Make/sambos inkomster och egendom i skuldsanering

2012-07-21 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag ska ansöka om skuldsanering. Jag har nu flyttat in hos min sambo. Kommer hans egendom eller obligationer kommer i fara? Det är väl bara hans inkomst de tittar på? Han är utförsäckad och lever just nu på hans uppsparing -får det konsekvenser?
Marina Rönnquist |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! När en skuldsanering genomförs räknar man i princip ut hur mycket du som gäldenär behöver har kvar varje månad, för att klara din och din familjs försörjning. Man räknar då ut ett så kallat förbehållsbelopp. Detta sker genom en konsumentprisindex-beräkning, se 7 kap. 5 § UB, men är också individuellt baserat på de behov olika människor kan tänkas ha. Det är därför svårt att säga hur lite en person som genomgår skuldsanering kommer ha att röra sig med varje månad. Din sambos inkomster tas mycket riktigt med i beräkningen av hur mycket som kommer att utmätas från dig varje månad.Hans besparingar beaktas inte. Han påverkas i indirekt mening, genom att ni gemensamt kan få mindre att röra er med varje månad. Ju mer inkomster han har, desto mer anses kunna utmätas från dig. Men det kommer inte ske någon utmätning i hans egendom eller inkomster för dina skulder. På Kronofogden.se hittar du en funktion där du anonymt kan göra ett preliminärt test på hur mycket pengar du får behålla varje månad. Där skriver man in bl.a. sin egen och sin sambos inkomster.

Skälighetsbedömning vid skuldsanering

2012-02-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan När jag och min man gifte oss hade han sen några år innan skulder från ett företag som gick i konkurs. Nu har han skulder på 2,5miljoner och har börjat med en skuldsanering. Där vill dom veta hur mycket jag tjänar för att jag är försörjningspliktig. Men jag trodde att hans skulder var hans. Vad jag förstår så kan dom inte ta nå pengar från mig men alla hans pengar så jag måste betala för allt i hushållet. Jag tjänar ganska bra och men det gör inte han. Sen undrar jag om jag kan köpa ett hus medan han håller på med sin skuldsanering eller kommer dom att ta det då?? tacksam för svar
Jean Lo |Hej, Tack för din fråga. Du har rätt när du säger att din makes skulder är hans. Varje make svarar för sina egna skulder. Vid utredningen av om en skuldsanering kommer i fråga görs en så kallad skälighetsbedömning (utöver bedömningen av om kraven om sökandens person och om kvalificerad obestånd föreligger är uppfyllda). I denna skälighetsbedömning utreder man även hur det ser ut i en eventuell hushållsgemenskap. Även om skuldsaneringslagen är inriktad på den skuldsattes individuella förhållanden kan det vara ett hinder att du tjänar mycket. Det är dock alltid en totalbedömning som görs. Även om du tjänar bra kan det finnas omständigheter som talar mycket för att en skuldsanering beviljas. Se 4 § skuldsaneringslagen: https://lagen.nu/2006:548#P4S1 Om du köper hus och din make är under skuldsanering kommer de inte ta ditt hus i och med att varje makar står för sina egna skulder men under vissa omständigheter kan det ge upphov för en omprövning om skuldsanering där konsekvensen kan bli att skuldsaneringen upphävs. Se 24 § skuldsaneringslag: https://lagen.nu/2006:548#P24S1 Om din make inte beviljas skuldsanering och du köper hus är det bra om han inte blir samägare till huset och du förblir ensamägare. Enligt 8 kap. 8 § utsökningsbalken (se https://lagen.nu/1981:774#K8P8S1 ) kan ett samägt hus ”dras in”, dvs. det kan säljas i sin helhet för att hälften av köpepriset ska användas för att betala skulderna. Jag hoppas jag kunde ge svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Förlängning av betalningsperioden vid skuldsanering

2011-06-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Vilka regler gäller för förlängning av betalningsperioden vid skuldsanering?
Louise Modin |Hej! Den normala betalningsperioden är 5 år men den kan förlängas till 7 år enligt 26 paragrafen skuldsaneringslagen (https://lagen.nu/2006:548). För att få en förlängd tid ska gäldenärens, alltså den som har skuldsanering fått en betydligt bättre ekonomi och därmed kan betala mer och längre till de som denne är skyldig pengar. Det som sker är att det görs ett nytt beslut om betalningsplanen där det beslutas vilken summa och under hur lång tid som gäldenären ska betala. Själva bedömningen om betalningsperioden kommer att förlängas görs från fall till fall och beror på vilken ekonomisk situation som gäldenären är i. Ansökan om förlängning ska ges in inom fem år från beslutet om skuldsanering, 24 paragrafen skuldsaneringslagen. Med vänlig hälsning

Solidarisk gäldenärs ställning vid beslut om skuldsanering respektive ackorduppgörelse.

2010-08-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Har sedan 17 år tillbaka gemensamma skulder med min tidigare hustru som jag kallar (A) där vi båda har stått som solidariskt betalningsansvariga. För något år sedan har (A)sökt och beviljats en uppgörelse med våra geldenärer om att betala en fast summa i 5 år och sedan är hennes del av skulden betald. Detta har dom däremot inte biviljat mig utan jag betalar fortfarande en månatlig summa som dras från min lön och går direkt till kronofogden. Jag har nu fått reda på att trots att (A) fått en uppgörelse och inte längre står kvar som solidariskt betalningsansvarig i Kronofogdens register, kvarstår hela skulden, och jag beläggs med räntorna även på den del altså 50% av skulden som hon har en uppgörelse om. Min fråga är altså, kan man göra en uppgörelse med den ena parten och sedan låta den andra parten även betala hennes del? Plus räntor? Är inte detta en dubbel debitering? Tackar på förhand.
Anna Eriksson |Hej, Först och främst måste vi klarlägga att solidariskt betalningsansvar innebär att samtliga gäldenärer bär fullt ansvar för att skulden blir betald. Man är alltså inte ansvarig för endast sin del av skulden utan borgenären kan välja att vända sig till vem som helst av gäldenärerna och kräva betalning för hela skulden. Det är sedan upp till gäldenärerna att sinsemellan göra upp eventuella regressanspråk. När du pratar om A:s betalningsuppgörelse med sina borgenärer på en 5 års plan så framgår det inte riktigt om det rör sig om ett beslut om skuldsanering (från Kronofogdemyndigheten) eller en privat uppgörelse från A:s sida med sina borgenärer. Det är en markant skillnad mellan de båda då en skuldsanering löser A från sitt betalningsansvar för skulden efter att de 5 åren är till ända, medan solidariska gäldenärer fortfarande är betalningsansvariga för den kvarvarande skulden. Givetvis skall de betalningar som A gör dras av från skulden, men det finns inte längre någon regressrätt för de kvarvarande gäldenärerna. Skulle man däremot ha gjort en privat uppgörelse med sina borgenärer, ett så kallat frivilligt ackord så kan man inte som borgenär sedan kräva återstoden av skulden från en annan solidarisk gäldenär för samma skuld. Ackordet innebär en slutreglering av skulden där borgenären efterger en del av beloppet, för samtliga gäldenärer. Vad gäller räntor så löper den avtalade räntan på skulden tills skulden är slutreglerad om ingenting annat avtalats eller beslutats genom exempelvis en avbetalningsplan med sänkt/fryst ränta eller ett beslut om skuldsanering. Det är därför svårt för mig att besvara din konkreta fråga utan att veta vilken sorts uppgörelse din fru har, men som sagt vid ett skuldsaneringsbeslut har era borgenärer rätt att fortsätta kräva dig på pengar tills skulden är betald. Det blir ju inte en dubbel debitering då du som solidarisk gäldenär svara för hela skulden gentemot borgenären. Jag hoppas att jag har kunnat vara till lite hjälp! Med vänliga hälsningar

Påverkas jag av sambons skuldsanering?

2012-04-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo har mig ovetandes dragit på sig skulder som han inte kommer kunna betala av. Han har en enskild firma där de flesta skulder är skatt- och moms skulder varav fler har hamnat hos kronofogden. Det har gått så långt att det görs utmätning på hans lön som han får från en deltidsanställning (60%). resterande tid driver han vidare firman som ska avvecklas under 2012. Han ska ansöka om skuldsanering hos kronofogden och jag oroar mig för att detta kan drabba mig som sambo. Om han ansöker om skuldsanering och anökan går igenom har jag förstått att han kommer leva på existensminimum. Kan min inkomst komma att bli inblandad så att även min lön blir utmätt enligt existensminimumnivån?
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga Skulder man har dragit på sig själv ska man också betala själv. Man har inte något ansvar för en annan persons skulder bara för att man lever ihop med denne, och detta gäller även om du och din sambo t.ex. skulle gifta er. Du behöver alltså inte vara orolig för att din egen lön ska drabbas av utmätning. Det finns däremot en risk att du drabbas om Kronofogden skulle besluta att utmäta din sambos egendom. Kronofogden utgår i så fall från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, såvida inte ni kan bevisa annat. Detta framgår av Utsökningsbalken 4 kap. 19§. Det innebär att om ni t.ex. har dyra möbler som du betalat för men inte sparat kvittot, kan dessa utmätas för att betala din sambos skulder. Det är därför extra viktigt att man tänker på att spara kvitton, komma ihåg vem som köpt vad och i övrigt ha bra koll på sin ekonomi när man lever tillsammans med någon som är kraftigt skuldsatt. Återkom gärna om du har fler frågor. Nedan finner du en länk till Utsökningsbalken, samt Kronofogdens informationssida om skuldsanering. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810774.htm http://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html Vänligen,

Kommer skulden att avskrivas?

2011-07-08 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har en dom grov förskingring sedan 2008 oktober. Skadestånd 380.000 samt betala tillbaks 1.365.000 kr. Är spelberoende därför förskingringen. Äger ingenting. Vad kan kronofogden göra nu och hur länge? Blir det någonsin avskrivet? Även arbetslös 54 år.
Elin Sjörén |Hej, Vad man skulle kunna tänka sig att Kronofogdemyndigheten gör är att de sätter dig i konkurs så att du inte längre kan råda över din egendom och så att alla dina tillgångar tas tillvara för att betala dina skulder. Även sådant som inkommer efter det att du försätts i konkurs tillvaratas för detta ändamål. Om det verkligen är så att du är totalt barskrapad och inte äger någonting, så är en konkurs eller utmätning ganska så lönlös eftersom det inte finns någonting att hämta. Enligt skuldsaneringslagens 4 § finns det då en möjlighet till så kallad skuldsanering, för den som är så skuldsatt att det kan antas att skulderna inte kan betalas inom en överskådlig tid. En skuldsanering innebär att den skuldsatte får sina skulder nedsatta eller helt avskrivna och således undslipper betalning. Det krävs dock mycket utredning för att fastställa att någon är i verkligt behov av en skuldsanering, och det ska stå klart att skulderna inte kan betalas på något sätt. En ansökning om skuldsanering ska undertecknas av den skuldsatte och skriftligen upprättas hos Kronofogdemyndigheten (se skuldsaneringslagen 10 § och 11 § för vilka uppgifter som ansökningen ska innehålla). På annat sätt kan jag inte se att din skuld skulle avskrivas. Skuldsaneringslagen hittar du här: https://lagen.nu/2006:548 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Skuldsanering och kommunal budget- och skuldrådgivning

2011-03-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har "gamla" skulder till bank och leverantörer sedan 20 år och som tickat ränta under denna tiden. Kronofogden har mätt ut skatteskulder och barnunderhåll och nu efter ca 20 år är jag så gott som fri från detta. Nu droppar resterande skulder in och jag undrar hur man kan bli av med dem. Har inkomst på ca 5000:- från arbetslöshetskassan/garanti steg2. Har varit arbetslös de senaste 10 åren med undantag för ett eller annat ströjobb. Är nästan 60 år och ser ingen ljusning på problemen. Vad göra...? Skulderna ligger idag på ca 550.000:- .
Jimmy Mikaelsson |Hej! I första hand skulle jag råda dig till att kontakta din kommunala budget- och skuldrådgivare för att få hjälp och vägledning. Enligt Skuldsaneringslagen (https://lagen.nu/2006:548) är kommunen skyldig att erbjuda budget- och skuldrådgivning. Här kan du hitta din lokala budget- och skuldrådgivare: http://www.konsumentverket.se/sv/Personlig-Radgivning/. Tillsammans med rådgivaren eller på egen hand kan du kontakta dina borgenärer för att försöka nå en överenskommelse om nedsättning av skulderna, så att du får möjlighet att kunna betala av dem. Lyckas ni inte nå en frivillig överenskommelse kan du ansöka om skuldsanering, reglerna om detta finner du i skuldsaneringslagen. På kronofogdens hemsida hittar du information om skuldsanering och hur du ansöker om det (http://www.kronofogden.se/4.4bf45f331098492fe0e80001212.html). Beviljas skuldsanering befrias du från betalningsansvar i den utsträckning dina skulder sätts ned. Normalt upprättas en avbetalningsplan, vilken går ut på att du under en femårsperiod lever på existensminimum. Inkomster utöver existensminimum ska användas för betalning av dina skulder. Sköter du sedan denna avbetalningsplan i fem år blir du därefter fri från dina skulder. För att du ska bli beviljad skuldsanering krävs att du är kvalificerat insolvent samt att det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Med kvalificerat insolvent menas att du är så skuldsatt, att du inte kan antas ha förmåga att kunna betala dina skulder inom överskådlig tid. Normalt görs en prognos för hur stora dina framtida inkomster kan förväntas bli och detta ställs i förhållande till hur stora dina skulder är. Bedöms du med bakgrund av detta, inte kunna klara av att betala dina skulder inom en överskådlig tid, anses du vara kvalificerat insolvent. Utifrån det du beskriver i din fråga, låter det möjligt att du kommer kunna anses uppfylla detta rekvisitet. Utöver att du ska vara kvalificerat insolvent, krävs dessutom att skuldsanering ska anses vara skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. För att det ska anses vara skäligt kommer de att bedöma hur gamla dina skulder är, hur skulderna har uppstått och vilka ansträngningar du har gjort för att betala dem. I ditt fall, eftersom att du har varit arbetslös de senaste tio åren kommer hänsyn att tas till om du aktivt har sökt arbete och ansträngt dig för att skaffa dig inkomster, för att kunna klara av att betala dina skulder. I första hand råder jag dig som sagt dock att kontakta din kommunala budget- och skuldrådgivare. Därigenom kommer du att kunna få fler frågor besvarade och få hjälp med lämpligt tillvägagångssätt, för att lösa din situation så bra som möjligt. Med vänliga hälsningar

Verkning av skuldsanering

2010-05-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Min hustru och jag genomgick en skuldsanering år 2000 som fullgjordes. Nu har vi fått brev från handelsbanken att de vill föränga borgenstiden.Lånet ingick dock i Tingsrättens beslut om skuldsanering. Vad Gör man och vad gäller? Tacksam för svar. Rune Finneskog
Jenny Ulfsdotter |Hej, reglerna om skuldsanering hittas i skuldsaneringslagen, se https://lagen.nu/2006:548. Efter utgången av en skuldsaneringsperioden är gäldenären, dvs. du och din fru, definitivt befriade från skyldigheten att betala något ytterligare på de skulder som omfattas av skuldsaneringen, 23 §. Avsikten är att en skuldsanering ska vara definitiv, alltså, inte möjlig att riva upp. Det finns vissa bestämmelser som möjliggör en omprövning av beslutet, dessa regleras i §§ 24-28. Vad som framkommer av frågan så är det inte tal om någon omprövning och om lånet ingick i tingsrättens beslut om skuldsanering så ska ni vara befriade från skyldigheten att betala mer. Jag tycker ni ska kontakta banken och höra varför de skickat brevet. Hälsningar