Anses det som ett preskriptionsavbrott att skriva under ett delgivningskvitto?

2019-10-04 i Preskription
FRÅGA |Kronofogden har skickat ut ett föreläggande med delgivningskvitto till mig angående en CSN-skuld.Jag har ännu ej skickat in delgivningskvittot. I brevet från Kronofogden anges "Att du skriver under delgivningskvittot innebär inte att du tar ställning till innehållet i föreläggandet".Anses det som preskriptionsavbrott om jag skriver under delgivningskvittot?
Julia Persson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du söker svar på om din underskrift på delgivningskvittot utgör ett preskriptionsavbrott angående din CSN-skuld. Jag kommer därför förklara vad delgivning innebär och hur det förhåller sig till preskriptionsavbrott. Jag kommer även behandla de konsekvenser som kan ske om du inte skriver under delgivningskvittot. Föreläggande och delgivning CSN har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Därefter har Kronofogden skickat ett föreläggande om betalning tillsammans med ett delgivningskvitto till dig.Bestämmelser om delgivning finns i delgivningslagen, där det står att du som fysisk person är delgivningsmottagare. Jag utgår från att du har fått delgivningen via post och därför har vanlig delgivning skett (16 § DelgL). Delgivning har skett när du som delgivningsmottagare har tagit emot handlingen (18 § DelgL). Det innebär att du har blivit delgiven, trots att du inte har skrivit under delgivningskvittot. Delgivningskvittot fungerar endast som ett bevis på att du har tagit emot handlingen. Om du inte skriver under delgivningskvittot kan en person från till exempel Kronofogden söka upp dig för att få din underskrift (31 § DelgL).Precis som du skriver är din underskrift inte ett ställningstagande i hur du ställer dig till betalningsföreläggandet. Delgivningskvittot är endast ett bevis på att du har tagit emot handlingen. Du kan fortfarande bestrida CSNs krav på betalning skriftligen och invända att skulden är preskriberad (31 § LBfH). När du gör en invändning hamnar tvisten i domstol (33 § LBfH).Jag vill även göra dig uppmärksam på att din passivitet med att bestrida kravet från CSN kan leda till att Kronofogden meddelar utslag (42 § LBfH). Utslaget blir en exekutionstitel (3 kap. 1 § UB) vilket innebär att den kan användas för utmätning av din egendom.Preskriptionsavbrott för studielånPreskription för fordringar är enligt huvudregeln 10 år, om det inte har skett preskriptionsavbrott (2 § PreskL). Men när det gäller fordringar av studielån eller studiestöd är preskriptionstiden 25 år efter skuldens uppkomst (6 kap. 12 § studiestödslag).Ett preskriptionsavbrott kan ha skett om du har betalat ränta eller amorteringar eller har erkänt din skuld till CSN. CSN har även kunnat bryta preskriptionstiden genom att skicka ett skriftligt krav på betalning till dig. CSN har i ditt fall även ansökt om betalningsföreläggande via Kronofogden vilket också räknas som ett preskriptionsavbrott (5 § PreskL).Det innebär att CSN kan ha gjort ett preskriptionsavbrott genom att skicka brev till dig, men även genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Att du inte skriver under delgivningskvittot förändrar inte den saken.Sammanfattning Om du inte skriver under delgivningskvittot kan en delgivningsman uppsöka dig för en underskrift. CSN-lån har en preskriptionstid på 25 år och CSN kan genom preskriptionsavbrott förlänga preskriptionstiden. Det behövs ingen underskrift för preskriptionsavbrott. Om CSN har skickat brev till dig med betalningskrav har de gjort ett preskriptionsavbrott, de har även gjort ett preskriptionsavbrott genom att ansöka om betalningsföreläggande. Att du inte skriver under delgivningskvittot har ingen betydelse i preskriptionsfrågan. Om du inte bestrider CSNs krav kan det leda till utslag hos Kronofogden.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen!Vänligen

För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har varit inneboende hos min pojkvän och nu när jag flyttat därifrån så påstår han att jag inte betalade något för första månaden jag bodde där (flyttade dit 12/9-2016) och nu så vill han att jag ska betala 5000 kr till honom för september månad 2016, kan han kräva det av mig efter så lång tid.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går att kräva betalning fram tills fordran är preskriberadAvgörande för om det går att kräva betalning för en period som inträffade för länge sedan, är om fordran är preskriberad. Att fordran är preskriberad innebär att den som kräver betalning förlorar sin rätt att få skulden betald.Preskriptionstiden är tio år, eller två år från avflyttandeVad gäller förhållandet mellan en privat hyresvärd och en hyresgäst finns två huvudsakliga preskriptionstider:Huvudregeln är att en fordran, så länge det inte rör sig om konsumentförhållanden, preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslagen). Det innebär att det är möjligt att kräva betalning för ett hyresförhållande som härstammar från mindre än tio år tillbaka i tiden. Det är alltså möjligt att kräva betalning för något som inträffade 2016.Ett undantag från regeln finns om hyresgästen sedan länge har flyttat ut. I sådant fall kan hyresvärden bara kräva betalning i två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten (12 kap. 61 § jordabalken).SammanfattningDet är möjligt för en privat hyresvärd att kräva betalning för ett hyresförhållande som inträffade för mindre än tio år sedan. Det gäller dock inte om hyresgästen har varit utflyttad i mer än två år.Om hyresvärden kan kräva betalning, blir det i sådant fall en bevisfråga, då du får hävda att du faktiskt har betalat hyran för den perioden, om så är fallet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Preskriptionstid avseende konsumentfordringar

2019-09-20 i Preskription
FRÅGA |Hej!Hur lång är preskriptionstiden på utebliven betalning av en samlingslokal gällande en privatperson?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription och dess innebördTidsfrister för preskription av fordringar regleras av preskriptionslagen (1 § preskriptionslagen). När en fordran (skuld) preskriberas förlorar borgenären rätt att kräva ut sin fordran, det vill säga borgenären saknar rätt att kräva betalning efter att fordrans preskriptionstid löpt ut (8 § PreskL). Preskriptionstid för konsumenterOm betalningen avser en tjänst eller vara som en näringsidkare tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst under förutsättning att preskriptionen inte avbryts dessförinnan (2 § andra stycket PreskL). PreskriptionsavbrottEtt så kallat preskriptionsavbrott får som följd att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott kan ske genom att konsumenten erlägger betalning, amortering eller att konsumenten på annat sätt erkänner för borgenären att betalning ska ske eller att fordringen existerar (ett sådant erkännande kan vara både muntligt och skriftligt). Vidare sker ett preskriptionsavbrott om konsumenten får ett skriftligt krav från borgenären om att betalning ska ske (exempelvis en faktura). I de fall borgenären väcker talan mot konsumenten eller annars åberopar fordringen gentemot konsumenten i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten, inträffar också ett preskriptionsavbrott (5 § PreskL). SlutsatsOm du inte hört av företaget på tre år, inte diskuterat skulden med företaget, varken erlagt betalning eller fått skriftliga brev eller krav från företaget och företaget ej väckt talan mot dig vid domstol på tre år, kan företaget inte kräva dig på betalning längre. Om däremot något av ovanstående exempel på preskriptionsavbrott har inträffat, löper en ny preskriptionstid om ytterligare tre år från den dag då preskriptionsavbrottet skedde (6 § och 2 § PreskL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Hur länge är en fordran giltig?

2019-08-25 i Preskription
FRÅGA |Hej!Skildes för 14 år sedan och jag fick betala henne 60000:- Nu Hon tog "sina" möbler mm från vårt gemensamma hem då hon ansåg att det var hennes som hon fört med in i hemmet när vi gifte ossVi skrev ett avtal att jag skulle betala henne 50000 före 2008 men det har fallit i glömska.Nu kommer hon med detta krav och vill ha 50000 och då undrar jagKan hon komma med det efter 11 år över tiden? Vi har inte hörts eller pratat med varandra på 14 årÄr detta avtal giltigt nu?
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Hon har en fordran på 50 000 kronor som skulle betalas före 2008. Regler kring preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl). Vad säger lagen?En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § första stycket preskl). Preskriptionsavbrott Preskriptionstiden kan avbrytas genom att - du betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett.- Du får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären,- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären. Skulle preskriptionstiden avbrytas på något av dessa sätten så löper det en ny preskriptionstid på 10 år från dagen för avbrottet (6 § preskl). Sammanfattning Du skriver att ni inte pratat med varandra på 14 år och om du då inte heller fått någon skriftlig påminnelse om fordringen eller erkänt dess existens så är min bedömning att fordringen är preskriberad eftersom det passerat mer än 10 år sedan dess tillkomst. Du behöver alltså inte betala pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid för fordran mot konsument

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har bestridit en del av en faktura (betalat resterande del). Företaget kontaktar mig och lovar se över fakturan och på ett halvår har jag inte hört någonting.Hur lång tid har företaget på sig att kontra? Hur länge behöver jag spara kvitton?Kan företaget komma om 10 år och begära resterande summa eller finns det nått preskriberingsdatum?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL)När preskriberas företagets fordran? Jag tolkar din fråga som att företaget har skickat en faktura till dig som konsument. Du har betalat hälften av det fakturerade beloppet och nekat betalningsskyldighet till resterande del. Företaget har därefter inte hört av sig på ett halvår. Den obetalda delen av fakturan är en fordran som företaget har tre år på sig att driva in, 2 § 2 st. PreskL. I det här fallet räknas tiden från det tillfälle då företaget framställde sitt betalningskrav mot dig, 6 § PreskL. Därefter preskriberas fordringen varpå företaget inte längre har rätt att kräva dig på betalning, 8 § PreskL. Företaget kan dock avbryta preskriptionstiden genom att skicka skriftliga betalningspåminnelser eller genom att väcka talan mot dig vid domstol. Preskriptionstiden kommer då att nollställas varpå företaget har ytterligare tre år på sig att driva in sin fordran, 5-6 § PreskL.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

preskriptionstiden vid konsumentfordringar

2019-09-21 i Preskription
FRÅGA |Var till en tandläkare och lagade en tand 2013-11-08. Betalade kontant. Åren gick och fick en första faktura 2018-06-29. Ringde till tandläkaren och bestred räkningen. Hjälpte inte så då fick jag en påminnelse 2019-02-02. Givetvis betalade jag inte och ärendet kommer snart upp i tingsrätten. Svårt att bevisa att jag har betalat efter så lång tid. Funderar över är denna räkning preskiberad eller är jag ändå tvungen att betala.
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår det att du i egenskap av privatperson varit hos tandläkaren (näringsidkare) som utförde en tjänst i form av lagning av en tand. En fordring har uppkommit 2013-11-08 och fakturan mottogs över 5 år senare. Jag kommer i mitt svar bedöma den uppkomna fakturan då det är svårt att ta ställning till den kontanta betalningen samt att det inte finns några bevismedel rörande den betalningen. Jag kommer att besvara din fråga med preskriptionslagen (som du hittar HÄR). Konsumentfordringar: Har en näringsidkare en fordran mot en konsument löper enligt 2 § 2 st. inte en tioårig preskriptionstid (som annars är huvudregeln), utan en frist om tre år. Utgångspunkten är densamma som för fordringar i allmänhet, nämligen tidpunkten för fordringens uppkomst är startpunkten. I konsumentsammanhang är denna tidpunkt inte sällan tiden för avtalets ingående. I ditt fall alltså 2013-11-08. Med stöd av detta så bedömer jag precis som du är inne på att "räkningen" är preskriberad då tre år passerat. Om det är så att du inte var där i egenskap av privatperson blir bedömningen annorlunda - men har svårt att tänka mig i vilken situation man går till tandläkaren än i roll som privatperson. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur lång är preskriptionstiden för en skuld vi fått efter att vårt företag gick i konkurs?

2019-09-07 i Preskription
FRÅGA |Jag har en fråga angående en gammal bankskuld från 1991.Vårt företag gick i konkurs 1991, då hade jag och min sambo borgat för den skuld företaget hade.Det var vår dåvarande bank som krävde att vi gick i borgen för företagets skuld.Kan banken kräva återbetalning av skulden idag.Vi har inte fått något krav sedan 1996, och den gången hade vi endast telefonkontakt med dem.Hur lång är preskriptionstiden efter man gått i borgen för sitt företag?Hur lång är preskriptionstiden för privatpersoner när man inte hört från dem?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En skuld preskriberas efter en viss tid, s.k. preskription. Preskription innebär att borgenären (den som har rätt till betalning) förlorar sin rätt att få betalt för skulden. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om gäldenären (den betalningsskyldige) inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).Preskriptionstiden är tre eller tio årFör konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Gäldenären betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,- Gäldenären får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan mot gäldenären vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om du fick en skuld 1991 skulle den preskriberats år 2001 under förutsättning att inget preskriptionsavbrott skett. Då preskriptionsavbrott skedde år 1996 började en ny tioårsperiod rulla och skulden preskriberades år 2006 (om inget nytt preskriptionsavbrott skett).Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären. Det krävs inte att gäldenären har läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till vederbörande.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Sammanfattningsvis är preskriptionstiden för skulden i och med ert borgensåtagande tio år från skuldens uppkomst eller från eventuellt preskriptionsavbrott. Har ni inte blivit påminda om skulden eller t.ex. betalt på skulden sedan år 1996 är skulden preskriberad. Skulle banken höra av sig med betalningskrav nu kan ni bestrida det på grunden att den är preskriberad. I det fallet får banken bevisbördan för att det skett ett preskriptionsavbrott som gör att skulden ännu ej är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av fordran efter inkassokrav

2019-08-12 i Preskription
FRÅGA |Hej moster man betalar krav från inkassobolagen som 6 och ett halv år gammal.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skulder preskriberas efter viss tidNär fordringar eller skulder blir tillräckligt gamla preskriberas de. Det innebär att den som har en fordran på dig förlorar sin rätt att kräva betalning för sin fordran (8 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden för en fordran/skuld varierar beroende på vad det är för typ av skuld du har:- För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Om skulden grundar sig på något du har köpt som konsument, d.v.s. som privatperson av en näringsidkare för ditt privata bruk, är preskriptionstiden tre år.- Andra enskilda fordringar har en preskriptionstid på tio år (2 § första stycket preskriptionslagen). Det kan t.ex. vara skulder mellan privatpersoner eller mellan företag, lån eller s.k. löpande skuldebrev, d.v.s. skuldebrev som inte är ställda till en viss person.- Många statliga skulder, t.ex. skatteskulder, har en preskriptionstid på fem år (3 § skattepreskriptionslagen)Preskriptionstiden förnyas vid ett preskriptionsavbrottÄven om en tidsperiod som är längre än preskriptionstiden har passerat, är det inte säkert att skulden har preskriberats. Preskriptionstiden kan nämligen förnyas genom ett preskriptionsavbrott.Ett preskriptionsavbrott kan ske genom att du:- erkänner skulden genom att betala en ränta eller amortering, eller be om en avbetalningsplan,- får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den du har skulden till, eller- den du är skyldig pengar ansöker om utmätning och hänvisar till skulden.Har något av detta inträffat, börjar en ny preskriptionstid att löpa (5 § preskriptionslagen). Att du fick ett inkassokrav är ett sådant preskriptionsavbrott. Har det därefter inträffat något annat av det som anges här ovan, har en ny preskriptionstid börjat löpa sedan dess. Har det inte inträffat något ytterligare preskriptionsavbrott, löper preskriptionstiden från det senaste preskriptionsavbrottet, d.v.s. när du fick kravet från inkasso. Har preskriptionstiden då förflutit måste du inte betala skulden.SammanfattningAvgörande för om du måste betala skulden eller inte är om den är preskriberad. Tiden för när skulden är preskriberad beror på vilken typ av skuld det är. En ny preskriptionstid kan också ha börjat löpa om det har inträffat något nytt preskriptionsavbrott sedan du fick kravet.Exempel: Om inkassokravet grundar sig på en konsumentfordran, och du sedan dess inte har betalat något eller fått en påminnelse, är skulden preskriberad.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,