Kan jag vända dig med en regressfordran mot någon vars skuld preskriberats?

2019-11-27 i Preskription
FRÅGA |Jag gick i borgen tillsammans med en annan släkting och den som lånade pengarna av banken betalade inte. Banken krävde oss båda. kravet gick till kronofogden och dom har gjort utmätning på min lön i många år nu. Min andre släkting som också var borgensman har aldrig betalat nåt och hållit sig undan delgivning. Nu säger han att bankens fordran mot honom har preskriberats eftersom inga krav har ställts på till honom på 11 år.Min fråga är nu om mitt borgensansvar egentligen gäller fortfarande? Kan jag begära att min släkting betalar mig hälften av vad jag betalat till banken. Många av mina betalningar har ju gjorts inom de senaste 10 åren.Jag har skickat betalningsuppmaning flera gånger om detta men han bara skrattar och säger att regressrätten upphörde när huvudlånet mot honom blev preskriberat. Stämmer det?Är min skuld också preskriberad eller skall jag betala allt själv nu?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem? Av din fråga framgår att du gått i borgen tillsammans med en annan släkting som därefter hållit sig undan delgivning och aldrig betalat på skulden. Jag tolkar även din fråga som att du skickat betalningsuppmaningar flera gånger till din släkting under de senaste 10 åren. För att bevara dina frågor huruvida din skuld också är preskriberad och om din regressrätt mot din släkting upphört utgår man från preskriptionslagen (preskl). Vad säger preskriptionslagen? Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Det innebär alltså att fordran mot din släkting har preskriberats eftersom han varken blivit delgiven av borgenären eller betalt något på 11 år. Eftersom du under årens lopp fått krav och betalt genom utmätning av din lön så har din fordran inte preskriberats. Om flera åtagit sig att svara solidariskt för samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel (9 § preskl). Det innebär att när din släktings skuld preskriberades delades ansvaret och det är borgenären som ensam bär följderna av att preskription inträtt till en av flera solidariskt betalningsansvariga. Du är alltså inte ansvarig för din del.Varje gång du har betalat på fordran genom åren har det uppstått en regressfordran mot din släkting för halva beloppet som du har betalat. Preskriptionstiden för varje sådan regressfordran är 10 år och börjar alltså löpa från den dagen du betalar. Det innebär alltså att de flesta av dina regressfordringar mot din släkting inte är preskriberade eftersom det ännu inte löpt 10 år för majoriteten. Huruvida dina betalningsuppmaningar kan anses vara ett preskriptionsavbrott beror på hur du har skickat dem. Har du skickat fem brev med betalningsuppmaningar till din släkting så anses risken att ingen av dem kommer fram som väldigt liten och har i tidigare mål bedömts vara nog för att preskriptionsavbrott har skett.Sammanfattning Din släktings skuld är preskriberad gentemot borgenären medan din skuld kvarstår. Du behöver dock inte betala för din släktings preskriberade del, det får borgenären själv ta ansvar för. Beroende på hur framställt dina betalningsuppmaningar är det också möjligt att det har skett preskriptionsavbrott och att ny tid börjat löpa för dessa. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till din släkting med betalningskrav. Om han vägrar så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan en preskriberas skuld krävas in av borgenären?

2019-11-19 i Preskription
FRÅGA |Om man fått en skuld hos kronofogden som återkallats eller preskriberats kan då gäldenären på nytt skicka in om samma skuld. Om den preskriberats antar jag att den är borta för alltid. Min fråga är väl egentligen om man kan ansöka om samma skuld flera gånger.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När är en skuldpreskriberad?Som huvudregel preskriberas en skuld 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess (2 § 1 st Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt eller tar emot en skriftlig påminnelse om skulden. På vilka sätt ett preskriptionsavbrott kan ske på finn det mer information om i 5 § Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott innebär att tiden kommer att börja löpa igen dagen efter avbrottet, det blir alltså en ny preskriptionstid (6 § Preskriptionslagen). För exempelvis kreditskulder och fakturor som har uppkommit till följd av att en näringsidkare, i sin yrkesmässiga verksamhet, tillhandahållit en konsument exempelvis en vara eller tjänst, är huvudregeln att preskriptionstiden är 3 år efter skuldens tillkomst. Om ett preskriptionsavbrott sker kommer tiden för preskriptionen att börja löpa igen. Dessa skulder kallas för konsument fordringar (2 § 2 st Preskriptionslagen). Kan en borgenär kräva in en preskriberad skuld?När en skuld preskriberas kan inte längre borgenären kräva in skulden från gäldenären, det innebär alltså att den som har lånat ut exempelvis pengar kan inte längre kräva tillbaka dem från den som är skuldsatt. SammanfattningOm din skuld har preskriberats kan inte borgenären längre kräva skulden av dig.Med vänliga hälsningar,

Ersättning för ärr

2019-10-31 i Preskription
FRÅGA |Hej jag har en fråga om angående ett gammalt ärr i ansiktet, som orsak när jag var 11 år. Kan jag ansöka skadstånd för försäkringskassan?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha ersättning för ett vanprydande ärr - det vill säga en utseendemässig skada. Ersättning från Försäkringskassan? Det är svårt att säga exakt vilken ersättning du har möjlighet att få utan att känna till omständigheterna, men just Försäkringskassan betalar till exempel ut ersättning om du har skadat dig på ditt arbete eller om du har nedsatt arbetsförmåga. Jag tror därför inte att Försäkringskassan är de som du bör vända dig till för ett ärr i ansiktet. Andra möjligheter till ersättning Många försäkringsbolag ger däremot ersättning för vanprydande ärr, men möjligheten varierar beroende på hur ärret uppkom och vilka försäkringar du har tecknat. Jag rekommenderar att du kontaktar eventuellt försäkringsbolag där du kanske har en olycksfallsförsäkring, barnförsäkring (gäller vanligen upp till 25 års ålder) eller liknande. Det bör dock sägas att en skada ska anmälas så fort som möjligt. Om det har gått mer än tio år sedan skadan, är det dessvärre försent att anmäla den och rätten till ersättning är preskriberad. Det betyder att du i så fall inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan/framställde ditt krav. Ärr är en form av personskada, och ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden i Preskriptionslagen (2 § Preskriptionslagen). Sammanfattningsvis rekommenderar jag att du kontaktar ditt försäkringsbolag, om det ännu inte passerat tio år sedan ärret uppkom. Om det passerat tio år har du dessvärre inte längre rätt till ersättning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

När preskriberas fordran?

2019-10-27 i Preskription
FRÅGA |Jag har en skuld där kapitalet är 6007kr sedan tillkommer ränta på 46500. Skulden är från 1980 och jag undrar om den inte borde vara preskriberas. Kan man få avskriver räntan?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran preskriberas efter 10 år. Denna preskriptionstid förnyas dock varje gång borgenären påminner dig. Har borgenären inte skickat en påminnelse till dig minst en gång vart 10:de år från 1980 är hela fordran (inte bara räntan) avskriven. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid av skuld

2019-11-25 i Preskription
FRÅGA |1994 försattes mitt bolag i konkurs,jag flyttade till Spanien 1997 men,blev inskriven av misstag i Sverige 2003 och då dök det upp en fordran från en bank på 600 000,härrörande till konkursen.Då jag av Skatteverkets misstag blev inskriven 2003 rättades detta till redan 1 mån senare. Jag är fortfarande skriven i Spanien och avser nu att ev återkomma till Sverige igen.Kommer då denna skuld att "dyka upp igen ",det är ju 16 år sedan.Tacksam för svar
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden gällande fodringar (skulder) är generellt 10 år om inte det har skett ett preskriptionsavbrott. (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionsavbrott innebär att borgenären väcker talan i domstol om indrivning av skuld, skickar påminnelse om inbetalande av skuld eller att gäldenären gör en amortering eller utfäster annat godkännande av fordran gentemot borgenären (Preskriptionslagen 5 §). Vad innebär detta för dig? Det betyder att din skuld gentemot borgenären skrivs av efter 10 år, räknat från senaste betalningen eller påminnelsen som du har fått. Det betyder att om den påminnelsen du fick 2003 är den senaste, så preskriberades din skuld 2013. Det bör därför, utifrån de omständigheter jag har fått tagit del av, innebära att denna skuld inte är aktuell och inte kommer dyka upp om du flyttar tillbaka till Sverige. Hoppas detta var till hjälp

När preskriberas fordringar?

2019-11-03 i Preskription
FRÅGA |Har skulder sen början på 1980 talet , har nästan hela tiden haft löneutmätning och nu på pensionen, ska inte dom vara preskbtiderade.
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om löneutmätning och preskription återfinns i preskriptionslagen (PreskL).När preskriberas en fordran? För att en fordran ska preskriberas krävs det att borgenären (den som har en fordran på dig) har förlorat rätten att återkräva beloppet. En skuld blir i regel preskriberad om du dels inte har erkänt den, dels om den som du har obetalda fordringar hos, det vill säga borgenären, inte har avbrutit preskriptionstiden.En fordran preskriberas i regel efter tio år (2 § första stycket PreskL). Efter denna tid förnyas dock preskriptionstiden på nytt om, och för varje gång borgenären påminner dig om den obetalda fordran. Motsatsvis: om borgenären inte skickar dig en påminnelse vart tionde år blir fordran avskriven. Men så länge skulder finns, och du får påminnelser, löper alltså perioden på tio år om på nytt.Förutsatt att inget preskriptionsavbrott har skett under tiden så löper den nya tioåriga fristen om på nytt, (5 § PreskL).Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt. Med avbrott menas att tidsfristen förlängs. Exempel på det är om du som gäldenär får en skriftlig påminnelse om att betala,Har det inte skett något avbrott preskriberas skulden efter tio år från det att du blev betalningsskyldig, i ditt fall i början av 1980-talet. Med andra ord kan preskriptionstiden pågå hur länge som helst förutsatt att avbrott sker. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Vad gäller vid betalning på preskriberad fordran?

2019-10-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Under 2004 fick jag ett belopp från nära bekant, men man har inte upprättat något skuldebrev eftersom det skulle vara en gåva. Det har inte varit varken skriftlig eller muntlig påminnelse om det tills 2017. Först då fick jag ett kravbrev där man ville ha återbetalning. Jag var väl medveten om att "skulden" då redan har preskriberats, men eftersom haft så bra personlig relation accepterade jag att betala det under 3 års tid genom att skriva ett mailsvar. Därefter har jag återbetalat en del av summan, men nu har den personen avlidit. Nyligen fick jag ett kravbrev från dödsboet där man kräver att man ska fortsatt betala kvarstående skulden till dem eftersom man har frivilligt börjat betala den trots att fordran var redan preskriberad. Man hävdar att eftersom jag hade en avbetalningsplan på det så ses det som ett "avbrott på preskriptionstiden". Stämmer det att det räknas det som ett preskriptionsavbrott? Är jag verkligen skyldigt att betala kvarstående skulden till dödsboet?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Huruvida en borgenär har rätt att driva in en fordran beror på om den är preskriberad eller inte. Reglerna kring preskription för fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl). Vad säger lagen? En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Av detta kan man utläsa att ett preskriptionsavbrott inte kan ske efter att en fordran har preskriberats. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionen avbryts och att det löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § preskl). Ett sådant avbrott kan ske genom att man erkänner att skulden existerar t.ex. genom att man betalar på skulden (5 § första punkten preskl). Du har dock börjat betala på fordran efter den är preskriberad vilket innebär att dina betalningar mer kan liknas frivilliga betalningar. Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § preskl). SammanfattningEtt preskriptionsavbrott kan inte ske efter tiden för preskription har löpt ut, det måste ske innan. Eftersom fordringen har preskriberats och du har börjat betala på den efter detta har ett sådant alltså inte skett. Du är därför inte skyldig att betala återstående skuld till dödsboet. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad är preskriptionstiden för ett skuldebrev?

2019-10-04 i Preskription
FRÅGA |Finns det en tidsgräns då skuldebrevet ej längre gäller, alltså en preskriptionstid?
Nora Tengnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan ett skuldebrev vara antingen enkelt eller löpande. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person. Regler om enkla skuldebrev finns i 3 kap. skuldebrevslagen. Ett löpande skuldebrev gäller inte bara för en specifik person, utan det är den person som har det löpande skuldebrevet i sin besittning som kan kräva att få betalt. Regler om löpande skuldebrev finns i 2 kap. skuldebrevslagen. När det gäller preskription av skuldebrev blir preskriptionslagen aktuell. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas fordringar tio år efter tillkomsten. Detta förutsatt att inget preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen sker, ett sådant avbrott gör nämligen att preskriptionstiden blir längre. I 2 § andra stycket preskriptionslagen finns speciella regler för situationer då skuldebrev preskriberas redan efter tre år, exempelvis om det är ställt till en konsument. Av samma stycke följer dock att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Sammanfattningsvis gäller alltså olika preskriptionstider för olika slags skuldebrev. Huvudregeln är att skuldebrev liksom andra fordringar preskriberas efter tio år, förutsatt att det inte skett något preskriptionsavbrott och att det inte är en sådan slags fordran som räknas upp i 2 § andra stycket preskriptionslagen.Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.Vänligen,