Skuldsanering efter avtjänat straff

2015-01-26 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Har en familjemedlem som har förskingrat ca 9 miljoner från sitt jobb, nu har han suttit av sitt straff och är precis ute i det fria igen, min fråga är hur d kommer gå med han skuld, som sagt är han skyldig sin arbetsgivare ca 9 miljoner samt en skuld till en bank på ca 150.000 kr, söker man skuldsanering direkt eller hur går man tillväga?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Ansökan om skuldsanering ska göras skriftligen hos Kronofogdemyndigheten. Endast den som skuldsaneringen avser, i detta fall din släkting, kan göra sådan ansökan (Skuldsaneringslag (2006:548) 10 §). Vidare ska ansökan innehålla din släktings namn, hemvist, personnummer, postadress, adress för arbetsplats, telefonnummer till bostaden, arbetsplatsens telefonnummer, e-postadress, uppgift om inkomster och utgifter, uppgift om skuldernas tillkomst, uppgift om personliga och ekonomiska förhållanden som är av betydelse och en förteckning över tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer (Skuldsaneringslag 11 § första stycket). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns att tillgå blanketten KFM 9150 för detta ändamål.För att Kronofogdemyndigheten ska bevilja skuldsanering så måste din släkting för det första ha sin hemvist i Sverige. Om han är folkbokförd i Sverige så ska detta krav anses vara uppfyllt (Skuldsaneringslag 4 § första och andra styckena). För det andra så måste din släkting anses vara oförmögen att betala skulderna allt eftersom de förfaller, både nu och för flera år framåt i tiden (Skuldsaneringslag 4 § första stycket, punkt 1). Eftersom skulderna uppgår till 9,15 miljoner kronor, varav exempelvis en ränta à 5 % kan innebära en årskostnad som är svår att bära även för någon som har en heltidstjänst, och din släkting troligen står utan arbete för en överskådlig framtid så kommer han sannolikt anses vara så pass oförmögen att betala skulderna inom överskådlig tid att även detta krav om kvalificerat obestånd är uppfyllt. För det tredje så måste skuldsaneringen vara skälig med avseende på din släktings personliga och ekonomiska förhållanden. Häri inräknas även skälen till skuldernas tillkomst, vad din släkting har gjort för att betala dem och hur han agerar i samband med att Kronofogdemyndigheten behandlar hans ansökan (Skuldsaneringslag 4 § första stycket, punkt 2 och tredje stycket). Eftersom merparten av skulderna har tillkommit som skadestånd på grund av förskingringsbrott så kan det tala mot att skuldsanering ska beviljas. Dock kan inte faktumet att skulderna grundar sig på skadestånd av brott utesluta skuldsanering. Flera rättsfall pekar på att personliga förhållanden, exempelvis psykisk ohälsa och vilja att rehabiliteras in i samhället och göra rätt för sig, kan uppväga faktumet att skulderna grundas på skadestånd av brott. Om din släkting även har samarbetat med sin arbetsgivare och banken, exempelvis genom att göra sig tillgänglig för betalningskrav och löpande informera dem om sin situation, så kan det också tala för beviljande av skuldsanering.Eftersom varje ansökan om skuldsanering bedöms för sig så går det inte att här definitivt avgöra om din släkting kommer att beviljas skuldsanering eller inte. Dock så går det utifrån villkoren för skuldsanering att bilda sig en rimlig uppfattning med avseende på chansen till att ansökan beviljas. Med vänlig hälsning

Anbudsförfrågan

2014-11-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Min fråga är , hur mycket ungefär skulle det kosta om ni utför istället för mig en ansökan om skuldsanering? Har fått rådet för länge sedan av KMF att söka pga. min ålder 63 år samt pga min hälsa och att en del av skulderna är sedan 90 talet och från fastighetskrisen ..sedan har det uppkommit nya men ingenting på ca 2-3 år . Orkar inte med denna process själv fick enligt mig ingen konkret hjälp av skuldsanerings rådgivaren i Nynäshamn för ca. 2-3 år sedan, en blankett i handen ..vad jag eventuellt skulle kunna skära ned mera ett hån anser jag var deppig efter dessa 2 besök o sa till henne ett jag har tagit din tid med -2-3 timmar och du har tagit min tid för ingenting absolut ingenting. mvh ps, vill veta hur mycket ungefär det skulle kosta om ni nu gör dessa tjänster ?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline!Att Din kommunala skuldrådgivare inte gått Dig till mötes är förstås beklagligt. Dessvärre erbjuder dock ej Lawline den efterfrågade tjänsten, varför någon hjälp i begärt hänseende inte kan ges. Emellertid finns andra aktörer som möjligen kan tänkas villiga att hjälpa Dig i den mån Du finner att skuldrådgivaren inte sköter sitt uppdrag. I första hand bör Du troligen vända Dig till Familjens jurist som nås via följande länk.Vänligen,

Betala i förtid vid skuldsanering och ändring av ett skuldsaneringsbeslut

2013-10-15 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har blivit beviljad en skuldsanering. Kan jag ta ett lån hos en god vän och betala hela det belopp till de fordringsägare som skall ha pengar av mig varje månad? Eller kan fordringsägarna, även om de fått betalt för hela skulden, begära omprövning av skuldsaneringsbeslutet och vilja ha mer pengar av mig?
Sarah H |Hej! Tack för din fråga.Om du har beviljats skuldsanering och således upprättat en avbetalningsplan kan jag inte se något hinder i att du skulle kunna betala av dina skulder i förtid med lånade pengar. Kom ihåg att lånet av din vän inte omfattas av skuldsaneringen och därför måste betalas tillbaka enligt din och din väns överenskommelse.En borgenär med fordran som omfattas av skuldsaneringen kan ansöka om att Kronofogdemyndigheten ska upphäva eller ändra beslutet angående bl.a. avbetalningsplanen (24 § skuldsaneringslagen). Det innebär att en borgenär kan ansöka om att ändra beslutet så att du ska betala mer pengar till borgenären. Lagen nämner att en sådan ansökan kan göras om en gäldenärs ekonomiska förhållanden avsevärt har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet. En sådan ansökan ska göras inom fem år från skuldsaneringsdagen.Det finns olika uppfattningar om vad som innebär med att de ekonomiska förhållandena avsevärt förbättrats. Vissa menar på att det rör sig om en extraordinär inkomstökning för att kravet ska vara uppfyllt. Medan det har bedömts annorlunda enligt domstolarna i vissa fall, där några hundra tusen kronor har ansetts uppfylla kravet. Jag hoppas att detta besvarade din fråga.Med vänlig hälsning, 

Påverkas jag av sambons skuldsanering?

2012-04-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo har mig ovetandes dragit på sig skulder som han inte kommer kunna betala av. Han har en enskild firma där de flesta skulder är skatt- och moms skulder varav fler har hamnat hos kronofogden. Det har gått så långt att det görs utmätning på hans lön som han får från en deltidsanställning (60%). resterande tid driver han vidare firman som ska avvecklas under 2012. Han ska ansöka om skuldsanering hos kronofogden och jag oroar mig för att detta kan drabba mig som sambo. Om han ansöker om skuldsanering och anökan går igenom har jag förstått att han kommer leva på existensminimum. Kan min inkomst komma att bli inblandad så att även min lön blir utmätt enligt existensminimumnivån?
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga Skulder man har dragit på sig själv ska man också betala själv. Man har inte något ansvar för en annan persons skulder bara för att man lever ihop med denne, och detta gäller även om du och din sambo t.ex. skulle gifta er. Du behöver alltså inte vara orolig för att din egen lön ska drabbas av utmätning. Det finns däremot en risk att du drabbas om Kronofogden skulle besluta att utmäta din sambos egendom. Kronofogden utgår i så fall från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, såvida inte ni kan bevisa annat. Detta framgår av Utsökningsbalken 4 kap. 19§. Det innebär att om ni t.ex. har dyra möbler som du betalat för men inte sparat kvittot, kan dessa utmätas för att betala din sambos skulder. Det är därför extra viktigt att man tänker på att spara kvitton, komma ihåg vem som köpt vad och i övrigt ha bra koll på sin ekonomi när man lever tillsammans med någon som är kraftigt skuldsatt. Återkom gärna om du har fler frågor. Nedan finner du en länk till Utsökningsbalken, samt Kronofogdens informationssida om skuldsanering. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810774.htm http://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html Vänligen,

Skuldsanering: Lösningen när det inte kan gå ihop?

2014-12-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, jag stora skulder som gör det omöjligt för mig att kunna börja ett jobb för jag får ändå ingen inkomst. Pga. detta tvingas jag leva på bidrag och dagligt göra mindre lämpliga saker för att få mat för dagen etc. Dessutom väger skulderna varje månad med mer än jag totalt får leva på, vad gör jag och vart är felet att det blir så här? Det kan inte vara tänkt att folk ska tvingas att inte kunna ta ett jobb på detta sättet.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Tyvärr är det ju möjligt att hamna i en situation där skulderna i princip gör att det är omöjligt att få en inkomst. Ofta ligger det då flera skulder hos Kronofogden, som ökar i ränta och till slut är så stora att det inte går att "gå plus" i slutet av månaden. I värsta fall kan man ansöka om skuldsanering hos kronofogden. Vanligtvis kan detta beviljas om pengarna omöjligen kan gå ihop och man har stora skulder. Kraven för att beviljas skuldsanering finns i 4 § Skuldsaneringslagen (https://lagen.nu/2006:548). Vad som i praktiken händer är att man under fem års tid får leva på existensminimum (man kan alltså få ut en del av sin lön), men att resten går till att betala av dina skulder. Om det är så att man redan lever på existensminimum betalar man naturligtvis ingenting. När de fem åren har gått, "försvinner" skulderna om de inte till fullo är avbetalade; man kan alltså inte längre krävas på pengarna.Även om det inte är lockande att leva på existensminimum, kan det vara en bra lösning om det verkligen inte går ihop. Man får ju åtminstone tillräckligt för att klara dagen, och kan se fram emot att i sinom tid bli skuldfri.Information om hur du ansöker om skuldsanering finns här: https://www.kronofogden.se/Ansokanomskuldsanering2.html.Jag hoppas att svaret är till hjälp! Lycka till, och om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

Möjligheter att undkomma skuldbörda

2014-11-14 i Skuldsanering
FRÅGA |hej jag läste om en tidigare fråga ni visade här på er sida den var från 2013 01 21. om att ha skulder hos kronofogden. Jag har ca. 300000kr i skuld hos kronofogden har fast jobb och känar 28000 kr imån före skatt kf drar drån min lön 14000 kr i mån,skulden sänks ju inte som jag betalar in utan det kommer mer fänta och pålägg. jag vill leva ett normalt liv om jag skulle få ett lån i en bank och betala 14000 i månaden skulle det vara ett lån på flera miljoner. Jag såg att ni hade en mailadress att man kunde låna av den personen pengar? Jag är lite osäker om sådant är det säkert och måste man betala något innan man får lånet till den personen? jag vill börja leva mitt liv igen utan att behöva känna sig mindre värd, och komma bort från kf vill inget hellre.tacksam för svar
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Den information Du tagit del av är av allt att döma skriven av någon form av bedragare som lämnat en kommentar på en fråga. Du bör aldrig låna pengar av någon (vare sig företag eller privatperson) okänd person då det alltid finns en risk för bedrägerier och högst oförmånliga avtalsvillkor. I synnerhet gäller detta då ingen fysisk kontakt tas. Att kommentaren lämnats som svar på en fråga på denna webbplats är högst beklagligt.Vad Du däremot kan göra för att bli kvitt dina skulder är att ansöka om skuldsanering. Sådan beviljas dock endast om Du har en bestående oförmåga att betala Dina skulder allteftersom de förfaller, vilken inte kan antas upphöra inom en överskådlig tid, förutsatt att skuldsanering kan anses skälig (se 4 § skuldsaneringslagen).Vid skälighetsbedömningen skall omständigheterna vid skuldernas tillkomst och Dina ansträngningar att betala dessa beaktas. Har Du tagit åtskilliga lån, vilka Du inte haft för avsikt att återbetala, och därefter fullkomligt ignorerat långivarnas krav är det mindre sannolikt att skuldsanering skulle beviljas än om situationen varit den motsatta. Avgörande är sålunda huruvida Du tagit erforderligt ansvar för Dina skulder.Om skuldsanering beviljas tvingas Du leva på existensminimum i fem år och samtidigt använda alla överstigande intäkter och tillgångar till betalning av dina skulder (se 8 och 9 §§ skuldsaneringslag). Efter skuldsaneringen befrias Du från ansvar för de skulder som omfattas av denna i den utsträckning de sätts ned (se 23 § skuldsaneringslagen).I övrigt finns alltid möjligheten att få till ett ackordsförfarande under hand (frivilligt) eller inom ramen för en konkurs (se 12 kap. konkurslagen). Innebörden av ackord är att skulderna sätts ned till viss del.Oavsett vad Du beslutar bör Du vända Dig till Din kommuns skuldrådgivning för att rådgöra med en kunnig rådgivare. Mer information finns att läsa här.Skuldsaneringslagen finner Du här och konkurslagen här.Vänligen,

Make/sambos inkomster och egendom i skuldsanering

2012-07-21 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag ska ansöka om skuldsanering. Jag har nu flyttat in hos min sambo. Kommer hans egendom eller obligationer kommer i fara? Det är väl bara hans inkomst de tittar på? Han är utförsäckad och lever just nu på hans uppsparing -får det konsekvenser?
Marina Rönnquist |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! När en skuldsanering genomförs räknar man i princip ut hur mycket du som gäldenär behöver har kvar varje månad, för att klara din och din familjs försörjning. Man räknar då ut ett så kallat förbehållsbelopp. Detta sker genom en konsumentprisindex-beräkning, se 7 kap. 5 § UB, men är också individuellt baserat på de behov olika människor kan tänkas ha. Det är därför svårt att säga hur lite en person som genomgår skuldsanering kommer ha att röra sig med varje månad. Din sambos inkomster tas mycket riktigt med i beräkningen av hur mycket som kommer att utmätas från dig varje månad.Hans besparingar beaktas inte. Han påverkas i indirekt mening, genom att ni gemensamt kan få mindre att röra er med varje månad. Ju mer inkomster han har, desto mer anses kunna utmätas från dig. Men det kommer inte ske någon utmätning i hans egendom eller inkomster för dina skulder. På Kronofogden.se hittar du en funktion där du anonymt kan göra ett preliminärt test på hur mycket pengar du får behålla varje månad. Där skriver man in bl.a. sin egen och sin sambos inkomster.

Skälighetsbedömning vid skuldsanering

2012-02-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan När jag och min man gifte oss hade han sen några år innan skulder från ett företag som gick i konkurs. Nu har han skulder på 2,5miljoner och har börjat med en skuldsanering. Där vill dom veta hur mycket jag tjänar för att jag är försörjningspliktig. Men jag trodde att hans skulder var hans. Vad jag förstår så kan dom inte ta nå pengar från mig men alla hans pengar så jag måste betala för allt i hushållet. Jag tjänar ganska bra och men det gör inte han. Sen undrar jag om jag kan köpa ett hus medan han håller på med sin skuldsanering eller kommer dom att ta det då?? tacksam för svar
Jean Lo |Hej, Tack för din fråga. Du har rätt när du säger att din makes skulder är hans. Varje make svarar för sina egna skulder. Vid utredningen av om en skuldsanering kommer i fråga görs en så kallad skälighetsbedömning (utöver bedömningen av om kraven om sökandens person och om kvalificerad obestånd föreligger är uppfyllda). I denna skälighetsbedömning utreder man även hur det ser ut i en eventuell hushållsgemenskap. Även om skuldsaneringslagen är inriktad på den skuldsattes individuella förhållanden kan det vara ett hinder att du tjänar mycket. Det är dock alltid en totalbedömning som görs. Även om du tjänar bra kan det finnas omständigheter som talar mycket för att en skuldsanering beviljas. Se 4 § skuldsaneringslagen: https://lagen.nu/2006:548#P4S1 Om du köper hus och din make är under skuldsanering kommer de inte ta ditt hus i och med att varje makar står för sina egna skulder men under vissa omständigheter kan det ge upphov för en omprövning om skuldsanering där konsekvensen kan bli att skuldsaneringen upphävs. Se 24 § skuldsaneringslag: https://lagen.nu/2006:548#P24S1 Om din make inte beviljas skuldsanering och du köper hus är det bra om han inte blir samägare till huset och du förblir ensamägare. Enligt 8 kap. 8 § utsökningsbalken (se https://lagen.nu/1981:774#K8P8S1 ) kan ett samägt hus ”dras in”, dvs. det kan säljas i sin helhet för att hälften av köpepriset ska användas för att betala skulderna. Jag hoppas jag kunde ge svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar