Påverkas pågående skuldsanering av ett arv?

2016-11-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan min far skriva ett överlåtelseförbehåll på min del av ett arv?Jag har 2 syskon. Jag själv har en skuldsanering och jag vill få behålla så mycket som möjligt om han går bort.
Emma Furwed |Regler om skuldsanering finns reglerat i skuldsaneringslagen (SkuldsL), se här.Vidare finns regler om eventuella förbehållsbelopp främst i utsökningsbalken (UB) kap 5 och kap 7. Skuldsanering Vid en skuldsanering bestäms vilka fordringar som ska ingå och en betalningsplan upprättas där det framgår när och hur den återstående skulden ska betalas tillbaka, SkuldsL 29 § st. 1. Här ingår som utgångspunkt all gäldenärens (den som fått skuldsanering beviljad) samtliga tillgångar och inkomster med avdrag för visst belopp som ska motsvara gäldenärens och dennes familjs försörjning, SkuldsL 33 §. Viss ledning kan tas från UB 7:5 för hur stort förbehållsbeloppet kan bli. Här beror det bl.a. på om gäldenären bor ensam eller med annan och om hen har barn att försörja. Vidare tar man hänsyn till gäldenärens inkomst och levnadskostnader (bostad och mat m.m.).Arv under skuldsaneringI det fall som din far går bort under tiden som skuldsaneringen pågår och arvet tilldelas dig kommer arvet att utgöra en förmögenhetstillgång. Om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras riskerar du att skuldsaneringen omprövas. Vid en omprövning kan beslut fattas om att du i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att skuldsaneringen därmed upphävs så att du istället behöver betala tillbaka hela skulden. Detta sker på ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen, SkuldsL 48 § p. 7.Vad som avses med att ens ”ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras” framgår inte direkt av lagen. Enligt förarbetena till lagen talas det om en tipsvinst, men man pratar även om en inkomstökning som är av extraordinär karaktär. Här saknar jag omständigheter kring huruvida ditt arv skulle väsentligen påverka dina ekonomiska förhållanden eller inte. Här behöver du dock vara medveten att risken finns för en eventuell omprövning som kan leda till att skuldsaneringen upphävs och att du återigen blir betalningsskyldig för hela din skuld. ÖverlåtelseförbudHar din pappa testamenterat egendom till dig med ett överlåtelseförbud så innebär det ett förbud för dig som testamenttagare att överlåta egendomen vidare till någon annan. Överlåtelseförbudet innebär även ett förbud mot utmätning, se UB 5:5 st. 1, vilket talar för att tillgången även borde förbehållas dig under skuldsaneringen. Dock är rättsläget något oklart i denna fråga med tanke på bestämmelsen i skuldsaneringslagen 48 § p.7.Råd Här råder jag dig till att låta din far testamentera egendom till dig med ett överlåtelseförbud för att du på så vis ska kunna hänvisa till UB 5:5 och att egendomen är förbehållen dig och inte borgenärerna vars skulder omfattas av skuldsaneringen. Risken finns dock att en borgenär ansöker om omprövning, men ett överlåtelseförbud ökar dina chanser att få behålla egendomen själv.För vidare rådgivning går det bra att ringa in till oss på tel: 08-533 300 04. Vi har öppet mån-ons kl.10-16. Vänligen,

Att gifta sig under skuldsanering

2016-10-25 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo har en pågående skuldsanering, som är klar om fyra år. Vi har varit sambo från första början, redan vid ansökan av skuldsaneringen, så allt i utredning är jag redan involverad och medräknad i. Om vi nu gärna vill gifta oss. Blir det någon skillnad i skuldsaneringen?Påverkas jag på något vis annorlunda ekonomiskt än det som redan är?Jag önskar få veta konkret om vi kan gifta oss idag under pågående sanering, att ekonomin inte påverkas överhuvudtaget.Eller ska vi vänta till saneringen är klar (om fyra år).Mvh Jessica
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den ekonomiska situation ni har som sambos kommer inte förändras av att ni gifter er. Däremot sker en del förändringar om man går från särbo till sambo eller gift eftersom det förändrar storleken på de tillgångar som finns, men eftersom ni redan är sambo bör inte situationen förändras. I Sverige står dessutom var och en för sina egna skulder, du kommer därför inte att bli betalningsansvarig för din sambos skulder. Som sambo eller gift med någon som är skuldsatt finns det alltid en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom. De kommer i detta fall att utgå från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo , såvida inte ni kan bevisa att den är samägd eller ägs av dig enligt 4 kap. 19 § Utsökningsbalken (UB). För att skydda dina tillgångar är det därför bra att spara kvitton och andra handlingar som kan visa att det är dina tillgångar. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Skuldsanering

2016-09-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag tog ett lån till min son i januari till en skyhög ränta 33%. Han ville ta sitt liv pga efterbliven hyra och annat, jag blev förtvivlad och tog lånet för att rädda honom vilket nu känns som jag fått ett helvete istället. Det har gått ett halvår och jag får påminna honom varje månad och då blir han arg. Vet inte vad jag ska ta mig till lånet står ju på mig, tyvärr jag är nybliven pensionär och har det inte så fett.Med vänlig hälsning,
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger står lånet på dig och du är därmed skyldig att betala tillbaks lånet till långivaren. Som jag förstår det, var det klart mellan dig och din son att han skulle betala tillbaks lånet. Du kan därmed väcka talan i tingsrätten för att återkräva pengarna av din son.Under vissa förutsättningar kan man som svårt skuldsatt slippa betala hela eller delar av sina skulder genom att Kronofogdemyndigheten genomför en s.k. skuldsanering. Du hittar mer information om hur en skuldsanering går till och hur du ansöker om skuldsanering på Kronofogdemyndighetens hemsida: https://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Personlig konkurs och skuldsanering

2016-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Att gå i personlig konkurs, är det detsamma som skuldsanering? Är det skillnad mellan dessa två rättsliga begrepp eller betyder det samma sak? Är personlig konkurs detsamma som skuldsanering? Om en blivande jurist har stora skulder och flera betalningsanmärkningar, och blir tvungen att ansöka om skuldsanering, har denna blivande jurist möjligheter att få arbeta som jurist i framtiden eller är det kört? Har hört att om en jurist har försatts i personlig konkurs så har han/ hon ingen chans att få komma med i advokatsamfundet. Därav frågan om personlig konkurs är detsamma som skuldsanering ? Tack på förhand!
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Personlig konkurs innebär att en person inte fritt får förfoga över sin egendom under konkursen. Tingsrätten utser istället en konkursförvaltare som tar reda på vilka tillgångar och skulder som finns och ser sedan till att skulderna betalas med personens tillgångar. Man blir inte skuldfri om man försätts i personlig konkurs utan de skulder som finns kvar efter konkursen kan man krävas på senare. En personlig konkurs är alltså inget sätt att bli skuldfri på.En person som är på obestånd, vilket innebär en inte tillfällig oförmåga att betala sina skulder, kan själv ansöka om att bli försatt i konkurs. En ansökan kan även göras av en fordringsägare, vilken är någon som har en skuld att driva in. Beslutet tas av tingsrätten.Man har en skyldighet enligt lag att ge konkursförvaltaren alla de upplysningar denne behöver samt medverka till att denne får all den hjälp som behövs. Andra konsekvenser av en personlig konkurs är t.ex. att man ej får bedriva näringsverksamhet eller vara företrädare för juridiska personer.Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt slipper betala hela eller delar av dina skulder. I normala fall får du en avbetalningsplan på fem år. Om du sköter dina betalningar så kommer du att vara skuldfri när de fem åren gått.Om du redan har låg inkomst och inte kan betala någonting kan du få skuldsanering ändå, men utan någon betalningsplan.Hoppas du fick svar på det du undrade över. Vänliga hälsningar,

Rekvisit för skuldsanering

2016-10-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag har i nu läget åkt på en ånges och depresion efter fått brev från kronofogden att jag har skuld på ca:100 000 plus att jag har lån innan som jag är noga med att betala, nu gör dom ut mätning på 12000 på min lön jag har hyra på 7400 lån 2200 el 458 resa med bil bensin 15mil/2800per/mån samt försäkring och trängsel skatt ,jag mår så usch ,vad kan ja göra för att bli av med det här. MVH Inge
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag beklaga det som hänt och att du mår dåligt av det. Inom ramen för socialtjänsten finns en verksamhetsgren som kallas budget-och skuldrådgivning. Din kommun är skyldig av lag att ha en sådan rådgivare och de kommer hjälpa dig med vägledningen vad rör dina skulder. Du kan komma i kontakt med din kommuns budget-och skuldrådgivare genom att kontakta antingen ditt socialkontor eller kommunens växel. Det framgår inte när eller hur lånet och skulden uppkommit, men en möjlig resolution är att du ansöker om skuldsanering. Skuldsanering innebär att du på kronofogdemyndighetens vägnar får en betalningsplan, oftast på fem år. Betalningsplanen innebär att kronofogdemyndigheten kommit överens med dina borgenärer (de du har skulder till) om ett rimligt belopp för dig att betala tillbaka. Du betalar då av enligt planen det du rimligen kan avvara, och sedan skrivs din skuld av helt. Det framgår inte hur länge kronofogden avser göra utmätning på din lön, men om utmätningen placerar dig under existensminimum under en längre tid, innebär detta att kronofogden kan bevilja en skuldsanering utan avbetalningsplan. Detta är dock endast i undantagsfall. För att du ska kvalificera för en skuldsanering, måste du vara på sådant obestånd och så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, och det är skäligt att du beviljas en skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Eftersom kronofogdemyndigheten redan beslutat om utmätning på din lön minskar dina möjligheter till skuldsanering, då kronofogdemyndigheten gör löneutmätning om de anser det möjligt utan att du placeras under existensminimum. Det här är dock ett beslut du bör diskutera med din budget-och skuldrådgivare.Det viktigaste just nu är dock att du ser till att inte ta på dig mer skulder. Om du tar på dig skulder samtidigt som, eller efter, du är i processen om en skuldsanering har dina borgenärer, de du har skulden hos, rätten att neka en skuldsanering. Detta är också något du kommer diskutera med din budget-och skuldrådgivare. Det är också viktigt att du visar att du försöker anpassa dig efter din situation. För att en eventuell skuldsanering ska beviljas, måste du ha gjort dig av med det du skäligen kan och sålt sådan lös egendom du skäligen kan få ersättning att betala av dina skulder med, något som annars kommer kunna utmätas av kronofogdemyndigheten. Jag hoppas du fått lite mer klarhet i ämnet, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas sambon av min skuldsanering?

2016-10-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering och har 4 år kvar att betala. Nu har jag hittat en kille och vi vill gärna flytta ihop. Han har eget hus. Påvärkas han av min skuldsanering på något sätt? Jag vill ju inte sätta honom i skiten för att jag var sjuk och hamnade där. Tacksam för svar.
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Det är bara du som ska betala dina skulder. Din kille kommer inte bli ansvarig för dina skulder om ni flyttar ihop, inte ens om ni gifter er. Dock kan en ny skuld påverka sambon. Drabbas du av en skuld under skuldsaneringen omfattas den inte av saneringen och kan därför drivas in som vilken skuld som helst. Om Kronofogden då utmäter egendom kommer de utgå från att all egendom i ert gemensamma hem tillhör dig, så länge ni inte kan bevisa annat (se 4 kap 19 § utsökningsbalken). Detta innebär att om din sambo har dyra möbler och det inte kan visas att det är han som äger dem, tex genom ett kvitto, kommer Kronofogden att kunna utmäta dessa möbler för din skuld. Ett tips är först och främst till dig att undvika nya skulder men också att ni sparar kvitton och kommer ihåg vem som köpt vad. Så länge det är han som står som ägare för huset bör huset inte kunna utmätas för dina skulder. För din del kan samboförhållandet påverka din betalningsplan. Om du genom att bli sambo med din kille får det mycket bättre än tidigare kan borgenärerna ansöka om att planen ska ändras (det kan såklart du också göra). Resultatet kan bli att du måste betala mer varje månad.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskribering av statlig skuld avseende särskild rättsverkan av brott

2016-09-23 i Skuldsanering
FRÅGA |För några år sedan dömdes jag till fängelse och blev ålagd en skuld i form av särskild rättsverkan på grund av brott. Förenklat kan sägas att då domstolen ansåg det bevisat att jag tjänat 1.5Mkr på kriminaliteten blev jag även betalningsskyldig för den summan. Det som kunde utmätas gjordes, men jag har ändå ungefär 1.3Mkr kvar i skuld - och inga tillgångar. Om jag förstår lagtexten rätt preskriberas skulden tio år efter dess uppkomst? Stämmer detta eller finns det någon risk för preskriptionsavbrott som med andra skulder? Går det att bli av med nämnda skuld på något annat vis tidigare (förutom det självklara att betala in beloppet)?Enligt Kronofogden kan jag ej få skuldsanering på en statlig skuld som avser särskild rättsverkan av brott. Jag har snart avtjänat mitt straff, är under särskilda utslussningsåtgärder och studerar vid universitet. Jag vill ha möjlighet att i framtiden leva ett normalt liv vilket underlättas av om jag slipper leva på existensminimum.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Enligt Skuldsaneringslag (2006:548), SksL, 4 § måste en gäldenär (den personen som är betalningsskyldig, i det här fallet du) vara kvalificerat insolvent. Att vara kvalificerat insolvent innebär att du inte rätteligen kan betala din skuld i takt med att den förfaller, samt att den här oförmögenheten ska bedömas bestå under en överskådlig tid. Oförmögenheten att betala sina skulder måste alltså vara varaktig för att skuldsanering ska komma på tal. Faktum är att det inte är den slutgiltiga skuldens storlek som är den avgörande faktorn för om skuldsanering ska ske eller inte, utan det är skuldbördan ställd i relation till framtida kommande inkomster eftersom det är just dessa som avgör om insolvensen är tillfällig eller inte. Frågan om exakt hur lång tid en överskådlig framtid innebär är omdiskuterad och kan sträcka sig över väldigt lång tid, viktigt att observera är att det här uttrycket inte får förväxlas med användningen i vardagsspråk. I ett uppmärksammat rättsfall, NJA 2010 s. 496, så låg prognosen så långt fram som 20 år i tiden. Högsta domstolen ansåg att kvinnan i målet, med sin dåvarande inkomst, skulle kunna ha betalat av skulden om 20 år, vilket innebar att hon inte var kvalificerad för skuldsanering. Vidare ser vi att Högsta domstolen i fallet NJA 2013 s. 128 lyfter fram vikten av att i varje fall göra en nyanserad bedömning med hänsynstagande till de enskilda omständigheterna i varje fall. Fortsättningsvis ska hänsyn tas till det allmänna skälighetsrekvisitet i 4 § 1 st 2 p i SksL, vilket förenklat innebär att KFM ser till gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering. I den här bedömningen kan t.ex. hänsyn tas till andra familjemedlemmar i boendet och deras inkomst. Här görs en helhetsbedömning där KFM bl.a. tar hänsyn till skuldernas ålder, omständigheterna vid skuldernas tillkomst (hur och varför gäldenären har skuldsatt sig). I ett fall, RH 1996:102, ansågs inte skuldsanering kunna beviljas till en man som skuldsatt sig upp till 3,5 MKR på grund av dåliga värdepappersaffärer.. Vidare i RH 2014:47 ansågs inte skuldsanering vara möjlig då skulderna uppstått på grund av brott, här kan man definitivt dra en parallell till ditt fall. Sammanfattningsvis så ser du att det finns en hel uppsjö av olika omständigheter att ta hänsyn till när det kommer till skuldsanering, ännu fler utöver ovan nämnda, men förhoppningsvis förstår du nu varför KFM inte vill/ kan bevilja dig skuldsanering. Det här är det bästa svaret jag kan ge dig utifrån de omständigheterna som du har angivit. Vad gäller preskribering av din skuld på 1,3 MKR till staten så kommer den med all sannolikhet inte att försvinna, om du inte ansöker igen och försöker få igenom en skuldsanering så att dina skulder kan tas bort då preskriptionsavbrott med största sannolikhet inte kommer att ske. Preskriptionsavbrott sker om du erkänner skulden genom att betala ränta eller amorteringar, genom att borgenären (i det här fallet staten) skickar en betalningspåminnelse eller om borgenären ansöker om verkställighet (att Kronofogdemyndigheten mäter ut skulden). Eftersom det är staten som är borgenär så sker ju preskriptionsavbrott hela tiden, så fort det sker en uppdatering om din ekonomiska situation. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Skuldsanering

2016-06-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Skuldsanering.
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline! Du kan läsa mer om skuldsanering här: https://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.htmlhttps://www.kronofogden.se/Vemkanfaskuldsanering.htmlMed vänlig hälsning,