Hur påverkar ett arv en pågående skuldsanering?

2018-04-10 i Skuldsanering
FRÅGA |Om jag har en pågående skuldsanering hos Kronofogden, vad händer då om någon dör och jag får ärva pengar?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!När du skriver "någon" dör förmodar jag att du menar någon som antingen angivit dig som testamentstagare på ett testamente eller att du är nästa person i arvsordningen enligt lag [ärvdabalken].Arvsordningen enligt ärvdabalkenEnligt ärvdabalken utgår en ifrån att den som primärt får ärva är den avlidnes bröstarvingar [barn, barnbarn] [2 kap. 1 § ärvdabalken]. Om inga barn eller barnbarn finns i livet får den avlidnes föräldrar ärva [2 kap. 2 § ärvdabalken]. Om båda föräldrarna är avlidna eller enbart en av föräldrarna, får syskon eller halvsyskon dela på arvslotten [2 kap. 2 § andra stycket, ärvdabalken]. Om varken syskon eller halvsyskon finns kvar i livet får morföräldrar, farföräldrar, mostrar/fastrar, morbröder/farbröder ärva, men efter det tar det stopp [2 kap. 3 § ärvdabalken]. Enligt lag har alltså inte exempelvis en kusin arvsrätt utan denne kan bara få denna rätt genom ett testamente [2 kap. 4 § ärvdabalken].Ett arvs påverkan på en pågående skuldsaneringFörutsatt därmed att du är rätt person som ska ärva enligt testamente eller lag så kan absolut ett arv påverka en pågående skuldsanering. Under en skuldsanering skriver man ihop en avbetalningsplan på de skulder man har, där det bestäms hur mycket du ska betala av varje månad och vem du ska betala till. Utöver detta har även vissa belopp som behövs för försörjning av familjen tagits bort från skuldsanering eftersom det är så grundläggande för att kunna leva sitt liv [33 § skuldsaneringslag]. Ett arv skulle kunna leda till att din avbetalningsplan behöver omprövas så att du betalar av ett högre belopp varje månad till de du står i skuld till [borgenärerna], eller att skuldsaneringen helt upphör. En omprövning av skuldsaneringen kan göras både genom en ansökan av borgenären men också genom en ansökan av dig själv till Kronofogdemyndigheten, om din ekonomiska situation har förbättrats väsentligt [48 §, sjunde punkten, skuldsaneringslag]. Detta innebär med andra ord att om du inte ärver särskilt mycket pengar kanske det inte betraktas som att din ekonomiska situation "väsentligen" förbättrats och då behöver ingen omprövning göras. Min slutgiltiga bedömningUtefter de informationen du givit till mig och utefter den information jag presenterat här för dig gör jag en bedömning att ett arv kan påverka din skuldsanering genom att den antingen upphör eller att du får betala av mer per månad. För att detta ska ske krävs ju först och främst att du är berättigad till arv antingen enligt lag eller testamente. Dessutom krävs det att en borgenär eller att du själv ansöker om att ompröva eller upphäva skuldsaneringen till Kronofogdemyndigheten.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Skuldsanering

2018-04-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Funderar på att ansöka om skuldsanering. Har tidigare jobbat svart och haft en del transaktioner via bankkonton och är nu orolig för att dessa uppgifter skall förhindra skuldsanering eller att jag skall bli lagförd för tidigare obetalda skatter och eller bokföringsbrott. Hur fungerar en ingående genomlysning av ens ekonomi vid skuldsaneringsansökan?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! För att få en skuldsanering krävs att du inte kan betala dina skulder och att det kommer fortsätta vara så en överskådlig tid. I övrigt ska Kronofogdemyndigheten göra en bedömning om det är skäligt att, med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden bevilja dig skuldsanering. Detta innebär att de kommer utreda hur skulderna upstått, om du ansträngt dig för att betala av dem och hur du har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering enligt 9 § Skuldsaneringslag (2016:675).Med andra ord kommer en mycket genomgående utredning av din ekonomi att göras. Exempelvis kan det, om det är anses nödvändigt, behövas uppgifter även om din familjs personliga och ekonomiska förhållanden. Att tidigare jobbat utan att betala skatt kan minska dina chanser att få en skuldsanering. Som ovan nämnt är det dock mycket som tas in i bedömningen, så det går inte att ge ett tydligt svar på om Kronofogdemyndigheten skulle bevilja eller neka din ansökan baserat på så lite information.Det är också viktigt att du vet att de uppgifter du anger i ansökan om skuldsanering ska lämnas på heder och samvete enligt 12 § Skuldsaneringslag (2016:675). Om du inte uppger alla de skulder du har, eller på annat sätt underhåller information och detta upptäcks kommer dina chanser att få en skuldsanering minskas. Om du beviljas skuldsanering men det senare visar sig att du hade fler skulder kommer dessa inte att ingå i skuldsaneringen. Detsamma gäller nya skulder som uppkommit efter den påbörjade skuldsaneringen enligt 30 § Skuldsaneringslag (2016:675). Det betyder att nya eller okända gamla skulder måste betalas av som en "vanlig" skuld. Sedan kort om de påföljder som kan bli aktuella av att inte betala skatt och/eller begå bokföringsbrott. När du inte betalar skatt för dina inkomster kan du bli skyldig att betala skattetillägg enligt 49 kap. 4 § Skatteförfarandelag (2011:1244). Detta kan, enligt 66 kap. 27 § Skatteförfarandelag (2011:1244), ske upp till sex år från utgången av det år då du felaktigt avstod från att uppge de inkomster du haft. Vad gäller bokföringsbrott kan du, enligt 11. kap 5 § Brottsbalk (1962:700), dömas till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad gäller preskriptionstiden är den fem eller tio år beroende på om det är ett grovt bokföringsbrott eller inte, enligt 35 kap. 1 § p. 2 Brottsbalk (1962:700). Det finns också särskilda bestämmelser här vika kan aktualiseras. Avslutningsvis vill jag berätta om den rådgivning och upplysning Socialtjänsten och Kronofogdemyndigheten har skyldighet att ge dig. Om har stora skulder har du har rätt att kontakta myndigheterna för att få rådgivning, detta enligt 2-3 §§ Skuldsaneringslag (2016:675). Med vänliga hälsningar,

Överklagan av avslag om skuldsanering

2018-03-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.jag har fått avslag på min skuldsanering pga att det uppkommit någon ny skuld under utredningen,men dom uppkom innan inledandet,ska jag överklaga beslutet,och är det helt kört för mig nu att kanske söka skuldsanering igen?dom flesta skulder jag har gäller underhållsstöd och från trafikfärsäkringsföreningen Men jag har idag tecknat både bilförsäkring som jag betalar samt att jag betalar underhållsstödet,tacksam för ert svar..Jag har barn hemmaboende som blivit väldigt drabbade av min dåliga ekonomi och fick därför vid inledandet ner betalningstiden till 3 årMvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du aldrig fick skuldsanering utan fick avslag på din ansökan. Eftersom du förklarar att skulden uppkom innan inledandet av prövningen samt att de motiverat avslaget pga den uppkomna skulden kan du överklaga och hoppas på att beslutet ändras då uppgifterna det grundar sig på inte stämmer. Om du bestämmer dig för att överklaga måste du göra detta inom 3 veckor från beslutet till den tingsrätt där du är bosatt. Du skickar din överklagan till kronofogdemyndigheten, skuldsaneringslagen 45§. Avslaget på ansökan innebär inte att du inte kan ansöka igen, utan det är bara att söka igen. Skatteverkets motivering kring varför ansökan inte beviljas är en bra vägledning kring om det är lämpligt att ansöka igen. Hoppas du fått svar på din fråga!

Förutsättningar för skuldsanering

2018-03-05 i Skuldsanering
FRÅGA |HejSitter i en ekonomisk kris.Vill göra rätt för oss genom att få en lösning på att kunna betala skuld.En rimlig summa i månaden så vi kommer på rätt kök igen.Summan totalt är ca 65000 kronor.Jag är sjukpensionär och min man arbetslös så vi vet inte hur vi ska komma ur detta .
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från skuldsanering enligt skuldsaneringslagen och inte skuldsaneringslagen för företagare. Den senare går att tillämpa om skulderna i huvudsak går att härleda till företagande. En förutsättning för skuldsanering är att ni är kvalificerat insolventa. Det innebär att ni inte kan betala era skulder under en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen). Villkoren för att beviljas skuldsanering hittar ni i 6-10 § skuldsaneringslagen (5 § skuldsaneringslagen). I 9 § står det att skuldsanering bara kommer på tal om det är skäligt med tanke på den skuldsattes ekonomiska och personliga förhållanden. I rättsfallet NJA 2014 s. 621 uttalade HD i att det bara kan vara ett hinder om den skuldsattes levnadsstandard är så hög att skuldsanering vore stötande. Detta verkar inte vara fallet. Ni bör alltså ansöka om skuldsanering. Beviljas ni skuldsanering kommer ni erhålla en viss summa som ni ska använda till att leva. Övriga pengar går till skuldsanering.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Sommarjobba under skuldsanering

2018-04-03 i Skuldsanering
FRÅGA |HejOm man sommarjobbar under skuldsanering, vad händer? Kan det utgöra som underlag för att bryta skuldsaneringen? Sen så undrar jag om man fått skuldsanering, baserad på uppgifter som man då var aktuella, men blir inaktuella längre fram i framtiden tex får jobb , kommer det innebära att skuldsaneringen kommer helt direkt avbrytas? Tacksam för hjälp
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen (SkusanL).Att vara rehabiliterande och ge svårt skuldsatta personer en definitiv lösning på de ekonomiska problemen är utgångspunkten för skuldsaneringssystemet (se lagmotiven). Detta gör att beslut om skuldsanering ska ändras endast i undantagsfall.Förändrade ekonomiska förhållandenEtt av de undantagsfall som kan medföra omprövning och eventuell ändring av din skuldsanering är om du får "förändrade ekonomiska förhållanden", vilket kan vara antingen i form av en väsentlig förbättring eller försämring av din ekonomi (se 48 § 7 p. och 49 § 1 p.). Om du sommarjobbar eller får ett arbete medför detta i regel en förbättrad ekonomi, vilket således alltså kan öppna dörren för en omprövning av skuldsaneringen (dock inte att skuldsaneringen avbryts).Ansökan om omprövningDu kan som gäldenär själv välja att vända dig till Kronofogden för att ansöka om omprövning av din skuldsanering på grund av väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden (se 49 § 1 p.). Det som kan hända vid en omprövning i ett sådant fall är att Kronofogden kan ändra skuldsaneringsplanen så att du får betala lite mer i månaden eller att betalningstiden förlängs något (se 49 och 29 §§). Betalningstiden kan som längst bli sju år (51 §). Även en borgenär till dig kan ansöka om omprövning av skuldsaneringen på grund av väsentligt förbättrade ekonomiska förhållanden (se 48 § 7 p.), vilket i så fall oftast sker efter att de tagit del av dina taxerade inkomster.Bedömningen vid omprövningFör att omprövningen ska resultera i att du ska anses ha fått förbättrade ekonomiska förhållanden ska dock understrykas att det krävs att förändringen varit "väsentlig" (se 48 § 7 p. och 49 § 1 p.).I prövningen av vad som utgör en "väsentlig" ekonomisk förbättring ska vägledning hämtas från rättspraxis och där har framkommit att det är "väsentligt" om det handlar om omkring 4 000–5 000 kronor i ökat betalningsutrymme per månad. Utöver detta ska förbättringen, för att anses vara "väsentlig", vara "bestående" (se Kronofogdens ställningstagande, s. 6 f.).Jag har varit i kontakt med en handläggare på Kronofogden som menar att rekvisitet "bestående" i regel ska tolkas som "åtminstone cirka 4 månader". Dock kan det variera lite beroende på vad det är för typ av förbättring, vid till exempel ett större arv räcker oftast bara en månad med ett större belopp för att det ska uppfylla väsentlighetskravet.Utgången i ditt fallEtt "vanligt" sommarjobb månaderna juni, juli och augusti påverkar alltså i regel inte din skuldsanering eftersom det i regel inte är fråga om väsentliga och bestående förändringar. Skulle du arbeta fyra sommarmånader skulle detta troligen inte heller medföra att kravet uppfylls eftersom du med fyra sommarmånader sannolikt inte kommer upp i en nettoförbättring med omkring 4 000–5 000 kronor per månad om du slår ut det över hela året. I normalfallet med någon som sommarjobbar under pågående skuldsanering skulle jag alltså inte ge rådet att den behöver ansöka om omprövning av skuldsaneringen, eftersom ansökan skulle avslås. Dock har man inget att "förlora" på att ansöka eftersom vid en avslagen ansökan gäller den ursprungliga skuldsaneringsplanen precis som tidigare.Om du som arbetslös eller sommarjobbare däremot skulle få ett hel- eller deltidsarbete som ska vara tills vidare är det i regel en fråga om väsentliga och bestående förändringar. I det läget råder jag dig att du ansöker om en omprövning av din skuldsanering.Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Hur går en skuldsanering till?

2018-03-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är 74 år, är fattigpensionär, får ut 8 700 i pensioner efter skatt. Är gift och har två minderåriga barn. för några år sedan då vi flyttade hem till Sverige studerade min hustru, vi hade då i princip bara min pension och familjestöd. Vi blev då uppmanade att söka bostadstillägg från Pensionsmyndigheten och vanligt bostadsbidrag, vi uppgav den beräknade inkomsten på det vi kände till, men min hustru klarade av att samtidigt som hon studerade också få mycket extraarbete inom vård och omsorg. När blanketten om bostadsbidrag och bostadstillägg skrev jag under, blanketterna var ju ifyllda. Nu tre år efteråt visar det sig att Pensionsmyndigheten aldrig ändrade min hustrus inkomster utan använde sig av det första året uppskattade beloppet. NU är jag återbetalningsskyldig på omkring 125 000 kr. utöver det har jag en obetald räkning från 2104 för advokatkostnader, en obetald kreditkortsskuld från 2014 och nu har det tillkommit en privatperson som kräver mig på 165 000 kr. Sammanlagt 480 000 kr. Vad blir följderna om jag ansöker om skuldsanering. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kreditkortsskulden har gått med på att jag betalar av sammanlagt 3 000 kr per månad, men även det är för mycket, det går inte att leva på 5 700 kr även om min hustru arbetar heltid.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!För att få skuldsanering måste du ansöka om detta hos Kronofogden och sedermera få ansökan beviljad. Det finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för att Kronofogden ska kunna svara på om du kan få skuldsanering. De är:Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.Du får inte ha ett näringsförbud i dag.Här hittar du information om hur ansökan går till samt blanketter.Om du beviljas skuldsanering får du en fast summa som ska betalas månatligen under en viss period. Denna summa är alltså densamma under hela perioden du har skuldsanering. När perioden löpt ut är du skuldfri, trots att hela din totala skuld inte betalats. Summan bestäms av Kronofogden, och bestäms med beaktande av hur mycket medel din familj behöver för att försörja sig. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. Här kan du få gratis rådgivning av budget- och skuldrådgivare. Hoppas du fick hjälp i ditt ärende.Väl mött!

Ingå samboskap under pågående skuldsanering

2018-03-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har pågående skuldsanering och jag undrar om det skulle påverka min kille om vi flyttade ihop? Jag vill ju inte att han ska drabbas av något som jag ställt till med innan vi träffades!Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder är personliga även i ett samboförhållande. Din pågående skuldsanering kan därför endast indirekt påverka din sambo genom att den påverkar er gemensamma ekonomi. Om du skulle drabbas av utmätning kan det även påverka er gemensamma egendom. Jag kommer nedan att gå igenom de aspekter som ni bör ta hänsyn till om ni ingår samboskap.Den lagstiftning som hänvisas till i svaret är:Skuldsaneringslagen (SkusanL)Utsökningsbalken (UB)Förändrat förbehållsbeloppI den betalningsplan som följer av ditt skuldsaneringsbeslut från Kronofogden finns ett så kallat förbehållsbelopp uträknat (33 § SkusanL). Förbehållsbeloppet är det som du får behålla av dina inkomster för att täcka din försörjning med vanliga levnadskostnader och boende (se 7 kap. 4–5 §§ UB).Om du ingår ett samboförhållande påverkar detta vilket förbehållsbelopp du har rätt till. I regel blir förbehållsbeloppet mindre eftersom era inkomster kommerräknas samman och kostnader för försörjning delas mellan er båda i proportion till inkomst. När förbehållsbeloppet blir mindre får du behålla mindre av din inkomst varje månad, vilket indirekt påverkar din sambo eftersom ni sammanlagt får mindre pengar att röra er med.Omprövning av skuldsaneringsbeslutDen förändrade betalningsförmågan som skulle följa av att ni ingår samboskap gör det i sin tur aktuellt med en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut.Omprövning på grund av förändrade ekonomiska förhållanden kan ske på två sätt. Antingen efter ansökan från en borgenär (långivare) enligt 48 § 1 st. 7 p. SkusanL eller efter ansökan från dig som gäldenär (låntagare) enligt 49 § 1 p. SkusanL. I båda fall stadgas två rekvisit som ska vara uppfyllda för att ansökan ska godkännas. För det första ska det handla om förbättrade ekonomiska förhållanden som beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid skuldsaneringsbeslutet. För det andra ska det röra sig om en "väsentlig förbättring" av de ekonomiska förhållandena. Omkring 5 000 kronor i ökat betalningsutrymme per månad har i rättspraxis ansetts utgöra en väsentlig ekonomisk förbättring och medfört ändring av skuldsaneringsbeslut (se Ställningstagande från Kronofogden, s. 6).Ska ni flytta ihop är mitt råd att du själv ansöker om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. Det är alltid bäst att ansöka själv och inte vänta till en borgenär begär omprövning, eftersom vid egen ansökan som gäldenär är den enda rättsföljden att Kronofogden kan ändra beslutet. Du bör även ansöka i god tid för att undvika risken att betalningstiden förlängs (se vidare 51 § SkusanL).Utmätning av egendomEn annan aspekt att ta hänsyn till vid ingående av samboskap är att det finns en risk att din sambo drabbas om du skulle drabbas av utmätning när ni bor tillsammans. Detta på grund av presumtionsregeln som finns i 4 kap. 19 § UB, som innebär att Kronofogden vid en utmätning kommer att utgå från att all lös egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör dig som utmäts. För att bryta denna presumtion måste det göras sannolikt att den aktuella egendomen antingen är samägd eller ägs av din sambo (se 4 kap. 19 § UB). Med tanke på detta är det viktigt att spara kvitton och andra intyg som kan visa vem som äger vilken egendom.Lycka till och hoppas svaret var till hjälp! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Skuldsanering och avstående av arv

2018-01-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag fick skuldsanering för ett år sen och nu har min pappa fått tillbaka sin cancer; det ser inte så ljust ut. Min mamma är kvar i livet. De har en rätt så stor förmögenhet i pengar. Om min pappa skulle gå bort medan jag har skuldsanering, kan jag på nåt sätt göra så att mina barn ärver istället för mig så att det inte påverkar min skuldsanering? Eller är det bara att se glad ut och ansöka om omprövning av skuldsaneringen varpå hela arvet försvinner? Vill ju inte riskera att få skuldsaneringen upphävd.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av din fråga om dina föräldrar är gifta vilket är väsentligt, men jag har inkluderat ett avsnitt om hur det skulle förändra arvsordningen. Makes arvsrättOm arvlåtaren, i det här fallet din pappa, är gift vid sin bortgång tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att om dina föräldrar är gifta så kommer din mamma att ärva din pappa och du ärver därefter båda dina föräldrar vid din mammas senare bortgång. Avstående av arv Om dina föräldrar inte är gifta vid din pappas bortgång kan du avstå ditt arv till förmån för t ex dina arvingar. Om du avstår från arv till förmån för tex dina barn träder barnen in som dödsbodelägare och tilldelas din lott. Avstående av arv bör göras skriftligen och lämnas in som bilaga till bouppteckningen. Skuldsanering Det finns strikta villkor för skuldsanering. Gäldenären, i det här fallet du, måste ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 § skuldsaneringslagen) och skuldsanering får endast beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under en överskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen). Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen). På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen får beslutet om skuldsanering upphävas om t ex gäldenären gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer (48 § första stycket p. 1 skuldsaneringslagen). Att avstå arvet för att undvika att betala skulderna skulle kunna utgöra oredlighet mot borgenärerna och du skulle därmed riskera att skuldsaneringen i sig upphävs. Ett beslut om skuldsanering får också upphävas eller ändras om t ex gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet (48 § första stycket p. 7 skuldsaneringslagen). En sådan ansökan kan även göras av dig som gäldenär (49 § 1 p. skuldsaneringslagen). Jag hoppas att jag har besvarat din fråga.Med vänlig hälsning,