Kan skulder pga dom om bedrägeri verkligen skuldsaneras?

2018-04-11 i Skuldsanering
FRÅGA
Denna fråga gäller kronofogdens rätt att överrida en laga dom. Min åsikt är att svensk domstols beslut gäller och kan inte överridas av kronofogden. Fallet gäller mig själv där jag blivit tilldömd ersättning från en brottsdömd person som pga lurendrejeri tillförskansat sig pengar. Jag vann i rätten och brottslingen blev dömd att betala. Nu tycker kronofogden att jag skall stå för detta genom att låta brottslingen få skuldsanering, dvs staten låter brottslingen komma undan och jag står som förlorare hur man än vrider och vänder på det. Enligt min åsikt skall logiskt sett staten själv stå för konsekvenserna av sitt beslut och inte skyffla över även detta på den brottsutsatte. Jag anser att staten begår en brottslig handling som överrider domstolens beslut. Är detta Svenskt rättstänkande? Undermineras inte den enskilldes tilltro till rättssamhället? Kan detta drivas till Europadomstol? Vad kan jag göra? Att motsätta sig kronofogdens beslut lär knappast gå även om jag nekar till att godkänna deras beslut.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan Kronofogden verkligen göra så?
Du har rätt i att Kronofogden är bunden av en domstols dom. Detta innebär att Kronofogden inte kan förklara att vad en domstol kommit fram till är felaktigt och därmed välja att bortse från det.

Skuldsanering handlar dock inte om huruvida en skuld existerar eller inte, utan om att ta bort befintliga skulder. Och eftersom detta beslut inte grundas på att domstolens dom varit felaktig (då det inte är relevant för frågan om skuldsanering ska beviljas överhuvudtaget, se 7 § och 9 § skuldsaneringslagen) rör det sig alltså inte om att Kronofogden på något sätt berör domstolens dom i egentlig mening.

Det är på den grunden fullt förenligt att anse att Kronofogden är bunden av domstols beslut men samtidigt tilldela dem befogenhet att befria gäldenären från hens skulder.

Undermineras inte då den enskildas tilltro till rättssamhället?
Inte nödvändigtvis. Vid bedömningen av huruvida man ska bevilja skuldsanering gör man en helhetsbedömning av gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § skuldsaneringslagen). Inom ramen för detta beaktar man även varför skulderna uppkommit; har de till stor del uppkommit genom brott ska man vara restriktiv med att bevilja skuldsanering eftersom det skulle framstå som "stötande" annars. Lagen tar således hänsyn till det starka motstående intresset (av både moralisk och ekonomisk karaktär) som kan finnas när skulder hänför sig till en brottslig handling. Däremot är det ingenting som medför att skuldsanering utesluts, eftersom man anser att det i det enskilda fallet ändå kan finnas skäl som talar för en skuldsanering och som väger tyngre.

Vad kan du göra?
Det finns ett antal alternativ du kan ta till beroende på omständigheterna.

- Omprövning. Du kan begära omprövning av Kronofogdens beslut och få det upphävt eller ändrat om någon av förutsättningarna i 48 § skuldsaneringslagen är uppfylld. Omprövning ska begäras inom 5 år.

- Överklaga. Du kan överklaga Kronofogdens beslut till tingsrätten. Överklagandet ska ges in till Kronofogden inom 3 veckor från beslutet. (45 § skuldesaneringslagen).

- Brottsskadeersättning. För att du ska kunna begära brottsskadeersättning pga bedrägeri hos Brottsoffermyndigheten krävs det:
1. att gärningsmannen varit under statlig tillsyn på grund av brott, missbruk etc, och
2. att det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan bestå i att brottet begåtts mot någon som varit gärningsmannens arbetsgivare, fosterförälder, övervakare eller liknande. Utöver det omfattar begreppet även särskilt moraliskt förkastliga omständigheter vid brottet, som att det riktat sig mot en gamling. (7 § brottsskadelagen)

Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda kan man i undantagsfall beviljas ersättning om man har det svårt ekonomiskt och i anledning av brottet drabbats väldigt hårt. Detta gäller även när brottet riktat sig mot en särskilt utsatt och försvarslös person (8 § brottsskadelagen).

En ansökan ska göras inom tre år från dess att domen vunnit laga kraft, men i undantagsfall kan ansökan accepteras även när den kommit försent (15 § brottsskadelagen).

Angående Europadomstolen gör jag bedömningen att det dessvärre inte är något alternativ.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80668)