Preskriptionstiden på en fordran vid bodelning är 10 år

2019-08-01 i Preskription
FRÅGA |hur långt efter kan man få rättelse i en bodelning?Min man fick behålla nybyggd etagevilla, företag med fastighet, mindre skogsområde som han fått av föräldrar inget var enskild egendom, jag fick 150 000kr. till en lägenhet bilen volvo740 värd 100 000kr.Sedan skulle jag få 150 000kr inom ett år som jag hitintills inte fått för att han inte haft råd vi hade också ett muntligt avtal att våra söner skulle få min 50% som jag hade rätt till. mina söner valde att bo kvar hos sin far den ena var 18år och myndig den andra 14år, eftersom mitt ex inte hade råd att betala mig var det viktigt för mig att mina söner hade ekonomiskt bra och jag trodde att dom får ju min hälft när företaget säljs. jag har under många år haft två arbeten för att försörja mig. Nu är företagsfastigheten såld men mina söner har inte fått någon del däri. Dom är besvikna men vill inte bråka med sin far. Nu undrar jag om jag kan kräva mina 150 000kr som jag inte fick, har haft ett samtal med mitt ex men han anser att han betalat allt jag och mina söner ska ha. Skilsmässan var 1991
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumLagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Skuldebrevslagen (SkbrL) och Preskriptionslagen (PreskrL).Din fordran på 150 000 riskerar att vara preskriberadJag förutsätter att ert avtal där ni hade bestämt att du skulle få ytterligare 150 000 kr från din före detta man var ett muntligt avtal alternativt en skriftlig fordran ställd till dig. Det rör sig således om en enkel fordran, vilken regleras i SkrbL. Denna fordran förföll enligt ert avtal till betalning senast ett år efter fordrans uppkomst, det vill säga någon gång under 1992. Enkla fordringar preskriberas tio år efter sin uppkomst om inte något preskriptionsavbrott har gjorts, 2 § PreskrL. Regeln lyder som så att om ett preskriptionsavbrott har skett exempelvis år 2000 så börjar preskriptionstiden på tio år att löpa från det datumet som avbrottet sker istället. Man kan med andra ord hålla en fordran levande genom att någon gång under tio år göra ett preskriptionsavbrott för att fordran inte ska komma att preskriberas. Jag har utifrån vad du har berättat svårt att utreda ifall det har skett preskriptionsavbrott eller inte. Därför kommer jag nu förklara vilka olika saker som kan utgöra ett preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskrL:En preskriptionstid avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.I ditt fall kan vi utesluta den tredje punkten då jag förmodar att du inte har vänt dig till domstol eller liknande. Det som däremot blir aktuellt är punkt 1 ifall din före detta man har erkänt att han har en skuld till dig, alternativt punkt 2 om du skriftligen har påmint honom om att du vill ha betalning.Nu har det ju gått ungefär 27 år sedan fordran förföll till betalning så kom ihåg att det måste ha skett minst två preskriptionsavbrott med mindre än tio års mellanrum för att fordran fortfarande ska vara gällande.Kommer du fram till att fordran fortfarande är gällande kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Denna ansökan kostar 300 kr att göra och mer om detta hittar du här. Skulle det vara så att din exmake väljer att bestrida detta har du en sista möjlighet att vända dig till domstol med ärendet. Kom dock ihåg att om fordran är muntlig och därmed inte finns uppskriven någonstans är den svår att bevisa i en domstol. Dina chanser att vinna minskar tyvärr i och med detta.AvslutningDet jag har kommit fram till är således att din fordran på 150 000 tyvärr är preskriberad om det inte är så att preskriptionsavbrott har skett. Du ha då möjlighet att vända dig till Kronofogden och i sista hand domstolen för att få dina pengar. Annars finns det tyvärr inget annat du kan göra än att vända dig direkt till din exman och försöka få honom att betala, vilket jag förstår att du redan har gjort.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du skulle ha någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Efter hur lång tid preskriberas en skuld?

2019-07-31 i Preskription
FRÅGA |Efter hur lång tid preskriberas en skuld. Alltså efter hur många år slutar skulden växa och istället preskriberas? Eller fortsätter en obetalad skuld att växa hela livet och man för alltid har betalningsanmärkning?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om preskription finner vi bland annat i Preskriptionslagen. Huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 årHuvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år från det att den uppkom (Preskriptionslagen 2 §). Det finns dock vissa undantag, och det är om det finns en annan bestämmelse som stadgar en annan preskriptionstid. Ett exempel på ett sådant undantag är att fordringar mot konsumenter preskriberas efter 3 år (Preskriptionslagen 2 § andra stycket). Preskriptionstiden nollställs vid preskriptionsavbrottPreskriptionstiden nollställs dock vid s.k. preskriptionsavbrott, och börjar då om på nytt. Ett preskriptionsavbrott inträffar exempelvis om den som ska betala skulden får en påminnelse om att betala, eller om denne skulle börja amortera på skulden (Preskriptionslagen 5-6 §). Detta innebär med andra ord kortfattat att en skuld i normalfallet preskriberas efter det att 10 år har förflutit, förutsatt att det inte har varit några preskriptionsavbrott. Konsekvenserna av detta blir att den som tidigare hade rätt att driva in skulden, förlorar den rätten (Preskriptionslagen 8 §) Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid: Statens fordran mot den enskilde

2019-07-22 i Preskription
FRÅGA |Hejom man fått en månad i fängelse och böter för en stolpe man kört sönder vad är preskitionstiden för böternapå denna stolpe som man dömts till att ersätta
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden på fordran är, liksom de flesta fordringar till staten, fem år efter utgången av det kalenderår bötern förföll till betalning (3 § lagen om preskription av skattefordringar m m).Vänligen

Rätt att få elräkning inom viss tid

2019-07-03 i Preskription
FRÅGA |Är det lagligt av hyresvärd att ej på 2 år skicka ut elfakturor. Utan säger att det ska betalas när man flyttar, vilket är orimligt enligt mig. Ej låta hyresgäst välja elavtal själv, utan betala procentuellt efter kvm. Fastighet har 4 lägenheter. Varje lägenhet egen mätare. Min dotter har ej fått veta mätarställning när hon flyttade in. Så vi vet ej vad mätaren stod på eller vilket elbolag. Trots flera påtryckningar att skicka elfaktura månatligt/varannan månad så görs ej detta. Hyresvärd svarar ej eller hör av sig.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel har man ingen rätt att få faktura inom viss tid. Din fråga regleras istället av preskriptionslagen – PreskL – som reglerar inom vilken tid en faktura får skickas innan mottagaren kan invända att den skickats för sent.Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inget annat är särskilt föreskrivet (1–2 § PreskL). Sådan särskild föreskrift kan vara avtal mellan parterna, eller särskild föreskrift i lag. Ett lagstadgat undantag från huvudregeln är att fordringar som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas tre år efter tillkomsten (2 § 2 st PreskL).Svaret på din fråga är alltså att din dotter endast har rätt att få fakturan tidigare än inom tre år, om hon och hyresvärden kommit överens om det eller om det på annat sätt är särskilt föreskrivet i allmänna villkor eller liknande.Med vänlig hälsning

Beviskraven för preskriptionsavbrott m m

2019-08-01 i Preskription
FRÅGA |HejMin far har avlidit och jag reder i dödsboet. Enligt Prioritet Inkasso så har min far en skuld på inkasso sen 1997. Min mor urkundsföralskade pappas namnteckning och tog en kredit på Nordea 1992. De skiljde sig 1993 Hon dömdes för det pappa friades från det. Så i 26 år har detta inkassoföretaget skickat krav till pappa men aldrig skickat det vidare till kronofogden för utmätning. Pappa hade normal inkomst, låga utgifter och pengar på både sparkonto och i aktier. Pappa har bestridit detta via brev till inkassoföretaget. Tyvärr har han aldrig sagt något om det och kanske inte förstått hur han ska driva det vidare. Jag tycker detta låter mycket märkligt att ett inkassoföretag skickar krav i 26 år utan att de får en krona. Min mamma dog 2011 och hon hade bara skulder så av henne fick de inget i dödsboet. Men hon betalade via skuldsanering medans hon levde. Inkassoföretaget kan ju nu pga hans död missa att få något alls ifall det inte finns pengar. Så min fråga är. Är detta lagligt? Finns det någon preskription? Hur kan jag bestrida det?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att vara betydligt utförligare än vad som är nödvändigt för att besvara just din fråga, eftersom jag bedömer att svaret då blir till nytta för sådana personer som googlar fram detta svar med liknande, men inte precis samma, frågor om preskription sedan borgenären under mycket lång tid skickar ett kravbrev med jämna mellanrum under lång tid utan att vända sig till Kronofogdemyndigheten eller liknande.Borgenärens bevisbörda för fordrans riktighet Till att börja med kan jag klargöra att det åligger den part som gör gällande en fordran att styrka att fordran är riktig. Skador som din mamma orsakat Nordea och/eller inkassoföretaget genom brott ska ersättas av henne, och de kan inte kräva din far på ersättning för detta (se 2 kap 2 § skadeståndslagen och 1 kap 3 § äktenskapsbalken). Anser de att de har en fordran mot din pappa av andra skäl än på grund av att de lånat ut pengar till din mor på grund av urkundsförfalskning, måste de styrka denna. Preskription Min bedömning är att fordran inte har preskriberats, förutsatt att kravbreven skickats med högst 10 års mellanrum. Den allmänna preskriptionstiden är nämligen just tio år, men genom att skicka ett kravbrev inom preskriptionstiden påbörjas en ny tioårig preskriptionstid (2 § och 5–6 § preskriptionslagen). Även om den saken stämmer teoretiskt, den praktiskt en sanning med modifikation då bestämmelsen måste ses i ljuset av bevisreglerna. I de fall mottagaren förnekar att hen mottagit kravbrev åligger det nämligen avsändaren att bevisa att det kommit fram och att preskriptionsavbrott föreligger. Högsta domstolen har i sin praxis ansett att risken för att ett brev kommer på villovägar måste beaktas och att ett brev därför i regel inte uppfyller beviskraven, men att beviskravet däremot i regel är uppfyllt om avsändaren skickat minst två kravbrev under en tioårsperiod och inget av dessa kommit i retur (se NJA 1996 s 809 och 2016 s 332). Preskriptionstiden anses då ha avbrutits senast vid det senast skickade kravbrevet. Det kom så sent som år 2018 ett refererat hovrättsfall – att det är refererat innebär att det anses ha viss status som vägledande i liknande fall, även om hovrättsdomar sällan är vägledande – som kompletterar Högsta domstolens praxis. I fallet krävde en part in en skuld som uppstått år 1996. Parten hade under en tioårsperiod skickat sju kravbrev under av vilka inget kommit i retur. Mottagaren hävdade att hen inte mottagit något av breven. I enlighet med Högsta domstolens praxis, som jag redogjort för ovan, skulle alltså kraven för preskriptionsavbrott kunna anses vara uppfyllda. Sedan sex av de sju breven skickats under 1998, och det sjunde under 2003, ansåg dock Hovrätten att det sista brevet låg för "ensamt" tidsmässigt, och att risken för att det sista brevet kommit på villovägar behövde beaktas. Hovrätten ansåg därför att det sista preskriptionsavbrottet skett i och med brev sex – det sista som skickats år 1998 – och att fordran preskriberats tio år senare (RH 2018:13).Anledningen till att jag inte tror att Högsta domstolens praxis är relevant i ditt fall även om omständigheterna skulle vara sådana att inkassoföretaget endast skickat ett kravbrev under en tioårsperiod någon gång sedan år 1997 är att din pappa inte förnekat att han fått kravbreven, utan genom att bestrida kravbreven gett inkassobolaget bevis på att han mottagit kraven i och för sig, om än att han bestridit dem. Endast om det under någon tioårsperiod skickats högst ett ej returnerat brev, och mottagandet av detta inte kan styrkas av inkassoföretaget, har den potentiella fordran preskriberats. Notera också återigen att makar ej svarar för varandras skulder: Har inkassoföretaget exempelvis mellan år 1997 och 2011 skickat kravbrev till din mor och aldrig till din far, har fordran mot din far här preskriberats.Laglighet Du frågar också om lagligheten i att inkassoföretaget agerar som det gör. Så länge man anser sig ha en riktig fordran är det inte kriminaliserat att agera som företaget gör. Det vore däremot under många omständigheter försök till bedrägeri att skicka kravbrev för fordringar som man inte har rätt till, om man vet att man inte har en riktig fordran (9 kap 1 § och 23 kap 1 § brottsbalken). Jag upplever utifrån din frågeställning inget som tyder på att företaget försökt agera brottsligt, och jag håller därför min kommentar om det straffrättsliga såhär kort. En ordentlig straffrättslig kommentar hade krävt diskussion om åtminstone bedrägeribrottets olika centrala rekvisit, hur försök till bedrägeri skiljer sig från bedrägeri och de olika uppsåtsformerna, och jag har svårt att se att varesig du eller personer med liknande frågor som googlar fram detta svar har någon nytta av en sådan kommentar.BestridandetDu frågar avslutningsvis hur du kan bestrida. Konsumentverket tillhandahåller god information om vad som är bra att tänka på. Informationen hittar du här. Verket har också en mall för bestridanden av fakturor. Den hittar du här. Kom ihåg att du måste bestrida även om Kronofogdemyndigheten skickar kravbrev, och inte endast om det är Nordea eller inkassoföretaget som är avsändare.Vänligen

Hur preskriberas en skuld?

2019-07-30 i Preskription
FRÅGA |På vilket sätt kan man få en fordran som är över 30 år gammal slutgiltigt preskriberad? Underlaget är en dom från 1989. Är det via tingsrätten? Konkurrens- och konsumentverket har bestämmelser om detta
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 § 1 stycket preskriptionslagen preskriberas en skuld som huvudregel 10 år efter dess tillkomst. Detta förutsätter dock att preskriptionsavbrott inte skett under tiden. Preskriptionsavbrott regleras i 5 § preskriptionslagen och innebär att den 10-åriga tidsfristen löper om på nytt. Preskriptionsavbrott kan ske på en rad olika sätt, exempelvis genom att gäldenären får en skriftlig påminnelse om att betala.Om det inte skett några preskriptionsavbrytande åtgärder, preskriberades skulden 10 år efter tingsrättsdomen, dvs. 1999. Preskription sker automatiskt och du behöver således inte ansöka om det via tingsrätten.Jag hoppas du får svar på din fråga!Med vänlig hälsning

När preskriberas en fordran?

2019-07-13 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag undrar "En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten" vad menar man med tillkomsten? Är det den datum man blev skuldsatt eller den datum man får första påminnelse? Från vilken datum räknar man 10 år?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Grundas fordringen på avtal, räknas tiden från avtalet, oavsett när förfallodagen inträffar eller om fordringen är beroende av villkor, se vidare prop. 1979/80:119 s. 89. Vid utomobligatoriska skadeståndsanspråk räknas tiden från den skadegörande handlingen, se prop. 1979/80:119 s. 39 f.Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter 3 år. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).Sammanfattningsvis anses ''tillkomsten av en fordran'' vara datumet som man blir skuldsatt.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, återkom gärna annars.Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Har min skuld preskriberats? Försvinner skulden om personen man lånat pengarna av går bort?

2019-06-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Några år sedan fick jag ett belopp från nära vän som vi då inte har kallat detta som "lån" eller "gåva". Man har inte heller utfärdat någon sort "skuldebrev". Det har inte varit någon skriftlig eller muntlig påminnelse tills 2018, dvs först 12 år efter ärendet. Då fick jag ett brev där man har krävt pengarna tillbaka. Jag visste att "skulden" då redan har preskriberats, men eftersom haft så bra kontakt med personen i fråga under åren har accepterat "skulden" genom att skriva ett mailsvar. Senare har jag hunnit betala en del av summan tillbaka. Då undrar jag följande:1-Räknas detta som ett " preskriptionsavbrott" trots att det skett 12 år efter ärendet?2- Nu är det personen I fråga har avlidit. Måste man fortsatt betala kvarstående skulden till dödsboet istället?Hälsningar
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten, preskriptionslagen 2 §. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år innan skulden kan preskriberas. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande , preskriptionslagen 5 §. Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Det verkar som att något preskriptionsavbrott inte skett inom de första 10 åren från att lånet togs. Betalningskrav har istället kommit 12 år efter, när preskription redan skett. Detta innebär att skulden har preskriberats. Trots att skulden var preskriberad när du betalade tillbaka en del av summan har du inte rätt att få tillbaka pengarna, prop 1979/80:119 s 72. Du är dock inte skyldig att betala tillbaka resten av skulden. Om dödsboet vänder sig till dig för att driva in fordran kan du alltså invända att skulden är preskriberad. Om skulden inte varit preskriberad hade svaret på din andra frågeställning varit att lånet ingår som en tillgång i dödsboet. Detta innebär att dödsboet, på samma sätt som den avlidna, kan driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan också ärvas av en arvinge, vilken i sin tur kan drivas in av denne. Att personen gått bort innebär alltså inte att man blir av med sin skuld. Hoppas du fått svar på din fråga!