Preskriptionstiden på en fordran vid bodelning är 10 år

hur långt efter kan man få rättelse i en bodelning?

Min man fick behålla nybyggd etagevilla, företag med fastighet, mindre skogsområde som han fått av föräldrar inget var enskild egendom, jag fick 150 000kr. till en lägenhet bilen volvo740 värd 100 000kr.Sedan skulle jag få 150 000kr inom ett år som jag hitintills inte fått för att han inte haft råd vi hade också ett muntligt avtal att våra söner skulle få min 50% som jag hade rätt till. mina söner valde att bo kvar hos sin far den ena var 18år och myndig den andra 14år, eftersom mitt ex inte hade råd att betala mig var det viktigt för mig att mina söner hade ekonomiskt bra och jag trodde att dom får ju min hälft när företaget säljs. jag har under många år haft två arbeten för att försörja mig. Nu är företagsfastigheten såld men mina söner har inte fått någon del däri. Dom är besvikna men vill inte bråka med sin far. Nu undrar jag om jag kan kräva mina 150 000kr som jag inte fick, har haft ett samtal med mitt ex men han anser att han betalat allt jag och mina söner ska ha.

Skilsmässan var 1991

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Skuldebrevslagen (SkbrL) och Preskriptionslagen (PreskrL).

Din fordran på 150 000 riskerar att vara preskriberad
Jag förutsätter att ert avtal där ni hade bestämt att du skulle få ytterligare 150 000 kr från din före detta man var ett muntligt avtal alternativt en skriftlig fordran ställd till dig. Det rör sig således om en enkel fordran, vilken regleras i SkrbL. Denna fordran förföll enligt ert avtal till betalning senast ett år efter fordrans uppkomst, det vill säga någon gång under 1992.

Enkla fordringar preskriberas tio år efter sin uppkomst om inte något preskriptionsavbrott har gjorts, 2 § PreskrL. Regeln lyder som så att om ett preskriptionsavbrott har skett exempelvis år 2000 så börjar preskriptionstiden på tio år att löpa från det datumet som avbrottet sker istället. Man kan med andra ord hålla en fordran levande genom att någon gång under tio år göra ett preskriptionsavbrott för att fordran inte ska komma att preskriberas. Jag har utifrån vad du har berättat svårt att utreda ifall det har skett preskriptionsavbrott eller inte. Därför kommer jag nu förklara vilka olika saker som kan utgöra ett preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskrL:

En preskriptionstid avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

I ditt fall kan vi utesluta den tredje punkten då jag förmodar att du inte har vänt dig till domstol eller liknande. Det som däremot blir aktuellt är punkt 1 ifall din före detta man har erkänt att han har en skuld till dig, alternativt punkt 2 om du skriftligen har påmint honom om att du vill ha betalning.


Nu har det ju gått ungefär 27 år sedan fordran förföll till betalning så kom ihåg att det måste ha skett minst två preskriptionsavbrott med mindre än tio års mellanrum för att fordran fortfarande ska vara gällande.

Kommer du fram till att fordran fortfarande är gällande kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Denna ansökan kostar 300 kr att göra och mer om detta hittar du här.

Skulle det vara så att din exmake väljer att bestrida detta har du en sista möjlighet att vända dig till domstol med ärendet. Kom dock ihåg att om fordran är muntlig och därmed inte finns uppskriven någonstans är den svår att bevisa i en domstol. Dina chanser att vinna minskar tyvärr i och med detta.


Avslutning
Det jag har kommit fram till är således att din fordran på 150 000 tyvärr är preskriberad om det inte är så att preskriptionsavbrott har skett. Du ha då möjlighet att vända dig till Kronofogden och i sista hand domstolen för att få dina pengar. Annars finns det tyvärr inget annat du kan göra än att vända dig direkt till din exman och försöka få honom att betala, vilket jag förstår att du redan har gjort.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du skulle ha någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”