir befriad från att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Två krav måste vara uppfyllda för att du ska bli beviljad skuldsanering, 4 § SSL. Det första är att du ska vara på obestånd och så pass skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder under överskådlig tid. Det andra är en skälighetsbedömning med beaktande av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Du måste således befinna dig i en svår ekonomisk situation som du inte kan ta dig ur på egen hand.Om du uppfyller båda de krav som ställs och beviljas skuldsanering kommer saneringen omfatta alla dina skulder som uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades, 7-9 §§ SSL. Du måste dock vara beredd att leva på existensminimum i 5 år. I lagens proposition uttalas att skuldsanering ej ska användas som ett medel mot sociala problem såsom till exempel spelmissbruk. Att du visar att du är villig att aktivt medverka till att lösa dessa problem torde öka dina chanser till skuldsanering. Det ser även bättre ut om du kan visa på en längre tid då du ej skuldsatt dig. Du hittar ansökningsblankett om skuldsanering på kronofogdens hemsida.Hör gärna av dig om det uppkommer fler funderingar och lycka till!Mvh