När preskriberas en fordran?

2019-07-13 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag undrar "En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten" vad menar man med tillkomsten? Är det den datum man blev skuldsatt eller den datum man får första påminnelse? Från vilken datum räknar man 10 år?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Grundas fordringen på avtal, räknas tiden från avtalet, oavsett när förfallodagen inträffar eller om fordringen är beroende av villkor, se vidare prop. 1979/80:119 s. 89. Vid utomobligatoriska skadeståndsanspråk räknas tiden från den skadegörande handlingen, se prop. 1979/80:119 s. 39 f.Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter 3 år. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).Sammanfattningsvis anses ''tillkomsten av en fordran'' vara datumet som man blir skuldsatt.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, återkom gärna annars.Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Har min skuld preskriberats? Försvinner skulden om personen man lånat pengarna av går bort?

2019-06-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Några år sedan fick jag ett belopp från nära vän som vi då inte har kallat detta som "lån" eller "gåva". Man har inte heller utfärdat någon sort "skuldebrev". Det har inte varit någon skriftlig eller muntlig påminnelse tills 2018, dvs först 12 år efter ärendet. Då fick jag ett brev där man har krävt pengarna tillbaka. Jag visste att "skulden" då redan har preskriberats, men eftersom haft så bra kontakt med personen i fråga under åren har accepterat "skulden" genom att skriva ett mailsvar. Senare har jag hunnit betala en del av summan tillbaka. Då undrar jag följande:1-Räknas detta som ett " preskriptionsavbrott" trots att det skett 12 år efter ärendet?2- Nu är det personen I fråga har avlidit. Måste man fortsatt betala kvarstående skulden till dödsboet istället?Hälsningar
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten, preskriptionslagen 2 §. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år innan skulden kan preskriberas. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande , preskriptionslagen 5 §. Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Det verkar som att något preskriptionsavbrott inte skett inom de första 10 åren från att lånet togs. Betalningskrav har istället kommit 12 år efter, när preskription redan skett. Detta innebär att skulden har preskriberats. Trots att skulden var preskriberad när du betalade tillbaka en del av summan har du inte rätt att få tillbaka pengarna, prop 1979/80:119 s 72. Du är dock inte skyldig att betala tillbaka resten av skulden. Om dödsboet vänder sig till dig för att driva in fordran kan du alltså invända att skulden är preskriberad. Om skulden inte varit preskriberad hade svaret på din andra frågeställning varit att lånet ingår som en tillgång i dödsboet. Detta innebär att dödsboet, på samma sätt som den avlidna, kan driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan också ärvas av en arvinge, vilken i sin tur kan drivas in av denne. Att personen gått bort innebär alltså inte att man blir av med sin skuld. Hoppas du fått svar på din fråga!

Den allmänna preskriptionstiden

2019-06-10 i Preskription
FRÅGA |Om man köper ett digitalt klippkort för entre till en kommunal badanläggningt, hur länge får det rabatterade klippkortet gälla om det inte kommer något skrivet med på kvittot eller något typ av avtal.vi förköpte 10 entreer till badet och betalade ett reducerat pris (70kr istället för 80kr).Det förköpta digitala armbandet gick ut för tre dagar sedan enlig receptionen men ingen har någonsin sagt att detta förbetalada digitala armband endast gäller 1 år. Det står ingenstans att kortet endast gäller ett år ifrån köp.Vad säger lagen?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen – PreskL.Den allmänna preskriptionstiden på fordringar är tio år från tillkomsten, i detta fall tio år från ditt köp (2 § 1 st PreskL). Den preskriptionstiden gäller i de fall ingen annan preskriptionstid är särskilt föreskriven, till exempel i avtal mellan parterna eller om sådan framgår särskilt av lag (1 § PreskL). Det finns ingen annan preskriptionstid föreskriven i lag, så om ni inte kommit överens om ett år och om det inte heller på annat sätt särskilt föreskrivits den preskriptionstiden gäller den allmänna preskriptionstiden.Vänligen,

Kräva in pengar efter lång tid

2019-05-29 i Preskription
FRÅGA |Hej, blev 20170714 dömd att solidariskt betala 182 000 kr till länsstyrelsen. 20190524 fick jag brev från kronofogden att beloppet skall inbetalas senast 20190604. Är det möjligt att efter så lång tid att kräva in pengarna. Länsstyrelsen har ej heller skickat något krav till mig, utan det gått direkt till kronofogden.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en dom har meddelats går det att vända sig till Kronofogden för att få betalt. Det finns inget krav på att den som vill ha betalt först måste försöka kräva in pengarna på egen hand. Efter att en dom har meddelats går det alltså att vända sig till Kronofogden direkt. En skuld (fordran) preskriberas som huvudregel 10 år efter skuldens uppkomst, 2 § preskriptionslagen. Det går alltså att kräva in en skuld i 10 år från det att den uppkom. I ditt fall har det inte gått så lång tid och det finns därför inga hinder för Kronofogden att kräva in beloppet. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Rätt att få elräkning inom viss tid

2019-07-03 i Preskription
FRÅGA |Är det lagligt av hyresvärd att ej på 2 år skicka ut elfakturor. Utan säger att det ska betalas när man flyttar, vilket är orimligt enligt mig. Ej låta hyresgäst välja elavtal själv, utan betala procentuellt efter kvm. Fastighet har 4 lägenheter. Varje lägenhet egen mätare. Min dotter har ej fått veta mätarställning när hon flyttade in. Så vi vet ej vad mätaren stod på eller vilket elbolag. Trots flera påtryckningar att skicka elfaktura månatligt/varannan månad så görs ej detta. Hyresvärd svarar ej eller hör av sig.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel har man ingen rätt att få faktura inom viss tid. Din fråga regleras istället av preskriptionslagen – PreskL – som reglerar inom vilken tid en faktura får skickas innan mottagaren kan invända att den skickats för sent.Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inget annat är särskilt föreskrivet (1–2 § PreskL). Sådan särskild föreskrift kan vara avtal mellan parterna, eller särskild föreskrift i lag. Ett lagstadgat undantag från huvudregeln är att fordringar som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas tre år efter tillkomsten (2 § 2 st PreskL).Svaret på din fråga är alltså att din dotter endast har rätt att få fakturan tidigare än inom tre år, om hon och hyresvärden kommit överens om det eller om det på annat sätt är särskilt föreskrivet i allmänna villkor eller liknande.Med vänlig hälsning

Bestred faktura - hur lång tid har företaget på sig att återkomma med svar?

2019-06-24 i Preskription
FRÅGA |Jag har bestridit en faktura i sin helhet. Detta var för en månad sedan. Samma dag som jag bestred fick jag ett mail tillbaka där man förklarar att man tänker kontakta en jurist och återkomma. Hur lång tid har företaget på sej att återkomma till mej?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det föreligger två meningsskiljaktigheter mellan dig och ett företag. Företaget menar att de har en penningfordran gentemot dig och du menar att du inte har en skuld till dem över huvud taget (eftersom du bestrider fakturan i sin helhet). Den juridiska frågan som då uppstår är om företaget har en fordran eller inte och i så fall hur länge de kan vänta innan de kräver dig på pengarna. Eftersom jag inte vet någonting om omständigheterna i fallet kan jag inte avgöra om de har en fordran eller inte. För att kunna besvara din fråga måste jag utgå från att de har en fordran mot dig. Om företaget har en fordran så preskriberas den vanligtvis 10 år efter dess tillkomst enligt 2 § preskriptionslagen. Däremot skulle det kunna vara så att preskriptionstiden i ert fall är 3 år, om det är så att fordran är riktad mot dig i egenskap av konsument och fordran avser vara eller tjänst eller annat som ingår i företagets verksamhet (2 § andra stycket preskriptionslagen). Denna tid kan nollställas och pågå ytterligare tio år (eller tre år om det är en konsumentfordran) genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Detta kan ske exempelvis om du erkänner skulden eller att företaget skriftligen kräver dig på summan, exempelvis genom en faktura (5 § preskriptionslagen). Det finns ingen skyldighet för dem att höra av sig till dig. Däremot, om de vill kräva pengar av dig ska de höra av sig inom preskriptionstiden, annars har deras eventuella fordran mot dig preskriberats.Jag hoppas du är nöjd med svaret! Du är välkommen att höra av dig om du har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en skuld?

2019-05-31 i Preskription
FRÅGA |har en gammal skuld sedan 1999 på en tidningsbolag är detta verkligen hållbart för dem att försöka driva in det efter 20 år
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har en skuld mot ett tidningsbolag och om tidningsbolaget efter 20 år kan kräva in skulden. Det framkommer inte i frågan om du har skuld som en konsument eller som ett företag. I svaret utgår jag från att du är en konsument.Regler/bestämmelser angående skulder finns bland annat i preskriptionslagen. Bestämmelser finns även i andra lagar beroende på vad det är för skuld, privatperson eller företag osv. Särregleringar går då före (1 § preskriptionslagen). Om en skuld inte drivs in inom en viss tid försvinner borgenärens (den som vill ha betalt) rätt att driva in skulden. Skulden preskriberas. (8 § preskriptionslag). Vanligtvis är preskriptionstiden 10 år, om inte annat anges. Till exempel vissa skatteskulder kan ha en preskriptionstid på 5 år (1-2 § preskriptionslagen, se skatteverkets hemsida). För konsumenter, vid konsumentköp, är preskriptionstiden 3 år. Efter dessa tider kan inte tidningsbolaget driva in skulden om inte ett preskriptionsavbrott har skett. (1 § konsumentköplagen, 1a § konsumenttjänstlagen och 1-2 och 8 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att en ny räkning av preskriptionstiden kommer att ske. Tex. det har gått 3 år och det sker ett preskriptionsavbrott kommer tiden vara ner på 0 igen och en ny räkning börjar. En ny preskriptionstid börjar (6 § preskriptionslag). Avbrottet kan ske på olika sätt, bland annat sker det om: gäldenären (den som ska betala) betalar ränta, amortering eller erkänner fodringen på något sätt mot borgenären, gäldenären får en skriftligt krav på betalning, tex. en påminnelse, en betalningsavi eller liknande, borgenärerna ansöker om utmätning hos kronofogden för skulden.(5 § preskriptionslagen).Vilket innebär att, eftersom det var 20 år sedan skulden tillkom, det därför är troligast att din fordran har preskriberats oavsett om det är en konsumentfordran eller inte. Vidare för att din fordran ska ha preskriberas krävs det att ett preskriptionsavbrott inte har skett. Då kommer inte heller tidningsbolaget att kunna driva in skulden. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Böter - Italien

2019-05-29 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har fått en "Final Notice" från en Law office. där jag tydligen har en special attorney på Motorway Company i Italien Böter på €5,14 har växt till €30,74 för en förtelse 1600316.Vad är preskriptionstiden, ska man betala detta?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag har hört talas om detta - att personer som hyr bil på semestern i Italien får böter eller andra former av betalningspåminnelser. För att få mer kontroll över denna bot så får du kontakta poliskontoret som har utfärdat denna bot alternativt kontakta dem som kontaktat dig. Med andra ord får du höra av dig till det företag som skickat ut boten till dig. Om du vill överklaga denna bot får du göra detta via dem och vad jag har läst på så ska denna överklagan skrivas på italienska och ska skickas med kvitto på mottagande till poliskontoret som har utfärdat boten eller till en fredsdomare. Det som har hänt i ditt fall är att du betalat boten försent och därmed fått en påminnelse. Idag använder sig ofta italienska myndigheter sig utav svenska inkassoföretag som handlägger deras ärenden åt dem. Det vill säga att de använder sig av dessa svenska företag för att driva in sina pengar. Preskriptionstiden för Italien har jag dessvärre ingen aning om. Men som det verkar i ditt fall kan det vara smart att höra av sig till det företag som hanterar boten och betala den omgående. Boten kommer garanterat inte att försvinna. Om du vill läsa på mer om preskriptionstider i Sverige så kan du läsa här: preskriptionslagenVänligen,