Kan blivande make påverkas av min skuldsanering?

2008-09-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag håller på med en skuldanering och har 3 år kvar men jag skulle vilja gifta mig med min särbo. Hur påverkar det saneringen och kan särbon bli delaktig på något vis när vi flyttar tillsammans.Tack på förhand
Siri Mårtensson |Hej,Makar äger sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder enligt ÄktB 1:3, https://lagen.nu/1987:230#K1P3. Detta innebär att din skuldsanering som utgångspunkt inte skall påverkas av ert giftermål. Så länge du sköter dina betalningar och utmätning inte blir aktuellt kan särbon inte bli indragen på något sätt. Din särbo har ingen som helst anknytning till dina skulder och skall därför inte dras in i din skuldsanering. Det enda sätt särbon skulle kunna påverkas på är om utmätning av någon anledning skulle bli aktuellt. Då presumeras de tillgångar som finns i ert gemensamma hem tillhöra dig, dvs om din särbo äger en dyrbar tavla men inte kan bevisa att den är hans/hennes kan den utmätas för dina skulder enligt UB 4:19, https://lagen.nu/1981:774#K4P19. Särbon bör därför samla ägandebevis för dyrbar egendom som han/hon tar med sig in i det gemensamma hemmet. Men som sagt, så länge du sköter din skuldsanering skall din särbo inte påverkas av att ni gifter er och flyttar samman. Vid övriga frågor angående skuldsaneringen rekommenderar jag att du tar kontakt med Kronofogdemyndigheten (KFM) då de kan ge utförligare svar angående just ditt ärende.Lycka till,Med vänlig hälsning,

Skuldsanering

2007-01-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Efter en konkurs av mitt företag för flera år sedan har mina skulder blivit stora och KF har gett mig rådet att söka skuldsanering. Jag har en tjänst på socialförvaltningen och vill därför inte ta hjälp av kommunens konsumentombudsman eller rådgivare eftersom de tillhör socialförvaltningen. Kan jag vända mig till en jurist för hjälp och råd i detta? Är det skillnad på en ekonomisk jurist och jurist? Vem bör jag vända mig till? Hoppas ni kan ge mig ett råd i detta!!
Andreas Heed |Hej,Det är möjligtvis inte nödvändigt för dig att uppsöka jurist. På kronofogdemyndighetens (KFM) hemsida finns mycket information och även ansökningsblanketter angående skuldsanering. Du börjar med att kolla om du uppfyller kraven för skuldsanering. Du kan få skuldsanering om * du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens). *det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. *du är folkbokförd i Sverige.*Du får inte ha pågående näringsförbud.Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll(Källa http://www.kronofogden.se)Efter detta så fyller du i en ansökan som finns att ladda ner från hemsidan. Kronofogden gör sedan en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden samt en skälighetsprövning bestående i en samlad bedöming av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Uppfyller du kraven för skuldsanering beslutar kronofogden att inleda skuldsanering. Beslutet innebär i praktiken att KFM upprättar ett förslag innehållande en betalningsplan som grundas på din betalningsförmåga. Om du godkänner detta förslag skickas det till alla fordringsägare. Nämnas kan att KFM kan besluta om skuldsanering trots att inte alla borgenärer samtycker. För mer info och ansökningsblanketter se KFM:s hemsida om skuldsanering http://www.kronofogden.se/navigering/grupp3/skuldsanering/skuldsanering.106.7459477810df5bccdd4800032667.html Angående din fråga om ekonomisk jurist, det finns ingen titel som heter "ekonomisk jurist". Det torde endast innebära att en viss jurist har mer ekonomiska kunskaper än jurister i allmänhet.

Skuldsanering

2006-07-21 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur länge ligger en skuld kvar. Har en 18 år gammal skuld där räntan är 24%. Hur gör jag för att få skuldsanering, är sjukpensionär.
David Lillo |Hej,Beträffande din första fråga kvarstår en skuld som huvudregel tills det att den blir betalad.Skuldsaneringslagen innebär en lagreglerad möjlighet att sanera skulder genom nedskrivning av det totala skuldbeloppet. Första steget vid en skuldsanering är att själv, eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare söka få en frivillig uppgörelse med fordringsägarna. Om detta inte är möjligt kan du ansöka om skuldsanering hos skuldsaneringsenheten på den kronofogdemyndighet som har hand om skuldsanering för ditt län. För att få ansöka om sådan, s.k. frivillig skuldsanering måste du visa att du på egen hand eller med hjälp av en budget- och skuldrådgivare har försökt att nå en frivillig överenskommelse med din borgenär. Motsätter sig borgenären skuldsanering överlämnas ärendet till tingsrätten som i sådant fall har möjlighet att bifalla eller avslå din ansökan om skuldsanering.De grundläggande kriterierna för att skuldsanering ska komma ifråga är: 1) Den skuldsatte ska vara kvalificerat insolvent, vilket betyder att denne inte under överskådlig tid bedöms kunna infria sina betalningsförpliktelser samt 2) Skuldsanering får inte verka stötande i det enskilda fallet. En skälighetsbedömning ska alltid göras där hänsyn tas till bland annat den betalningsskyldiges egen vilja att lösa sina ekonomiska problem, att skulderna inte är nya (de bör vara minst tre-fyra år gamla) samt sättet på hur skulderna uppstått. Bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering ska göras utifrån en totalbedömning av samtliga omständigheter i det särskilda fallet och med beaktande av de inblandade intressena (se prop. 1993/94:123 s. 96 f.) Normalt brukar det krävas att det rör sig om större skulder, omkring 200 000 kr, för att skuldsanering ska beviljas. I praxis har dock lägre belopp godtagits beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.I ditt fall bör du alltså kontakta borgenären och försöka nå en överenskommelse innan skuldsanering kan komma ifråga. Du kan vända dig till din kommunala budget- och skuldrådgivare för att få hjälp och vägledning. Här kan du se vem du ska kontakta i din kommun: http://www.konsumentvagledare.konsumentverket.se/För ytterligare information kan du gå in på skatteverkets hemsida: http://kronofogden.se/meny/skuldsanering/skuldsanering.106.394ffa105fcc37f048000720.htmlMed vänlig hälsning

Skuldsanering efter konkurs?

2007-11-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan man ansöka om skuldsanering när man precis har försatts i personlig konkurs?
Caroline Perlström |Nej, det kan man inte. När en konkursförvaltare har utsetts får personen inte längre förfoga över sin egendom. Personen kan inte sluta avtal om egendomen och inte heller ansöka om skuldsanering.Med vänlig hälsning

Skuldsanering

2006-10-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur mycket skulder måste man ha om man vill ha en skuldsanering? Eftersom jag väntat på ett utlåtande från CSN har räkningarna hopat sig och jag ha ingen chans att kunna betala tillbaka allt. rör sig nog om 20000 i princip.
Ellen Sederholm |Hej!Skuldsanering är sista utväg som beviljas ett fåtal antal personer varje år som anses mycket svårt skuldsatta.Enligt 4 § skuldsaneringslagen se http://www.doman.com, krävs för att skuldsanering ska beviljas att den som är skuldsatt inte kan antas ha förmåga att betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid, och att det är skäligt med hänsyn till den skuldsattes personliga och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man ska vidare särskilt beakta skuldernas ålder, omsändigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar den skuldsatte har gjort för att betala tillbaka och på egen hand försöka nå en uppgörelse med långivaren. Vid en samlad bedömning låter det inte troligt att en CSN skuld på 20000 kr skulle ge möjlighet till skuldsanering. Jag skulle istället råda dig att kontakta CSN, förklara din situation och be om att få upprätta en avbetalningplan.Mvh,

Hur påverkas skuldsanering vid giftemål?

2006-04-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering och är ensamstående , om jag nu skulle gifta mej hur påverkas min skuldsanering då?
Fredrik Jorstadius |Hej!Skuldsaneringen kan påverkas på det viset att om man gifter sig eller skaffar en sambo kan de månatliga kostnaderna som hyra, räkningar, mat mm delas på två personer. Detta leder i sin tur till att det är möjligt att du kan bli tvungen att avvara en större del av din inkomst än vad du behöver göra idag som ensamstående. Skulderna är och förblir personliga, trots ingående av äktenskap, vilket innebär att vid en eventuell framtida bodelning kommer skulderna att i första hand räknas av från din enskilda egendom.Mvh