Vem måste bevisa att kravbrev om skuld skickats ut?

Jag försöker hjälpa en person med skuldsanering. Enligt honom har han inte fått något krav på flera år på en del skulder. Nu är frågan, måste borgenären påminna om skulden innom vissa år för att skulden skall finnas kvar? Om så är fallet, vilka krav finns det på borgenären att bevisa att kravbrev har sänts ut?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det du tar upp i frågan är det som kallas för preskription. En skuld preskriberas efter en viss tid. Preskriptionen innebär att borgenären (den som har rätt till betalning) förlorar sin rätt att få betalt för skulden. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om gäldenären (den betalningsskyldige) inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).

Preskriptionstiden är tre eller tio år

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).

Preskriptionen avbryts genom att:

- Gäldenären betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,
- Gäldenären får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller
- Borgenären väcker talan mot gäldenären vid t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndigheten

Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om gäldenären fick en skuld 2005 skulle den preskriberats år 2015 under förutsättning att inget preskriptionsavbrott skett. Om preskriptionsavbrott sker t.ex. år 2013 börjar en ny tioårsperiod rulla och skulden preskriberas först år 2023 (om inget preskriptionsavbrott sker).

Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottet

Det är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären. Det krävs inte att gäldenären har läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till vederbörande.

Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.

Sammanfattningsvis kan skulder preskriberas vilket innebär att borgenären inte har rätt att få betalt längre. Preskriptionsavbrott kan ske genom att den skuldskyldige betalar på skulden, väcker talan eller att det skickas ut påminnelse. Enligt praxis är det borgenären som har bevisbördan för att påminnelse skickats ut, det krävs dock inte att den skuldskyldige läst breven. Det är tillräckligt att borgenären kan visa att ett visst antal kravbrev skickats ut.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”