Omräkning av skuldsanering vid giftermål

2015-11-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad händer med min skuldsanering om jag gifter mig?? Räknas den om så dom slår ihop våra inkomster??
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet så som hyra, mat och räkningar kan delas på två personer, vilket kan innebära att mer av din inkomst kan tas i anspråk i skuldsaneringen. Kostnaderna delas på detta sätt även om man skaffar en sambo, det är alltså vilka som ingår i hushållet som har betydelse och inte just giftemålet i sig. Om ni då bor tillsammans innan påverkar inte giftemålet skuldsaneringen alls. Skulderna är personliga och kommer fortfarande vara det i fall du gifter dig, varför inkomsterna inte kommer att slås ihop för att ni tillsammans skulle kunna betala en större del av dina skulder. Med vänliga hälsningar

Debt reconstruction

2015-11-04 i Skuldsanering
FRÅGA |I have two cases in court that I will loose in this month since I do not have any lawyer and can not afford.I would have two type of debt, 1 is to Skatteverket and the other one is to private company in Denmark....i am unemployed and my income from A Kasse is 4000 sek a month.I do not have any property or any saving etc... we live in a rented furnished apartment and nothing even in the apartment is ours.1. if I claim Personal Bankruptcy, how long the Debt would follow me?.. 2. is it forever or is it for 5 years?...Please let me know if possible before I kill myself.Best Regrads,Siavash Tehrani
Khashayar Kiavash |Hi Siavash.Thank you for your contacting Lawline.What you refer to as personal bankruptcy, or "personlig konkurs" in Swedish, can only be decided by the district court that makes a decision on bankruptcy and appoints a bankruptcy administrator. During the bankruptcy the property and money of the debtor are divided between the creditors according to a certain system, as far as it is sufficient after the costs of the bankruptcy have been paid. I would not deem declaring bankruptcy as a wise choice since it is not suitable for your problem at hand. For example, since the fee for applying for bankruptcy is 2800 SEK and your income is 4000 SEK, it wouldn't be beneficial for your to chose such a procedure.What I would recommend you doing is to apply for debt restructuring ("skuldsanering" in Swedish) at an administrative authority called "Kronfogden". What it actually means is that a heavily indebted person under certain conditions may be exempted from the obligation to pay its debts in full or partially. One of the pre-requisites is that the applicant can't pay his or hers debts for the years that follow which I, based on your circumstances, deem to be fulfilled. Nevertheless, I would recommend you to visit the website of Kronofogden (which can be found here) or, even better, to call or visit them so that you can fix your problems as soon as possible.I hope my answer has given you somewhat of a guidance and that you'll find a solution to your problems.Regards,

Huruvida arv skall omfattas av skuldsanering

2015-10-18 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är i stånd med att få skuldsanering. Hur kan jag skydda ett ev arv från min mor om hon skulle gå bort under denna tid då skuldsanering görs? Min mor önskar ej att detta arv ska gå till något annat än mig. Hur om möjligt ska hon/vi göra för att skydda arvet. Jag har en dotter. Kan man avstå arvet till henne annars? Tack! Anonym
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om skuldsaneringSkuldsanering syftar till att rehabilitera privatpersoner ekonomiskt vars skuldbörda blivit alltför stor. En skuldsanering omfattar i princip den skuldsattes samtliga skulder. Vid en skuldsanering får gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster användas med undantag för ett förbehållsbelopp som gäldenären får behålla för sin eller familjemedlemmars försörjning, Skuldsaneringslagen 9 § 2 st. Vid en skuldsanering upprättas en återbetalningsplan för gäldenären där man beaktar gäldenärens ekonomiska förmåga att betala tillbaka skulder. Denna plan löper vanligen under fem år. Skulle din mor gå bort under tiden som en skuldsanering pågår och arvet tilldelas dig, kommer arvet att utgöra en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet är kommer detta mer eller mindre påverka din ekonomiska förmåga. Skulle man göra bedömningen att arvet medför att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättras så kan detta leda till att skuldsaneringen omprövas, Skuldsaneringslagen 24 § 1 st 5 p. En omprövning kan leda till att du bedöms kunna betala av en större del av dina skulder och att arvet tas i anspråk för detta. Nedan skall jag beskriva två möjligheter att undvika att arvet omfattas av skuldsaneringen, överlåtelseförbud respektive arvsavstående. ÖverlåtelseförbehållVad som får undantas från en skuldsanering framkommer i Utsökningsbalken 5 kap. Där finns en möjlighet för din mor att i sitt testamente skriva ett så kallat överlåtelseförbehåll vilket innebär att testamentstagare inte får sälja eller ge bort den egendom som förbehållet berör. Detta förbehåll medför att egendomen inte får utmätas och alltså inte heller bör omfattas av en skuldsanering, Utsökningsbalken 5 kap. 5 §. Denna egendom är alltså förbehållen dig. Vad som kan vara viktigt och tänka på innan man skriver ett överlåtelseförbud är att detta blir bindande för testamentstagaren livet ut. Detta resulterar i att du erhåller arvet utan att det omfattas av skuldsaneringen men med den konsekvensen att du inte får överlåta egendom som omfattas av arvet. Mer om vad som gäller vid upprättande av testamente hittar du i Ärvdabalken 10 kap. ArvsavståendeEn arvinge kan välja att avstå från hela eller en del av sin arvslott. Den avstående kan välja att avstå till förmån för någon/några specifika personer. Anges inte detta träder den avståendes avkomlingar in och ärver som om den avstående varit död (genom den så kallade istadarätten). Om du därför avstår ditt arv från sin mor kan du antingen ange till förmån för vem du gör detta eller alternativt låta din dotter som arvinge ta emot arvet genom sin istadarätt. Det är viktigt att du skiljer arvsavstående från arvsavsägelse. Arvsavsägelse innebär att du avsäger dig rätten till arv genom ett avtal med arvlåtaren. En avsägelse får dock, till skillnad från avstående, konsekvensen att dina barn inte heller får någon rätt till arvet. Eftersom det är du som skall avstå arvet är det du som skall skriva arvsavståendet. Då en arvsandel tillträds redan genom dödsfallet så innebär det att när din mor dör så utgör din arvsandel en förmögenhetstillgång som kan tas i anspråk vid en skuldsanering. Enligt ett rättsfall, NJA 1993 s 34, måste du (den avstående) meddela dödsboet om arvsavståendet för att arvet skall skyddas innan boet skiftas efter den avlidne. Denna underrättelse skall lämnas till en boutredningsman eller en testamentsexekutor och i övriga fall till övriga dödsbodelägare eller åtminstone den som sitter i boet. Dödsboet anses också meddelat om du (den arvsavstående) anmäler avståendet vid bouppteckningen, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Meddelandet skall alltså få den effekten att du som arvinge och arvsavstående avskäras rådigheten (möjligheten att förfoga) över arvsandelen. Något ytterligare som är viktigt att tänka på när du skriver är att arvsavståendet skall vara tydligt formulerat så att det klart framgår att det är just ett avstående du gör och inte ett avsägande. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Förutsättningar för att beviljas skuldsanering

2015-06-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är evighetsgäldenär. Har skulder på 300.000.000Kr. Uppstod 1995. Inga nya tillkommit. Behöver hjälp med skuldsanering. Hr sökt en gång men avslag.
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline.Skuldsanering är reglerat i skuldsaneringslagen (SKL). Skuldsanering innebär att den som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. För att räknas som svårt skuldsatt ska man inte ha möjlighet att betala sina skulder inom överskådlig tid. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. Värt att komma ihåg är att om man beviljats skuldsanering tidigare, är det nästintill omöjligt att bli beviljad skuldsanering igen.Det är endast under vissa förutsättningar som en svårt skuldsatt person kan få skuldsanering. Skuldsanering kan beviljas om (4-6 §§ SKL):1. Man är svårt skuldsatt enligt SKL – det antas att man inte kan betala sina skulder på många år. Det finns inget särskilt krav på hur stora eller gamla skulderna ska vara. Det görs en bedömning från fall till fall. Bedömningen tar sike på förmågan att betala skulderna i framtiden och det som beaktas är den totala skulden, nuvarande och framtida inkomster, ålder, arbetsförmåga, utbildning, sjukdom och arbetslöshet.2. Det ska vara skäligt med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden. Här kollar Kronofogden på hur och varför skulderna har uppkommit och om man har gjort allt för att betala sina skulder. Vilka typer av skulder som beaktas kan du läsa mer om här. Det förutsätts att man är aktiv under prövningen av ansökan och att fullständiga och korrekta uppgifter lämnas.3. Man ska inte ha ett pågående närningsförbud.Normalt krävs även att personen i fråga är bosatt i Sverige. Kronofogden gör därefter en helhetsbedömning av situationen. Om man inte uppfyller kraven för skuldsanering avslås ansökan. Ett avslag betyder inte att man aldrig kan få skuldsanering utan man kan ansöka igen. Då är det bra om man läser motivering till avslaget för att få vägledning när man gör en ny ansökan.I ditt fall råder jag därför dig till att läsa motiveringen Kronofogden gav dig när de valde att avslå din ansökan om skuldsanering, för att på så sätt ta reda på vilket krav eller vilka krav du ej uppfyllde för att beviljas skuldsanering. För att få mer detaljerade information om vad som gäller för att beviljas skuldsanering läs gärna mer i skuldsaneringslagen och besök Kronofogdens hemsida.En viktig sak att komma ihåg är att om du behöver hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Mer information om detta finner du här. Du kan också ringa Kronofogdens kundservice.Jag hoppas att detta kan vara till hjälp. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Skuldsanering, preskription & samhällstjänst

2015-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor. Jag blev efter flertal bedrägerier dömd till skyddstillsyn och 120 timmar samhällstjänst. Min första fråga är:Hur lång tid har jag på mig att göra samhällstjänsten? Jag har skulder hos Kronofogden på grund utav skadestånd som jag ej har kunnat betala pga. dålig ekonomi. Preskriberas dessa skulder någonsin eller kommer jag vara skyldig privatpersonerna pengar tills jag dör? Kan man bli beviljas skuldsanering hos kronofogden på skulder som man har gällande skadestånd till personer som man blivit dömd att betala ?Med vänlig hälsning,/ Sofie
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Allmän information om samhällstjänst hittar du på Kriminalvådens hemsida, här. Vad gäller skuldsanering finns bestämmelserna kring detta i Skuldsaneringslagen, se här. För vidare information om preskription av skulder finns det information på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här samt Preskriptionslagen, se här. Samhällstjänst Efter att en dom givits kontaktas den berörda vanligtvis av sitt frivårdskontor inom 4-8 veckor och kallas dit. Detta görs för att fastställa en plan om hur samhällstjänsten ska byggas upp. Mötet är även till för att personen som ska utföra samhällstjänsten ska få mer information kring exempelvis sjukfrånvaro, försäkringsskydd etc. Preskription Fordringar pga skadestånd i anledning av brott och enskilda fordringar, dvs skulder till privatpersoner, preskriberas som huvudregel efter 10 år, se här. Preskriptionstiden på fordringar som uppkommit pga skadestånd i anledning av brott kan i vissa fall förlängas över tio år, se här. Detta verkar dock inte var aktuellt i ditt fall.Innebörden av preskription är att den som kräver betalning inte längre har rätt till att få skulden betald. En skuld kan preskriberas pga att du som krävd inte erkänner skulden eller om den som kräver betalning (borgenären) inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kallas preskriptionsavbrott och kan ske på många olika sätt , se här. Följden av ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa vilket ger borgenären längre tid att begära betalning.Om en borgenär, hos Kronofogden, ansökt om verkställighet eller betalningsföreläggande och du anser att skulden redan är preskriberad, kommer Kronofogden att pröva invändningen och komma med ett beslut kring om betalning ska ske eller inte.Skadestånd & skuldsanering Som huvudregel omfattas alla penningskulder som den skuldsatte personen har. Vilka skulder som inte omfattas av en skuldsanering framgår uttryckligen i lagen, se här. Av de undantagna skulderna i bestämmelsen omnämns inte skadestånd. Alltså omfattas skadeståndet som utgångspunkt av skuldsaneringen. Dock krävs, för att beviljas skuldsanering, att man uppfyller ett allmänt skälighetsrekvisit. Dvs det ska anses skäligt och rätt att personen beviljas skuldsanering, se här. Någonting som då kan tala emot ett beviljande av skuldsanering kan vara att skulderna kommer från exempelvis skadestånd pga våldsbrott eller överdriven lyxkonsumtion. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Möjlighet att få skuldsanering för att undslippa betalningsanspråk

2015-10-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan man slippa ifrån en dom att betala skadestånd genom att få skuldsanering
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Inledningsvis innebär en skuldsanering att du som gäldenär blir befriad från betalningsansvar avseende de skulder som omfattas av skuldsaneringen. För att en skuldsanering överhuvudtaget skall bli aktuell skall två krav vara uppfyllda enligt skuldsaneringslagen 4 §:1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.Båda dessa krav skall alltså vara uppfyllda för att en skuldsanering skall beviljas. Du skall alltså vara oförmögen att betala dina skulder i takt med att de förfaller och du kommer inte kunna betala. Du måste alltså ha en svår ekonomisk situation för att en skuldsanering överhuvudtaget skall beviljas. En skuldsanering kräver en ingående prövning av din ekonomiska situation. Det går alltså inte att ansöka om, och få en skuldsanering på den grund att du inte vill betala ett skadestånd, utan du måste vara oförmögen att betala denna, och övriga eventuella skulder nu och under en överskådlig framtid. Det andra kravet förutsätter att det är skäligt att bevilja dig en skuldsanering. Bedömningen görs baserat på dina personliga och ekonomiska förhållanden och styrs inte av din betalningsvilja. Syftet med prövningen är att få en helhetsbild av din ekonomiska situation. Om du är svårt skuldsatt och det inte finns något som talar för att du kan ta dig ur detta på egen hand kan skuldsanering vara ett lämpligt alternativ, men vid enstaka skulder av lägre art kommer en ansökan troligen inte att beviljas. Om du beviljas skuldsanering, kommer saneringen att omfatta alla de skulder som uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades. En skuldsanering innebär även att du skall leva på existensminimum i 5 års tid. De pengar du tjänar som överskrider existensminimum har dina borgenärer rätt till. Följaktligen är det möjligt att den som är skadeståndsberättigad kommer få ut delar av sitt skadeståndsanspråk, även om du befinner dig i skuldsanering. Denna person får dock dela den summa av din inkomst som överskrider existensminimum med eventuella övriga borgenärer enligt en i skuldsaneringsbeslutet fastställd ordning. Detta framgår av 8 § och 9 § skuldsaneringslagen. Sammanfattningsvis är möjligheterna att få skuldsanering begränsade. Det görs en helhetsbedömning av din totala ekonomiska situation samt en skälighetsbedömning av om en skuldsanering bör beviljas. Vid beviljad skuldsanering omfattas samtliga skulder med de begränsningar som följer av 7 § skuldsaneringslagen. Detta innebär att skadeståndsanspråket omfattas. Trots detta kan dock delar av skadeståndet bli betalt genom borgenärernas rätt till det belopp av din inkomst som överskrider existensminimum och skadeståndet kommer här vara inkluderat. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Arv och skuldsanering

2015-09-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Om en person beviljats skuldsanering och därefter får ut ett arv på ca 60.000kr, går det då till personen eller till att betala skulden?
Alfred Brandt |Hej! Lagen som reglerar skuldsanering är skuldsaneringslagen (2006:548) och denna hittar du https://lagen.nu/2006:548. När en skuldsanering träder i kraft upprättas en betalningsplan som redogör hur återbetalningen av skulderna ska verkställas, denna avbetalningsplan löper vanligen över fem år. Under tiden då planen upprättas tar man i beaktande hur den skuldsattes situation och betalningsförmåga ser ut. Detta för att ge plats för nödvändiga utgifter för den skuldsatte, alltså livsmedel, bostad och så vidare. Du kan finna mer lättåtkomlig information om skuldsanering här, https://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html.Åter till din fråga - om man får behålla ett arv som tillkommer under en skuldsanering. Vad som avgör arvet påverkar skuldsaneringen framkommer av den 24§ i skuldsaneringslagen. Utgångspunkten här är om arvet förändrar den skuldsattes ekonomiska situation väsentligen. Vad en sådan väsentligt förbättrad situation innebär är svårt att säga eftersom förändringen måste ställas i förhållande till skuldernas omfattning och hur situationen i stort ser ut. Om det nu skulle vara så att 60 000 kr kan omfattas av begreppet om väsentligt förbättrad ekonomisk situation kan detta leda till att skuldsaneringen upphör och den betalningsskyldige är här med igen är skyldig att betala hela sin skuld. Mer vanligt är dock betalningsplanen istället omregleras på så vis att en större del av skulden betalas av varje månad med anledning av den förstärkta återbetalningsstyrkan. Alltså är det svårt att svara på om ett arv gällande 60 000 kr påverkar skuldsaneringen. Mitt tips till en person vars ekonomi har förändrats i en ovan diskuterad situation är att kontakta kronofogdemyndigheten för att undersöka om förändringen kan utgöra en möjlighet till förändring av beslutet om skuldsanering. Tack för att du vänder dig till Lawline, hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Vänligen,

Former för betalning vid skuldsanering.

2015-02-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej om jag blir beviljad skuldsanering kommer det dras på min lön då? Har inget på kronofogden eller inkasso. Jag ska få hjälp med mina skulder även om dom inte ligger på kronofogden el inkasso. Jag vill inte att dom ska gå in på lönen utan att det ska dras via autogiro. Går det?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i Skuldsaneringslagen, nedan kallad Skul.Vid skuldsaneringen bestäms en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp på dina skulder ska betalas (9 § 4 p. Skul). Inget i lagen säger att betalning måste ske på något visst sätt och den kommer heller inte ske per automatik. Tvärtom är det är helt och hållet ditt ansvar att följa betalningsplanen och se till att i rätt tid betala rätt belopp till rätt mottagare. Vad gäller former för betalning bör du därför i god tid innan betalning ska ske kontakta dem du har skulder till för att kunna besluta på vilket sätt skulderna ska betalas; genom autogiro, via inbetalningskort eller på något annat sätt. Eftersom jag tolkar din fråga som att du undrar om beloppen kommer dras direkt från din lön innan du själv får lönen utbetald så vill jag poängtera att utöver det faktum att det är ditt eget ansvar att se till att betalningsplanen följs är det dessutom så att i samma stund som Kronofogden beslutar att inleda skuldsanering får ingen utmätning ske på din lön (22 § Skul), vilket innebär att belopp för att täcka dina skulder inte får dras direkt på din lön.Hoppas att du genom ovanstående fått svar på din fråga och jag är säker på att Kronofogden kommer förklara allt i detalj för dig om du blir beviljad skuldsanering. Är det något mer du undrar är du självklart välkommen att skicka in ytterligare frågor.Lycka till!