Hur lång är preskriptionstiden för en skuld vi fått efter att vårt företag gick i konkurs?

2019-09-07 i Preskription
FRÅGA
Jag har en fråga angående en gammal bankskuld från 1991.Vårt företag gick i konkurs 1991, då hade jag och min sambo borgat för den skuld företaget hade.Det var vår dåvarande bank som krävde att vi gick i borgen för företagets skuld.Kan banken kräva återbetalning av skulden idag.Vi har inte fått något krav sedan 1996, och den gången hade vi endast telefonkontakt med dem.Hur lång är preskriptionstiden efter man gått i borgen för sitt företag?Hur lång är preskriptionstiden för privatpersoner när man inte hört från dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En skuld preskriberas efter en viss tid, s.k. preskription. Preskription innebär att borgenären (den som har rätt till betalning) förlorar sin rätt att få betalt för skulden. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om gäldenären (den betalningsskyldige) inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).

Preskriptionstiden är tre eller tio år

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).

Preskriptionen avbryts genom att:

- Gäldenären betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,

- Gäldenären får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller
- Borgenären väcker talan mot gäldenären vid t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndigheten

Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om du fick en skuld 1991 skulle den preskriberats år 2001 under förutsättning att inget preskriptionsavbrott skett. Då preskriptionsavbrott skedde år 1996 började en ny tioårsperiod rulla och skulden preskriberades år 2006 (om inget nytt preskriptionsavbrott skett).

Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottet

Det är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären. Det krävs inte att gäldenären har läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till vederbörande.

Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.

Sammanfattningsvis är preskriptionstiden för skulden i och med ert borgensåtagande tio år från skuldens uppkomst eller från eventuellt preskriptionsavbrott. Har ni inte blivit påminda om skulden eller t.ex. betalt på skulden sedan år 1996 är skulden preskriberad. Skulle banken höra av sig med betalningskrav nu kan ni bestrida det på grunden att den är preskriberad. I det fallet får banken bevisbördan för att det skett ett preskriptionsavbrott som gör att skulden ännu ej är preskriberad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86900)