Hur ska man göra för att få oriktiga uppgifter någon lämnat i ett skuldsaneringsärende granskade?

2018-12-19 i Skuldsanering
FRÅGA
Har en fordran mot en person som sökte skuldsanering. I utredningen framgår det att personen är anställd och lever ensam. I verkligheten är han anställd men driver egen verksamhet i någon annans namn samt är sambo, men hon står inte folkbokförd på samma adress. Mycket fiffel och båg men min fråga är, vart vänder jag mig för att få hans skuldsanering granskad på riktigt? Har vänt mig till kronofogden men dom gör inga utredningar och till ekobrott men det var väl inte allvarligt nog.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att skuldsaneringen har beviljats, men för att vara på den säkra sidan kommer jag redogöra för hur man kan få omständigheter granskade under hela beslutsprocessen.

Myndigheten som har hand om ärenden om skuldsanering är Kronofogden (4 § skuldsaneringslagen). Möjligheten för borgenären (den som har en fordran) att komma med uppgifter som kan inverka på den skuldsattes chanser att få skuldsanering aktualiseras vid följande tillfällen:

1. Vid inledningen av ärendet
När ett beslut har tagits av Kronofogden att inleda ett ärende om skuldsanering ska alla borgenärer kontaktas en vecka efter det att inledningsbeslutet i enlighet med 19 § skuldsaneringslagen har publicerats i tidning (21 § skuldsaneringslagen). Vid detta tillfälle kan borgenären, förutom att informera Kronofogden om detaljer kring skulden, också komma med eventuella uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.

2. Om man beslutar att hålla ett sammanträde
Kronofogden kan besluta om att hålla ett sammanträde om det kan vara av nytta för utredningen. Vid detta sammanträde kan också alla borgenärer kallas för att lämna upplysningar (23 § skuldsaneringslagen).

3. När ett förslag om skuldsanering utarbetats
När förslag om skuldsanering utformats skickas den till alla borgenären med en uppmaning om att yttra sig inom en viss tid om förslaget (26 § skuldsaneringslagen).

4. När skuldsanering beviljats
När den skuldsattes begäran om skuldsanering har accepterats har borgenärerna en möjlighet att överklaga beslutet till domstol (45 § skuldsaneringslagen). Ett överklagande ska vara skriftligt, peka ut vilket beslut som överklagas, vilken ändring man begär samt på vilka grunder man begär detta (43 § förvaltningslagen). Överklagandet ska skickas in till Kronofogden högst 3 veckor efter det att beslutet meddelades.

Vid ett överklagande kan man dock bli skyldig att betala motpartens kostnader efter domstolsprocessen (32 § lag om domstolsärenden). Det är av den anledningen mer fördelaktigt att först nyttja alternativet att ompröva beslutet på grund av att borgenären lämnat oriktiga uppgifter enligt 48 § punkt 4 skuldsaneringslagen. Ansökan om omprövning ska skickas till Kronofogden och vara skriftlig, innehålla det beslut som man vill få omprövat, vad man yrkar för ändring samt vilka omständigheter man vill åberopa till stöd för sin sak (52 § skuldsaneringslagen). Det finns ingen tidsfrist att beakta i fråga om omprövning.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93199)