När preskriberas böter och skadestånd?

2019-04-30 i Preskription
FRÅGA |Jag dömdes 2009 till skadestånd/ böter/ ersättning till en bank. Jag har sedan dess varken fått kravbrev eller hört något annat. För 3 månader sedan var det 10 år sedan dommen föll. Jag undrar vad som gäller. Kan det ha preskiberats? Eller är det kanske min skyldighet att ta kontakt?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL) och brottsbalken (BrB). Allmänt om böter och skadestånd Böter och skadestånd är två skilda saker. Detta innebär att olika regler för preskription gäller för böter respektive skadestånd. - Med böter avses ett straff som drabbar den som begår ett brott. Böter betalas till staten. Detta följer av 1 kap. 3 § och 25 kap. 7 BrB - Med skadestånd avses kompensation för skada. Skadestånd betalas till den som har drabbats av skada. Det framgår inte om din fråga avser böter eller skadestånd. Jag kommer därför redogöra både för reglerna om preskription för böter och för skadestånd. När preskriberas böter? Böter preskriberas fem år efter att domen har vunnit laga kraft. En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas. Under hur lång tid en dom kan överklagas anges i domen. Med hänsyn till att det har gått tio år sedan du dömdes så är böterna med största säkerhet preskriberade i dagsläget. Detta följer av 35 kap. 7 § BrB. När preskriberas skadestånd? För skadestånd gäller preskriptionslagen. Detta innebär att en fordran på skadestånd preskriberas tio efter dess tillkomst. Preskriptionstiden kan ibland förlängas, exempelvis om du får ett kravbrev. I ditt fall framgår emellertid att du varken har fåt kravbrev eller hört någonting om skadeståndet på över tio år. Med hänsyn till detta skadeståndskravet med största säkerhet preskriberat i dagsläget.Detta följer av regler som finns i 2 §, 5 § och 6 § PreskL. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är min skuld preskriberad eller ej?

2019-04-01 i Preskription
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har fått en en skuldspecifikation på en fordran som jag inte har haft någon typ av information av sedan 2009 eftersom jag bott utomlands. Jag har varit utskriven från landet från 2009 tills 2018. Hur räknar man preskriptionstiden om man inte har varit bokförd i Sverige? Nu anser inkassobolaget att jag måste betala en skuld som i början låg på 11.715 kr och som banken hade hand om tidigare. Utalgsdatumet på fordran är 1999-08-13. Nu ligger skulden på 59.973kr och Kronofogden har nu kontaktat mig för att dem vill att jag ska skriva under betalningsföreläggande. Jag anser att preskriptionstiden har löpt ut och att jag inte borde betala, men vet inte hur jag kan ta mig tillväga?Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningAvgörande för om du är betalningsskyldig för skulden är om skulden är preskriberad eller ej. Att en skuld preskriberats innebär att den inte längre kan drivas in.Vad innebär preskription?Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om du inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,- Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 13 augusti 1999 preskriberades den samma datum år 2009, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst.Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären (dig). Det krävs inte att du ska ha läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till dig.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Är dina skulder preskriberade?Avgörande för om skulderna är preskriberade är om det skett ett preskriptionsavbrott under tiden. Som jag förstår det har du inte varit medveten om skulden, varför du inte heller betalt på den och på det viset brutit preskriptionen.Om du varit folkbokförd i Sverige (trots att du vistats utomlands) finns det en risk att det skett ett eller flera preskriptionsavbrott. Så kan ske om borgenären skickat kravbrev till din folkbokföringsadress. Har du däremot inte varit folkbokförd på tio år, då kan det argumenteras för att det inte skickats kravbrev till en adress du haft anledning att bevaka din post på. Vad händer om du inte betalar?Eftersom du fått tillställt dig ett betalningsföreläggande kan du välja att inte erkänna skulden. Om så sker kan Kronofogden i nuläget inte gå vidare med ditt ärende. Det som kommer att ske är att borgenären blir tillfrågad om vederbörande vill gå till domstol för att få fastställt att du är betalningsskyldig. För det fall att ärendet går till domstol är det din motpart (inkassobolaget) som har bevisbördan för att det skett ett eller flera preskriptionsavbrott och att du i sådana fall är betalningsskyldig.Då det rör sig om en förhållandevis hög summa kommer tvisten att behandlas som ett ordinärt tvistemål. Bestämmelserna för ordinära tvistemål är att den förlorande parten som huvudregel betalar sin motparts rättegångskostnader, vilket kan bli kostsamt. Om du skulle få rätt i tvisten kommer således utgångspunkten vara att inkassobolaget får stå för sina egna rättegångskostnader, men även för dina. Omvänt innebär det att om du förlorar får du stå för dina rättegångskostnader plus inkassobolagets.Sammanfattning och rådFör det fall att en borgenär påstår att det fortfarande finns en skuld och att ett preskriptionsavbrott har skett är det borgenären som har bevisbördan för att brev skickats. I ditt fall är det svårt att bedöma huruvida preskriptionsavbrott skett eller ej. Det beror på vad din motpart kan bevisa och om du varit folkbokförd i Sverige trots att du inte varit boende här.Om du anser att du inte är betalningsskyldig för att skulden är preskriberad kan du kontakta Kronofogdemyndigheten och informera om att du anser att skulden är preskriberad och att du därför inte kommer att underteckna betalningsföreläggandet. I slutändan blir det i sådana fall domstol som får avgöra om du är betalningsskyldig eller ej.Min rekommendation, för det fall att du inte tänker betala skulden, är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan titta närmre på ditt ärende och råda dig om huruvida du bör betala eller ej. Juristen kan även företräda dig i eventuell domstolstvist. Allt detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med! Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en konsumentfordran?

2019-03-25 i Preskription
FRÅGA |Hej!Min man äger en butik som säljer motorcyklar. Han upptäcker en dag att han har en bortglömd fordran gentemot en privatperson som för snart fyr år sedan köpte en motorcykel på avbetalning. Kunden skötte sina månadsbetalningar under det första året men därefter har han inte betalat en krona. Inte heller har han hört av sig. När min man kontaktar honom och säger att det är hög tid att betala, invänder han att " Dig har jag inte hört ett ljud från på fyra år, så nu är skulden preskriberad!" Vad gäller? Har min man rätt att få betalt eller inte?
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstid för fordringar regleras i preskriptionslagen. För en konsumentfordran är preskriptionstiden tre år (2 § 2 st. PreskL). Tiden räknas från dagen då avtal slöts såvida inte preskriptionstiden avbrutits. Preskription kan avbrytas genom att konsumenten betalar eller amorterar fordringen, att näringsidkaren skickar en skriftlig påminnelse eller väcker talan mot konsumenten (5 § PreskL). Såvida det har förflutit mer än tre år sedan din man och köparen hördes senast, är fordringen preskriberad och din man kan inte kräva att kunden betalar. Vänligen,

Preskription i konsumentförhållanden

2019-03-20 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har fatt en faktura på en skuld från 2009 från ett företag, en kreditkortsskuld. Jag har bott utomlands de senaste 10 åren och skulden har stigit från 60000 till 145000! Kan de verkligen begära att jag betalar det? De hotar med kronofogden. Var kan jag få hjälp, eller behöver jag ej betala på grund av preskriptionstiden?Tack
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regelverket kring preskription hittar du i preskriptionslagen (1981:130). För att besvara dina funderingar kommer jag inledningsvis gå igenom lite allmänt om vad som gäller kring preskription i konsumentförhållanden för att sedan ge några råd om vad du kan göra härnäst. En skuld kallas i juridiska termer för en fordran. I 2 § 1 st. framgår huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, men för fordran mot en konsument – som i ditt fall – har preskriptionsfristen istället begränsats till tre år. Detta framgår av 2 § 2 st. Innebörden av att en fordran har preskriberats innebär att den inte längre kan göras gällande mot den som skulden är riktad mot. Den som är skyldig pengar, den s.k. gäldenären, behöver inte längre betala. Detta förutsatt att inte preskriptionsavbrott skett dessförinnan.Preskriptionsavbrott kan genomföras på flera olika vis och regleras i 5 §; exempelvis kan den som gäldenären är skyldig pengar, den s.k. borgenären skriftligen påpeka skulden för gäldenären (d.v.s. dig) genom t.ex. en betalningspåminnelse. Preskriptionsavbrott kan även inträda genom att du själv "erkänner" skulden genom att t.ex. betala ränta på denna. Följden av ett preskriptionsavbrott är att "klockan ställs om" och preskriptionsfristen börjar om från dag ett (6 §). Genom flera preskriptionsavbrott kan man därför i princip hindra skulder från att preskriberas på många, många år. Eftersom jag inte vet om preskriptionsavbrott skett i just ditt fall är det värt att påpeka följande:Skickar borgenären ett skriftligt brev till dig för att påminna dig om skulden ankommer det på borgenären att bevisa att försändelsen kommit dig till handa. Det är alltså inte upp till dig att styrka att preskriptionsavbrott inte skett, vilket följer av NJA 1996 s. 809. Att försändelsen kommit dig till handa innebär att du haft möjlighet att ta del av den, oavsett om du i realiteten har gjort det eller inte. Huruvida du faktiskt öppnat brevet och tagit del av dess innehåll är därför oväsentligt. Vad som emellertid krävs för att borgenären ska bevisa att en försändelse kommit en gäldenär till handa är dock inte helt klart, men ett par riktlinjer har utvecklats av Högsta domstolen (HD). I NJA 2007 s. 157 slog HD fast att flera påminnelser som skickas med brev till en gäldenär utan att komma i retur anses ha kommit honom till handa om han inte ger en trolig förklaring till varför han inte mottagit dem. Utrymmet för gäldenären att komma med en ursäkt som domstolen godtar är dock mycket begränsat. Av NJA 2012 s. 172 följer att det faktum att gäldenären bott på en annan adress än hans folkbokförda är inte en sådan giltig ursäkt. Slutsatsen är därför, att om ett flertal försändelser har delats ut hos din folkbokföringsadress utan att komma i retur anses de har kommit dig tillhanda, oavsett om du faktiskt har bott där eller inte. För att ett preskriptionsavbrott ska få rättsverkan krävs det givetvis att det skett under den ordinarie preskriptionsfristen, dvs. de första tre åren. Är det först nu som borgenären erinrar om skulden – 10 år efter den uppkom – saknar det betydelse. Vad händer om kronofogden bli inblandad? Genom kronofogden kan borgenären skicka ett betalningsföreläggande där de kräver dig på pengarna. Om du anser att skulden är preskriberad enligt de omständigheter jag redogjort för ovan kan du välja att bestrida betalningsföreläggandet och då får borgenären välja att antingen "släppa det hela" eller överlämna saken till domstol. Går domstolen på borgenärens linje är huvudregeln att du utöver dina egna rättegångskostnader blir tvungen att även betala motpartens rättegångskostnader. En domstolsprocess är därför någonting man gör bäst i att undvika så vidare man inte är helt säker på att man har lagen på sin sida. Anser du att borgenären inte avbrutit preskriptionen inom de första tre åren och att skulden därmed redan är preskriberad är mitt råd att du först tar kontakt med en jurist som kan få ta del av alla omständigheter innan du ger dig in i en domstolsprocess. Du är varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister här. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att lämna en kommentar nedan eller att ställa en ny fråga.Lycka till!Vänligen,

Hur lång tid har ett företag på sig att fakturera till ett annat företag?

2019-04-18 i Preskription
FRÅGA |Hur lång tid efteråt får man fakturera övertidsersättning från ett företag till ett annat?
Cornelia Isacson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga Inledningsvis är preskriptionslagen (PreskL) aktuell då det rör sig om en fordran. Det är en företagsfordran som det fakturerande företaget har gentemot det andra. En företagsfordran preskriberas 10 år efter det att fordran uppkommit, (PreskL 2 § första stycket). Om fordringen grundas på avtal börjar preskriptionstiden att löpa från dagen för ingåendet av avtalet mellan företagen.Preskriptionstiden kan dock börja löpa på nytt om den avbryts inom ramen för de 10 åren, (PreskL 6 och 7 §). Den kan avbrytas genom att: 1) Det fakturerande företaget får en utfästelse om betalning, får inbetald ränta eller amortering eller på något annat sätt ett erkännande om att det finns en fordran mellan företagen. 2) Det fakturerande företaget kan lämna ett skriftligt krav eller erinran om fordringen. 3) Det fakturerande företaget kan slutligen väcka talan om fordringen (PreskL 5 §).Sammanfattningsvis, företaget har 10 år på sig att fakturera till det andra företaget. Dock kan preskriptionstiden börja löpa med ny 10 års-period om den avbryts. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar, Cornelia Isacson

Är rätten till ersättning för ärr preskriberad?

2019-03-31 i Preskription
FRÅGA |Jag fick ett ärr när jag ramlade när jag var liten typ 2 år och det är fortfarande kvar och syns jätte tydligt. Är det för sent att ansöka eller vad man ska säga?
Ida Johanna Köpman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation och tolkat din fråga för att sedan svara på din fråga. Hur jag har uppfattat din situation och tolkat din frågaJag uppfattar din situation som att du fick ett ärr när du ramlade i tvåårsåldern. Detta ärr är fortfarande kvar och syns tydligt. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det fortfarande är möjligt att ansöka om ersättning för ditt ärr.Ersättning från sjuk- och olycksförsäkringOm du har en sjuk- och olycksförsäkring kan försäkringsbolaget betala ut ersättning för ärr som uppkommit efter en olycka. Hur stor ersättning man kan få är svårt att fastställa eftersom det beror på vilken försäkring man har tecknat, hur stort ärret är samt var ärret är placerat. För att ersättning ska kunna betalas ut måste du ha varit försäkrad under tiden olyckan inträffade. Det är också vanligt att försäkringsbolag kräver att du uppsökt en läkare efter skadan för att få den dokumenterad.PreskriptionstidEn skada bör anmälas så fort som möjligt. Utgångspunkten är att ersättning för personskada ingår i den tioåriga preskriptionsfristen i 2 § preskriptionslagen. Rätten till ersättning preskriberas därför om det gått tio år eller mer sedan du skadades. Att rätten preskriberas innebär att du inte längre har rätt till ersättning eftersom det gått för lång tid sedan du anmälde skadan eller framställde ditt krav på ersättning.BedömningOm du är 12 år eller äldre har det gått tio år eller mer sedan olyckan inträffade vilket innebär att rätten till ersättning är preskriberad. Det innebär att det tyvärr är försent att ansöka om ersättning för ditt ärr.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har ytterligare frågor och funderingar. Med vänlig hälsning,

Preskription av fordran för underhållsbidrag

2019-03-21 i Preskription
FRÅGA |I en dom från 2005-06 dömdes jag att betala underhållsbidrag på drygt 6 900:-:-/månad för mina 3 barn (kopia på domen finns) "till dess att respektive barn fyllt 18 år". Försäkringskassan bedömde att jag inte hade ekonomisk förmåga att betala underhållsstöd om 1 173:-/barn. Kronofogden har försökt att driva in skulden utan att lyckas. I årets skuldspecifikation från Kronofogden var skulden plötsligt borta. Kronofogden säger att min före detta fru har återkallat ärendet hos dem i juni 2018. Enligt föräldrabalkens 7 kap. 9§ har man 5 år på sig att kräva in skulden efter den ursprungliga förfallodagen (om inte 2 eller 3 stycket gäller vilket det inte gör i mitt fall). Betyder det att man har 5 år på sig att påbörja en åtgärd för att kräva in skulden, eller betyder det att man inte kan kräva in skulden efter 5 år efter ursprungliga förfallodagen? Enligt en familjerättsjurist kan preskriptionslagen gälla i det här fallet vilket innebär att hon har 10 år på sig att förlänga preskriptionen. Stämmer det och i sådana fall från när och vad kan utgöra en förlängning av preskriptionstiden? Vart kan jag vända mig för att kontrollera preskriptionstiden? Barnen är födda 1988 till 1993. Samtliga fortsatte att studera på gymnasiet direkt efter grundskolan. Min enkla fråga är om jag nu kan arbeta och uppbära lön utan att min f.d. kan åberopa denna dom?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar hur bestämmelsen i 7 kap. 9 § föräldrabalken (FB) ska tolkas samt om preskriptionslagen (PreskL) är tillämplig och vad detta skulle innebära, detta i syfte att avgöra om fordringarna mot dig kan ha preskriberats.Utredning I 7 kap. 9 § FB framgår att rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Det är värt att notera att bestämmelsen behandlar preskription av de löpande underhållskraven och inte underhållsskyldigheten som sådan. Det framgår tydligt av proposition 1994/95:25 s. 33 att bestämmelsen är att betrakta som en preskriptionsregel och att tiden är avsedd att vara fem år då den tidigare bestämmelsens tre år ansågs utgöra en sämre avvägning mellan den enskildes intresse av att slippa skulder för gången tid och samhällets och vårdnadshavares intresse att få betalt för sina fordringar. Ingenstans framgår det att regeln ska tolkas på annat sätt än vad som är normalt för preskriptionsregler. Detta innebär enligt min uppfattning att bestämmelsen bör tolkas som att rätten att göra fordran gällande gentemot gäldenären upphör när fem år har gått sedan den ursprungliga förfallodagen. Enligt min uppfattning kan preskriptionslagen inte tillämpas på fordringar som har sin grund i en dom eller ett beslut om underhållsbidrag eftersom 1 § PreskL anger att lagen endast tillämpas i fall då annat inte är föreskrivet. Eftersom preskription av underhållsbidrag regleras i FB ska alltså PreskL inte tillämpas.Tillämpat på det aktuella fallet innebär de bestämmelser jag redogjort för ovan att alla fordringar mot dig grundade på domen om underhållsbidrag har preskriberats. Detta eftersom den sista fordran rimligen måste uppkommit någon gång runt 2011 när ditt barn som är fött 1993 fyllde 18 och mer än fem år gått sedan dess. Jag vet inte på vilken grund den familjerättsjurist du diskuterat frågan med hävdade att PreskL skulle vara tillämplig på ditt fall, men min bestämda uppfattning är att så inte är fallet enligt mitt ovanstående resonemang. Angående hur du kan kontrollera preskriptionstiden kan jag bara konstatera att inget givet sätt att göra det finns utan att man helt enkelt får räkna hur lång tid som gått sedan preskriptionstiden började löpa och själv dra en slutsats utifrån det. Det är värt att notera att jag inte är säker på hur eventuella preskriptionsbrytande åtgärder betraktas enligt FB. Att inget finns föreskrivet indikerar rimligen att preskriptionsbrott inte är möjligt, men å andra sidan är det enligt min uppfattning mycket vanligt att preskriptionstider kan brytas. Det ter sig inte orimligt att göra en analog tillämpning av (det vill säga i vårt fall tillämpa) PreskL i just detta avseende, men detta är rena spekulationer från min sida då jag inte kunnat hitta någon källa som behandlar frågan. HandlingsplanMin rekommendation till dig är i detta fall att inte göra någonting särskilt då dina barn (jag påminner om att rätten till underhållsbidrag tillkommer barnen och inte deras vårdnadshavare då detta är ett mycket vanligt missförstånd) enligt min uppfattning inte längre kan åberopa fordringarna mot dig på grund av att preskription inträtt. Om möjligt kan du med fördel kontakta den familjerättsjurist du tidigare varit i kontakt med och be denne att utveckla sitt svar då det är fullt tänkbart att denne i egenskap av specialist har en djupare förståelse för ämnet än jag. Jag har dock inte kunnat hitta något som stödjer dennes uppfattning. Ytterligare en tänkbar åtgärd är att kontakta dina barn och upplysa dem om att deras fordringar mot dig preskriberats i syfte att bedöma om de inte delar den uppfattning och har för avsikt att försöka kräva betalning.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

När börjar preskriptionstiden att löpa vid skadestånd i brottmål?

2019-03-19 i Preskription
FRÅGA |Frågan gäller när preskriptionstiden börjar löpa för en fordran med anledning av skadestånd i brottmål. Tingsrätten dömde mig i maj 2001 att betala skadestånd till målsäganden i ett brottmål och hovrätten faställde i juni samma år avgörandet.Ett inkassobolag har nyligen krävt att jag ska betala ett regresskrav. (Det är för närvarande något oklart när och i vilken omfattning inkassobolaget har skickat preskriptionsavbrytande påminnelser om kravet.) Preskriptionstiden är 10 år men jag är osäker på från vilken tidpunkt preskriptionstiden börjar löpa. I 2 § preskriptionslagen står det att en fordran preskriberas tio år efter "tillkomsten". Men vad avses med "tillkomsten"? Avses med "tillkomsten" tidpunkten för det skadeståndsgrundande brottet? eller från tidpunkten för tingsrättens dom på skadeståndsskyldighet? eller från tidpunkten för hovrättens lagakraftvunna dom?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för skadestånd med anledning av brott regleras i 2 § preskriptionslagen. I vissa fall kan den löpa enligt 3 § preskriptionslagen, men detta gäller främst på grövre brott där domen kan meddelas senare än 10 år efter brottet. Jag utgår i mitt svar från att 2 § gäller i ditt fall, alltså en preskriptionstid på 10 år.Preskriptionstiden på 10 år börjar löpa efter tillkomsten av fordran. Enligt förarbeten till lagen så gäller då att tiden räknas från den dag brottet begås, alltså inte från tiden domen meddelats.Vänligen,